Nabycie spadku | Interpretacje podatkowe

Nabycie spadku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabycie spadku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie momentu nabycia spadku w przypadku śmierci spadkodawcy w 2005 r. a uprawomocnienia się orzeczenia sądu w styczniu 2015 r.?
Fragment:
Obowiązek podatkowy powstaje wówczas z chwilą sporządzenia pisma, a jeżeli pismem tym jest orzeczenie Sądu o nabyciu spadku, obowiązek powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu stwierdzającego nabycie spadku przez określone w nim osoby. Jak już powyżej wskazano – przywołane przez Wnioskodawcę przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje się do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 31 grudnia 2006 r. Kwestię daty nabycia spadku regulują przywołane powyżej przepisy art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego. Nabycie spadku nie następuje zatem na mocy postanowienia sądu lecz z mocy samego prawa (ex lego) z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Postanowienie Sądu jedynie potwierdza ten fakt. Nabycie spadku przez Wnioskodawcę nastąpiło zatem w czerwcu 2005 r. a nie jak twierdzi Wnioskodawca w styczniu 2015 r., tj. w dacie uprawomocnienia się orzeczenia Sądu stwierdzającego nabycie spadku. Data uprawomocnienia się orzeczenia Sądu stanowi jedynie o momencie powstanie obowiązku podatkowego a nie o dacie nabycia spadku. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że nabycie tytułem dziedziczenia po osobie zmarłej w 2005 r. opodatkowane będzie według zasad określonych ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., a więc, przed zmianami dokonanymi ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
22
sty

Istota:
Czy wystąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn, jeśli minęło 5 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku i nie złożono zeznania podatkowego?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, w zaistniałym stanie faktycznym, zastosowanie znajdzie jednak przepis art. 68 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a ponieważ zobowiązanie podatkowe, w związku z nabyciem spadku po matce, nie powstało, tym samym nie ciążą na Wnioskodawczyni jakiekolwiek obowiązki fiskalne związane z dokonanym de facto w listopadzie 2012 r. ujawnieniem dodatkowego składnika majątku wywodzącego się z masy spadkowej, odziedziczonej po zmarłej matce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem spadku. Ponieważ ustawa o podatku od spadków i darowizn nie określa chwili (daty) nabycia spadku, to należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) regulującymi sprawy spadkowe. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, spadek stanowią prawa i obowiązki zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.
2015
17
lut

Istota:
Czy wystąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn, jeśli minęło 5 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku i nie złożono zeznania podatkowego?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w zaistniałym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie jednak przepis art. 68 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a ponieważ zobowiązanie podatkowe w związku z nabyciem spadku po babci nie powstało, tym samym nie ciążą na Wnioskodawcy, jako nabywcy spadku po babci, jakiekolwiek obowiązki fiskalne związane z dokonanym de facto w listopadzie 2012 r. ujawnieniem dodatkowego składnika majątku wywodzącego się z tej masy spadkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem spadku. Ponieważ ustawa o podatku od spadków i darowizn nie określa chwili (daty) nabycia spadku, to należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) regulującymi sprawy spadkowe. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, spadek stanowią prawa i obowiązki zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.
2015
17
lut

Istota:
Czy można złożyć zgłoszenia nabycia SD-Z2 po zmarłych z tytułu nabycia nieruchomości które nie były wykazane w zgłoszeniu złożonym w 2012 r.?
Fragment:
(...) nabycie spadku. W niniejszym przypadku Wnioskodawczyni wiedziała o nabyciu posiadania ale nie zgłosiła tego z powodu braku dokumentów. Tymczasem brak dokumentów nie jest przeszkodą do zgłoszenia nabycia posiadania. Skoro dwie zabudowane działki były w posiadaniu członków rodziny i samej Wnioskodawczyni i sąd stwierdził zasiedzenie przez te wszystkie osoby to znaczy, że musieli oni władać tymi działkami i zabudowaniami tak jak właściciele chociaż bez tytułu własności tych działek. Wobec tego, że z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wiedziała o dziedziczeniu posiadania zabudowanych działek po matce i bracie ale nie zgłosiła tego tylko z powodu braku dokumentów nie jest możliwe obecnie złożenie zgłoszenia SD-Z2 obejmującego te działki. Stwierdzenie zasiedzenia działek nie jest bowiem momentem, w którym Wnioskodawczyni dowiedziała się, że matka i brat posiadali przedmiotowe działki. Działki te były użytkowane przez zmarłych choć nie były ich własnością ale byli ich posiadaczami, co potwierdza tylko sąd stwierdzając ich zasiedzenie. Skoro posiadanie podlega dziedziczeniu to Wnioskodawczyni nabyła je w spadku po matce i bracie, i winna była to nabycie zgłosić w złożonym w ustawowym terminie zgłoszeniu SD-Z2, czego nie uczyniła.
2015
13
sty

