Nabycie prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabycie prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy wnioskodawca pomimo przystąpienia do kredytu jego żony był i jest w dalszym ciągu uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej określonej w art. 26b w odniesieniu do całości kwot wpłaconych przez niego z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, którego jest obecnie współwłaścicielem?

Fragment:

(...) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: budową budynku mieszkaniowego albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie (...)

2011
1
lip

Istota:

Możliwości zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw i obowiązków wynikających z odrębnej umowy dzierżawy.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 stycznia 2009 r. (data wpływu 13 stycznia 2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 19 marca 2009 r. (data wpływu 23 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw i obowiązków wynikających z odrębnej umowy dzierżawy – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o (...)

2011
1
maj

Istota:

Kiedy faktycznie otrzymuję prawo do ulgi odsetkowej, w momencie przyznania kredytu, po podpisaniu aktu notarialnego, a może w momencie składania pierwszego sprawozdania uwzględniającego ulgę?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 12 marca 2007 r., uzupełnione w dniu 03.04.2007r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe Postanowienie Stan faktyczny: Według opisanego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, w 2006 roku przyznano Pani kredyt na zakup od developera nowego domu. Płatności udokumentowane fakturami na Pani imię i nazwisko, następowały w transzach począwszy od roku 2006 do roku 2007. Zakończenie budowy i wydanie aktu notarialnego nastąpiło w roku 2007. Dom zakupiła Pani wspólnie z osobą trzecią, posiada Pani 50% udziału w prawie własności domu, pozostały udział posiada osoba trzecia, co jest potwierdzone aktem notarialnym oraz imiennymi fakturami. Osoba trzecia jest w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy nastąpi utrata prawa do ulgi odsetkowej na następne lata, gdy podjęty zostanie w banku wkład z premią gwarancyjną?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. B. przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie praw nabytych do korzystania z ulgi odsetkowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie praw nabytych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik może skorzystać i na jakich zasadach z ulgi na spłatę odsetek od kredytu udzielonego mu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu budowę budynku mieszkalnego w roku 2007 i w latach następnych?; czy warunkiem wystarczającym do korzystania w roku bieżącym i w latach następnych z tego rodzaju ulgi podatkowej jest zawarcie umowy kredytowej do końca bieżącego roku, czy też konieczne jest dodatkowo spłacenie pewnej części odsetek?; czy wykorzystanie limitu ulgi na remont i modernizację domu nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej?

Fragment:

(...) Stan faktyczny Z wniosku podatnika wynika, że w bieżącym roku zamierza przystąpić do budowy nowego domu. Podatnik planuje w związku z tym podpisać umowę i zaciągnąć do końca 2006 roku kredyt bankowy na ten cel w wysokości około 200.000 zł. Spłata odsetek od kredytu będzie następowała w latach następnych. Podatnik dodaje, że w roku 2005 remontował własny dom i wykorzystał limit ulgi na remont i modernizację domu. W związku z powyższym pytania podatnika dotyczą następujących kwestii: - czy podatnik może skorzystać i na jakich zasadach z ulgi na spłatę odsetek od kredytu udzielonego mu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu budowę budynku mieszkalnego w roku 2007 i w latach następnych?; czy warunkiem wystarczającym do korzystania w roku bieżącym i w latach następnych z tego rodzaju ulgi podatkowej jest zawarcie umowy kredytowej do końca bieżącego roku, czy też konieczne jest dodatkowo spłacenie pewnej części odsetek? - czy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zapłacona na konto Urzędu Miasta kwota z tytułu wygrania przetargu o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowi w miesiącu zapłaty koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej w pełnej wysokości, a nie jest kosztem będącym składnikiem wartosci zakupu tego lokalu stanowiącym podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych?

Fragment:

(...) 176 z późniejszymi zmianami ) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r. , kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.Przepis art. 23 powołanej ustawy enumeratywnie wymienia wydatki, które nie są uważane za koszty uzyskania przychodów. Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu zawarty w tym przepisie nie obejmuje kwot zapłaconych za nabycie prawa do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego. Katalog ten nie podlega interpretacji rozszerzającej. Natomiast istotą kosztu uzyskania przychodu jest poniesienie wydatku w celu uzyskania przychoduAby określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione następujące warunki: - poniesiony wydatek pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, - wydatek (...)

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób w opisanej sytuacji podatnik powinien dokonać odliczeń w ramach ulgi odsetkowej?

Fragment:

(...) określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku ( z uwagi na nowelizację ustawy należy zaznaczyć, że od 2004roku w cytowanym przepisie art. 26b ust. 1 odstąpiono od wymogu zakończenia inwestycji przed upływem trzech lat) , oraz: a) w przypadku inwestycji, w postaci wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku - umową o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo umową o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, których jedną ze stron jest podatnik, albo umową o przeniesieniu na podatnika własności domu jednorodzinnego, b) w przypadku inwestycji, w postaci zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, (...)

2011
1
mar

Istota:

Jakie przepisy wykonawcze mają zastosowanie do podatników posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nabyte przed 01.01.2001 r.?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia X Sp. z o.o. z siedzibą w Y. z dnia 17 marca 2005 r. (bez znaku), na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 9 marca 2005 r. Nr OP/423-1/05, uznające za nieprawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2005 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów, prawa podatkowego, w sprawie warunków nabycia i zachowania prawa do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie odmawia zmiany kwestionowanego postanowienia UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 14 stycznia 2005 r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach o wydanie pisemnej interpretacji co do (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki związane z nabyciem prawa wieczystego użytkowania gruntów należy zaliczyć do wydatków inwestycyjnych związanych z możliwością uzyskania pomocy regionalnej ?

Fragment:

(...) podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatników we wniosku z 14.12.2005 r. (złożonym 15.12.2005r.) z uzupełnieniem złożonym 05.01.2006r. odnośnie zaliczenia do wydatków inwestycyjnych związanych z uzyskaniem pomocy regionalnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej wydatków na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów uznać za nieprawidłowe. Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w opisanej sytuacji można odliczyć odsetki za lata 2002-2004?

Fragment:

(...) w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku ( z uwagi na nowelizację ustawy należy zaznaczyć, że od 2004roku w cytowanym przepisie art. 26b ust. 1 odstąpiono od wymogu zakończenia inwestycji przed upływem trzech lat) , oraz: a) w przypadku inwestycji, w postaci wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku – umową o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo umową o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, których jedną ze stron jest podatnik, albo umową o przeniesieniu na podatnika własności domu jednorodzinnego, b) w przypadku inwestycji, w postaci zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która (...)