Nabycie | Interpretacje podatkowe

Nabycie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabycie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania.
Fragment:
(...) nabycie przez Zainteresowaną prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2003 roku, a zatem pomiędzy końcem roku, w którym nastąpiło nabycie prawa do lokalu mieszkalnego (rok 2003), a jego sprzedażą (rok 2014), upłynęło ponad 5 lat. W opinii Zainteresowanej, nie ma możliwości określenia w jakiej części nastąpiło nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. przez małżonków nabywających razem tę nieruchomość, a pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej z art. 31 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r. Nr 9, poz. 59; dalej: k.r.o.). Nie jest też możliwe nabycie w określonym udziale nieruchomości przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej i działających jednocześnie, co wynika z istoty wspólności małżeńskiej. W związku z powyższym, można dowodzić, że w wyniku śmierci jednego z małżonków, znajdującego się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z art. 31 k.r.o., drugi małżonek nie nabywa (w drodze spadku po pierwszym małżonku) po raz drugi udziału w tej samej nieruchomości, ponieważ – z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej – nie było możliwe wyodrębnienie przypadającego każdemu z małżonków udziału w nieruchomości już podczas pierwotnego, wspólnego jej nabycia.
2018
9
sty

Istota:
Czy wynajmowanie jednego pokoju w zakupionym mieszkaniu osobom trzecim, w którym jednocześnie zamieszkuje Wnioskodawczyni nie spowoduje utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
8
sie

Istota:
W zakresie obowiązku rozliczenia nabycia żurawia samojezdnego w deklaracji VAT-23
Fragment:
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przy czym w myśl art. 9 ust. 2 ustawy przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że: nabywcą towarów jest: podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a - z zastrzeżeniem art. 10; dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy: nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1, dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2 - jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu. Zatem transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pod warunkiem, że nabywcą tych towarów jest podatnik o którym mowa w art. 15 lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem o którym mowa w art. 15, natomiast dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie obowiązku rozliczenia nabycia żurawia samojezdnego w deklaracji VAT-23
Fragment:
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przy czym w myśl art. 9 ust. 2 ustawy przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że: nabywcą towarów jest: podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a - z zastrzeżeniem art. 10; dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy: nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1, dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2 - jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu. Zatem transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pod warunkiem, że nabywcą tych towarów jest podatnik o którym mowa w art. 15 lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem o którym mowa w art. 15, natomiast dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.
2017
22
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału w nieruchomości.
Fragment:
(...) nabycie lub wybudowanie. W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła spadek w udziale wynoszącym 25/40 lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość po zmarłej dnia 19 sierpnia 2014 r. babce. Pozostałymi współwłaścicielami, w drodze dziedziczenia po ojcu, a mężu zmarłej - B, zmarłym dnia 17 marca 2007 r., zostały ich dzieci: C, D, E, F oraz X, w udziałach wynoszących 3/40 części każdy. Następnie, w wyniku wspólnej decyzji spadkobierców, postanowiono podzielić spadek i znieść współwłasność nieruchomości na rzecz F z obowiązkiem uiszczenia przez niego spłat między innymi na rzecz Wnioskodawczyni. Wartość udziałów wszystkich współwłaścicieli odpowiada wartości rynkowej nieruchomości, a wysokość spłaty nie przekracza przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego ‒ położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania owiadczen na zaspokojenie potrzeb rodziny
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa?a sie m.in.: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego czeoci lub udzia3u w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa lub udzia3u w takim lokalu, a tak?e na nabycie gruntu lub udzia3u w gruncie albo prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, zwi1zanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia3u w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub udzia3u w takim prawie, nabycie gruntu pod budowe budynku mieszkalnego lub udzia3u w takim gruncie, prawa u?ytkowania wieczystego takiego gruntu lub udzia3u w takim prawie, w tym równie? z rozpoczet1 budow1 budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udzia3u w gruncie, prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, je?eli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowe budynku mieszkalnego, budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub remont w3asnego budynku mieszkalnego, jego czeoci lub w3asnego lokalu mieszkalnego, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub adaptacje na cele mieszkalne w3asnego budynku niemieszkalnego, jego czeoci, w3asnego lokalu niemieszkalnego (...)
2017
26
sty

Istota:
1) Czy w przypadku sprzeda?y prawa u?ytkowania wieczystego nabytej nieruchomooci na podstawie decyzji S1du (za d3ugi) przed up3ywem 5 lat Wnioskodawczyni musi zap3acia z tego tytu3u podatek dochodowy?
2) Je?eli Wnioskodawczyni sprzeda3aby te nieruchomooa za cene X z3 (wierzytelnooa Wnioskodawczyni) to czy Wnioskodawczynie dotyczy3by podatek dochodowy do zap3aty i w jakiej wysokooci?
Fragment:
(...) nabycie lub wybudowanie. Powy?szy przepis formu3uje generaln1 zasade, ?e odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci, udzia3u w nieruchomooci lub prawa (w tym m.in. prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomooci) przed up3ywem 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie rodzi obowi1zek podatkowy w postaci zap3aty podatku dochodowego. Zatem, je?eli odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci, udzia3u w nieruchomooci lub prawa nast1pi3o po up3ywie 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie, nie jest Yród3em przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomooci, jej czeoci, udzia3u w nieruchomooci lub prawa w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przysz3ego Wnioskodawczyni wskaza3a, i? dnia 28 kwietnia 2014 r. z3o?y3a wniosek do S1du Rejonowego (Wydzia3 Cywilny), o przejecie na w3asnooa nieruchomooci (prawa u?ytkowania wieczystego wraz z prawem w3asnooci budynków i budowli) d3u?nika. W dniu 1 grudnia 2014 r. S1d Rejonowy udzieli3 Wnioskodawczyni przybicia prawa u?ytkowania wieczystego.
2017
19
sty

Istota:
Skutki podatkowe rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej przy sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Wnioskodawczyni rozliczając transakcję sprzedaży nieruchomości nie może uwzględnić wydatków na jej nabycie, w tym również spłaty kredytu dokonanej po jego sprzedaży, bowiem udział, który podlega opodatkowaniu został nabyty nieodpłatnie (gdyby Wnioskodawczyni dokonała spłaty wartości udziału, który przysługiwał mężowi, wówczas wydatki na jego nabycie byłyby kosztem uzyskania przychodu ponieważ nabycie miałoby charakter odpłatny). Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że dokonane przez Wnioskodawczynię w 2015 r. odpłatne zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości przekraczającej jej udział w majątku wspólnym, a dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie może być pomniejszony o koszt nabycia w wysokości 1/2 wartości nieruchomości bowiem nabycie udziału było nieodpłatne. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 131, uwaza sie wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego czesci lub udzialu w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub udzialu w takim lokalu, a takze na nabycie gruntu lub udzialu w gruncie albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, zwiazanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzialu w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzialu w takim prawie, nabycie gruntu pod budowe budynku mieszkalnego lub udzialu w takim gruncie, prawa uzytkowania wieczystego takiego gruntu lub udzialu w takim prawie, w tym rowniez z rozpoczeta budowa budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udzialu w gruncie, prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, jezeli w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowe budynku mieszkalnego, budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub remont wlasnego budynku mieszkalnego, jego czesci lub wlasnego lokalu mieszkalnego, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub adaptacje na cele mieszkalne wlasnego budynku niemieszkalnego, jego czesci, wlasnego lokalu niemieszkalnego lub wlasnego pomieszczenia niemieszkalnego polozonych w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2016
28
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nabycie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.