Istota:
Czy można złożyć zgłoszenie nabycia (SD-Z2) z tytułu nabycia nieruchomości, które nie były wykazane w zgłoszeniu złożonym wcześniej?
Fragment:
(...) nabycie spadku. W niniejszym przypadku nabycia Wnioskodawczyni wiedziała o nabyciu posiadania ale nie zgłosiła tego z powodu braku dokumentów. Tymczasem brak dokumentów nie jest przeszkodą do zgłoszenia nabycia posiadania. Skoro dwie zabudowane działki były w posiadaniu członków rodziny i samej Wnioskodawczyni i sąd stwierdził zasiedzenie przez te wszystkie osoby to znaczy, że musieli oni władać tymi działkami i zabudowaniami tak jak właściciele chociaż bez tytułu własności tych działek. Wobec tego, iż z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wiedziała o dziedziczeniu posiadania zabudowanych działek po matce i bracie, ale nie zgłosiła tego tylko z powodu braku dokumentów, nie jest możliwe obecnie złożenie zgłoszenia SD-Z2 obejmującego te działki. Stwierdzenie zasiedzenia działek nie jest bowiem momentem, w którym Wnioskodawczyni dowiedziała się, że matka i brat posiadali przedmiotowe działki. Działki te były użytkowane przez zmarłych choć nie były ich własnością ale byli ich posiadaczami, co potwierdza tylko sąd stwierdzając ich zasiedzenie. Skoro posiadanie podlega dziedziczeniu to Wnioskodawczyni nabyła je (to prawo) w spadku po matce i bracie, i winna była to nabycie zgłosić w złożonym w ustawowym terminie zgłoszeniu SD-Z2, czego nie uczyniła.
2014
3
paź

Istota:
Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni z tytułu nabycia nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze spadku po zmarłym mężu mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile złożyła zgłoszenie SD-Z2 w terminie 6 m-cy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia 25.03.2011 r. W przeciwnym wypadku, nabycie spadku po mężu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, po przekroczeniu kwoty wolnej w I grupie podatkowej, tj. 9.637 zł. Należy nadmienić, iż w analizowanym przypadku obowiązek podatkowy powstał z chwilą zawarcia i rejestracji aktu poświadczenia dziedziczenia.
Fragment:
W świetle natomiast art. 1025 § 1 Kodeksu sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę, zaś notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. W związku z tym istnieje domniemanie, o czym mowa w § 2 ww. artykułu, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Istotnym jest również, że stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Zatem prawomocne postanowienie sądu ma charakter deklaratoryjny, stwierdza bowiem jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę i nie może być wydane póki wszyscy znani spadkobiercy nie złożą oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, nie później jednak niż przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku. Stosownie zaś do art. 5 powołanej ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Powstaje on z kolei, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 pkt 1, przy nabyciu w drodze dziedziczenia, z chwilą przyjęcia spadku. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem i jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, bądź notarialny akt poświadczenia, to zgodnie z art. 6 ust. 4, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia lub zawarcia i zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.
2012
11
maj

Istota:
W którym dniu powstał obowiązek podatkowy z tytułu podatku od spadków i darowizn?
Czy wnioskodawca ma prawo do zwolnienia od spadku i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ww. ustawy?
Fragment:
Obowiązek podatkowy powstaje wówczas z chwilą sporządzenia pisma, a jeżeli pismem tym jest orzeczenie Sądu o nabyciu spadku, obowiązek powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu stwierdzającego nabycie spadku przez określone w nim osoby. Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego należało uznać za prawidłowe. Natomiast zgodnie z powołanym powyżej art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 16 listopada 2006r. do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej czyli przed 01 stycznia 2007r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie mających w niniejszej sprawie zastosowania. Jak wyjaśniono powyżej kwestię daty nabycia spadku regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ww. art. 922 prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W świetle art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a stosownie do art. 925 kodeksu, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Nabycie spadku nie następuje zatem na mocy postanowienia sądu lecz z mocy samego prawa (ex lego) z chwilą jego otwarcia tj. z chwilą śmierci spadkodawcy.
2011
1
paź

