1462-IPPB4.4511.1212.2016.1.GF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania owiadczen na zaspokojenie potrzeb rodziny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z poYn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 24 paYdziernika 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzeda?y nieruchomooci oraz mo?liwooci zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

 • nieprawid3owe- w czeoci dotycz1cej dochodu osi1gnietego przez zmar31 ?one Wnioskodawcy,
 • prawid3owe – w czeoci dotycz1cej dochodu osi1gnietego przez Wnioskodawce.

UZASADNIENIE

W dniu 24 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania owiadczen na zaspokojenie potrzeb rodziny.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2013 r. wraz ze swoj1 ?on1 Janin1 S. otrzymali darowizne od ich wnuka w postaci dzia3ki rekreacyjno-budowlanej o pow. 800 m2.
W 2015 r. w zwi1zku z cie?k1 chorob1 nowotworow1 ?ony Wnioskodawcy, ma3?onkowie postanowili sprzedaa wymieniona nieruchomooa, za któr1 otrzymali 58 tysiecy z3otych. Poniewa? sprzeda? odby3a sie przed up3ywem pieciu lat od chwili darowania, skutkowa3o to powstaniem zobowi1zania podatkowego.

W kwietniu 2016 r. Wnioskodawca i jego ?ona z3o?yli PIT-39 wraz z oowiadczeniami, ?e deklaruj1 chea nabycia dzia3ki, aby zniwelowaa zobowi1zanie podatkowe. Wnioskodawca podkreola, ?e wol1 zarówno jego jak i jego ?ony by3o nabycie dzia3ki.

W dniu 2 maja 2016 r. nast1pi3 zgon ?ony Wnioskodawcy. W sierpniu 2016 r. zosta3 przeprowadzony przed notariuszem akt dziedziczenia po zmar3ej Janinie S.. Wnioskodawca sta3 sie jedynym spadkobierc1. Jako jedyna osoba dziedzicz1ca Wnioskodawca wszed3 w prawa i obowi1zki po zmar3ej ?onie.

We wrzeoniu 2016 r. Wnioskodawca naby3 dzia3ke budowlana o pow. 1174 m2 za kwote 65 tysiecy z3otych wype3niaj1c w ten sposób wole zmar3ej ?ony zawart1 w oowiadczeniu z3o?onym w PIT-39. Transakcja ta niweluje zobowi1zanie podatkowe powsta3e w zwi1zku ze zbyciem dzia3ki przed up3ywem pieciu lat od jej nabycia.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien zap3acia podatek dochodowy od osób fizycznych wynikaj1cy ze sprzeda?y dzia3ki przed 5 lat od jej nabycia (darowizna) skoro Wnioskodawca sta3 sie jedynym spadkobierc1 i dysponentem praw i obowi1zków zmar3ej ?ony oraz wype3ni3 jej wole zawart1 w oowiadczeniu z3o?onym w PIT-39 w kwietniu 2016 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy nabywaj1c dzia3ke we wrzeoniu 2016 r. Wnioskodawca wype3ni3 wole i zobowi1zanie swojej zmar3ej ?ony zawart1 w oowiadczeniu z3o?onym w PIT-39 w kwietniu 2016 r. W zwi1zku z powy?szym zobowi1zanie podatkowe powsta3e w wyniku sprzeda?y dzia3ki podarowanej przez wnuka w 2013 r. sta3o sie bezzasadne.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: nieprawid3owe – w czeoci dotycz1cej dochodu osi1gnietego przez zmar31 ?one Wnioskodawcy, prawid3owe – w czeoci dotycz1cej dochodu osi1gnietego przez Wnioskodawce.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z póYn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody, z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myol art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy Yród3em przychodów jest odp3atne zbycie, z zastrze?eniem ust. 2:

 1. nieruchomooci lub ich czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci,
 2. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u?ytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego u?ytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- je?eli odp3atne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej i zosta3o dokonane w przypadku odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych okreolonych w lit. a)-c) - przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed up3ywem pó3 roku, licz1c od konca miesi1ca, w którym nast1pi3o nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnosz1 sie do ka?dej z osób dokonuj1cej zamiany.

Podkreolia nale?y, ?e przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formu3uje generaln1 zasade, ?e sprzeda? nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci przed up3ywem 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie rodzi obowi1zek podatkowy w postaci zap3aty podatku dochodowego. Tym samym, je?eli odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci nast1pi3o po up3ywie 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie – nie jest Yród3em przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzeda?y w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8, dla okreolenia jego skutków podatkowych istotne jest zatem ustalenie daty nabycia nieruchomooci lub praw.

