Nabycie udziałów | Interpretacje podatkowe

Nabycie udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabycie udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów.
Fragment:
Mając na uwadze, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisów, które wiązałyby jakiekolwiek skutki podatkowe z nabyciem udziałów za wkład pieniężny oraz przyjmując, że art. 17 zawiera zamknięty katalog przychodów, które są uznawane za przychody z kapitałów pieniężnych podatnika (tak też: D. Laszczyk w: Komentarz do art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz; LexisNexis, 2014) należałoby przyjąć a contrario, że ustawodawca ze zdarzeniem w postaci objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny, co wystąpić ma w opisanym stanie faktycznym, nie wiąże żadnych skutków podatkowych. Innymi słowy, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęcie udziałów, akcji lub wkładów w zamian za gotówkę nie kreuje u podatnika przychodu. Ponadto, powyższa teza, zdaniem A. Bartosiewicza i R. Kubackiego wyrażonym w komentarzu do art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT. Komentarz LEX, 2015), wynika również pośrednio z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, który stanowi, że kosztem uzyskania przychodu nie są wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce. Należy podkreślić, że zgodnie z ogólnymi regułami opodatkowania, wygenerowaniu przychodu przez podatnika powinno zasadniczo towarzyszyć rozpoznanie kosztu podatkowego.
2017
9
cze

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów.
Fragment:
Mając na uwadze, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisów, które wiązałyby jakiekolwiek skutki podatkowe z nabyciem udziałów za wkład pieniężny oraz przyjmując, że art. 17 zawiera zamknięty katalog przychodów, które są uznawane za przychody z kapitałów pieniężnych podatnika (tak też D. Laszczyk w: Komentarz do art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz; LexisNexis, 2014), należałoby przyjąć a contrario, że ustawodawca ze zdarzeniem w postaci objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny, co wystąpić ma w opisanym stanie faktycznym, nie wiąże żadnych skutków podatkowych. Innymi słowy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęcie udziałów, akcji lub wkładów w zamian za gotówkę nie kreuje u podatnika przychodu. Ponadto powyższa teza, zdaniem A. Bartosiewicza i R. Kubackiego wyrażonym w komentarzu do art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT. Komentarz LEX, 2015), wynika również pośrednio z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT, który stanowi, że kosztem uzyskania przychodu nie są wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce. Należy podkreślić, że zgodnie z ogólnymi regułami opodatkowania wygenerowaniu przychodu przez podatnika powinno zasadniczo towarzyszyć rozpoznanie kosztu podatkowego.
2017
13
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.
Fragment:
Ich poniesienie nie jest warunkiem koniecznym do nabycia/objęcia udziałów/ akcji przez Spółkę.”; Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II FSK 508/05) odnosząc się do kwalifikacji odsetek od kredytu zaciągniętego w celu nabycia udziałów stwierdził, że „ należy bowiem odnosić pojęcie wydatków na nabycie udziałów /akcji/ od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Na to rozróżnienie zwróciło uwagę również Ministerstwo Finansów, które w swoim piśmie z dnia 12 marca 2001 r. /nr PB4/BA-8214-486-94/01 - Serwis Podatkowy 2001 nr 8 str. 37/ wskazało, że użycie przez ustawodawcę określenia "wydatki na nabycie" oznacza, że do kosztów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów lub akcji. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem /opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp./. Natomiast koszty zaciągniętego kredytu, tj. odsetki, prowizje oraz różnice kursowe, jeżeli występują nie traktuje się jako wydatków na nabycie udziałów lecz jako zapłatę za kredyt, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. ” Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy stwierdzić należy, że (...)
2017
10
lut

Istota:
W zakresie:sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej po dokonanym podziale przez wydzielenie
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w celu ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce dzielonej w pierwszej kolejności Wnioskodawca powinien ustalić wysokość wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce dzielonej. Sposób ustalenia wartości wydatków jest bowiem różny w zależności od sposobu objęcia/nabycia udziałów. W przypadku nabycia udziałów w ramach umowy sprzedaży nie powinno budzić wątpliwości, że wydatkiem stanowiącym koszt uzyskania przychodów, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, do którego odsyła przepis art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT, powinna być cena uiszczona przez podatnika w zamian za nabycie udziałów przypadająca na zbywane udziały. W konsekwencji w sytuacji sprzedaży całości lub części udziałów w Spółce dzielonej, Wnioskodawca powinien być uprawiony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości ceny nabycia udziałów w Spółce dzielonej, które są przedmiotem odpłatnego zbycia. Natomiast, w przypadku nabycia udziałów w Spółce dzielonej w wyniku wniesienia ich aportem do Spółki przez dotychczasowego wspólnika Spółki dzielonej, za wydatek w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, poniesiony przez Wnioskodawcę na nabycie udziałów w Spółce dzielonej powinna być uznana nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy wydanych dotychczasowemu wspólnikowi Spółki dzielonej w zamian za otrzymanie aportem udziałów Spółki dzielonej.
2016
15
maj

Istota:
Czy nabycie udziałów w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nabycie udziałów w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie udziałów własnych w celu umorzenia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, że umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1-7 KSH. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Jednocześnie zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W takim wypadku następuje nieodpłatne nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia.
2016
19
lut

