IPPP3/443-303/14-2/MKw | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości oraz otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2014 r. (data wpływu 2 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości oraz otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości oraz otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

S. (dalej: „Wnioskodawca”) jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2012 r., o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546, z późn. zm., dalej: „ustawa o funduszach”) oraz zarządzanym i reprezentowanym przez T. Spółka Akcyjna. Wnioskodawca jest zarejestrowany w Polsce dla celów podatku VAT, jako podatnik VAT czynny.

Przedmiot działalności Wnioskodawcy stanowi lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie o funduszach i statucie funduszu papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy o funduszach, przedmiotem lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości oraz statków morskich, jak również użytkowanie wieczyste.

Wnioskodawca prowadzi działalność od marca 2012 r., i na chwilę obecną jego jedyną lokatę stanowią akcje spółki M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „W.”).

W związku ze zmianą polityki inwestowania, a także w związku z koniecznością spełnienia warunku dywersyfikacji lokat, o którym mowa w art. 145 ustawy o funduszach, Wnioskodawca planuje nabycie od W. portfela nieruchomości, których jest ona właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. Portfel ten obejmuje około 30 hal handlowych, ulokowanych w atrakcyjnych lokalizacjach w największych miastach Polski, w których działalność handlową prowadzi firma M. S.A. (dalej: „M.”) oraz kilkudziesięciu mniejszych najemców. W skład portfela wchodzą również działki gruntu, na których ulokowane są hale oraz działki, na których ulokowana jest towarzysząca halom infrastruktura np. parkingi, a także niezabudowane działki gruntu sąsiadujące z halami.

Opisane wyżej nieruchomości są przedmiotem umów najmu i dzierżawy zawartych z M. oraz z kilkudziesięcioma mniejszymi najemcami.

Przedmiotem inwestycji, której zamierza dokonać Wnioskodawca będzie powyższy portfel nieruchomości obejmujący budynki, budowle działki gruntu wraz z prawami ekonomicznie nierozerwalnie z nimi związanymi takimi jak np. prawa autorskie do projektów architektonicznych, zabezpieczenia od najemców, gwarancje budowlane oraz środki trwałe stanowiące wyposażenie ruchome hal oraz budynków im towarzyszących. Ponadto, zgodnie z art. 678 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („KC”), Wnioskodawca przejmie z mocy prawa umowy najmu i dzierżawy dotyczące ww. nieruchomości.

Na podstawie wiadomości uzyskanych od W. Wnioskodawca zakłada, że transakcje dotyczące poszczególnych nieruchomości będą - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o VAT - podlegać opodatkowaniu obligatoryjnemu VAT, albo obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT albo zwolnieniu z opodatkowania z prawem rezygnacji ze zwolnienia. W przypadku zwolnienia danej transakcji z opodatkowania VAT z prawem rezygnacji ze zwolnienia, strony spełnią wymogi przewidziane w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, w szczególności poprzez złożenie wspólnego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania podatkiem VAT.

W związku z powyższym, pytanie Wnioskodawcy odnosi się tylko i wyłącznie do sprzedaży nieruchomości w stosunku, do których Zbywca zgodnie z przepisami naliczy podatek VAT należny, a co za tym idzie nie będzie mieć miejsca wyłączenie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o naliczony wynikające z faktu udokumentowania fakturą VAT transakcji niepodlegającej opodatkowaniu lub zwolnieniu, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Po nabyciu portfela nieruchomości Wnioskodawca będzie używał nieruchomości do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT, tj. będzie wynajmował/dzierżawił powierzchnię handlową wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przy czym nie można wykluczyć, że w przyszłości Wnioskodawca będzie chciał sprzedać część lub wszystkie nieruchomości licząc na wzrost ich wartości. Zyski będą dystrybuowane do uczestników Wnioskodawcy. Zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie obsługi administracyjnej (prowadzenie ksiąg funduszu, wyceny wymagane zgodnie z Ustawą o Funduszach, ubezpieczenie nieruchomości itp.) zostanie zapewnione np. przez T. S.A.

Ponieważ Wnioskodawca aktualnie nie prowadzi żadnej istotnej działalności opodatkowanej VAT, spodziewa się, że w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpi zakup ww. nieruchomości wykaże znaczną nadwyżkę VAT naliczonego (głównie wynikającego z transakcji sprzedaży) nad należnym (wynikającego potencjalnie z faktur za najem/dzierżawę lub inne usługi świadczone w związku z nabytymi nieruchomościami).

