ILPB4/423-392/11-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (licencji) poprzez korektę zeznania za rok podatkowy od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. złożonego przez poprzednika prawnego, mając na uwadze fakt, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi niezbędne do uznania ją za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co potwierdza otrzymana przez Spółkę opinia niezależnej jednostki naukowej, a także fakt, że spełnione są pozostałe warunki określone w art. 18b tej ustawy, uprawniające Spółkę do skorzystania z ulgi?
2. Czy podstawą ustalenia wielkości powyższego odliczenia będzie całość wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (licencji) uwzględnionych w wartości początkowej tej wartości niematerialnej i prawnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2011 r. (data wpływu 18.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii poprzez korektę zeznania złożonego przez poprzednika prawnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii poprzez korektę zeznania złożonego przez poprzednika prawnego,
 • podstawy ustalenia wielkości odliczenia z tytułu ulgi na nowe technologie.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: „A”) działa w branży e-commerce. W Jego skład wchodzi szereg serwisów internetowych o rozmaitej tematyce, w tym popularny serwis aukcyjny, a także m.in. serwisy: (...). Spółka jest następcą prawnym spółki „B” Sp. z o.o. (dalej: „B”) - w związku z połączeniem tych podmiotów, które nastąpiło 26 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku B na A, na podstawie uchwały z 3 grudnia 2010 r.

W listopadzie 2009 r. B zakupiła licencję na oprogramowanie (platformę do wyszukiwania) F (dalej jako: „F” lub „Platforma”). Zakup i instalacja F miały na celu unowocześnienie wewnętrznej wyszukiwarki serwisu i w związku z tym, wykorzystanie nowych funkcjonalności biznesowych. W praktyce, zakup F wiązał się z usprawnieniem i automatyzacją procesu zarządzania, przeszukiwania, filtrowania i prezentowania informacji w serwisie.

F jest kompleksową platformą wyszukującą, przeznaczoną do obsługi i zarządzania dokumentami semistrukturalnymi (przede wszystkim plikami tekstowymi). Platforma posiada budowę modułową, przy czym każdy z modułów umożliwia korzystanie z określonej funkcjonalności. F umożliwia przeszukiwanie, filtrowanie i analizę informacji z wielu źródeł (m.in. informacji pochodzących ze stron i portali sieci Internet i sieci wewnętrznej, informacji dostępnych w systemie plików serwera, czy bazach danych). W konsekwencji, Platforma zapewnia Spółce zintegrowany dostęp do wszystkich danych. Daje to Spółce (a w przeszłości B) możliwość uzyskania szybkiego dostępu do precyzyjnych danych oraz możliwość ich analizy w czasie rzeczywistym, tj. w praktyce szybką interpretację zebranych informacji oraz szybką reakcję. Platforma charakteryzuje się przy tym wysoką elastycznością pozwalającą na precyzyjne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

B nabyła prawo do korzystania z F w oparciu o umowę licencyjną zawartą z dostawcą oprogramowania C w 2009 r. Zakup licencji został udokumentowany fakturą wystawioną przez ten podmiot 26 listopada 2009 r. B dokonała jednorazowej płatności za fakturę w dniu 27 listopada 2009 r. Płatność ta nie została zwrócona B w jakiejkolwiek formie. B nie przekazała (ani Spółka nie zamierza przekazać) w jakiejkolwiek formie przedmiotowej licencji innemu podmiotowi.

W momencie zakupu Platformy (tj. 26 listopada 2009 r.) B przyjęła ją do używania i ujęła ją jako wartość niematerialną i prawną dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rok podatkowy, w którym wprowadzono F do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych B trwał od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. Wartość początkowa Platformy została ustalona w wysokości kosztów nabycia licencji wynikającej z faktury zakupu (tj. 2 408 557,39 PLN stanowiącej równowartość 880 192 USD).

Spółka otrzymała opinię wydaną w dniu 23 sierpnia 2011 r. przez Instytut (będący niezależną jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki; Dz. U. Nr 38, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484), potwierdzającą, że F stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konkluzji wydanej przez siebie opinii, niezależna jednostka naukowa stwierdza jednoznacznie, że: „(...) oceniany produkt informatyczny oraz prace nad jego wdrożeniem spełniają wszelkie wymogi rozwiązania innowacyjnego, nowej technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Spółka zaznacza jednocześnie, że nigdy nie prowadziła i nie prowadzi obecnie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (licencji na F) poprzez korektę zeznania za rok podatkowy od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. złożonego przez poprzednika prawnego, tj. B, mając na uwadze fakt, że Platforma spełnia wszystkie wymogi niezbędne do uznania jej za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co potwierdza otrzymana przez Spółkę opinia niezależnej jednostki naukowej, a także fakt, że spełnione są pozostałe warunki określone w art. 18b tej ustawy, uprawniające Spółkę do skorzystania z ulgi...
 2. Czy podstawą ustalenia wielkości powyższego odliczenia będzie całość wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (licencji na F), uwzględnionych w wartości początkowej tej wartości niematerialnej i prawnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące stanu faktycznego.