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt nabycia Akcji SKA dla pomniejszenia przychodu podatkowego z tytułu ich przyszłego odpłatnego zbycia?
Fragment:
Z kolei w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e. Tak więc koszt nabycia Akcji SKA należy ustalić na podstawie wydatków faktycznie poniesionych na ich nabycie, tj. w wysokości wartości potrąconej wierzytelności o zapłatę przez Wnioskodawcę na rzecz SPZOO ceny za Akcje SKA. W myśl art. 15b ust 1 Ustawy o CIT, wprowadzonego do Ustawy o CIT z dniem 1 stycznia2013 r., w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
2014
7
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym odsetki od Pożyczki od Udziałowca zaciągniętej przez Nabywcę na sfinansowanie nabycia udziałów w kapitale Wnioskodawcy oraz na udzielenie Pożyczki S będą mogły po dniu połączenia stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty?
Fragment:
Należy jednak uznać, iż przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy obejmuje swoim zakresem wyłącznie wydatki pozostające w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów lub akcji, a więc tego rodzaju wydatki, bez których poniesienia nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki. Za takim rozumieniem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy przemawia wykładnia literalna tego przepisu i posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „ wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji ”, a nie przykładowo „ wydatki poniesione w celu objęcia lub nabycia udziałów lub akcji ”. W sposób jednoznaczny wskazuje to na konieczność istnienia ścisłego i bezpośredniego związku tego rodzaju wydatków z nabyciem lub objęciem udziałów lub akcji. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że pojęcie wydatków na nabycie udziałów swoim zakresem obejmuje wyłącznie takie wydatki, jak cenę nabycia, opłaty notarialne, czy np. prowizje biura maklerskiego. Warto dodać, że Minister Finansów w piśmie z 7 sierpnia 2002 r. wydanym na podstawie art. 14 Ordynacji podatkowej potwierdził prezentowane w niniejszym wniosku stanowisko i wskazał, że wydatkami na nabycie udziałów/akcji są wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z nabyciem, tj. wydatki, bez których nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów lub akcji.
2012
10
lis

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania majątku likwidacyjnego
Fragment:
Ustawa o CIT nie zawiera jednoznacznej regulacji w zakresie sposobu ustalenia wartości poniesionych wydatków na nabycie udziałów w likwidowanej spółce zależnej. Co prawda art. 15 ust. 1k ustawy o CIT (przy sprzedaży udziałów objętych w zamian za aport) i art. 16 ust. 1 pkt 8 (przy nabyciu lub objęciu udziałów w zamian za gotówkę) wskazują, co jest wydatkiem na nabycie udziałów, jednak oba przepisy mają zastosowanie do ustalenia kosztów podatkowych przy sprzedaży udziałów. Jednakże, zdaniem Spółki, wobec braku innych regulacji należy je stosować posiłkowo przy ustalaniu wartości przychodu wolnego od opodatkowania przy likwidacji spółki zależnej. W konsekwencji, gdy udziały w likwidowanej spółce zostały nabyte za gotówkę, „ quasi ” kosztem uzyskania przychodów powinny być wydatki poniesione na ich nabycie, a przede wszystkim zapłacona cena. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (...); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów (...). Reasumując, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E oraz w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie umowy kupna-sprzedaży, dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad kosztem nabycia udziałów E, tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów.
2012
30
paź

Istota:
Czy w przedmiotowym stanie faktycznym można byłoby uznać, że różnica pomiędzy ceną rzeczywiście zastosowaną przez strony a wartością rynkową, skalkulowaną przez organy podatkowe, stanowi przychód dla celów podatku dochodowego (PDOF)?
Fragment:
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskani przychodów wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), z zastrzeżeniem ust. 3e. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje nabyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Ponieważ od kilku lat spółka, której akcje zamierza nabyć Wnioskodawca generuje straty, a jej kapitał własny jest ujemny, nabycie udziałów nastąpi po cenie znacznie niższej od ich wartości rynkowej. W związku z powyższym powstała wątpliwość czy gdyby organ podatkowy - w ramach swoich uprawnień - dokonałby innej oceny sytuacji Spółki, co skutkowałoby na ocenę zastosowanej przez strony transakcji ceny, po stronie Wnioskodawcy jako nabywającego udziały powstałby przychód dla celów podatku dochodowego. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne Organ podatkowy zauważa, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w szczególny sposób uregulował, zasady opodatkowania przychodów zakwalifikowanych do źródła przychodu jakim są kapitały pieniężne.
2012
27
lip

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Nabywcę na sfinansowanie wkładu pieniężnego służącego objęciu udziałów w kapitale Wnioskodawcy będą mogły po dniu połączenia stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Nabywcę na sfinansowanie wkładu pieniężnego służącego objęciu udziałów w kapitale Wnioskodawcy będą mogły po dniu połączenia stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji?
Fragment:
ILPB3/423-289/08-2/HS wskazano, iż: „ Użycie przez ustawodawcę określenia - wydatki na nabycie - oznacza, że do kosztów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów łub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów łub akcji. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty, notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.). (...) Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że koszty zaciągniętej pożyczki na zakup akcji czy udziałów - tj. odsetki, prowizje, a przy pożyczce dewizowej także różnice kursowe, nie są wydatkami na nabycie udziałów i akcji, lecz zapłatą za pożyczkę, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. Jest to zatem zbieżne z ogólną zasadą zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia lub kapitalizacji, bowiem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). ” Należy wskazać, iż powyższe stanowisko jest jednolicie prezentowane przez organy podatkowe także w innych interpretacjach: zob. np. interpretację indywidualną z dnia 25 listopada 2008 r., sygn.
2012
5
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.