Muzeum | Interpretacje podatkowe

Muzeum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to muzeum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby termomodernizacji budynku stanowiącego gminne mienie komunalne zgodnie ze „sposobem określenia proporcji” uwzględniający dane, o których mowa w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy o VAT
Fragment:
Prace naukowe prowadzone w Muzeum dotyczą m.in. opracowania naukowego zbiorów, badań związanych z zachowaniem dziedzictwa archeologicznego w niepogorszonym stanie, w tym badań nad degradacją obiektów, warunkami przechowywania zbiorów, składem chemicznym muzealiów. Część prac naukowo-badawczych prowadzonych w Muzeum to projekty finansowane dotacjami celowymi przez Narodowe Centrum Nauki. Projekty te zawsze związane są lub odnoszą się do obiektów muzealnych bądź działań upowszechnieniowych i edukacyjnych, które co do zasady, jak już wcześniej wspomniano, są w Muzeum odpłatne. Projekty dotyczą więc lub mają związek ze składnikami aktywów Muzeum, które wykorzystywane są w działalności odpłatnej Muzeum (udostępnione na wystawach, publikowane w wydawnictwach). Przychody własne z działalności nie pokrywają kosztów działalności. Muzeum otrzymuje dotacje podmiotowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i dotacje celowe budżetu państwa oraz środki od osób fizycznych i prawnych. Prowadzona przez Muzeum działalność naukowa jest bezpośrednio, bądź pośrednio związana z działalnością gospodarczą. Przejawem prac naukowych prowadzonych w Muzeum dotyczących m.in. opracowania naukowego zbiorów, badań związanych z zachowaniem dziedzictwa archeologicznego w niepogorszonym stanie, w tym badań nad degradacją obiektów, warunkami przechowywania zbiorów, składem chemicznym muzealiów, są na przykład projekty grantowe prowadzone w oparciu o środki z MKIDN, NCN i inne.
2016
27
lip

Istota:
W zakresie ustalenia zakresu przychodów wykonywanych przez Muzeum oraz możliwości odliczenia 100% podatku naliczonego od nabytych towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do działalności odpłatnej jak i nieodpłatnej.
Fragment:
(...) Muzeum. Dyrektor Muzeum ustanowił niedzielę dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum. Ponadto Muzeum bierze udział również w imprezach kulturalnych takich jak "Święto Niepodległości" w ramach których wstęp do Muzeum jest wolny. W tych dniach zwiedzający mogą zwiedzać obiekt za darmo. Zgodnie bowiem z treścią art. 10 ust. 3 zdanie drugie, powołanej ustawy o muzeach, Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłat za wstęp. Jednocześnie podkreślić należy, że warunkiem zwiedzania sal wystawowych znajdujących się w budynku Muzeum oraz wejścia do eksponatów znajdujących się na części parkowej Muzeum, jest przejście przez część parkową ze stałą ekspozycją muzealiów. Przejście przez część parkową oraz jej zwiedzanie w godzinach otwarcia Muzeum jest ogólnodostępne i niezależne od nabycia biletów wstępu. Bilety na zwiedzanie sal wystawowych znajdujących się w budynku Muzeum oraz do wejścia do eksponatów znajdujących się na części parkowej są do nabycia w kasie usytuowanej w budynku Muzeum. Ponadto Muzeum organizuje oficjalne otwarcia i inne uroczystości promujące nowe wystawy, na które zgodnie z decyzją Dyrektora podjętą na podstawie powołanego art. 10 ust. 3 zdanie drugie, wskazanej ustawy o muzeach, wstęp jest bezpłatny.
2016
7
lip

Istota:
Obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Jakkolwiek nieodpłatne udostępnianie zbiorów i wystaw muzeum, nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, to jednak przez wpływ na ogólne funkcjonowanie muzeum jako całości, przyczynia się do generowania obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Ww. nieodpłatne działania przyczyniają się do popularyzowania działalności muzeum oraz zachęcenie do większej aktywności widzów, którzy w konsekwencji przez skorzystanie z oferty odpłatnej przyczynią się do generowania obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Podsumowując, należy uznać, że z uwagi na wykonywanie wyłącznie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Muzeum zachowa prawo do odliczania podatku VAT od faktur zakupowych w 100%. Muzeum nie ma jednocześnie obowiązku wyliczania „ sposobu określania proporcji ” określonego w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Jednocześnie należy zaznaczyć, że organ nie ocenia prawidłowości stosowanych na podstawie odrębnych przepisów zwolnień z opłat za wstęp do muzeum, a zastosowane przez Wnioskodawcę zwolnienia z opłat za wstęp przyjęto jako element stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
3
maj

