Nabycie przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabycie przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

W zakresie ustalenia, czy planowaną transakcję należy zakwalifikować jako nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym, czy Wnioskodawca na potrzeby tego podatku będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej nabywanych przez niego składników majątku Zbywcy w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz art. 16g ust. 12 ww. ustawy.

Fragment:

Mając na uwadze powyższy opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, planowaną transakcję należy zaklasyfikować jako nabycie przedsiębiorstwa, czy też jako nabycie poszczególnych składników majątkowych. Powyższe ma istotne znaczenie dla określenia prawidłowej metody ustalenia wartości początkowej nabywanych składników majątkowych. W związku z powyższym zadano m.in. pytanie: Czy planowaną transakcję należy zakwalifikować jako nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 (winno być: art. 4a pkt 3) ustawy o CIT, a tym samym czy Wnioskodawca na potrzeby tego podatku będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej Zbywanych Składników Majątkowych w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz art. 16g ust. 12 ww. ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy, planowanej transakcji nie należy kwalifikować jako nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 (winno być: art. 4a pkt 3) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ ustawa o CIT ”), a tym samym Wnioskodawca na potrzeby tego podatku nie będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej zbywanych Składników Majątkowych w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz 16g ust. 12 ustawy o CIT. Uzasadniając powyższe twierdzenie Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z generalną zasadą wynikającą z art. l6g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, wartość początkową, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „ WNiP ”), w przypadku ich odpłatnego nabycia, stanowi ich cena nabycia.

2012
27
paź

Istota:

W zakresie obowiązku dokonania korekty w trybie art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT w związku z nabyciem przedsiębiorstwa.

Fragment:

(...) nabyciem przedsiębiorstwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18.06.2012r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty w trybie art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT w związku z nabyciem przedsiębiorstwa. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca —Sp. z o.o. (dalej: „ Kupujący ”) zamierza zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży z C. PL P... Spółka komandytowa (dalej: „ Sprzedający ”). Na podstawie tej umowy Sprzedający sprzeda Kupującemu zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością gospodarczą Sprzedającego, tworzących jego przedsiębiorstwo (dalej: „ Przedsiębiorstwo ”) a Kupujący kupi Przedsiębiorstwo od Sprzedającego, zapłaci cenę i przejmie od Sprzedającego przenoszone umowy i zobowiązania. W oparciu o Przedsiębiorstwo Sprzedający prowadzi obecnie swoją działalność gospodarczą. Po zawarciu przedmiotowej umowy sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym składniki majątkowe tworzące Przedsiębiorstwo Sprzedającego będą wykorzystywane przez Kupującego do prowadzenia jego działalności gospodarczej.

2011
1
lip

Istota:

Czy planowana sprzedaż opisanego w stanie faktycznym majątku stanowiącego przedsiębiorstwo bądź też zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Nabywcy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji czy Spółka jest zobowiązana do wykazania podatku należnego VAT z tego tytułu? Czy zgodnie z art. 91 ust. 4–9 ustawy o VAT, planowana sprzedaż opisanego w stanie taktycznym majątku stanowiącego przedsiębiorstwo bądź też zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Nabywcy spowoduje obowiązek Spółki dokonania z tytułu tej sprzedaży jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT dotyczącego składników majątkowych zbytych na rzecz Nabywcy (zarówno w odniesieniu do składników majątkowych nabytych uprzednio przez Spółkę w postaci aportu od Firmy, jak i nabytych uprzednio przez Spółkę w drodze innej czynności prawnej)?

Fragment:

Obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. 4. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy. 6.

