Nabycie praw majątkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabycie praw majątkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty zachowku

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2009 r. (data wpływu 16.11.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wypłaty zachowku - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16.11.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wypłaty zachowku. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w powyższej sprawie ma zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 19.09.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 20.09.2006r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w odniesieniu do stanu, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż: sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego w wyniku realizacji roszczeń wynikających z przepisów dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) zwróconego następcom prawnym byłych właścicieli nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Sródmieście postanawia uznać przedstawione (...)

2011
1
kwi

Istota:

W którym momencie wartość przyznanych Spółce nieodpłatnie jednostek uczestnictwa w Funduszu staje się przychodem podatkowym?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momencie wartość przyznanych Spółce nieodpłatnie jednostek uczestnictwa w Funduszu staje się przychodem podatkowym, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonała zakupu jednostek uczestnictwa Towarzystwa . Co miesiąc Strona otrzymuje od Funduszu informacje o wartości nabytych jednostek uczestnictwa. Wycena może określić wzrost lub spadek wartości w/w jednostek uczestnictwa. Ponadto za udział w Funduszu Spółka otrzymuje tytułem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy odnośnie do transakcji sprzedaży i zakupu praw emisyjnych Spółka może stosować ich pierwotną cenę nabycia 0, zz PLN wynikającą z rozporządzenia za jedno uprawnienie, czy powinna stosować cenę rynkową?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 165a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, po zapoznaniu się z wnioskiem XXX S.A., z sierpnia.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie: - czy odnośnie do transakcji sprzedaży i zakupu praw emisyjnych Spółka może stosować ich pierwotną cenę nabycia 0, zz PLN wynikającą z rozporządzenia za jedno uprawnienie, czy powinna stosować cenę rynkową? postanawia odmówić wszczęcia postępowania w sprawie i udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pismem z sierpnia 2006r. wystąpiła do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w stanie faktycznym jak niżej. 1. Stan faktyczny 1.1 XXX S.A. zamierza obniżyć koszty zaopatrzenia w energię cieplną (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość odziedziczonych udziałów w spółce jawnej będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie interpretacji art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) i stwierdza, że nie podziela Pani stanowiska wyrażonego we wniosku z dnia 24.05.2006r. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W piśmie z dnia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy do ustalenia dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej za koszt uzyskania przychodu przyjąć wartość rynkową: towarów handlowych, środków trwałych oraz wyposażenia nabytych w drodze spadku ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U.Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.12.2005 roku dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie wyceny środków trwałych, remanentu towarów handlowych i wyposażenia nabytych w drodze spadku jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatniczka w dniu 20 grudnia 2005 roku zwróciła się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie wyceny środków trwałych, remanentu towarów handlowych i wyposażenia nabytych w drodze spadku po zmarłym w dniu 27.07.2005r. mężu. Z (...)

2011
1
kwi

Istota:

1)Czy otrzymana należność w wyniku ewentualnej umowy sprzedaży udziału we własności budynku będzie uznana za źródło przychodu, a w związku z tym czy będzie podlegać podatkowi dochodowemu?2)Czy otrzymana należność w wyniku ewentualnej umowy sprzedaży przysługującego Podatniczce prawa do współużytkowania wieczystego gruntu, zawarta po ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego na jej rzecz będzie uznana za źródło przychodu, a w związku z tym czy będzie podlegać podatkowi dochodowemu?3)Czy otrzymana należność w wyniku ewentualnej umowy sprzedaży przysługujących Podatniczce praw do ustanowienia prawa współużytkowania wieczystego gruntu będzie uznana za źródło przychodu, a w związku z tym czy będzie podlegać podatkowi dochodowemu?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit d, ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia .02.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe w sprawie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku U Z A S A D N I E N I E W dniu .....02.2006r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytania: 1)czy otrzymana należność w wyniku ewentualnej umowy (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zakup spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu w myśl art. 21 ust 1 pkt 32 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Dnia 04 maja 1999 r. Pani XXX będąc panną nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w XXX. Dnia 02 września 2003 r. Pani XXX będąc mężatką dokonała sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego XXX uzyskując przychód w kwocie 31.000 zł - akt notarialny. Dnia 30 października 2003 r. nabyliście Państwo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 29.772 zł - umowa Nr----. Dnia 31 marca 2004 r. przekształciliście Państwo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - umowa Nr----. Zgodnie z § 2 ww. umowy wartość wymaganego wkładu budowlanego ustalono na kwotę 42.460 zł - na poczet wymaganego wkładu budowlanego Spółdzielnia zalicza członkowi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany na kwotę 29.722 zł. Powstała różnica między wymaganym wkładem budowlanym została uregulowana w (...)