Istota:
W zakresie braku obowiązku rozliczenia podatku naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.
Fragment:
Muzeum nie będzie miało obowiązku określania kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze „ sposobem określenia proporcji ”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. Opisane w stanie faktycznym nieodpłatne usługi wstępu do Muzeum związane są z prowadzeniem Muzeum i tym samym wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z treści wniosku, nieodpłatne warsztaty dotyczą popularyzacji prac Muzeum, a zatem uznać należy, że również związane są z prowadzoną przez Muzeum działalnością gospodarczą. Tym samym Muzeum, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., nie będzie zobowiązane do stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ww. ustawy, w związku z wykorzystaniem nabywanych towarów i usług wyłącznie do działalności gospodarczej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że tut. Organ nie ocenia prawidłowości stosowanych na podstawie odrębnych przepisów zwolnień z opłat za wstęp do muzeum, a zastosowane przez Wnioskodawcę zwolnienia z opłat za wstęp przyjęto jako element stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
22
kwi

Istota:
W zakresie braku obowiązku rozliczenia podatku naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy także nieodpłatnie usługi, tj.: nieodpłatny wstęp do muzeum wynikający z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, nieodpłatny wstęp do muzeum wynikający z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, nieodpłatny wstęp do muzeum wynikający z decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na tle przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy wskazane nieodpłatne świadczenia usług związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy wypełniają dyspozycję do zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy po jej nowelizacji od dnia 1 stycznia 2016 r. Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. Muzeum nie będzie miało obowiązku określania kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze „ sposobem określenia proporcji ”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z treści wniosku, nieodpłatne usługi wstępu do Muzeum związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa i tym samym wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem Muzeum, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., nie będzie zobowiązane do stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ww. ustawy, w związku z wykorzystaniem nabywanych towarów i usług wyłącznie do działalności gospodarczej.
2016
8
kwi

Istota:
Opodatkowanie prowadzenia lekcji i warsztatów połączonych ze zwiedzaniem muzeum, za które pobierane są opłaty za wstęp.
Fragment:
Osiągane ze sprzedaży biletów wstępu przychody, przeznaczone na działalność statutową Muzeum, w tym na świadczenie i podnoszenie jakości oferowanych usług. Oprócz lekcji i warsztatów prowadzonych w siedzibie Muzeum podatnik organizuje również prelekcje, lekcje muzealne poza siedzibą Muzeum (np. w szkołach lub przedszkolach) oraz wypożycza swoje zbiory muzealne innym muzeom. Prelekcje i lekcje poza siedzibą Muzeum oraz wypożyczanie zbiorów jest ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej jako usługa muzealnictwa, korzystająca ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zastosowanie przez Wnioskodawcę stawki podatku VAT wynoszącej 8% dla biletów wstępu na lekcje i warsztaty prowadzone w siedzibie Muzeum, połączone ze zwiedzaniem Muzeum jest prawidłowe... Zdaniem Wnioskodawcy, lekcje i warsztaty prowadzone w siedzibie Muzeum, połączone ze zwiedzaniem Muzeum opodatkowane są podatkiem od towarów i usług według stawki 8% na podstawie poz. 184 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe stanowisko jest zasadne, gdyż do prowadzenia lekcji muzealnych przez wykwalifikowanych pracowników Muzeum należy stosować stawkę obniżoną podatku VAT, ponieważ są to usługi, które wiążą się bezpośrednio ze wstępem, są zapewniane jedynie osobom, które uiszczą za wstęp, a zatem stanowią element nierozerwalnie związany z usługa podstawową – wstępem – wskazanym w załączniku nr 3 poz. 184 ustawy o VAT.
2015
11
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług świadczonych przez muzeum polegających na oprowadzaniu grup zwiedzających po ekspozycji oraz prowadzenia lekcji muzealnych
Fragment:
Organu w dniu 16 czerwca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Muzeum – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 marca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Muzeum. Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. Organu w dniu 16 czerwca 2014 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie, które wpłynęło do tut. Organu w dniu 16 czerwca 2014 r.): Wnioskodawca (Muzeum) jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i wpisaną do rejestru kultury. Wnioskodawca działa zgodnie z ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz ustawą z 21 listopada 1996 r. i statutem (Uchwała nr 556/13z 7 maja 2013 r.). Zgodnie ze statutem Wnioskodawca świadczy następujące usługi: 1.Oprowadzanie grup zwiedzających przez pracowników merytorycznych Muzeum ... po ekspozycji, 2.Lekcje muzealne na tematy związane z historią, etnografią, sztuką i przyrodą przez pracowników merytorycznych Muzeum .... Ww. usługi są odpłatne, traktowane są jako „ usługi muzealnictwa ” PKWiU 92.52.11-00.00 (Decyzja Urzędu Statystycznego w ...) i zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy Wnioskodawca stosował stawkę zw.
2014
20
lip

