Muzeum | Interpretacje podatkowe

Muzeum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to muzeum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku dla lekcji muzealnych zarówno występujących samodzielnie, jak również połączonych z oprowadzaniem przez pracowników lub samym oprowadzeniu po ekspozycjach przez pracowników merytorycznych.
Fragment:
Udział w lekcjach muzealnych połączonych z oprowadzaniem po muzeum przez pracowników oraz same oprowadzanie po ekspozycji nie stanowi elementu usługi głównej wstępu do muzeum. Świadczone przez Muzeum usługi prowadzenia tylko lekcji muzealnych, jak również prowadzenia lekcji muzealnych połączonych z oprowadzaniem przez pracowników lub samym oprowadzaniem po ekspozycji pracowników są usługami kulturalnymi świadczonymi przez podmiot wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora Urząd Marszałkowski. Jednym z zadań statutowych Muzeum jest prowadzenie działalności edukacyjnej. Świadcząc te usługi Muzeum w sposób systematyczny osiąga zyski z tej działalności i przeznacza je w całości na ich kontynuację i doskonalenie świadczonych usług. Jedyną świadczoną nieodpłatną usługą świadczoną przez Muzeum, są wydawane bilety bezpłatne, przysługujące odwiedzjącym w tzw. „ dzień bezpłatny ” organizowany przez Muzeum na podstawie ustawy o muzeach. Dochody uzyskane z lekcji muzealnych i oprowadzaniu po muzeum przeznaczone są na działalność statutową – wystawienniczą i edukacyjną w zakresie muzealiów, historii muzeum dla dzieci i młodzieży X i okolic. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości stosowania przez niego zwolnienia do lekcji muzealnych występujących samodzielnie (prowadzonych przez pracowników Muzeum), a do lekcji muzealnych połączonych z oprowadzaniem przez pracowników lub samym oprowadzaniem po ekspozycjach przez pracowników merytorycznych – stawki podatku 23%.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego bez konieczności zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, zaś majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum. Statut określa także źródła finansowania działalności, a także wskazuje, że Muzeum może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w zakresie: prowadzenia usług konserwatorskich, prowadzenia sprzedaży wydawnictw własnych i obcych o charakterze kulturalnym, pamiątek, przedmiotów sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, prowadzenia usług technicznych, konserwatorskich i transportowych - w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt, wynajmowania pomieszczeń Muzeum, organizowania imprez kulturalnych, wykonywania opracowań, projektów, ekspertyz - w specjalizacjach reprezentowanych przez Muzeum. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Muzeum. Przychody Muzeum z czynności wskazanych powyżej nie pokrywają jednakże wszelkich kosztów jego funkcjonowania, dlatego też jest zasilane dotacjami od Organizatora. Muzeum posiada statut podatnika VAT, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
2016
13
gru

Istota:
Ustalenie czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług – w odniesieniu do przedstawionych w opisie nieodpłatnych świadczeń promujących zasoby dziedzictwa kulturowego w posiadaniu, których znajduje się Muzeum zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 2a w związku z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Fragment:
Ponieważ Muzeum jest w stanie jednoznacznie wskazać, które wydatki służą sprzedaży zwolnionej, nie odlicza od nich podatku VAT. W zasadzie całość podejmowanych przez Muzeum działań pozostaje w sferze opodatkowania podatkiem VAT. Poszczególne obszary w których działa Muzeum są ze sobą powiązane i bezpośrednio bądź w sposób pośredni służą działalności odpłatnej. Muzeum gromadzi, przechowuje, zabezpiecza posiadane zbiory, upowszechnia wiedzę o zgromadzonych zbiorach poprzez organizację wystaw stałych, czasowych, spotkań (resurs) osób zainteresowanych daną tematyką itp. Wszystkie te działania – nawet nieodpłatne – zmierzają do zwiększenia wśród odbiorców zainteresowania Muzeum, zaciekawienie odbiorcy (turysty, zwiedzającego), który ostatecznie skorzysta z odpłatnej oferty Muzeum. Z ww. względu – w opinii Muzeum – wszystkie nieodpłatne działania Muzeum są realizowane w celach zwiększenia obrotów z działalności gospodarczej o której mówi art. 15 ust 2 ustawy o VAT. Muzeum nie realizuje działań nieodpłatnych których cel jest inny niż działalność gospodarcza o której mówi art. 15 ust 2 ustawy o VAT, Tym samym Muzeum nie nabywa towarów i usług z przeznaczeniem do działalności innej niż gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT.
2016
3
gru

