Nabycie praw majątkowych | Interpretacje podatkowe

Nabycie praw majątkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabycie praw majątkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty zachowku
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2009 r. (data wpływu 16.11.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wypłaty zachowku - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16.11.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wypłaty zachowku. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w powyższej sprawie ma zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 19.09.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 20.09.2006r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w odniesieniu do stanu, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż: sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego w wyniku realizacji roszczeń wynikających z przepisów dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) zwróconego następcom prawnym byłych właścicieli nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Sródmieście postanawia uznać przedstawione (...)
2011
1
kwi

Istota:
W którym momencie wartość przyznanych Spółce nieodpłatnie jednostek uczestnictwa w Funduszu staje się przychodem podatkowym?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momencie wartość przyznanych Spółce nieodpłatnie jednostek uczestnictwa w Funduszu staje się przychodem podatkowym, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonała zakupu jednostek uczestnictwa Towarzystwa . Co miesiąc Strona otrzymuje od Funduszu informacje o wartości nabytych jednostek uczestnictwa. Wycena może określić wzrost lub spadek wartości w/w jednostek uczestnictwa. Ponadto za udział w Funduszu Spółka otrzymuje tytułem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy odnośnie do transakcji sprzedaży i zakupu praw emisyjnych Spółka może stosować ich pierwotną cenę nabycia 0, zz PLN wynikającą z rozporządzenia za jedno uprawnienie, czy powinna stosować cenę rynkową?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 165a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, po zapoznaniu się z wnioskiem XXX S.A., z sierpnia.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie: - czy odnośnie do transakcji sprzedaży i zakupu praw emisyjnych Spółka może stosować ich pierwotną cenę nabycia 0, zz PLN wynikającą z rozporządzenia za jedno uprawnienie, czy powinna stosować cenę rynkową? postanawia odmówić wszczęcia postępowania w sprawie i udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pismem z sierpnia 2006r. wystąpiła do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w stanie faktycznym jak niżej. 1. Stan faktyczny 1.1 XXX S.A. zamierza obniżyć koszty zaopatrzenia w energię cieplną (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wartość odziedziczonych udziałów w spółce jawnej będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie interpretacji art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) i stwierdza, że nie podziela Pani stanowiska wyrażonego we wniosku z dnia 24.05.2006r. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W piśmie z dnia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy do ustalenia dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej za koszt uzyskania przychodu przyjąć wartość rynkową: towarów handlowych, środków trwałych oraz wyposażenia nabytych w drodze spadku ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U.Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.12.2005 roku dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie wyceny środków trwałych, remanentu towarów handlowych i wyposażenia nabytych w drodze spadku jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatniczka w dniu 20 grudnia 2005 roku zwróciła się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie wyceny środków trwałych, remanentu towarów handlowych i wyposażenia nabytych w drodze spadku po zmarłym w dniu 27.07.2005r. mężu. Z (...)
2011
1
kwi

Istota:
1)Czy otrzymana należność w wyniku ewentualnej umowy sprzedaży udziału we własności budynku będzie uznana za źródło przychodu, a w związku z tym czy będzie podlegać podatkowi dochodowemu?2)Czy otrzymana należność w wyniku ewentualnej umowy sprzedaży przysługującego Podatniczce prawa do współużytkowania wieczystego gruntu, zawarta po ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego na jej rzecz będzie uznana za źródło przychodu, a w związku z tym czy będzie podlegać podatkowi dochodowemu?3)Czy otrzymana należność w wyniku ewentualnej umowy sprzedaży przysługujących Podatniczce praw do ustanowienia prawa współużytkowania wieczystego gruntu będzie uznana za źródło przychodu, a w związku z tym czy będzie podlegać podatkowi dochodowemu?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit d, ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia .02.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe w sprawie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku U Z A S A D N I E N I E W dniu .....02.2006r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytania: 1)czy otrzymana należność w wyniku ewentualnej umowy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zakup spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu w myśl art. 21 ust 1 pkt 32 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Dnia 04 maja 1999 r. Pani XXX będąc panną nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w XXX. Dnia 02 września 2003 r. Pani XXX będąc mężatką dokonała sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego XXX uzyskując przychód w kwocie 31.000 zł - akt notarialny. Dnia 30 października 2003 r. nabyliście Państwo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 29.772 zł - umowa Nr----. Dnia 31 marca 2004 r. przekształciliście Państwo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - umowa Nr----. Zgodnie z § 2 ww. umowy wartość wymaganego wkładu budowlanego ustalono na kwotę 42.460 zł - na poczet wymaganego wkładu budowlanego Spółdzielnia zalicza członkowi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany na kwotę 29.722 zł. Powstała różnica między wymaganym wkładem budowlanym została uregulowana w (...)
2011
1
mar