2011
1
lut

Istota:

W wystąpieniu podatnik sformułował pytanie, czy w związku z nabyciem w spadku w/w roszczenia zobowiązany będzie, w świetle przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, „do zapłaty tylko i wyłącznie podatku od wartości roszczenia o przeniesienie udziału we współwłasności gruntu czy też od wartości wskazanego wyżej roszczenia powiększonego o wartość odpowiedniej części budynku.”
Według stanowiska zaprezentowanego w zapytaniu, zobowiązany będzie „do zapłacenia tylko i wyłącznie podatku od wartości gruntu tak jak to wynika z opisanego (...) roszczenia o nabycie współwłasności nieruchomości.”
Podatnik podnosi, iż jego „ewentualne roszczenie o przyznanie (...) udziału we współwłasności budynku znosi się z roszczeniem właścicieli, którzy wybudowali ten budynek o zwrot nakładów poczynionych na jego wybudowanie.”

Fragment:

(...) Stan faktyczny Podatnik, będąc spadkobiercą, odziedziczył po zmarłym majątek i obecnie zamierza złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W skład masy spadkowej wchodzi m.in. roszczenie o przeniesienie własności udziału w nieruchomości. Przedmiotowe roszczenie powstało na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego w 1937 roku na podstawie art. 313 Kodeksu Cywilnego Niemieckiego, tzw. Burgeliche Gesetzbuch (dalej Kc. niem.). Pod rządami w/w regulacji zawarcie umowy sprzedaży nie wywoływało skutku rozporządzającego -przeniesienia własności- stanowiąc jedynie zobowiązanie do takiego rozporządzenia. Dla wywołania skutków rzeczowych konieczne było dokonanie przez sprzedawcę dodatkowych czynności w wykonaniu istniejącego zobowiązania. W odniesieniu do nieruchomości czynnościami tymi były -stosownie do § 873 i § 925 Kc. niem.- tzw. powzdanie (wyrażenie zgody zbywcy i nabywcy na przeniesienie własności) (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od daty jego nabycia w sytuacji, gdy środki uzyskane ze sprzedaży w grudniu 2005 r., zostaną przeznaczone w całości na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie w sierpniu 2005 r. innego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego?

Fragment:

(...) Z przytoczonego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że w 2002r. podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W bieżącym roku podatnik planuje dokonać zakupu innego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa notarialna kupna tego prawa majątkowego zostanie podpisana w sierpniu 2005r. Cała kwota konieczna do pokrycia kosztów nabycia tego prawa pochodzić będzie z kredytu bankowego. Zgodnie z ustaleniami z obecnymi „właścicielami” nabywanego lokalu, objęcie lokalu w posiadanie przez kupującego nastąpi dopiero z dniem 1 lutego 2006r. Stąd wnioskodawca chce zbyć swoje dotychczasowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu możliwie najbliżej tego terminu.W związku z tym podatnik wnosi o odpowiedź na następujące pytanie: Czy w sytuacji, gdy nabycie prawa do lokalu nastąpi w sierpniu 2005r., a zbycie dotychczasowego własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej nastąpi np. w grudniu 2005r. i (...)