Ponadto nale?y wskazaa, ?e art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy ma zastosowanie, gdy odp3atne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej.

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z póYn. zm.) umowa sprzeda?y, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowi1zuj1ca do przeniesienia w3asnooci rzeczy co do to?samooci oznaczonej przenosi w3asnooa na nabywce, chyba ?e przepis szczególny stanowi inaczej albo, ?e strony inaczej postanowi3y. Nale?y zatem wskazaa, ?e nabyciem w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest ka?da czynnooa, na mocy której na osobe fizyczn1 – nabywce przechodzi w3asnooa nieruchomooci, bez wzgledu na to, czy nabycie nastepuje w sposób odp3atny czy nieodp3atny.

W myol art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowe darowizny darczynca zobowi1zuje sie do bezp3atnego owiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego maj1tku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbednym do uznania, ?e dane owiadczenie jest darowizn1, jest jej nieodp3atnooa. Owiadczenie jest nieodp3atne wówczas, gdy otrzymuj1cy owiadczenie nie owiadczy nic w zamian, ani te? nie zobowi1zuje sie do innego owiadczenia w przysz3ooci. Przy czym to owiadczenie drugiej strony nie musi miea charakteru maj1tkowego, mo?e bya np. korzyoci1 osobist1. Jedynym celem, jaki le?y u podstaw darowizny, jest chea przysporzenia maj1tkowego na rzecz drugiej strony.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e, Wnioskodawca wraz z ?on1 w 2015 roku sprzedali otrzyman1 w drodze darowizny w 2013 r. dzia3ke rekreacyjno-budowlan1, czyli sprzeda? nieruchomooci nast1pi3a przed up3ywem pieciu lat od daty jej nabycia.

Maj1c powy?sze na uwadze, przychód uzyskany ze sprzeda?y nieruchomooci w 2015 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dokonuj1c zatem oceny skutków podatkowych zbycia nieruchomooci nale?y zastosowaa przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowi1zuj1cym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Natomiast zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstaw1 obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowi1cy ró?nice pomiedzy przychodem z odp3atnego zbycia nieruchomooci lub praw okreolonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiekszon1 o sume odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomooci lub praw.

Po zakonczeniu roku podatkowego podatnik jest obowi1zany w zeznaniu podatkowym (PIT-39), o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazaa:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych okreolonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczya nale?ny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych okreolonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie 31czy sie z dochodami (przychodami) z innych Yróde3.

Nale?ny podatek, wynikaj1cy z tego zeznania jest p3atny w terminie do dnia 30 kwietnia roku nastepuj1cego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy).

Jednak?e w myol powo3anego wy?ej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego s1 dochody z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokooci, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udzia3u wydatków poniesionych na w3asne cele mieszkaniowe w przychodzie z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych, je?eli pocz1wszy od dnia odp3atnego zbycia, nie póYniej ni? w okresie dwóch lat od konca roku podatkowego, w którym nast1pi3o odp3atne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomooci lub tego prawa maj1tkowego zosta3 wydatkowany na w3asne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzglednia sie do wysokooci przychodu z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa?a sie m.in.:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego czeoci lub udzia3u w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa lub udzia3u w takim lokalu, a tak?e na nabycie gruntu lub udzia3u w gruncie albo prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, zwi1zanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia3u w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub udzia3u w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowe budynku mieszkalnego lub udzia3u w takim gruncie, prawa u?ytkowania wieczystego takiego gruntu lub udzia3u w takim prawie, w tym równie? z rozpoczet1 budow1 budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udzia3u w gruncie, prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, je?eli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowe budynku mieszkalnego,
  4. budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub remont w3asnego budynku mieszkalnego, jego czeoci lub w3asnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub adaptacje na cele mieszkalne w3asnego budynku niemieszkalnego, jego czeoci, w3asnego lokalu niemieszkalnego lub w3asnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - po3o?onych w panstwie cz3onkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nale?1cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. sp3ate kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele okreolone w pkt 1,
  2. sp3ate kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na sp3ate kredytu (po?yczki), o którym mowa w lit. a),
  3. sp3ate ka?dego kolejnego kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na sp3ate kredytu (po?yczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  - w banku lub w spó3dzielczej kasie oszczednoociowo-kredytowej, maj1cych siedzibe w panstwie cz3onkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nale?1cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem ust. 29 i 30.
 3. wartooa otrzymanego w ramach odp3atnego zbycia w drodze zamiany znajduj1cego sie w panstwie cz3onkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nale?1cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
  1. budynku mieszkalnego, jego czeoci lub udzia3u w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa lub udzia3u w takim lokalu, lub
  2. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej, lub udzia3u w tych prawach, lub
  3. gruntu lub udzia3u w gruncie, prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie przeznaczonych pod budowe budynku mieszkalnego, w tym równie? gruntu lub udzia3u w gruncie albo prawa wieczystego u?ytkowania gruntu lub udzia3u w takim prawie z rozpoczet1 budow1 budynku mieszkalnego, lub
  4. gruntu, udzia3u w gruncie albo prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, zwi1zanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a).

