Nabycie od podmiotu zagranicznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabycie od podmiotu zagranicznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Nabycie przez Spółkę towarów dla celów prowadzonej działalności gospodarczej od podmiotu zagranicznego, spełnia definicje wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i tym samym podlega opodatkowaniu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru od kontrahenta z Unii Europejskiej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia (...)

2011
1
cze

Istota:

Nabycie przez Spółkę towarów zarówno handlowych, jak i niehandlowych od osoby niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej nie spełnia definicji wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru od osób prywatnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru od osób (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy: opodatkowania nabycia desek snowboardowych dokonanego na rzecz Podatnika od kontrahenta z zagranicy. Czy Podatnik winien naliczyć podatek VAT, a następnie wykazać go jako podatek naliczony?

Fragment:

(...) Niniejszą interpretację wydano na podstawie niżej opisanego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia. W dniu 25.05.2006 r. Podatnik złożył do tut. organu zapytanie w przedmiocie wskazania czy od dostawy dokonanej na jego rzecz winien naliczyć podatek VAT, a następnie wykazać go jako podatek naliczony. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zakupił od niemieckiego kontrahenta towar. Na dokumencie potwierdzającym sprzedaż, nie ma numeru podatnika VAT-UE tegoż kontrahenta. Nie ma też naliczonego podatku od wartości dodanej ani wyszczególnionej stawki VAT 0 %. Kontrahent ten stwierdził, że z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej o niewielkim rozmiarze i niewielkich obrotach jest zwolniony z podatku VAT w swoim kraju czyli nie płaci tego podatku. Zdaniem Podatnika: "w omawianej sprawie zastosowanie mieć będzie art. 9 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do nabycia praw do licencji do programu komputerowego od obywatela Czech (nie będącego zdaniem Strony podatnikiem) znajduje zastosowanie art. 15 ust. 1 i 2 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 9, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 27 ust. 3, art. 29 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.12.2005r. Sp. z o.o. "B" na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola z dnia 01.12.2005 r. nr US40/VAT/2345/2005/ADB uznające za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania nabycia licencji do programu komputerowego od obywatela Republiki Czech postanawia odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia. Uzasadnienie Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola z dnia 01.12.2005 r. nr (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy nabycie towarów od kontrahenta spoza terytorium wspólnoty jeżeli jednocześnie towar ten został dostarczony na terytorium kraju z terytorium wspólnoty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje zawartą w niej ocenę prawną.Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka sprowadza towar z Wielkiej Brytanii. Fakturę VAT dokumentującą ww. transakcję wystawia kontrahent z USA. Pytanie dotyczy kwestii jak należy zakwalifikować ww. transakcję. Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia: W przypadku gdy towar wysyłany jest lub transportowany przez kontrahenta z USA lub podmiot z Wielkiej Brytanii to zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) w Polsce będzie miała miejsce dostawa dla której podatnikiem - w myśl postanowień art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy - będzie polska Spółka.Jednakże w sytuacji gdy towar jest wysyłany lub transportowany przez polską Spółkę (lub (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy nabycie towarów od kontrahenta spoza wspólnoty, jeżeli jednocześnie towar ten został dostarczony na terytorium kraju z terytorium wspólnoty jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 , poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 26.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Podatnik zamawia u dostawcy norweskiego blachę aluminiową, która dostarczana jest do terminalu przeładunkowego w Holandii, gdzie następuje również odprawa celna (spedycja, magazynowanie oraz odprawa celna jest dokonywana na zlecenie i z upoważnienia firmy norweskiej przez firmę holenderską), a następnie towar jest dostarczany do siedziby podatnika w Polsce. Norweski dostawca wystawia faktury dokumentujące transakcje. Faktury zawierają dane (...)

2011
1
lut

Istota:

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku nabycia z Niemiec towarów, które zostały zafakturowane w dniu 30 kwietnia 2004 r., a fizycznie zostaną otrzymane 10 maja 2004 r., czy w przypadku, gdy termin dostawy towarów zawsze poprzedza data wystawienia faktury przez dostawcę - obowiązek podatkowy powstanie pod datą wystawienia faktury i czy w takiej sytuacji należy dokonywać korekty złożonych terminowo deklaracji VAT-7?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 176 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju weszły w życie w dniu 1 maja 2004 r.Zatem w przypadku, gdy nabycie towarów nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2004 r. (data wystawienia faktury), taka transakcja nie może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru za wynagrodzeniem na terytorium kraju, pomimo, że towar ten został przywieziony do kraju dopiero w miesiącu maju.W tym przypadku znajdzie zastosowanie przepis art. 170 ust. 6 cyt. ustawy w zakresie importu towarów. Wykorzystanie (wprowadzenie) do wolnego obrotu na terytorium Polski towarów na warunkach przedstawionych w pytaniu mieści się bowiem w definicji importu towarów.Jednocześnie podtrzymuje się stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w kwestii stosowania przepisów art. 20 ust. 5 i 6 ww. ustawy, bowiem obowiązek podatkowy w (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy nabycie gazetek reklamowych od podmiotu duńskiego należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
Zdaniem Podatnika zakup przedmiotowych gazetek stanowi dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania czynności polegającej na zakupie towarów (gazetek reklamowych) od podmiotu z Danii za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zwane dalej WNT, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej w sieci sklepów z artykułami przemysłowymi. W ramach prowadzonej działalności Podatnik nabywa od podmiotu duńskiego gazetki reklamowe (w wyniku przedmiotowej (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy należność za nabycie od podmiotu zagranicznego programu komputerowego na potzreby własnej działalności bez praw do jego kopiowania i dystrybucji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) „Zapłata przez podmiot polski za nabycie od podmiotu zagranicznego programu komputerowego na potrzeby własnej działalności podmiotu polskiego bez praw do jego kopiowania, dystrybucji czy innego podobnego realizowania prawa do tego programu nie mieści się w definicji należności licencyjnych określonej w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) oraz określonej w przepisach międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym należność taka nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym”- zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów –pismo Nr PO 4/AK-802-3627/97 z dnia 30.06.1997 r. (...)