Istota:
Obowiązek rozliczenia podatku naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.
Fragment:
(...) muzeum. W przypadku Muzeum Okręgowego – Organizator Muzeum – Województwo nie postanowiło o nieodpłatnym wstępie do muzeum, w związku z powyższym należy przyjąć, że działalność statutowa muzeum jest działalnością odpłatną. Wysokość opłat pobieranych za wstęp do muzeum, wraz z oddziałami znajdującymi się w strukturze jednostki, podana jest do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji bezpośrednio w budynku siedziby głównej muzeum oraz bezpośrednio w jego oddziałach, jak również na stronie internetowej muzeum oraz stronie podmiotowej BIP. Zakres nieodpłatnych działań podejmowanych przez muzeum reguluje zapis art. 10 ust. 2 ustawy o muzeach, na podstawie, którego muzeum zobowiązane jest udostępniać wystawy stałe nieodpłatnie w jednym wyznaczonym dniu tygodnia. W związku z powyższym, dyrektor muzeum stosując się do zapisów ustawy, wyznacza jeden dzień w tygodniu, w którym wystawy stałe (zarówno w budynku głównym muzeum, jak i w jego oddziałach) są udostępniane nieodpłatnie. Również informacja o nieodpłatnym udostępnianiu wystaw stałych jest podana w sposób zwyczajowy do wiadomości. Jednocześnie zgodnie art. 10 ust. 3 ustawy o muzeach dyrektor może zwolnić z opłat za wstęp.
2016
3
gru

Istota:
Czy opisane nieodpłatne świadczenia usług związane z działalnością gospodarczą muzeum wypełniają dyspozycję do stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług po jej nowelizacji od 1 stycznia 2016 r.?
Fragment:
Do podstawowej działalności gospodarczej muzeum, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należą usługi wstępu do muzeum na wystawy, różnego rodzaju imprezy kulturalne, zajęcia oraz udział w warsztatach. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o muzeach wstęp do muzeów jest odpłatny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej muzeum świadczy także nieodpłatnie m.in. następujące usługi: nieodpłatny wstęp do muzeum wynikający z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987 ze zm.), nieodpłatny wstęp do muzeum wynikający z art. 10 ust. 3 z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (programy edukacyjne dla dorosłych, imprezy dla dzieci niepełnosprawnych), nieodpłatne projekty: d..., E... Ad. 1. Zgodnie z ww. ustawą o muzeach został wprowadzony jednego dnia tygodnia nieodpłatny wstęp na wystawy stałe do muzeum. Dzień ten służy upowszechnianiu dostępu do dóbr kultury i spopularyzowaniu działalności muzeum. Ad. 2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o muzeach Dyrektor muzeum może zwolnić z opłat za wstęp. U Wnioskodawcy takie zwolnienie ma na celu popularyzowanie działalności muzeum i ma zachęcić do większej aktywności w poznawaniu dóbr kultury.
2016
28
lis