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez w3asny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie sie budynek, lokal lub pomieszczenie stanowi1ce w3asnooa lub wspó3w3asnooa podatnika lub do którego podatnikowi przys3uguje spó3dzielcze w3asnoociowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub udzia3 w takich prawach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e, Wnioskodawca wraz z ?on1 w 2015 roku sprzedali otrzyman1 w drodze darowizny w 2013 r. dzia3ke rekreacyjno-budowlan1, czyli sprzeda? nieruchomooci nast1pi3a przed up3ywem pieciu lat od daty jej nabycia. W kwietniu 2016 r. Wnioskodawca wraz z ?on1 z3o?yli zeznanie PIT-39 wraz z oowiadczeniami, ?e deklaruj1 chea nabycia dzia3ki, aby zniwelowaa zobowi1zanie podatkowe. Oznacza to, ?e wol1 ?ony Wnioskodawcy by3o przeznaczenie orodków uzyskanych z tytu3u sprzeda?y nieruchomooci na w3asne cele mieszkaniowe. W maju 2016 r. ?ona Wnioskodawcy zmar3a, a Wnioskodawca na podstawie aktu dziedziczenia zosta3 jedynym spadkobierc1 maj1tku pozostawionego przez jego ?one. We wrzeoniu 2016 r. Wnioskodawca naby3 dzia3ke budowlan1 wype3niaj1c w ten sposób wole zmar3ej ?ony zawart1 w zeznaniu PIT-39. Transakcja ta wed3ug Wnioskodawcy niweluje zobowi1zanie podatkowe powsta3e w zwi1zku ze zbyciem dzia3ki rekreacyjno-budowlanej przed up3ywem 5 lat od dnia jej nabycia.

Stosownie do postanowien ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z odp3atnego zbycia nieruchomooci podlega opodatkowaniu 19% zrycza3towanym podatkiem dochodowym, chyba ?e podatnik w zeznaniu podatkowym PIT-39 wyka?e uzyskany dochód jako podlegaj1cy zwolnieniu z opodatkowania na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Oznacza to, ?e w przypadku, gdy podatnik wska?e, ?e dochód z odp3atnego zbycia nieruchomooci przeznaczy w okreolonym w ustawie terminie na w3asne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to obowi1zek zap3aty nale?nego zrycza3towanego podatku od dochodu uzyskanego z tytu3u odp3atnego zbycia nieruchomooci zostaje odroczony.

Zauwa?ya nale?y, ?e cytowany powy?ej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, wi1?e skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia uzyskanego z tytu3u odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych dochodu wy31cznie na w3asne cele mieszkaniowe wymienione w ustawie. Poprzedzenie wyra?enia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „w3asne” owiadczy o tym, ?e ustawodawca przewiduj1c podstawe do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisuj1c ten przymiotnik, przes1dzi3, ?e celem nadrzednym jest mo?liwooa uwzglednienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zosta3y na zaspokojenie „w3asnych” potrzeb mieszkaniowych.

Sprzedana dzia3ka w 2015 r. by3a wspó3w3asnooci1 Wnioskodawcy i jego ?ony. Podatnikiem z tytu3u sprzeda?y tej nieruchomooci jest zatem Wnioskodawca i jego ?ona, ka?dy z nich od 1/2 przychodu. Je?eli zatem Wnioskodawca w zeznaniu PIT-39, które z3o?y3 w kwietniu 2016 r. wskaza3, ?e dochód uzyskany ze sprzeda?y swojego udzia3u w nieruchomooci wydatkuje na w3asne cele mieszkaniowe i w ustawowym terminie faktycznie orodki te przeznaczy na w3asny cel mieszkaniowy (Wnioskodawca naby3 we wrzeoniu 2016 r. dzia3ke budowlan1), to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia od swojej czeoci dochodu, jeoli dzia3ka ta zosta3a nabyta celem realizacji w3asnych celów mieszkaniowych.