Istota:
Czy spadek nabyty w dniu 8 sierpnia 2006 r. podlega zwolnieniu na postawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. w przypadku braku takiego zgłoszenia nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do i grupy podatkowej. Przepis intertemporalny jakim jest art. 3 ust 1 powołanej ustawy nowelizującej stanowi, że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie noweli, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, czyli ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej czyli przed 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie mających w niniejszej sprawie zastosowania. W szczególności zapis art. 3 ust. 2, który stanowi, iż przepis art. 4 ust. 4 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 16 listopada 2006 r. odnosi się ściśle do stosowania tego konkretnego przepisu (art. 4 ust. 4). Omówiony przepis przejściowy rozszerza - z mocą wsteczną - zakres podmiotowy nabywców uprawnionych do korzystania ze zwolnień i ulg podatkowych. Takie rozwiązanie pozwala na skorzystanie ze zwolnień i ulg podatkowych (wyłącznie w zakresie, (...)
2011
1
paź

Istota:
Nabycie spadku w 1944 r. i 1967 r., a zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
Nabycie spadku następuje bowiem nie na podstawie orzeczenia sądu, a z mocy prawa (art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego). W konsekwencji opodatkowanie spadku nabytego w 1944 r. i 1967 r. pomimo powstania obowiązku podatkowego w 2009 r., nastąpi według zasad obowiązujących do końca 2006 r. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
1
sie

Istota:
W przypadku transferu lub sprzedaży papierów wartościowych i nie uwzględnienia wydatków związanych z nabyciem w informacji PIT-8C przez instytucję finansową wykazanie ewentualnych kosztów należy do podatnika, co znajdzie odzwierciedlenie w składanej deklaracji PIT – 38 dotyczącej rozliczenia uzyskanych przychodów z kapitałów pieniężnych (akcji i obligacji) za rok, w którym dokonana będzie sprzedaż. W przypadku sprzedaży jednostek funduszu inwestycyjnego, fakt poniesienia kosztów związanych z ich nabyciem w trakcie trwania wspólności małżeńskiej lub w wyniku działu spadku powinien być zgłoszony płatnikowi (instytucji finansowej) w celu ich uwzględnienia przed pobraniem 19% podatku. Biorąc zatem pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez Wnioskodawczynię w przypadku transferu papierów wartościowych z rachunku zmarłego męża na rachunek Wnioskodawczyni w stosunku do papierów nie objętych masą spadkową cenę zakupu stanowić będzie połowa wysokości wydatków poniesiona przez Wnioskodawczynię i jej męża na ich zakup.
Fragment:
Po śmierci męża Wnioskodawczyni we wrześniu 2008 roku, Sąd wydał orzeczenie stwierdzające nabycie spadku, który odziedziczyła wraz z dwójką dzieci (każdy po 1/3 z masy spadkowej). Zgodnie z zasadami współwłasności majątkowej, masę spadkową stanowiła połowa majątku, który Wnioskodawczyni zgromadziła z mężem prowadząc przez lata działalność gospodarczą (Spółka Jawna). W skład tego majątku wchodziły m.in. papiery wartościowe (akcje, certyfikaty FIZ), które zostały zakupione w ramach funduszu typu asset management (zarządzanie indywidualnym portfelem papierów wartościowych). Decyzję o skorzystaniu z usług funduszu typu asset management Wnioskodawczyni podjęła wspólnie z mężem i razem podpisywali stosowną umowę o zarządzanie portfelem z wybraną przez nich instytucją finansową. Śmierć męża spowodowała konieczność uregulowania stanu papierów wartościowych w biurze maklerskim, w którym były zdeponowane. Aby nie komplikować sytuacji (otwieranie 3 nowych rachunków maklerskich) dokonany został dział spadku na podstawie notarialnie sporządzonego pełnomocnictwa. Udzielone pełnomocnictwo (udzielone Wnioskodawczyni przez dzieci) pozwoliło dokonać transferu wszystkich papierów wartościowych z rachunku męża na nowo otwarty rachunek Wnioskodawczyni.
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.