IPPB1/415-512/12-2/JB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Nabycie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, za środki uzyskane z dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, tj. dodanie lokali mieszkalnych do osobistego majątku, a następnie oddanie lokalu w najem nie spowoduje braku możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28.03.2012 r. (data wpływu 10.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną nabył do majątku odrębnego w 2009 r. lokal mieszkalny. Lokal mieszkalny nie był używany dla celów działalności gospodarczej i stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza sprzedać ten lokal. Uzyskane środki pieniężne stanowiące przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca przewiduje przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tejże nieruchomości) albo Wnioskodawca przewiduje możliwość przeznaczenia środków pieniężnych stanowiących przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup jednego lub więcej lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości. Wnioskodawca, w sytuacji przeznaczenia środków pieniężnych stanowiących przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup jednego lub więcej lokali mieszkalnych, przewiduje możliwość wynajęcia jednego lub więcej lokali mieszkalnych osobom trzecim poprzez zawarcie z tymi osobami umowy najmu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy uzyskane środki pieniężne stanowiące przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca mógłby przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia) i zaliczyć ten wydatek na realizację własnych celów mieszkaniowych, i w związku z tym może być zwolniony z podatku dochodowego, od dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 21 ust 25 pkt 2 lit a) tej ustawy...
  2. Czy uzyskane środki pieniężne stanowiące przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca mógłby przeznaczyć na zakup więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, które to lokale stanowiłyby odrębne nieruchomości oraz zaliczyć te wydatki łącznie na realizację własnych celów mieszkaniowych, i w związku z tym może być zwolniony z podatku dochodowego, od dochodu ze zbycia lokalu Mieszkalnego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust 25 pkt 1 lit. a) tej ustawy...
  3. Jeżeli odpowiedz na pytanie nr 2 jest twierdząca, to czy zakupione (więcej niż jeden) lokale mieszkalne, stanowiące odrębne nieruchomości, Wnioskodawca mógłby wynajmować osobom trzecim poprzez zawarcie z tymi osobami umów najmu, i jednocześnie być zwolniony z podatku dochodowego, od dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust 25 pkt 1 lit a) tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 1, przeznaczenie środków uzyskanych z dochodu ze zbycia Lokalu Mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia), powoduje zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania.

Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje m.in., że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli przychody uzyskane ze zbycia tej nieruchomości zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe, natomiast art. 21 ust. 25 pkt 2 lit a) tej ustawy, wskazuje, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131 uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1 tj. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.

Dlatego też, w opinii Wnioskodawcy, można przeznaczyć przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w art. 21 ust 25 pkt 1.

Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, spełnia przesłanki wskazane w w/w przepisach, dlatego też przeznaczenie środków pieniężnych stanowiących przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup powoduje zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 2, łączne nabycie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, za środki uzyskane z dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, powoduje zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania.

Art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wskazuje m.in., że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli przychody uzyskane ze zbycia tej nieruchomości zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe. W zapisie tym ustawodawca mówi o celach mieszkaniowych (a nie o celu mieszkaniowym), nie zabraniając tym samym realizowania własnych celów mieszkaniowych, poprzez posiadanie więcej niż jednej nieruchomości. Dlatego też, w opinii Wnioskodawcy, można przeznaczyć przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na kilka celów mieszkaniowych wskazanych w powyższym przepisie.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, stanowiących odrębne nieruchomości, są w opinii Wnioskodawcy zgodne z zapisem art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym zostały poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 rozpatrywanej ustawy. Tym samym dochód ze zbycia lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 3, zakupione jeden lub więcej lokali mieszkalnych Wnioskodawca będzie mógł wynajmować osobom trzecim poprzez zawarcie z tymi osobami umów najmu, gdyż ustawa nie wyklucza takiej możliwości.

Ustawa stanowi, iż wolne od podatku są zgodnie z art. 21 ust . 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

W zapisie tym ustawodawca mówi o celach mieszkaniowych (a nie o celu mieszkaniowym), nie zabraniając tym samym realizowania własnych celów mieszkaniowych, poprzez posiadanie więcej niż jednej nieruchomości. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości istnieje możliwość oddania jednego lub więcej lokali w najem, zgodnie z zasadą gospodarności, co nie stoi w sprzeczności w realizacji celów mieszkaniowych nałożonych przez przepisy ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji wynajęcia jednego lub więcej zakupionych lokali mieszkalnych osobom trzecim przesłanki z art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione, bowiem Wnioskodawca przeznaczy dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na własne cele mieszkaniowe. Lokale mieszkalne staną się własnością Wnioskodawcy, natomiast nabycie prawa własności umożliwi realizację własnych celów mieszkaniowych.

Przepisy ustawy nie nakładają na Wnioskodawcę obowiązku stałego zamieszkania w zakupionym lokalu mieszkalnym, a jedynie przeznaczenie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na własne cele mieszkaniowe, poprzez nabycie prawa do lokalu i możliwość stałego zamieszkania.

Zdaniem Wnioskodawcy, sam zakup lokalu mieszkalnego— dodanie nieruchomości do majątku osobistego, będzie stanowiło spełnienie ww. przesłanek. Wynajęcie lokali mieszkalnych osobom trzecim nie spowoduje przejścia prawa własności, ponieważ poprzez umowę najmu zgodnie z polskim prawem cywilnym, wynajmujący zobowiązuje się jedynie oddać przedmiot najmu (lokal) do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeden lub więcej lokali mieszkalnych nie staną się własnością najemców.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy nabycie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, za środki uzyskane z dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, tj. dodanie lokali mieszkalnych do osobistego majątku, a następnie oddanie lokalu w najem nie spowoduje braku możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.