Jednak?e ?ona Wnioskodawcy, która zmar3a w maju 2016 r. pomimo ?e z3o?y3a zeznanie PIT - 39, przed omierci1 nie naby3a dzia3ki budowlanej (Wnioskodawca naby3 j1 we wrzeoniu 2016 r.), tym samym nie spe3ni3a warunku terminowego wydatkowania dochodu ze sprzeda?y nieruchomooci na w3asne cele mieszkaniowe. W zwi1zku z tym nale?y stwierdzia, ?e spadkobierca nie mo?e skorzystaa z przys3uguj1cego zmar3emu zwolnienia przedmiotowego okreolonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro spadkodawca nie spe3ni3 warunków zwolnienia, czyli nie poniós3 wydatku na w3asne cele mieszkaniowe.

Potwierdzeniem powy?szego jest równie? literalne brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauwa?ya bowiem nale?y, ?e cytowany powy?ej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, wi1?e skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia uzyskanego z tytu3u odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych dochodu wy31cznie na w3asne cele mieszkaniowe wymienione w ustawie. Poprzedzenie wyra?enia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „w3asne” owiadczy o tym, ?e ustawodawca przewiduj1c podstawe do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisuj1c ten przymiotnik, przes1dzi3, ?e celem nadrzednym jest mo?liwooa uwzglednienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zosta3y na zaspokojenie „w3asnych” potrzeb mieszkaniowych. Tak wiec uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizowaa ma cel, jakim jest zaspokojenie w3asnych potrzeb mieszkaniowych konkretnego podatnika, a nie cudzych celów innych osób. Skoro warunek wynikaj1cy z ww. przepisu nie zosta3 przez ?one Wnioskodawcy spe3niony, to jej uprawnienia wynikaj1ce z powy?szego zwolnienia nie mog1 zostaa przeniesione na spadkobierce. Uprawnienia te mia3y bowiem charakter osobisty i polega3y na zaspokojeniu w3asnych potrzeb mieszkaniowych przez ?one Wnioskodawcy. Oznacza to, ?e dochód ten podlega opodatkowaniu 19% zrycza3towanym podatkiem dochodowym a obowi1zek uiszczenia nale?nego zrycza3towanego podatku od dochodu uzyskanego przez zmar31 ze sprzeda?y udzia3u w dzia3ce rekreacyjno-budowlanej przechodzi na spadkobierce, czyli Wnioskodawce.

Zgodnie z art. 7 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa – podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj1ca osobowooci prawnej podlegaj1ca na mocy ustaw podatkowych obowi1zkowi podatkowemu.

Obowi1zek podatkowy jest wiec ociole zwi1zany z konkretn1 osob1, która wkroczy3a w zakres obowi1zku okreolonego ustaw1. Art. 4 Ordynacji podatkowej stanowi, ?e – obowi1zkiem podatkowym jest wynikaj1ca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinnooa przymusowego owiadczenia pienie?nego w zwi1zku z zaistnieniem zdarzenia okreolonego w tych ustawach.

Podkreolenia wymaga fakt, ?e zgodnie z art. 97 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa - spadkobiercy podatnika, z zastrze?eniem § 2, przejmuj1 przewidziane w przepisach prawa podatkowego maj1tkowe prawa i obowi1zki spadkodawcy, zao je?eli na podstawie przepisów prawa podatkowego spadkodawcy przys3ugiwa3y prawa niemaj1tkowe zwi1zane z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, przechodz1 one na spadkobierców pod warunkiem dalszego jej prowadzenia na ich rachunek.

Do praw maj1tkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego zaliczya mo?na np. prawo do zwrotu nadp3aty, prawo do zwrotu podatku, niewykorzystane prawo do roz3o?enia zap3aty podatku na raty. Do obowi1zków maj1tkowych z kolei mo?na zaliczya: obowi1zek zap3aty zaleg3ooci podatkowych, zap3aty odsetek za zw3oke itp. Wynika z tego, ?e zobowi1zanie podatkowe ?ony Wnioskodawcy nie usta3o z chwil1 jej omierci, lecz podlega dziedziczeniu przez Wnioskodawce.

Powy?sze przepisy dotycz1 tylko i wy31cznie maj1tkowych praw i obowi1zków spadkodawcy, nie odnosz1 sie natomiast do praw i obowi1zków zmar3ego ociole zwi1zanych z jego osob1, do których nale?y zaliczya miedzy innymi przys3uguj1ce spadkodawcy prawa do ulg, czy zwolnien podatkowych. Prawa i obowi1zki o charakterze osobistym nie podlegaj1 dziedziczeniu w owietle przepisów Kodeksu cywilnego, ani przejeciu przez spadkobierców w owietle ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 98 § 1 ww. ustawy do odpowiedzialnooci spadkobierców za zobowi1zania podatkowe spadkodawcy stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego o przyjeciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialnooci za d3ugi spadkowe.