Istota:
Interpretacja w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego bez konieczności zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Ponadto Muzeum umożliwia nieodpłatny wstęp do muzeum wynikający z art. 10 ust. 3 ww. ustawy o muzeach. Należy zauważyć, że przepis ten jest przepisem fakultatywnym (dyrektor muzeum może zwolnić z opłaty), a nie obligatoryjnym. Muzeum we wniosku wskazało jedynie, że zwolnienie to ma na celu popularyzowanie jego działalności i zachęcanie do większej aktywności w poznawaniu dóbr kultury. W tak opisanych okolicznościach należy zatem stwierdzić, że Muzeum nie wykazało, że działania te mają na celu zwiększenie (bezpośrednio/pośrednio) sprzedaży opodatkowanej (np. mają na celu poszerzenie grona widzów, którzy skorzystają ostatecznie z odpłatnej usługi świadczonej przez Muzeum. Również za działalność inną niż działalność gospodarcza należy uznać umożliwienie nieodpłatnego wstępu do części muzeum wyremontowanej w ramach dotacji Unii Europejskiej, gdyż także w tym przypadku Muzeum nie wykazało, że bezpłatne zwiedzanie ww. części przyczyni się w sposób bezpośredni lub pośredni do zwiększenia sprzedaży opodatkowanej. Także w odniesieniu do nieodpłatnego przekazania przewodników historycznych miasta, w którym mieści się jego muzeum oraz publikacji i artykułów pamiątkowych w celach promocyjnych nie można uznać, że wykonywane są/będą w ramach działalności gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy czynności wykonywane przez Muzeum należy zakwalifikować do pojęcia działalności gospodarczej oraz ustalenia, czy otrzymywane dotacje mają związek z działalnością gospodarczą i ich otrzymanie nie nakłada na Muzeum obowiązku wyliczenia prewspółczynnika.
Fragment:
Nieodpłatne wstępy podyktowane uregulowaniami ustawy o muzeach, wpisują się więc w ogólną działalność gospodarczą prowadzoną przez Muzeum. W konsekwencji należy uznać, że ww. nieodpłatne działania nie stanowią wyłączonej spoza VAT odrębnej działalności (obok działalności gospodarczej). Odnosząc się natomiast do pozostałych nieodpłatnych czynności realizowanych przez Muzeum, tj. przyznania bezpłatnego wstępu dla przewodników PTTK, nauczycieli towarzyszących grupom młodzieżowym, uczniom i studentom szkół artystycznych, należy wskazać, że mają one pośredni związek z prowadzoną działalnością. Zauważyć bowiem trzeba, że forma nieodpłatnej oferty programowej realizowanej przez Muzeum skierowana jest nie tylko do popularyzowania działalności Muzeum, ale również – jak wskazał Wnioskodawca – w celach promocyjno-marketingowych, aby powiększyć grono osób, które odwiedzą muzeum i skorzystają z odpłatnych usług, co ma wpływ na działalność opodatkowaną muzeum. Przy takiej ofercie ze strony muzeum, zarówno nauczyciele, jak i przewodnicy PTTK chętniej korzystają z możliwości przyprowadzenia do muzeum grup uczniów lub turystów w ramach opodatkowanego wstępu płatnego. Z uwagi na unikatowe zbiory w galerii malarstwa, szczególnie współczesnego, muzeum oferuje odpłatne zajęcia warsztatowe i lekcje muzealne, do uczestnictwa w których pragnie również zachęcić uczniów i studentów szkół artystycznych, między innymi poprzez oferowanie bezpłatnego wstępu.
2016
27
lis

Istota:
Brak obowiązku stosowania przez Muzeum „sposobu określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
(...) Muzeum może udostępnić bezpłatnie pomieszczenia i sale wystawowe lub otrzymać częściowy lub całościowy zwrot poniesionych kosztów oraz wydawania zaproszeń na wernisaże związane z otwarciem nowych wystaw i promocje związane z wydaniem nowych wydawnictw, na które wstęp będzie nieodpłatny) będzie promowanie działalności kulturalnej „ mającej w przyszłości przyciągnąć większe grono zwiedzających ” oraz ułatwianie społeczeństwu dostępu do edukacji kulturalnej, to Muzeum w odniesieniu do nabycia towarów i usług służących realizacji ww. usług nie będzie zobowiązane do obliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie należy podzielić stanowisko, że ww. czynności będą wykonywane przez Muzeum w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zaznaczenia wymaga fakt, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny stanowiska Muzeum w zakresie braku obowiązku określenia kwot podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. Natomiast nie rozstrzyga ona kwestii prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 90 ustawy, gdyż przepisów tych nie wskazano we wniosku jako mających być przedmiotem interpretacji indywidualnej.
2016
26
lis