Istota:
W wystąpieniu podatnik sformułował pytanie, czy w związku z nabyciem w spadku w/w roszczenia zobowiązany będzie, w świetle przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, „do zapłaty tylko i wyłącznie podatku od wartości roszczenia o przeniesienie udziału we współwłasności gruntu czy też od wartości wskazanego wyżej roszczenia powiększonego o wartość odpowiedniej części budynku.”
Według stanowiska zaprezentowanego w zapytaniu, zobowiązany będzie „do zapłacenia tylko i wyłącznie podatku od wartości gruntu tak jak to wynika z opisanego (...) roszczenia o nabycie współwłasności nieruchomości.”
Podatnik podnosi, iż jego „ewentualne roszczenie o przyznanie (...) udziału we współwłasności budynku znosi się z roszczeniem właścicieli, którzy wybudowali ten budynek o zwrot nakładów poczynionych na jego wybudowanie.”
Fragment:
(...) Stan faktyczny Podatnik, będąc spadkobiercą, odziedziczył po zmarłym majątek i obecnie zamierza złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W skład masy spadkowej wchodzi m.in. roszczenie o przeniesienie własności udziału w nieruchomości. Przedmiotowe roszczenie powstało na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego w 1937 roku na podstawie art. 313 Kodeksu Cywilnego Niemieckiego, tzw. Burgeliche Gesetzbuch (dalej Kc. niem.). Pod rządami w/w regulacji zawarcie umowy sprzedaży nie wywoływało skutku rozporządzającego -przeniesienia własności- stanowiąc jedynie zobowiązanie do takiego rozporządzenia. Dla wywołania skutków rzeczowych konieczne było dokonanie przez sprzedawcę dodatkowych czynności w wykonaniu istniejącego zobowiązania. W odniesieniu do nieruchomości czynnościami tymi były -stosownie do § 873 i § 925 Kc. niem.- tzw. powzdanie (wyrażenie zgody zbywcy i nabywcy na przeniesienie własności) (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od daty jego nabycia w sytuacji, gdy środki uzyskane ze sprzedaży w grudniu 2005 r., zostaną przeznaczone w całości na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie w sierpniu 2005 r. innego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego?
Fragment:
(...) Z przytoczonego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że w 2002r. podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W bieżącym roku podatnik planuje dokonać zakupu innego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa notarialna kupna tego prawa majątkowego zostanie podpisana w sierpniu 2005r. Cała kwota konieczna do pokrycia kosztów nabycia tego prawa pochodzić będzie z kredytu bankowego. Zgodnie z ustaleniami z obecnymi „właścicielami” nabywanego lokalu, objęcie lokalu w posiadanie przez kupującego nastąpi dopiero z dniem 1 lutego 2006r. Stąd wnioskodawca chce zbyć swoje dotychczasowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu możliwie najbliżej tego terminu.W związku z tym podatnik wnosi o odpowiedź na następujące pytanie: Czy w sytuacji, gdy nabycie prawa do lokalu nastąpi w sierpniu 2005r., a zbycie dotychczasowego własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej nastąpi np. w grudniu 2005r. i (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.