Przepis § 1 stosuje sie równie? do odpowiedzialnooci spadkobierców za zaleg3ooci podatkowe, w tym równie? za zaleg3ooci, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a (art. 98 § 2 pkt 1 ww. ustawy).

Maj1c na uwadze powy?sze, stwierdzia zatem nale?y, ?e Wnioskodawca (spadkobierca) przejmuj1c zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej przewidziane w przepisach prawa podatkowego maj1tkowe prawa i obowi1zki spadkodawczyni (?ony), nie mo?e korzystaa ze zwolnienia okreolonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku omierci podatnika zobowi1zanie podatkowe zwi1zane z uzyskanym przed omierci1 i nierozliczonym podatkowo dochodem ustala lub okreola w3aociwy naczelnik urzedu skarbowego, a ewentualnym podatkiem dochodowym zostaj1 obci1?eni spadkobiercy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o przyjeciu i odrzuceniu spadku oraz odpowiedzialnooci za d3ugi spadkowe. Na spadkobierców przechodzi zatem obowi1zek uiszczenia nale?nego zrycza3towanego podatku dochodowego od dochodu osi1gnietego przez zmar3ego ze sprzeda?y nieruchomooci lub ich czeoci, jednak?e spadkobiercy nie s1 podatnikami, a jedynie osobami odpowiedzialnymi za d3ugi spadkowe.

Zgodnie z art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowi1zuj1cym od dnia 1 stycznia 2016 r. organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialnooci lub uprawnien poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowi1zan wynikaj1cych z prawid3owych deklaracji.

Je?eli deklaracja z3o?ona przez spadkodawce jest nieprawid3owa lub deklaracji nie z3o?ono, orzekaj1c o zakresie odpowiedzialnooci lub uprawnien spadkobierców, organ podatkowy jednoczeonie ustala lub okreola kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a (art. 100 § 2 ww. ustawy).

Termin p3atnooci przez spadkobierce zobowi1zan wynikaj1cych z decyzji o zakresie jego odpowiedzialnooci wynosi 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 100 § 3 ww. ustawy).

Oznacza to, ?e zobowi1zanie podatkowe, przypadaj1ce na zmar31 w 2016 r. ?one Wnioskodawcy, ustali w3aociwy dla zmar3ej naczelnik urzedu skarbowego, a podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostanie obci1?ony Wnioskodawca, jako jedyny spadkobierca z uwzglednieniem sposobu przyjecia spadku.

Zatem, obowi1zek uiszczenia nale?nego zrycza3towanego podatku od przychodu uzyskanego przez zmar31 ze sprzeda?y nieruchomooci przechodzi na spadkobierców, przy czym spadkobiercy nie s1 podatnikami, a jedynie osobami odpowiedzialnymi za d3ugi spadkowe.

Uwzgledniaj1c powy?sze, w niniejszej sprawie opodatkowaniu bedzie podlega3 dochód zmar3ego podatnika (?ony Wnioskodawcy) z tytu3u odp3atnego zbycia dzia3ki rekreacyjno-budowlanej w czeoci odpowiadaj1cej jej udzia3owi nabytemu w drodze darowizny, natomiast do zap3aty podatku dochodowego bedzie obowi1zany spadkobierca zmar3ej - Wnioskodawca. Ponadto Wnioskodawca nie mo?e skorzystaa ze zwolnienia przedmiotowego okreolonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie podlega ono przejeciu przez spadkobierców w owietle przepisów Ordynacji podatkowej. Prawo do ulgi okreolone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy nigdy nie by3o i nie jest prawem dziedzicznym, gdy? przys3uguje wy31cznie podatnikowi, który spe3ni warunki do skorzystania z niego, zatem Wnioskodawca nie ma mo?liwooci skorzystania z niej w imieniu zmar3ej ?ony. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowi1zku zap3aty podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu osi1gnietego przez ?one Wnioskodawcy z tytu3u sprzeda?y dzia3ki rekreacyjno-budowlanej przed up3ywem 5 lat od, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie oraz mo?liwooci skorzystania z przys3uguj1cego zmar3ej zwolnienia przedmiotowego okreolonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznano za nieprawid3owe.

Ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mo?e jedyne korzystaa dochód, który Wnioskodawca uzyska3 ze sprzeda?y swojego udzia3u w dzia3ce rekreacyjno-budowlanej. Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dochodu osi1gnietego przez Wnioskodawce uznano za prawid3owe.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.).

Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09 - 402 P3ock.