Muzeum | Interpretacje podatkowe

Muzeum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to muzeum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku określenia kwot podatku naliczonego zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
(...) Muzeum. Część tych kosztów i nakładów Muzeum pokrywa ze środków własnych wypracowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Brak dotacji spowodowałby jednak istotne ograniczenie zakresu działania Muzeum. Można sądzić, z dużym prawdopodobieństwem, że funkcjonowanie Muzeum bez jakichkolwiek dotacji byłoby obecnie niemożliwe. Muzeum nie miałoby wystarczających środków na utrzymanie istniejących obiektów. Ewentualne podniesienie obecnych cen biletów z całą pewnością nie zrekompensowałoby wielkości uzyskiwanych dotacji. Obecnie Muzeum aby pozyskać zwiedzających musi podejmować działania, w tym nie przynoszące okresowo dochodu (opisane we wniosku), a mające charakter promocyjny, reklamowy, zachęcający do wizyty w Muzeum i skorzystania z oferowanych odpłatnych usług. Działania te przyczyniają się do zwiększania przychodów z działalności Muzeum. W obecnych warunkach działania Muzeum określonych przepisami, które zapewniają finansowanie w postaci dotacji podmiotowych i celowych ich zmienna wielkość w czasie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę usług oferowanych przez Muzeum. Reasumując, Muzeum zgodnie z przepisami, otrzymuje dotacje (podmiotowe i celowe) na prowadzenie bieżącej działalności, utrzymanie posiadanego majątku, działalność inwestycyjną i modernizacyjną majątku trwałego.
2017
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania przez Wnioskodawcę proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów i usług w 2018 r.
Fragment:
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Muzeum i zatwierdzony przez radę Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora, zaś majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum. Źródła finansowania działalności Muzeum: przychody z prowadzonej działalności; dotacje podmiotowe i celowe otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego; środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Całość podejmowanych w obrocie czynności pozostaje w sferze opodatkowania podatkiem od towarów usług. Od 1 stycznia 2016 r. do chwili obecnej Muzeum stosuje prewspółczynnik ponieważ w poprzednich latach występował bezpłatny wynajem pomieszczeń, organizowano bezpłatne lekcje, imprezy niebiletowane oraz bezpłatne rozdawnictwo wydawnictw. Od początku 2017 r. Muzeum nie wykonuje działalności pozostającej poza sferą opodatkowania podatkiem VAT. Jedyną bezpłatną usługą jest bezpłatny bilet wstępu do Muzeum. Wydawanie biletów bezpłatnych jest narzucone odgórnie przepisami, więc muzeum nie ma „ wpływu na opodatkowanie tej usługi ”.
2017
25
lip

Istota:
Otrzymując w 2015 r. powyższe dotacje jak również darowizny na sfinansowanie prowadzonej działalności statutowej oraz gospodarczej realizowanej w 2016 r., gdy przypisanie nabywanych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, Wnioskodawca powinien stosować przepisy art. 86 ust. 2a-2h ustawy przy odliczaniu podatku naliczonego.
Fragment:
Wskazał jedynie, że postanowienia statutu w sposób jednoznaczny są podporządkowane działalności wystawienniczej prowadzonej przez Muzeum, bądź towarzyszą tej działalności, będąc w konsekwencji propagowaniem odpłatnej działalności samego Muzeum, sprzedaży jego wydawnictw lub innego rodzaju towarów posługujących się „ marką ” Muzeum, a imprezy organizowane przez Muzeum, w trakcie których uczestniczące w nich osoby nie wnoszą do Muzeum żadnych opłat, np. koncerty, występy, stanowią przesłankę do pozyskiwania przez Muzeum zapłaty z tytułu świadczenia usług reklamowych, promocyjnych, związanych z wynajmem miejsc na rzecz podmiotów zewnętrznych sponsorujących te wydarzenia w celach reklamowych, wizerunkowych itp. Uczestnicy wspomnianych niebiletowanych imprez mogą, niejako „ przy okazji ”, nabywać towary oferowane przez Muzeum, bądź bilety wstępu do zwiedzenia Muzeum. Powyższe okoliczności – w ocenie organu – nie stanowią obiektywnego argumentu przemawiającego za uznaniem, że wszystkie czynności Muzeum (w tym nieodpłatne) są wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Celem Wnioskodawcy jako muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT przy odliczaniu podatku naliczonego
Fragment:
Muzeum zwane dalej „ Muzeum ” działa od roku 1977. Akt utworzenia instytucji kultury - Zarządzenie Wojewody z dnia 31.12.1976 r. w sprawie utworzenia Muzeum. Muzeum działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987, ze zm.); ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406, ze. zm.) oraz statutu stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „ Muzeum ”. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa. Siedzibą Muzeum jest miasto, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. Muzeum posiada oddział w X tj. Muzeum im. A.... Muzeum jest instytucją kultury, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym w zakresie etnologii, antropologii, kultury materialnej i folkloru. W ramach swojej działalności Muzeum gromadzi i chroni dobra dotyczące osoby i dorobku A.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i innych wydatków związanych z bieżącą działalnością Muzeum.
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Muzeum (dalej: Wnioskodawca lub Muzeum) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa. Muzeum jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Muzeum otrzymuje dotacje od organizatora: podmiotową i celową na zadania bieżące i inwestycyjne. Muzeum posiada osobowość prawną. Do końca 2015 roku muzeum odliczało 100 % podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością opodatkowaną tj. wystawami, wydawnictwami, imprezami i wydarzeniami okolicznościowymi, za które odpłatność była ponoszona w formie biletów. Muzeum odliczało również podatek naliczony od pozostałych kosztów pośrednich np. zakupów związane z bhp dla pracowników, opłat za media, konserwacji, remontów, szkolenia pracowników, zakupów wyposażenia i środków trwałych (nie występowała w muzeum sprzedaż zwolniona). Muzeum nie odliczało podatku VAT od zakupów bezpośrednio związanych z imprezami lub wydarzeniami, na które był wstęp wolny. Nie wszystkie planowane zdarzenia kulturalne związane z działalnością statutową muzeum będą odpłatne. Muzeum prowadzi działalność w następujących (...)
2017
10
maj

