ILPB2/4511-1-644/15-4/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.
ILPB2/4511-1-644/15-4/TRinterpretacja indywidualna
 1. data
 2. majątek
 3. małżeństwo
 4. nabycie
 5. nabycie nieruchomości
 6. przychód
 7. sprzedaż nieruchomości
 8. współwłasność
 9. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości oraz podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży dwóch działek.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 2 października 2015 r. nr ILPB2/4511-1-644/15-2/TR, ILPP4/4512-1-243/15-2/HW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 2 października 2015 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 7 października 2015 r.), zaś w dniu 19 października 2015 r. (data nadania 14 października 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 28 grudnia 1989 roku Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyli działkę rolną wraz z zabudowaniem w postaci budynku gospodarczo-mieszkalnego oraz przyległym jeziorem. Zakupu tego dokonali od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W momencie zakupu małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim; pomiędzy nimi obowiązywał ustrój wspólności majątkowej. Intercyza podpisana została dopiero 29 maja 1993 roku. Dnia 29 października 1993 roku nastąpiło rozwiązanie związku małżeńskiego. Po rozwodzie każde z małżonków stało się współwłaścicielem 1/2 udziału prawa własności nieruchomości. Podziału majątku nie dokonywali.

W roku 1991 na wspomnianej powyżej działce małżonkowie rozpoczęli budowę 5 domów jednorodzinnych doprowadzając do stanu deweloperskiego. Budowę zakończyli w roku 1991. W roku 1997 domy były nieodpłatnie użytkowane przez Caritas (...) na potrzeby pomocy powodzianom.

Od roku 2008 Zainteresowana wynajmuje swoją cześć nieruchomości byłemu mężowi, który następnie w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej podnajmuje lokale zarówno na cele mieszkalne, jak i na cele gospodarcze. Przychody z tytułu wynajmu Wnioskodawczyni rozlicza w zeznaniu rocznym; nie przekraczają kwoty 150 000 zł, stąd brak konieczności zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

W roku 2010 teren został podzielony na 9 mniejszych działek. Na chwilę obecną domki znajdują się na działkach budowlanych, natomiast jezioro wciąż widnieje w ewidencji jako teren rolny. Dopiero obecnie podział działki oraz wybudowane na niej domy są w trakcie ujawniania w księdze wieczystej.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana podała, co następuje.

Przedmiotowe nabycie nieruchomości w roku 1989 nie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni.

Planowana sprzedaż nie dotyczy nieruchomości ujętych w ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni.

Planowana sprzedaż dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, gruntu oraz terenu na którym znajduje się jezioro/staw.

Planowana sprzedaż nie dotyczy nieruchomości będących towarami handlowymi.

W wyniku podziału terenu dokonanego w roku 2010 na 9 mniejszych działek Wnioskodawczyni nie nabyła na wyłączną własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż podział majątku po rozwodzie nie został dokonany po chwilę obecną. Na ten moment byli małżonkowie są współwłaścicielami po 50% każde.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest zagadnienie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w przedmiocie zagadnienia dotyczącego podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż 20%, 50% udziałów w nieruchomości lub dla przykładu jednej działki zwolniona będzie z podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych – w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od osób fizycznych za źródła przychodów uznaje się odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W związku z powyższym sprzedaż 20%, 50% udziałów w nieruchomości lub dla przykładu jednej działki zwolniona będzie z podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych – jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

Stosownie do art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W myśl zaś z art. 47 § 1-3 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z zasadą prawa superficies solo cedit (to co jest na powierzchni przypada gruntowi) odnoszącą się do związania własności budynku wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu, częścią składową gruntu są wszystkie rzeczy trwale złączone z tą nieruchomością.

Z analizowanego wniosku wynika, że dnia 28 grudnia 1989 roku Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyli działkę rolną wraz z zabudowaniem w postaci budynku gospodarczo- -mieszkalnego oraz przyległym jeziorem. Przedmiotowe nabycie nieruchomości nie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. W momencie zakupu małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim; pomiędzy nimi obowiązywał ustrój wspólności majątkowej. Intercyza podpisana została dopiero 29 maja 1993 roku. Dnia 29 października 1993 roku nastąpiło rozwiązanie związku małżeńskiego. Po rozwodzie każde z małżonków stało się współwłaścicielem 1/2 udziału prawa własności nieruchomości Podziału majątku nie dokonywali. W roku 1991 na wspomnianej powyżej działce małżonkowie rozpoczęli budowę 5 domów jednorodzinnych doprowadzając do stanu deweloperskiego. Budowę zakończyli w roku 1991. Od roku 2008 Zainteresowana wynajmuje swoją cześć nieruchomości byłemu mężowi, który następnie w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej podnajmuje lokale zarówno na cele mieszkalne, jak i na cele gospodarcze. Przychody z tytułu wynajmu Wnioskodawczyni rozlicza w zeznaniu rocznym; nie przekraczają kwoty 150 000 zł, stąd brak konieczności zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

Planowana sprzedaż nie dotyczy nieruchomości ujętych w ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. Planowana sprzedaż dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, gruntu oraz terenu na którym znajduje się jezioro/staw. Planowana sprzedaż nie dotyczy nieruchomości będących towarami handlowymi. W wyniku podziału terenu dokonanego w roku 2010 na 9 mniejszych działek Wnioskodawczyni nie nabyła na wyłączną własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż podział majątku po rozwodzie nie został dokonany po chwilę obecną. Na ten moment byli małżonkowie są współwłaścicielami po 50% każde.

W przedstawionej sytuacji istotne znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma fakt nabycia ww. nieruchomości w roku 1989.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego zamierzona sprzedaż 20%, 50% udziałów w przedmiotowych nieruchomościach lub jednej działki nabytych przez Wnioskodawczynię w roku 1989 nie będzie stanowiła dla Zainteresowanej źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W konsekwencji, na Zainteresowanej nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu rzeczonej transakcji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.