IPPB3/423-981/11-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wysokość całkowitej kwoty zwolnienia z opodatkowania przysługującego Spółce z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, może zostać powiększona o wydatki na nabycie specjalistycznych pojemników ciśnieniowych, które będą czasowo znajdowały się także poza terytorium Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu przewozu produktów Spółki do ich odbiorców w warunkach gwarantujących aseptyczność sprzedawanych przez Spółkę produktów, w szczególności czy wydatki na nabycie specjalistycznych pojemników ciśnieniowych będą stanowiły koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia i czy będą uwzględniane w wysokości przysługującego Spółce zwolnienia z uwagi na § 5 ust 5 Rozporządzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.11.2011 r. (data wpływu 28.11.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości ujęcia wydatków na nabycie specjalistycznych pojemników ciśnieniowych, jako kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia i zaliczenia ich do kwoty zwolnienia z opodatkowania na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości ujęcia wydatków na nabycie specjalistycznych pojemników ciśnieniowych, jako kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia i zaliczenia ich do kwoty zwolnienia z opodatkowania na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) jest w obecnej chwili w trakcie realizacji inwestycji w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia strefowego z dnia 19 października 2011 roku. Z. zajmuje się produkcją wyrobów dla sektora przemysłowego polegającą na produkcji komponentów do wyrobów mleczarskich, wyrobów piekarskich i słodyczy. Spółka produkuje między innymi preparaty smakowe na bazie owoców przeznaczone do jogurtów. Preparaty te mają postać półpłynną.

W uproszczeniu proces produkcji komponentów owocowych przedstawia się następująco. W pierwszej kolejności dokonywany jest zasyp surowców, następnie przenoszony jest on do zbiornika gotującego, a następnie do zbiornika chłodzącego. Końcowo wsadem ze zbiornika chłodzącego napełniane są specjalne hermetycznie zamykane pojemniki ciśnieniowe dostosowane do technologii Spółki. Te specjalistyczne pojemniki ciśnieniowe są nieodzownym elementem niejako zamykającym linię technologiczną i sam proces produkcji. Bez użycia specjalistycznych pojemników ciśnieniowych aseptyczna produkcja komponentów owocowych nie byłaby możliwa. Specjalistyczny pojemnik ciśnieniowy gwarantuje czystość mikrobiologiczną produktu od momentu napełnienia z linii technologicznej poprzez pobranie próby mikrobiologicznej transport wewnątrzzakładowy magazynowanie transport do klienta aż do magazynowania i użycia produktu u klienta. W efekcie inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej m.in. wzrośnie produktywność oraz zwiększą się moce produkcyjne Spółki. W związku z tym wystąpi zwiększone zapotrzebowanie na specjalistyczne pojemniki ciśnieniowe. Dlatego też Spółka planuje nabycie nowych specjalistycznych pojemników ciśnieniowych pozwalających zachować aseptyczność wyrobów Spółki. Specjalistyczne pojemniki ciśnieniowe będą wykonane ze stali kwasoodpornej dzięki czemu możliwe będzie zastosowanie do ich mycia związków chemicznych oraz użycie wysokiej temperatury do ich sterylizacji. Materiał zastosowany do wykonania pojemników zapobiega także wchodzeniu produktu z nimi w reakcje chemiczne. Zbiorniki posiadają specjalny zawór ciśnieniowy który umożliwia zastosowanie pary o wysokich parametrach dzięki czemu możliwe jest wytworzenie wewnątrz zbiornika nadciśnienia w celu zachowania jego pełnej aseptyki. Specjalne pojemniki ciśnieniowe posiadają ponadto zawory zwrotne umożliwiające wprowadzenie do nich gazu obojętnego co zabezpiecza dodatkowo produkt przed mikroflorą jak również ułatwia opróżnianie pojemników u klientów oraz pomiar ciśnienia i dwutlenku węgla jako wskaźników aseptyki produktów. Specjalistyczne pojemniki ciśnieniowe będą wykorzystywane do magazynowania i przewozu produktów do klientów Spółki i w związku z tym będą musiały czasowo opuszczać teren specjalnej strefy ekonomicznej. Pojemniki te są wielokrotnego użytku i po odbiorze i zużyciu komponentu owocowego przez klientów będą powracały na terytorium strefy i będą ponownie wykorzystywane do napełnienia ich komponentami owocowymi. Specjalistyczne pojemniki ciśnieniowe będą stanowy środki trwałe w rozumieniu ustawy o CIT i Spółka będzie ich właścicielem przez okres co najmniej 5 lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wysokość całkowitej kwoty zwolnienia z opodatkowania przysługującego Spółce z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, może zostać powiększona o wydatki na nabycie specjalistycznych pojemników ciśnieniowych, które będą czasowo znajdowały się także poza terytorium Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu przewozu produktów Spółki do ich odbiorców w warunkach gwarantujących aseptyczność sprzedawanych przez Spółkę produktów, w szczególności czy wydatki na nabycie specjalistycznych pojemników ciśnieniowych będą stanowiły koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia i czy będą uwzględniane w wysokości przysługującego Spółce zwolnienia z uwagi na § 5 ust 5 Rozporządzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z kolei zgodnie z przepisem § 6 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych strefy ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008r.(Dz.U. Nr 118, poz. 746) za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika.