2011
1
cze

Istota:

Nabycie przez Wnioskodawcę własności rzeczy oraz praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa na podstawie umowy darowizny będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na mocy art. 4a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, a z uwagi na to, że nabycie ma nastąpić w formie aktu notarialnego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Fragment:

Stanowisko powyższe (że nabycie przedsiębiorstwa na podstawie umowy darowizny przez podatników w ramach spółki cywilnej korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn) potwierdzają również organy podatkowe (np. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2006 r., sygn. RO-XV/430/SD-354/413/JS/06). Pomimo, iż postanowienie to dotyczyło zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego w nieobowiązującym już art. 4 ust. 1 pkt 10 upsd, zaprezentowane w tym postanowieniu stanowisko organu podatkowego ma charakter uniwersalny, albowiem wyraźnie wskazuje, iż nabycie w formie darowizny własności rzeczy oraz praw majątkowych przez podatnika w ramach prowadzonej spółki cywilnej stanowi nabycie własności rzeczy oraz praw majątkowych w rozumieniu art. 1 ust. 1 upsd, a zatem w obecnym stanie prawnym korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn z art. 4a upsd (po spełnieniu przewidzianych w tym przepisie warunków). „ W przedstawionym stanie faktycznym Pani ojciec zamierza w drodze darowizny przekazać Pani i Pani siostrze zakład budowlany. Chcąc skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, zamierzają Panie złożyć oświadczenie, iż zakład ten będzie prowadzony przez Panie w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia darowizny.

2011
1
cze

Istota:

Nabycie przez Wnioskodawcę własności rzeczy oraz praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa na podstawie umowy darowizny będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na mocy art. 4a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, a z uwagi na to, że nabycie ma nastąpić w formie aktu notarialnego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Fragment:

Stanowisko powyższe (że nabycie przedsiębiorstwa na podstawie umowy darowizny przez podatników w ramach spółki cywilnej korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn) potwierdzają również organy podatkowe (np. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2006 r., sygn. RO-XV/430/SD-354/413/JS/06). Pomimo, iż postanowienie to dotyczyło zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego w nieobowiązującym już art. 4 ust. 1 pkt 10 upsd, zaprezentowane w tym postanowieniu stanowisko organu podatkowego ma charakter uniwersalny, albowiem wyraźnie wskazuje, iż nabycie w formie darowizny własności rzeczy oraz praw majątkowych przez podatnika w ramach prowadzonej spółki cywilnej stanowi nabycie własności rzeczy oraz praw majątkowych w rozumieniu art. 1 ust. 1 upsd, a zatem w obecnym stanie prawnym korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn z art. 4a upsd (po spełnieniu przewidzianych w tym przepisie warunków). „ W przedstawionym stanie faktycznym Pani ojciec zamierza w drodze darowizny przekazać Pani i Pani siostrze zakład budowlany. Chcąc skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, zamierzają Panie złożyć oświadczenie, iż zakład ten będzie prowadzony przez Panie w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia darowizny.

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymując od ojca firmę w drodze darowizny będę zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy nie przejmuję zobowiązań darczyńcy?

Fragment:

Zapytanie: Strona zwraca się z pytaniem, czy będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy nie przejmuje zobowiązań darczyńcy? Stanowisko strony: Zdaniem strony nie będzie ona zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ przy umowie darowizny przedsiębiorstwa obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje tylko wówczas, gdy wraz z przejmowanymi składnikami majątkowymi nabywca przejmuje też zobowiązania darczyńcy, co reguluje art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko organu podatkowego: Katalog przedmiotów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawiera art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d powołanej ustawy, umowy darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów oraz zobowiązań darczyńcy. Zatem, jeżeli obdarowany nie przejmuje długów i ciężarów oraz zobowiązań darczyńcy, wówczas taka umowa darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany albo uchylenia.

2011
1
maj

Istota:

Czy, otrzymując od ojca w drodze darowizny firmę będę zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy nie przejmuję zobowiazań darczyńcy?

Fragment:

Zapytanie: Strona zwraca się z pytaniem, czy będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy nie przejmuje zobowiązań darczyńcy? Stanowisko Strony: Zdaniem strony nie będzie ona zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ przy umowie darowizny przedsiębiorstwa obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje tylko wówczas, gdy wraz z przejmowanymi składnikami majątkowymi nabywca przejmuje też zobowiązania darczyńcy, co reguluje art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko organu podatkowego: Katalog przedmiotów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawiera art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.d powołanej ustawy, umowy darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów oraz zobowiązań darczyńcy. Zatem, jeżeli obdarowany nie przejmuje długów i ciężarów oraz zobowiązań darczyńcy, wówczas taka umowa darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany albo uchylenia.