Jednocześnie, wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 dotyczącego opisu zdarzenia przyszłego został rozpatrzony odrębną interpretacją w dniu 18 stycznia 2012 r. nr ILPB4/423-392/11-3/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest On uprawniony do skorzystania z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (licencji na F) poprzez korektę zeznania za rok podatkowy od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. złożonego przez poprzednika prawnego, tj. B, mając na uwadze fakt, że Platforma spełnia wszystkie wymogi niezbędne do uznania jej za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co potwierdza otrzymana przez Spółkę opinia niezależnej jednostki naukowej, a także fakt, że spełnione są pozostałe warunki określone w art. 18b tej ustawy, uprawniające Spółkę do skorzystania z ulgi.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Jednocześnie, na podstawie art. 18b ust. 2 tej ustawy, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484, dalej: „ustawa o zasadach finansowania nauki”). Spółka zaznacza, że przytacza tu przepisy w brzmieniu obowiązującym w 2009 r., tj. za rok podatkowy od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., w którym wprowadziła nową technologię do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (z dniem 1 października 2010 r. brzmienie przepisu uległo zmianie w związku z nowelizacją ustawy o zasadach finansowania nauki).

Ponadto, w myśl art. 18b ust. 2a ww. ustawy, przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa powyżej, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.

Dodatkowo, zgodnie z art. 18b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Ponadto, na podstawie art. 18b ust. 8 cytowanej ustawy, podatnik może stracić prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: 1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych, przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, albo 2) zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo 3) otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy, zdaniem Spółki, możliwość skorzystania przez Nią z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie wiedzy technologicznej (licencji na F), uzależniona jest od łącznego spełnienia następujących warunków:

  • zakupiona wiedza technologiczna musi stanowić wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • musi spełniać warunki umożliwiające uznanie jej za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 tej ustawy, tj.:
   • musi umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług,
   • nie może być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat,
   • powyższe musi zostać potwierdzone opinią niezależnej od Spółki jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,
  • Spółka musi faktycznie ponieść wydatki na nabycie nowej technologii,
  • Spółka musi nabyć prawa do nowej technologii (F) w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw,
  • Spółka nie może prowadzić działalności w specjalnej strefie ekonomicznej w roku podatkowym lub roku poprzedzającym nabycie nowej technologii,
  • ponadto:
   • Spółka nie może udzielić w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii,
   • Spółka nie może być postawiona w stan likwidacji, ani nie może być ogłoszona Jej upadłość,
   • wydatki na nabycie nowej technologii nie mogą zostać zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.

W związku z tym, aby ocenić, czy Spółka ma prawo do skorzystania z ulgi technologicznej w związku z zakupem i wdrożeniem F na podstawie art. 18b ww. ustawy, należy rozstrzygnąć, czy zostały spełnione powyższe przesłanki.

Ad. i)

Na podstawie art. 16b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, licencje stanowią wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowej, o ile: (1) zostały nabyte przez podatnika, (2) nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, (3) ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok i (4) są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (lub oddane do używania na podstawie odpowiedniej umowy - ten przypadek nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji Spółki).

Spółka zaznacza, że nabyta przez B licencja na F spełnia wszystkie warunki, o których mowa w powyższym przepisie. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, nie ma wątpliwości, że licencja ta stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, warunek, zgodnie z którym zakupioną licencję na F należy uznać za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ww. ustawy, jest spełniony.