Istota:
Czy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011, nr 108, poz. 626 j.t.) Muzeum Okręgowe w „X” jako samorządowa instytucja kultury tworzy organy administracji publicznej i jako taka jest zwolniona od akcyzy na zasadzie ww. art. 31b ust. 2 pkt 2?
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Muzeum Okręgowe w „ X ”jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr „ XX/YY ”, dla której organizatorem jest Województwo ... . Działalność Muzeum nie jest nastawiona na zysk - obejmuje gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, sztuki, archeologii, etnografii, architektury i budownictwa ludowego a także działalność naukową, edukacyjną i kulturalną. Działalność Muzeum finansowana jest z dotacji podmiotowej Organizatora (ok. 85%) oraz z przychodów własnych jednostki pochodzących ze sprzedaży biletów, wydawnictw, pamiątek oraz najmu powierzchni i pomieszczeń. Wszelkie wpływy własne przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej jednostki. Muzeum Okręgowe w „ X ”korzysta z paliwa gazowego do celów opałowych, zużywając rocznie ok. 90 000 m3 gazu w 6 punktach pomiarowych. Muzeum uiszcza opłaty za paliwo gazowe w okresach miesięcznych na podstawie odczytów stanów faktycznego zużycia bądź prognozy. Ponadto Muzeum Okręgowe w „ X ”jako samorządowa instytucja kultury Województwa ..., wchodząca tym samym w skład szeroko rozumianych organów administracji publicznej i tworząca razem z nimi sektor finansów publicznych, oświadczyło, że jest zwolnione z akcyzy.
2014
11
maj

Istota:
Czy nadzory i badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum mogą być zwolnione przedmiotowo w oparciu o art. 43 ust. I pkt.33 a Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zmianami?
Fragment:
Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska. Muzeum uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów, pamiątek oraz zleconych nadzorów i badań archeologicznych. Muzeum realizuje cele i zadania określone w statucie, w tym zlecone nadzory i badania archeologiczne. W listopadzie br. Zainteresowany osiągnął z tego tytułu przychody przekraczające graniczną kwotę 150.000,00 złotych. Zwrócił się do Urzędu Statystycznego z pytaniem: „ Czy Muzeum może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33. Ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług z późn. zmianami... ” Urząd Statystyczny poinformował go, że nie może zajmować stanowiska w sprawie podatku i określił, że usługi prowadzenia nadzorów i badań archeologicznych mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 91.03.10.0 ”Usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych”. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska Muzeum opiera swoją działalność między innymi na Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach i nie jest instytucją nastawioną na osiąganie zysku.
2014
24
kwi

Istota:
Brak zwolnienia nabywanych wyrobów gazowych przez muzeum
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Muzeum jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, dokumentacyjnym i edukacyjnym. Muzeum wpisane jest przez Samorząd Województwa do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr RIK. Organizatorem jest samorząd Województwa. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum działa na podstawie Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum. Muzeum posiada osobowość prawną i jest czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie ze statutem, Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje, udostępnia zbiory oraz prowadzi działalność naukowo-edukacyjną. Zatem Muzeum nie jest zakładem produkcyjnym ani usługowym. Muzeum nie prowadzi działalności gospodarczej, finansowane jest przez Samorząd Województwa. Głównym źródłem przychodów Muzeum są dotacje podmiotowe i celowe, które zapewniają prowadzenie działalności i funkcjonowanie instytucji. Oprócz dotacji Muzeum osiąga przychody, które pochodzą m.in. z biletów wstępu, ze sprzedaży wydawnictw, z odpłatnie świadczonych lekcji edukacyjnych, usług przewodnickich, usług reprograficznych z posiadanych zbiorów, wynajmu pokoi gościnnych.
2014
24
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Muzeum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.