Nabycie wewnątrzwspólnotowe | Interpretacje podatkowe

Nabycie wewnątrzwspólnotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabycie wewnątrzwspólnotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania nabycia od gminy niemieckiej samochodu pożarniczego.
Fragment:
W myśl ust. 3 cyt. artykułu, przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są: nowe środki transportu; wyroby akcyzowe. Na podstawie art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o nowych środkach transportu - rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.
2013
16
maj

Istota:
Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych objętych 0 zł stawką - art. 78 ust. 1 ustawy
Fragment:
Komentarz 2011, Wrocław 2011, s. 386): przedmiotem nabycia są wyroby akcyzowe, od których została zapłacona akcyza w kraju ich wysyłki, nabywcą jest podatnik podatku akcyzowego, wyroby akcyzowe są nabywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (np. w celach handlowych), następuje przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - nabycie wewnątrzwspólnotowe. Spółka pragnie podkreślić, że w przedstawionym przez nią zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki (ii) - (iv), natomiast przesłanka (i) nie ziści się, ponieważ na terytorium państwa członkowskiego wysyłki Wyroby nie podlegają opodatkowaniu akcyzą bądź są od niej zwolnione. Innymi słowy, podatek akcyzowy nie zostanie od nich efektywnie (faktycznie) zapłacony w jakiejkolwiek formie w państwie wysyłki. W opinii Spółki, nie można uznać nabywanych wewnątrzwspólnotowo Wyrobów za „wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą” w rozumieniu art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Jak bowiem wynika wprost z art. 77 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (regulującego zagadnienia związane z wyrobami z zapłaconą akcyzą), dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych od których została zapłacona akcyza są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5. Przepis ten jednoznacznie wskazuje więc, iż przez „wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą” rozumie się wyroby, od których została zapłacona akcyza.
2013
15
sty

Istota:
Wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów oznaczonych kodem CN 2710 19 91 oraz CN 2710 11 21
Fragment:
Stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy 2004 przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe. Podobnie zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy 2008 przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju to nabycie wewnątrzwspólnotowe. Zatem Spółka nabywając wyroby z terytorium państwa członkowskiego, w przedmiotowym przypadku Niemiec, dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wobec powyższego należy wskazać, iż w świetle art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy 2004, który stanowi, iż opodatkowaniu akcyzą podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa jak również w świetle art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy 2008, który stanowi, iż przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonanego do składu podatkowego nabycie wewnątrzwspólnotowe podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Wnioskodawca wskazuje, iż nie posiada statusu składu podatkowego, zarejestrowanego handlowca lub niezarejestrowanego handlowca, nie korzysta też z usługowego składu podatkowego. Spółka nie jest i dotychczas nie była zarejestrowana jako podatnik podatku akcyzowego. Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż w przedmiotowym przypadku nie będzie miała miejsca procedura zawieszenia poboru akcyzy.
2012
14
lis