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby termomodernizacji budynku stanowiącego gminne mienie komunalne zgodnie ze „sposobem określenia proporcji” uwzględniający dane, o których mowa w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy o VAT
Fragment:
Prace naukowe prowadzone w Muzeum dotyczą m.in. opracowania naukowego zbiorów, badań związanych z zachowaniem dziedzictwa archeologicznego w niepogorszonym stanie, w tym badań nad degradacją obiektów, warunkami przechowywania zbiorów, składem chemicznym muzealiów. Część prac naukowo-badawczych prowadzonych w Muzeum to projekty finansowane dotacjami celowymi przez Narodowe Centrum Nauki. Projekty te zawsze związane są lub odnoszą się do obiektów muzealnych bądź działań upowszechnieniowych i edukacyjnych, które co do zasady, jak już wcześniej wspomniano, są w Muzeum odpłatne. Projekty dotyczą więc lub mają związek ze składnikami aktywów Muzeum, które wykorzystywane są w działalności odpłatnej Muzeum (udostępnione na wystawach, publikowane w wydawnictwach). Przychody własne z działalności nie pokrywają kosztów działalności. Muzeum otrzymuje dotacje podmiotowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i dotacje celowe budżetu państwa oraz środki od osób fizycznych i prawnych. Prowadzona przez Muzeum działalność naukowa jest bezpośrednio, bądź pośrednio związana z działalnością gospodarczą. Przejawem prac naukowych prowadzonych w Muzeum dotyczących m.in. opracowania naukowego zbiorów, badań związanych z zachowaniem dziedzictwa archeologicznego w niepogorszonym stanie, w tym badań nad degradacją obiektów, warunkami przechowywania zbiorów, składem chemicznym muzealiów, są na przykład projekty grantowe prowadzone w oparciu o środki z MKIDN, NCN i inne.
2016
27
lip

Istota:
W zakresie ustalenia zakresu przychodów wykonywanych przez Muzeum oraz możliwości odliczenia 100% podatku naliczonego od nabytych towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do działalności odpłatnej jak i nieodpłatnej.
Fragment:
(...) Muzeum. Dyrektor Muzeum ustanowił niedzielę dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum. Ponadto Muzeum bierze udział również w imprezach kulturalnych takich jak "Święto Niepodległości" w ramach których wstęp do Muzeum jest wolny. W tych dniach zwiedzający mogą zwiedzać obiekt za darmo. Zgodnie bowiem z treścią art. 10 ust. 3 zdanie drugie, powołanej ustawy o muzeach, Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłat za wstęp. Jednocześnie podkreślić należy, że warunkiem zwiedzania sal wystawowych znajdujących się w budynku Muzeum oraz wejścia do eksponatów znajdujących się na części parkowej Muzeum, jest przejście przez część parkową ze stałą ekspozycją muzealiów. Przejście przez część parkową oraz jej zwiedzanie w godzinach otwarcia Muzeum jest ogólnodostępne i niezależne od nabycia biletów wstępu. Bilety na zwiedzanie sal wystawowych znajdujących się w budynku Muzeum oraz do wejścia do eksponatów znajdujących się na części parkowej są do nabycia w kasie usytuowanej w budynku Muzeum. Ponadto Muzeum organizuje oficjalne otwarcia i inne uroczystości promujące nowe wystawy, na które zgodnie z decyzją Dyrektora podjętą na podstawie powołanego art. 10 ust. 3 zdanie drugie, wskazanej ustawy o muzeach, wstęp jest bezpłatny.
2016
7
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Muzeum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.