W świetle przepisu § 6 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zakupione przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni, mają być nowe. Zgodnie natomiast z przepisem § 5 ust 5 Rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i ust 3 przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, również poza obszarem strefy działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

W świetle powyższych przepisów, zdaniem Spółki, specjalistyczne pojemniki ciśnieniowe stanowiące jeden z elementów linii produkcyjnej nabyte jako nowe przez Spółkę i zaliczone do składników majątku podatnika będą mogły stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w świetle przepisu § 6 Rozporządzenia. Fakt, iż pojemniki te będą czasowo opuszczały teren specjalnej strefy w celu zapewnienia aseptycznego opakowania dla produktów przewożonych do klientów Spółki nie powoduje iż nie mogą one zostać objęte pomocą. Pojemniki będą opuszczały teren strefy wyłącznie w celu dowozu produktów do klientów co zdaniem Spółki nie powoduje iż działalność gospodarcza Spółki zostaje przeniesiona czy też jest prowadzona poza obszarem strefy. Działalność produkcyjna pozostaje i jest wykonywana wyłącznie na obszarze strefy jedynie dowóz towaru wyprodukowanego na terenie strefy z przyczyn obiektywnych musi powodować konieczność opuszczenia obszaru strefy przez produkty Spółki (dowóz do klientów mających siedzibę poza obszarem strefy). Ze względów technologicznych oraz utrzymania jakości produktów Spółki niezbędne jest dokonywanie dostaw produktów do ich nabywców w specjalistycznych pojemnikach ciśnieniowych, które w tym celu muszą czasowo opuścić obszar strefy. Po dostarczeniu produktów pojemniki ciśnieniowe będą powracać na obszar strefy.

Zdaniem Spółki fakt, iż specjalistyczne pojemniki ciśnieniowe czasowo opuszczają obszar strefy nic może powodować, iż wydatki na ich nabycie nie mogą zostać zakwalifikowane jako wydatki objęte pomocą na podstawie przepisów Rozporządzenia. W szczególności nie stanowi podstawy do odmowy objęcia pomocą wydatków na nabycie pojemników ciśnieniowych przepis § 5 ust 5 Rozporządzenia. Fakt czasowego opuszczenia przez pojemniki ciśnieniowe obszaru strefy nie powoduje, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą poza terytorium strefy. Pojemniki ciśnieniowe nie służą prowadzeniu działalności poza obszarem strefy a jedynie jako element linii produkcyjnej zarazem specjalistyczne opakowanie do dowozu produktów wytworzonych na terenie strefy. Przepis § 5 ust 5 Rozporządzenia nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem Spółki wydatki na nabycie specjalistycznych pojemników ciśnieniowych kwalifikują się do wydatków objętych pomocą o których mowa w przepisie § 6 Rozporządzenia i mogą powiększać kwotę zwolnienia z opodatkowania przysługującego Spółce z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.