Nabycie | Interpretacje podatkowe

Nabycie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabycie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania owiadczen na zaspokojenie potrzeb rodziny
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa?a sie m.in.: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego czeoci lub udzia3u w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa lub udzia3u w takim lokalu, a tak?e na nabycie gruntu lub udzia3u w gruncie albo prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, zwi1zanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia3u w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub udzia3u w takim prawie, nabycie gruntu pod budowe budynku mieszkalnego lub udzia3u w takim gruncie, prawa u?ytkowania wieczystego takiego gruntu lub udzia3u w takim prawie, w tym równie? z rozpoczet1 budow1 budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udzia3u w gruncie, prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, je?eli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowe budynku mieszkalnego, budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub remont w3asnego budynku mieszkalnego, jego czeoci lub w3asnego lokalu mieszkalnego, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub adaptacje na cele mieszkalne w3asnego budynku niemieszkalnego, jego czeoci, w3asnego lokalu niemieszkalnego (...)
2017
26
sty

Istota:
1) Czy w przypadku sprzeda?y prawa u?ytkowania wieczystego nabytej nieruchomooci na podstawie decyzji S1du (za d3ugi) przed up3ywem 5 lat Wnioskodawczyni musi zap3acia z tego tytu3u podatek dochodowy?
2) Je?eli Wnioskodawczyni sprzeda3aby te nieruchomooa za cene X z3 (wierzytelnooa Wnioskodawczyni) to czy Wnioskodawczynie dotyczy3by podatek dochodowy do zap3aty i w jakiej wysokooci?
Fragment:
(...) nabycie lub wybudowanie. Powy?szy przepis formu3uje generaln1 zasade, ?e odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci, udzia3u w nieruchomooci lub prawa (w tym m.in. prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomooci) przed up3ywem 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie rodzi obowi1zek podatkowy w postaci zap3aty podatku dochodowego. Zatem, je?eli odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci, udzia3u w nieruchomooci lub prawa nast1pi3o po up3ywie 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie, nie jest Yród3em przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomooci, jej czeoci, udzia3u w nieruchomooci lub prawa w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przysz3ego Wnioskodawczyni wskaza3a, i? dnia 28 kwietnia 2014 r. z3o?y3a wniosek do S1du Rejonowego (Wydzia3 Cywilny), o przejecie na w3asnooa nieruchomooci (prawa u?ytkowania wieczystego wraz z prawem w3asnooci budynków i budowli) d3u?nika. W dniu 1 grudnia 2014 r. S1d Rejonowy udzieli3 Wnioskodawczyni przybicia prawa u?ytkowania wieczystego.
2017
19
sty

Istota:
Skutki podatkowe rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej przy sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Wnioskodawczyni rozliczając transakcję sprzedaży nieruchomości nie może uwzględnić wydatków na jej nabycie, w tym również spłaty kredytu dokonanej po jego sprzedaży, bowiem udział, który podlega opodatkowaniu został nabyty nieodpłatnie (gdyby Wnioskodawczyni dokonała spłaty wartości udziału, który przysługiwał mężowi, wówczas wydatki na jego nabycie byłyby kosztem uzyskania przychodu ponieważ nabycie miałoby charakter odpłatny). Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że dokonane przez Wnioskodawczynię w 2015 r. odpłatne zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości przekraczającej jej udział w majątku wspólnym, a dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie może być pomniejszony o koszt nabycia w wysokości 1/2 wartości nieruchomości bowiem nabycie udziału było nieodpłatne. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 131, uwaza sie wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego czesci lub udzialu w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub udzialu w takim lokalu, a takze na nabycie gruntu lub udzialu w gruncie albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, zwiazanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzialu w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzialu w takim prawie, nabycie gruntu pod budowe budynku mieszkalnego lub udzialu w takim gruncie, prawa uzytkowania wieczystego takiego gruntu lub udzialu w takim prawie, w tym rowniez z rozpoczeta budowa budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udzialu w gruncie, prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, jezeli w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowe budynku mieszkalnego, budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub remont wlasnego budynku mieszkalnego, jego czesci lub wlasnego lokalu mieszkalnego, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub adaptacje na cele mieszkalne wlasnego budynku niemieszkalnego, jego czesci, wlasnego lokalu niemieszkalnego lub wlasnego pomieszczenia niemieszkalnego polozonych w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2016
28
lis