2011
1
maj

Istota:


Czy wydatki na nabycie udziałów w innej spółce ( badania due diligence, ekspertyzy prawne, wyceny, analizy opłacalności itp.) mogą być kosztem podatkowym w momencie ich poniesienia.

Fragment:

U. z 2000r., Nr 54, poz.654 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.- kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Taki zapis oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy i zabezpieczeniem źródła przychodów. Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich racjonalnie poniesionych kosztów , pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zabezpieczenie źródła przychodu oraz, że nie zostały one enumeratywnie wymienione w art. 16 ust.1 i w art. 16b w/w ustawy jako podlegające amortyzacji, a także dotyczą tylko i wyłącznie podatnika. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek – poza wyraźnie wskazanym w ustawie – wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu.

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób należy ustalić łączną wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa?

Fragment:

Jeśli do kwoty należnej sprzedawcy przedsiębiorstwa nie doda się wartości przejmowanych długów (nie uwzględni się kwoty długów w cenie nabycia), to wówczas należy odjąć kwotę przejmowanych długów od wartości przejmowanych aktywów. (zgodnie z art. 4a pkt 2 ustawy updop) Jak podnosi wnioskodawca, rozstrzygnięcia wymaga kwestia znaczenia pojęcia długów, które nie zostały zdefiniowane w jakimkolwiek akcie prawnym W skład zobowiązań wskazanych w lit. f) powyżej wchodzą zobowiązania z tytułu uzyskanych pożyczek i kredytów na działalność przedsiębiorstwa. Są to zatem długi w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy updop. Długami natomiast w ocenie Spółki nie są przejęte w ramach przedsiębiorstwa rezerwy, gdyż są to jedynie przybliżone kwoty zobowiązań (długów jakie mogą powstać w przyszłości). Rezerwy, które ze swej natury stanowią jedynie szacunek przyszłych zobowiązań (które mogą w ogóle nie powstać) nie powinny być uznane za długi w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy updop. W przeciwieństwie do rezerw długami są natomiast zobowiązania z tytułu leasingu - są to bowiem ściśle określone kwoty rat kapitałowych, jakie Spółka będzie musiała zwrócić z tytułu użytkowania leasingowych środków trwałych. W pierwszej kolejności przemawia za tym wykładnia literalna - są to przecież wiarygodnie określone co do wysokości kwoty, jakie w przyszłości zostaną zwrócone na rzecz wierzyciela - leasingodawcy. Tak samo można określić kwoty należne z tytułu uzyskanych kredytów czy pożyczek.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejęcie od sprzedającego - odpłatnie - długów związanych funkcjonalnie z działalnością (zobowiązań) w przypadku, gdy wartość przyjętych zobowiązań zostanie potrącona z ceny należnej za przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) będzie podlegać odrębnemu (od nabycia składników materialnych i niematerialnych) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Strony postanowiły, iż umowa sprzedaży biznesu zostanie zawarta na terytorium Wielkiej Brytanii, a następnie biznes zostanie przeniesiony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i włączony do przedsiębiorstwa nabywcy. Spółka pyta, czy przejęcie od sprzedającego odpłatnie długów związanych funkcjonalnie z działalnością biznesu (zobowiązań) w przypadku, gdy wartość przejętych zobowiązań zostanie potrącona z ceny należnej za przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) będzie podlegać odrębnemu (od nabycia składników materialnych i niematerialnych) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Spółki, z uwagi na to, że transakcja nastąpi na terytorium Wielkiej Brytanii, opisana czynność nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych w Polsce. Analiza przepisów prawa podatkowego w powyższym zakresie wskazuje: Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 41 poz.399 ze zm.). Ustęp 1, pkt 1, lit a) przywołanego wyżej artykułu stanowi, że podatkowi temu podlega sprzedaż rzeczy i praw majątkowych. Jednakże aby powstał obowiązek podatkowy w przedmiotowym podatku, zbywana rzecz musi znajdować się na terytorium RP lub prawo majątkowe musi być wykonywane na terytorium RP.