Istota:
Stawka podatku dla lekcji muzealnych zarówno występujących samodzielnie, jak również połączonych z oprowadzaniem przez pracowników lub samym oprowadzeniu po ekspozycjach przez pracowników merytorycznych.
Fragment:
Udział w lekcjach muzealnych połączonych z oprowadzaniem po muzeum przez pracowników oraz same oprowadzanie po ekspozycji nie stanowi elementu usługi głównej wstępu do muzeum. Świadczone przez Muzeum usługi prowadzenia tylko lekcji muzealnych, jak również prowadzenia lekcji muzealnych połączonych z oprowadzaniem przez pracowników lub samym oprowadzaniem po ekspozycji pracowników są usługami kulturalnymi świadczonymi przez podmiot wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora Urząd Marszałkowski. Jednym z zadań statutowych Muzeum jest prowadzenie działalności edukacyjnej. Świadcząc te usługi Muzeum w sposób systematyczny osiąga zyski z tej działalności i przeznacza je w całości na ich kontynuację i doskonalenie świadczonych usług. Jedyną świadczoną nieodpłatną usługą świadczoną przez Muzeum, są wydawane bilety bezpłatne, przysługujące odwiedzjącym w tzw. „ dzień bezpłatny ” organizowany przez Muzeum na podstawie ustawy o muzeach. Dochody uzyskane z lekcji muzealnych i oprowadzaniu po muzeum przeznaczone są na działalność statutową – wystawienniczą i edukacyjną w zakresie muzealiów, historii muzeum dla dzieci i młodzieży X i okolic. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości stosowania przez niego zwolnienia do lekcji muzealnych występujących samodzielnie (prowadzonych przez pracowników Muzeum), a do lekcji muzealnych połączonych z oprowadzaniem przez pracowników lub samym oprowadzaniem po ekspozycjach przez pracowników merytorycznych – stawki podatku 23%.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego bez konieczności zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, zaś majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum. Statut określa także źródła finansowania działalności, a także wskazuje, że Muzeum może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w zakresie: prowadzenia usług konserwatorskich, prowadzenia sprzedaży wydawnictw własnych i obcych o charakterze kulturalnym, pamiątek, przedmiotów sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, prowadzenia usług technicznych, konserwatorskich i transportowych - w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt, wynajmowania pomieszczeń Muzeum, organizowania imprez kulturalnych, wykonywania opracowań, projektów, ekspertyz - w specjalizacjach reprezentowanych przez Muzeum. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Muzeum. Przychody Muzeum z czynności wskazanych powyżej nie pokrywają jednakże wszelkich kosztów jego funkcjonowania, dlatego też jest zasilane dotacjami od Organizatora. Muzeum posiada statut podatnika VAT, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
2016
13
gru