Istota:
Nabycie przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Jednakże zakres terminu „ nabycie ” jest znacznie szerszy niż zakres terminu „ sprzedaż ”. Termin „ nabycie ” obejmuje bowiem swoim zakresem praktycznie każdy rodzaj wejścia w prawo własności, np. zasiedzenie, spadkobranie, zamianę, darowiznę itd. Wśród tych różnych przypadków nabycia mieści się również szczególna postać nabycia jaką jest nabycie udziałów od wspólnika w celu ich umorzenia w trybie wspomnianego art. 199 Kodeksu spółek handlowych. Jest to szczególna postać nabycia, niestanowiąca umowy sprzedaży, co zostało przez Wnioskodawcę szczegółowo uargumentowane. Jak wynika z przepisu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przy czym, stosownie do art. 555 Kodeksu cywilnego, przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio między innymi do sprzedaży praw majątkowych. W świetle powyższego należy stwierdzić, że cena obok oznaczenia przedmiotu sprzedaży stanowi element przedmiotowo istotny umowy sprzedaży. Zapłata ceny jest podstawowym obowiązkiem kupującego. Cena jest ekwiwalentem rzeczy lub praw, nabytych w drodze umowy sprzedaży.
2016
27
lip

Istota:
Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie?
Fragment:
Zatem nabycie przez Wnioskodawcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło dopiero w 2014 r., tj. w dacie, kiedy spadkobiercy przenieśli na Niego jako zapisobiorcę prawo do ww. lokalu. W związku z tym, że jego sprzedaż dokonana została przez Wnioskodawcę w 2015 r., tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie stanowi ona dla Wnioskodawcy źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 30e ust. 1 powołanej powyżej ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie z art. 30e ust. 5 tej ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł Podstawą obliczenia podatku jest, co wynika z treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
2016
17
cze

Istota:
Czy przychody ze sprzedaży opisanego udziału w nieruchomości, zwróconej Wnioskodawczyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 16 lipca 2014 r. po wywłaszczeniu, są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%?
Fragment:
(...) nabycie lub wybudowanie. W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej nie jest źródłem przychodu, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na rzecz Wnioskodawczyni jako spadkobierczyni zmarłej w dniu 11 maja 2011 r. matki, córki zmarłej w dniu 28 stycznia 1988 r. Z. S., właścicielce nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa oraz zmarłego w dniu 13 kwietnia 2014 r. ojca, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta W. orzeczono o zwrocie wywłaszczonej w dniu 2 grudnia 1986 r. nieruchomości, w udziale wynoszącym 1/12 w przedmiotowej nieruchomości. Wobec powyższego dla oceny skutków podatkowych zbycia przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości konieczne jest ustalenie, czy jej zwrot na podstawie decyzji właściwego organu administracji stanowi nabycie w myśl powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą której państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla osiągnięcia celów o szczególnej doniosłości publicznej.
2016
15
maj

Istota:
Czy przychody ze sprzedaży opisanego udziału w nieruchomości, zwróconej Wnioskodawczyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 16 lipca 2014 r. po wywłaszczeniu, są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%?
Fragment:
(...) nabycie lub wybudowanie. W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej nie jest źródłem przychodu, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na rzecz Wnioskodawczyni jako spadkobierczyni zmarłej w dniu 11 maja 2011 r. matki, córki zmarłej w dniu 28 stycznia 1988 r. Z. S., właścicielce nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa oraz zmarłego w dniu 13 kwietnia 2014 r. ojca, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta W. orzeczono o zwrocie wywłaszczonej w dniu 2 grudnia 1986 r. nieruchomości, w udziale wynoszącym 1/12 w przedmiotowej nieruchomości. Wobec powyższego dla oceny skutków podatkowych zbycia przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości konieczne jest ustalenie, czy jej zwrot na podstawie decyzji właściwego organu administracji stanowi nabycie w myśl powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą której państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla osiągnięcia celów o szczególnej doniosłości publicznej.
2016
15
maj

Istota:
Czy nabycie przez Wnioskodawcę udziałów własnych w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
Nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia nie stanowi zatem umowy sprzedaży, o której mowa w Kodeksie cywilnym, ale całkowicie odrębną od umów sprzedaży/zamiany, posiadającą odmienną podstawę prawną, instytucję prawa spółek ujętą w KSH. O ile bowiem w przypadku umorzenia podstawę dla realizacji tej czynności będą stanowić łącznie, m.in. umowa spółki, uchwała zgromadzenia wspólników oraz zgoda wspólnika spółki, o tyle w drugim przypadku podstawę zbycia praw stanowi zawarta między sprzedającym oraz kupującym umowa sprzedaży lub zamiany. Z tego też względu, w opinii Wnioskodawcy, nabycie przez Wnioskodawcę udziałów własnych od wspólnika w celu ich umorzenia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że powyższy pogląd znajduje również odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Stanowisko takie zajął przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2015 r., znak IBPB II/1/4514-80/15/DP, w której organ wskazał, że: „ Tym samym nabycie przez Wnioskodawcę własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia należy traktować jako szczególny rodzaj umowy, który nie został wymieniony w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2016
5
maj

Istota:
Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może uznać jako dochody wolne od podatku, dochody ze zbycia w dniu 12 lutego 2013 r. prawa do odziedziczonego lokalu mieszkalnego, z tego tytułu, że wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na nabycie odrębnej własności lokalu w dniu 9 kwietnia 2013 r.?
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1) ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, (...)
2016
28
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nabycie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.