Ad. (ii)

Zdaniem Spółki, zakupiona wiedza technologiczna (licencja na F) spełnia wszystkie warunki umożliwiające uznanie jej za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Po pierwsze, F umożliwia Spółce wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. Jak już wskazano w stanie faktycznym, zakup i instalacja Platformy miały na celu w szczególności unowocześnienie wewnętrznej wyszukiwarki serwisu i w związku z powyższym, wykorzystanie nowych funkcjonalności biznesowych. Wiązało się to dla Spółki przede wszystkim z usprawnieniem i automatyzacją procesu zarządzania, przeszukiwania, filtrowania i prezentowania informacji. Wykorzystanie F pozwala na bezpieczniejszy i zintegrowany dostęp do wszystkich danych za pomocą jednego instrumentu, jakim jest Platforma. Dzięki wykorzystaniu Platformy, proces wyszukiwania, analizy i prezentacji danych został w znacznej mierze usprawniony i zautomatyzowany. Platforma umożliwia szybki dostęp do precyzyjnych danych oraz ich analizę w czasie rzeczywistym, tj. w praktyce szybką interpretację zebranych informacji oraz szybką reakcję. Powyższe zalety F umożliwiają Spółce w szczególności usprawnienie i zautomatyzowanie działania, efektywniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów, czy poprawę jakości świadczonych usług. W konsekwencji, wykorzystanie F przekłada się na możliwość dostarczania udoskonalonych usług klientom Spółki.

Po drugie, Spółka zaznacza, że nowa technologia w postaci Platformy F nie jest i nie była stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. Platforma jest rozwiązaniem nowoczesnym i innowacyjnym oraz została zakupiona przez B krótko po jej wprowadzeniu na rynek.

Spółka podkreśla jednocześnie, że spełnienie powyższych warunków (o których mowa w art. 18b ust. 2 ww. ustawy) w odniesieniu do F zostało również potwierdzone w opinii wydanej 23 sierpnia 2011 r. przez Instytut, będący niezależną jednostką naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

W konkluzji wydanej przez siebie opinii, niezależna jednostka naukowa stwierdza jednoznacznie, że: „(...) oceniany produkt informatyczny oraz prace nad jego wdrożeniem spełniają wszelkie wymogi rozwiązania innowacyjnego, nowej technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Spółka załącza przedmiotową opinię do niniejszego wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Ad. (iii)

B otrzymała fakturę z 26 listopada 2009 r. od F. potwierdzającą zakup licencji, zgodnie z zawartą umową licencyjną. Następnie 27 listopada 2009 r. B dokonała płatności za nabycie licencji zgodnie z postanowieniami umowy i na podstawie faktury, B wprowadziła F do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w dniu 26 listopada 2009 r. i wykorzystuje go obecnie w swojej działalności. W związku z tym, nie ma wątpliwości co do faktycznego poniesienia przez B wydatków na nabycie nowej technologii (licencji na F).

Ad. (iv)

B nabyła prawo do nowej technologii — licencję F — zgodnie z umową licencyjną, tj. umową o przeniesienie na B praw do korzystania z F, zawartą z F. B dokonała instalacji Platformy i faktycznie wykorzystuje ją w swojej bieżącej działalności. Mając na uwadze powyższe, spełniony jest warunek, zgodnie z którym B nabyła prawa do nowej technologii (F), w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

Ad. (v)

W związku z tym, że zarówno w roku podatkowym, w którym Spółka zamierza dokonać odliczeń (rok podatkowy 1 kwietnia 2009 - 31 marca 2010), ani w roku poprzednim, Spółka (ani B) nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, ograniczenie wynikające z art. 18b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania.

Ad. (vi)

B ani Spółka nie udzieliła, ani nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii. Spółka zaznacza jednocześnie, że przepis art. 18b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje wprost, że przeniesienie prawa do nowej technologii z B do A, które nastąpiło w wyniku połączenia B i A przeprowadzonego na podstawie Kodeksu spółek handlowych, nie prowadzi do utraty prawa do odliczenia wydatków z tytułu nabycia nowej technologii. Spółka zaznacza jednocześnie, że nie jest postawiona w stan likwidacji, nie jest również ogłoszona Jej upadłość. Ponadto, wydatki na nabycie przez Spółkę nowej technologii nie zostały zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie. W związku z tym, również te warunki należy uznać za spełnione.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej argumenty, zdaniem Spółki, należy uznać, że A spełniła wszystkie niezbędne warunki umożliwiające Jej skorzystanie z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (F), na zasadach przewidzianych w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka zwraca przy tym uwagę, że w zbliżonym do zaprezentowanego przez Spółkę stanu faktycznego, wydawane już były indywidualne interpretacje, w których organy potwierdzały możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatników na nabycie nowych technologii (również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zajął w tym zakresie przychylne stanowisko por. np. interpretacja z 22 marca 2010 r. sygn. ILPB3/423-1175/09-5/DS, interpretacja z 29 marca 2011 r. sygn. ILPB3/423-4/11-2/EK, czy interpretacja z 29 czerwca 2011 r. sygn. ILPB3/423-157/11-2/GC).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.