Istota:
Ustalenie czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług – w odniesieniu do przedstawionych w opisie nieodpłatnych świadczeń promujących zasoby dziedzictwa kulturowego w posiadaniu, których znajduje się Muzeum zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 2a w związku z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Fragment:
Ponieważ Muzeum jest w stanie jednoznacznie wskazać, które wydatki służą sprzedaży zwolnionej, nie odlicza od nich podatku VAT. W zasadzie całość podejmowanych przez Muzeum działań pozostaje w sferze opodatkowania podatkiem VAT. Poszczególne obszary w których działa Muzeum są ze sobą powiązane i bezpośrednio bądź w sposób pośredni służą działalności odpłatnej. Muzeum gromadzi, przechowuje, zabezpiecza posiadane zbiory, upowszechnia wiedzę o zgromadzonych zbiorach poprzez organizację wystaw stałych, czasowych, spotkań (resurs) osób zainteresowanych daną tematyką itp. Wszystkie te działania – nawet nieodpłatne – zmierzają do zwiększenia wśród odbiorców zainteresowania Muzeum, zaciekawienie odbiorcy (turysty, zwiedzającego), który ostatecznie skorzysta z odpłatnej oferty Muzeum. Z ww. względu – w opinii Muzeum – wszystkie nieodpłatne działania Muzeum są realizowane w celach zwiększenia obrotów z działalności gospodarczej o której mówi art. 15 ust 2 ustawy o VAT. Muzeum nie realizuje działań nieodpłatnych których cel jest inny niż działalność gospodarcza o której mówi art. 15 ust 2 ustawy o VAT, Tym samym Muzeum nie nabywa towarów i usług z przeznaczeniem do działalności innej niż gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT.
2016
3
gru

Istota:
Obowiązek rozliczenia podatku naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.
Fragment:
(...) muzeum. W przypadku Muzeum Okręgowego – Organizator Muzeum – Województwo nie postanowiło o nieodpłatnym wstępie do muzeum, w związku z powyższym należy przyjąć, że działalność statutowa muzeum jest działalnością odpłatną. Wysokość opłat pobieranych za wstęp do muzeum, wraz z oddziałami znajdującymi się w strukturze jednostki, podana jest do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji bezpośrednio w budynku siedziby głównej muzeum oraz bezpośrednio w jego oddziałach, jak również na stronie internetowej muzeum oraz stronie podmiotowej BIP. Zakres nieodpłatnych działań podejmowanych przez muzeum reguluje zapis art. 10 ust. 2 ustawy o muzeach, na podstawie, którego muzeum zobowiązane jest udostępniać wystawy stałe nieodpłatnie w jednym wyznaczonym dniu tygodnia. W związku z powyższym, dyrektor muzeum stosując się do zapisów ustawy, wyznacza jeden dzień w tygodniu, w którym wystawy stałe (zarówno w budynku głównym muzeum, jak i w jego oddziałach) są udostępniane nieodpłatnie. Również informacja o nieodpłatnym udostępnianiu wystaw stałych jest podana w sposób zwyczajowy do wiadomości. Jednocześnie zgodnie art. 10 ust. 3 ustawy o muzeach dyrektor może zwolnić z opłat za wstęp.
2016
3
gru

Istota:
Czy opisane nieodpłatne świadczenia usług związane z działalnością gospodarczą muzeum wypełniają dyspozycję do stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług po jej nowelizacji od 1 stycznia 2016 r.?
Fragment:
Do podstawowej działalności gospodarczej muzeum, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należą usługi wstępu do muzeum na wystawy, różnego rodzaju imprezy kulturalne, zajęcia oraz udział w warsztatach. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o muzeach wstęp do muzeów jest odpłatny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej muzeum świadczy także nieodpłatnie m.in. następujące usługi: nieodpłatny wstęp do muzeum wynikający z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987 ze zm.), nieodpłatny wstęp do muzeum wynikający z art. 10 ust. 3 z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (programy edukacyjne dla dorosłych, imprezy dla dzieci niepełnosprawnych), nieodpłatne projekty: d..., E... Ad. 1. Zgodnie z ww. ustawą o muzeach został wprowadzony jednego dnia tygodnia nieodpłatny wstęp na wystawy stałe do muzeum. Dzień ten służy upowszechnianiu dostępu do dóbr kultury i spopularyzowaniu działalności muzeum. Ad. 2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o muzeach Dyrektor muzeum może zwolnić z opłat za wstęp. U Wnioskodawcy takie zwolnienie ma na celu popularyzowanie działalności muzeum i ma zachęcić do większej aktywności w poznawaniu dóbr kultury.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Muzeum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.