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że poza prowadzeniem działalności opodatkowanej podatkiem VAT (wynajem/dzierżawa nabytych od W. nieruchomości), Wnioskodawca nie będzie prowadzić żadnej działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT lub działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy Zbywca zgodnie z przepisami ustawy o VAT naliczy podatek VAT należny na każdej podlegającej takiemu opodatkowaniu transakcji sprzedaży nieruchomości, według właściwej stawki podatkowej - Wnioskodawcy, na podstawie otrzymanej od Zbywcy faktury VAT, będzie przysługiwało prawo do (i) obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT) oraz (ii) otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym zgodnie z regulacjami art. 87 ust. 2 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku, gdy Zbywca zgodnie z przepisami ustawy o VAT naliczy podatek VAT należny na każdej podlegającej takiemu opodatkowaniu transakcji sprzedaży nieruchomości, według właściwej stawki podatkowej - Wnioskodawcy, na podstawie otrzymanej od Zbywcy faktury VAT, będzie przysługiwało prawo do (i) obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT) oraz (ii) otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym zgodnie z regulacjami art. 87 ust. 2 ustawy o VAT.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że po zakupie nieruchomości i otrzymaniu od Zbywcy faktur VAT potwierdzających ich dokonanie, Wnioskodawca będzie uprawniony do (i) obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT) oraz (ii) otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym (zgodnie z regulacjami art. 87 ust. 2 ustawy o VAT), jeżeli nieruchomości będące przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży, będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest zarejestrowany w Polsce dla celów podatku VAT jako podatnik VAT czynny i będzie posiadać status podatnika VAT w momencie dokonania transakcji sprzedaży nieruchomości.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że transakcje sprzedaży nieruchomości przez W. na rzecz Wnioskodawcy będą stanowić transakcje sprzedaży indywidualnych składników majątku i zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy transakcja zakupu portfela nieruchomości nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 ustawy o VAT.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w powyższym zakresie uzyskał indywidualną interpretację przepisów podatkowych wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 11 grudnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443-966/12-4/KOM), w której organ upoważniony do wydawania interpretacji w pełni podziela stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, kluczowym elementem dla rozstrzygnięcia o jego prawie do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony przy transakcji sprzedaży nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT) oraz prawie do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym (zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT), jest potwierdzenie faktu, że przedmiot transakcji będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli, zatem, dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich zakupie, o ile nie znajdują zastosowania inne ograniczenia.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i spełnia ustawową definicję podatnika, zawartą w art. 15 ustawy o VAT. Po nabyciu nieruchomości od Zbywcy, Wnioskodawca będzie prowadził działalność polegającą na wynajmie nieruchomości (tj. powierzchni handlowej warz z towarzyszącą infrastrukturą). Taki typ działalności - jako odpłatne świadczenie usług, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, według podstawowej stawki VAT (obecnie na poziomie 23%). W konsekwencji - jak wynika z powyższego - podlegające nabyciu nieruchomości będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem VAT, wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Jak zaznaczono w opisie zdarzenia przyszłego, portfel nieruchomości zakupiony od W. będzie stanowił jedyny rodzaj lokat Wnioskodawcy. W szczególności, Wnioskodawca nie planuje nabywania innych rodzajów lokat obejmujących udziały i akcje w spółkach, papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub innych praw majątkowych obrót, którymi podlegałby zwolnieniu z opodatkowania VAT.

W świetle powyższego - zdaniem Wnioskodawcy - po dokonaniu planowanej transakcji zakupu nieruchomości i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, będzie mu przysługiwało prawo do (i) obniżenia całej kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT) oraz (ii) otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym (zgodnie z regulacjami art. 87 ust. 2 ustawy o VAT), gdyż nieruchomości będące przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży, będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez Wnioskodawcę nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy oraz Wnioskodawca otrzyma od Zbywcy fakturę VAT dokumentującą transakcję lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o VAT, nadwyżka podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym może podlegać zwrotowi na rachunek bankowy podatnika, na zasadach określonych w ust. 2 tego przepisu.

Podsumowując powyższy wywód, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jeżeli Zbywca zgodnie z przepisami naliczy podatek VAT należny na każdej podlegającej takiemu opodatkowaniu transakcji sprzedaży nieruchomości, według stawki podstawowej, po dokonaniu transakcji i otrzymaniu od Zbywcy faktury VAT potwierdzającej jej dokonanie, Wnioskodawca będzie uprawniony do (i) obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT) oraz (ii) otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym (zgodnie z regulacjami art. 87 ust. 2 ustawy o VAT).

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że Minister Finansów wydał na rzecz Wnioskodawcy w dniu 13 czerwca 2013 r., za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretację indywidualną nr IPPP3/443-270/13-2/IG potwierdzającą w całości stanowisko Wnioskodawcy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., które było tożsame do przedstawionego powyżej.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W konsekwencji, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.