IPPP3/443-1573/11-4/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Brak obowiązku rejestracji się jako podmiot pośredniczący dla skorzystania ze zwolnienia od akcyzy przy imporcie i wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów węglowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.12.2011 r. (data wpływu 12.12.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku posiadania statusu podmiotu pośredniczącego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku posiadania statusu podmiotu pośredniczącego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

V. S. A. (dalej V. lub Spółka) zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej oraz wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Na potrzeby produkcji ciepła/energii elektrycznej Spółka nabywa węgiel kamienny od dostawców krajowych oraz dostawców zagranicznych. Po 2 stycznia 2012 r., kiedy wejdzie w życie znowelizowana ustawa akcyzowa, Spółka planuje nabywać wewnątrzwspólnotowo/importować węgiel z zagranicy, który następnie będzie zużywany przez V. do celów zwolnionych od akcyzy (na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy akcyzowej).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka po 2 stycznia 2012 r. będzie musiała uzyskać status pośredniczącego podmiotu węglowego aby importować oraz nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie ona musiała po 2 stycznia 2012 r. uzyskiwać statusu pośredniczącego podmiotu węglowego, aby importować oraz nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, które następnie zużyje do celów zwolnionych od akcyzy. Uzasadnienie stanowiska Spółki: Jedną z czynności opodatkowanych akcyzą po 2 stycznia 2012 r. w przypadku wyrobów węglowych jest sprzedaż, nabycie wewnątrzwspólnotowe lub import tych wyrobów (art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej).

Znowelizowana ustawa akcyzowa przewiduje jednak zwolnienie od akcyzy dla m.in.:

 • nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 oraz
 • importu wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2.

Wspomniany art. 31a ust. 2 zawiera szeroki katalog zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów węglowych. Do tej grupy zwolnień należy m.in.:

 • zużycie w procesie produkcji energii elektrycznej;
 • zużycie do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 • zużycie przez zakłady energochłonne;
 • zużycie przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W przypadku tej grupy zwolnień podmiot z nich korzystający nie jest zobowiązany do uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu węglowego.

Jednocześnie ust. 3 art. art. 31a wskazuje warunki formalne zastosowania zwolnienia od akcyzy zawartego w ust. 1 art. 31a ustawy akcyzowej. Są to m.in.:

 1. pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a;
 2. posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b;
 3. dołączenie do przemieszczanych wyrobów węgłowych dokumentu dostawy.

Zdaniem Spółki, wykładnia literalna powyższych przepisów nie nakłada obowiązku uzyskiwania statusu pośredniczącego podmiotu węglowego na każdy podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu wyrobów węglowych objętych zwolnieniem. Z wymogu takiego jest zwolniony podmiot korzystający ze zwolnienia nabywanych wyrobów węglowych ze względu na ich przeznaczenie.

Spółka podkreśla, iż jest ona podmiotem, o którym mowa w art. 31a ust. 2, tym samym po 1 stycznia 2012 r. będzie spełniać warunki do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego zużywanych przez nią wyrobów węglowych. W konsekwencji, będzie ona mogła nabywać wewnątrzwspólnotowo lub importować wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy jako podmiot zużywający. Obowiązek uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu węglowego, dotyczyłby natomiast sytuacji, gdy V. nabywałaby węgiel w ramach WNT lub importu, który następnie byłby odsprzedawany.

Powyżej przedstawione stanowisko Spółki potwierdza również uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy akcyzowej wprowadzającej efektywne opodatkowanie wyrobów węglowych.Zgodnie z brzmieniem uzasadnienia Ministra Finansów do zmiany ustawy akcyzowej w zakresie wprowadzenia art. 31a ust. 1: "Odpowiednio do koncepcji opodatkowania wyrobów węglowych na ostatnim etapie obrotu zwolnione jest również nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez (...) podmiot korzystający ze zwolnienia związanego ze przeznaczeniem wyrobów węglowych, jak również import wyrobów węglowych (...) przez podmiot korzystający ze zwolnienia związanego z przeznaczeniem wyrobów węglowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” - pośredniczący podmiot węglowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy;

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych;
 3. dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;
 4. import wyrobów węglowych;
 5. eksport wyrobów węglowych;
 6. użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych;
 7. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 8. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Natomiast zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 2. dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 3. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 4. import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 5. eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Ponadto w myśl art. 31a ust. 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 ,,produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.);
 8. przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
 9. przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Odnosząc powyższe do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, Spółka, zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej oraz wytwarzaniem i dystrybucją ciepła, będzie podmiotem korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 (np. w punkcie 1, 5, 8 lub 9).

Biorąc zatem pod uwagę zapisy ww. art. 31a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, w którym oddzielnie wymieniono obok pośredniczącego podmiotu węglowego podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 (ww. art. 31a ustawy), jako mogące skorzystać ze zwolnienia od akcyzy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu wyrobów węglowych, Spółka nie ma obowiązku zarejestrować się jako pośredniczący podmiot węglowy, aby importować oraz nabywać wewątrzwspólnotowo wyroby węglowe zwolnione od podatku akcyzowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.