Istota:
Opodatkowanie pyłu węglowego węgla brunatnego
Fragment:
W przypadku uznania przez Dyrektora Izby Skarbowej stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, tj. w przypadku uznania, że w omawianym stanie faktycznym Spółka dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego pyłu węglowego - Spółka zwraca się z pytaniem, czy takie nabycie wewnątrzwspólnotowe jest zwolnione od akcyzy... W przypadku uznania przez Dyrektora Izby Skarbowej stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, tj. w przypadku uznania, że w omawianym stanie faktycznym Spółka dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego pyłu węglowego, Spółka zwraca się z następującym pytaniem: czy - przy założeniu, że produkcja X stanowi proces mineralogiczny w rozumieniu art. 31a ust 2 pkt 7 ustawy - takie nabycie wewnątrzwspólnotowe pyłu węglowego jest zwolnione od akcyzy..., Czy przy założeniu, że Spółka dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego pyłu węglowego oraz przy założeniu, że takie nabycie wewnątrzwspólnotowe jest zwolnione od akcyzy na Spółce ciążą obowiązki wskazane w art. 78 ust. 1 ustawy..., Czy - przy założeniu, że Spółka dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego pyłu węglowego oraz przy założeniu, że takie nabycie wewnątrzwspólnotowe nie jest zwolnione od akcyzy na Spółce ciążą obowiązki wskazane w art. 78 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy... Czy - przy założeniu, że Spółka dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego pyłu węglowego oraz przy założeniu, że takie nabycie wewnątrzwspólnotowe jest zwolnione od akcyzy - dokumentem dostawy w przypadku takiego nabycia może być faktura otrzymana od Kontrahenta zawierająca nazwę, kod CN i ilość wyrobów węglowych, oraz podpis przedstawiciela Spółki wraz z adnotacją o przeznaczeniu tych wyrobów uprawniającym do korzystania ze zwolnienia od akcyzy na egzemplarzu faktury przeznaczonym dla Spółki...
2012
6
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku wyrobów węglowych.
Fragment:
Stosownie do treści art. 31a ust. 1 ww. ustawy, zwalnia się od akcyzy: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2; dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2; import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2; eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy. W myśl art. 31a ust. 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane: w procesie produkcji energii elektrycznej; w procesie produkcji wyrobów energetycznych; przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r.
2012
30
sie

Istota:
Oowiązek zapłaty podatku od nabytego, a następnie sprzedanego na terytorium Niemiec samochodu osobowego.
Fragment:
Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe wskazanego pojazdu spowodowało powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego... Stanowisko Wnioskodawcy. W ocenie Spółki, nie powstał obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, z uwagi na fakt, że przedmiotowy samochód nie zostały sprowadzony na terytorium kraju. Pojazd został nabyty, a następnie sprzedany na terytorium Niemiec. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwana ustawą, nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.
2012
22
sie

Istota:
Opodatkowanie akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaż pojazdów samochodowych.
Fragment:
Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwana ustawą, nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Stosownie do art. 3 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, ze zm.). Ewentualne zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.
2012
21
sie

Istota:
Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
Fragment:
W myśl art. 8 pkt 1 ust 4 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Stosownie do art. 100 ust. 2 w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.
2012
24
cze

Istota:
Sprzedaż na terytorium kraju przez Wnioskodawcę pojazdów o kodzie CN 8704 po uprzednim doposażeniu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, dla których kod CN 8704 nie ulega zmianie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, z uwagi iż pojazdy przeznaczone do przewozu towarów o kodzie CN 8704 zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem akcyzowym.
Fragment:
Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. W myśl art. 100 ust. 4 ww. ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W związku z powyższym pojazdy mechaniczne przeznaczone do transportu towarów klasyfikowane do kodu CN 8704, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przedmiotem sprzedaży były pojazdy marki X zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704 jako samochody ciężarowe.
2012
22
cze

Istota:
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym olejów smarowych oferowanych i stosowanych w innych celach niż opałowe czy napędowe
Fragment:
Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o akcyzie, podlegają natomiast m.in. sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe. W pozycji 4 załącznika nr 2 do ustawy o akcyzie, stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wymienione zostały wyroby objęte kodem CN 2710. Wyroby klasyfikowane w ramach kodu CN 2710 obejmują „Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe”. W ramach tego kodu CN klasyfikowane są również oleje smarowe dystrybuowane przez Spółkę na terytorium Polski — w związku z tym, w świetle ustawy o akcyzie, oleje smarowe klasyfikowane w ramach kodu CN 2710 19 71 - 2710 19 99, są zaliczane do zharmonizowanych wyrobów niezależnie od tego do jakich celów są przeznaczone. W świetle art. 4 ustawy o akcyzie, nabycie wewnątrzwspólnotowe i sprzedaż tych produktów na terytorium kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym — przy tym, zgodnie z art. 4 ust 5 jeśli w odniesieniu do danego wyrobu powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej ze wskazanych czynności, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.
2012
7
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.