Muzeum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to muzeum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku ustalenia i stosowania sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w celu określenia wielkości przysługującego Muzeum prawa do odliczenia.

Fragment:

Ponadto, Muzeum zakłada, iż w początkowej fazie prowadzonej działalności gospodarczej będzie informować o swojej obecności na rynku oraz promować możliwości zwiedzania Muzeum. Działalność promocyjna Muzeum może mieć różną postać, np. organizowania konferencji/seminariów dotyczących życia i spuścizny , spotkań informacyjno-edukacyjnych w celu zachęcenia np. młodzieży i dzieci do odwiedzania Muzeum, a także innych działań. Na potrzeby wyżej wskazanej działalności gospodarczej Muzeum będzie ponosić wydatki, które będą dokumentowane fakturami. Do celów związanych z działalnością gospodarczą muzeum należy zaliczyć także realizację obowiązków wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy o muzeach, polegających na wyznaczaniu jednego dnia w tygodniu z bezpłatnym wstępem do muzeum. Taki obowiązek na Muzeum został nałożony ustawą o muzeach i nie świadczy o tym, że takie nieodpłatne wstępy odbywają się poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Nieodpłatne wstępy podyktowane uregulowaniami ustawy o muzeach, wpisują się bowiem w ogólną działalność gospodarczą prowadzoną przez Muzeum. W przypadku zatem wydawania biletów bezpłatnych na wystawy stałe w jednym dniu tygodnia w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Wnioskodawca nie wykonuje działalności pozostającej poza sferą działalności gospodarczej.

2018
27
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania preproporcji w celu odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Muzeum.

Fragment:

Dodatkowo, w ramach współorganizowanych wydarzeń, Muzeum udostępnia stoisko, gdzie zainteresowani mają możliwość zakupu drobnych upominków, pamiątek oraz publikacji wydawanych przez Muzeum, jak również innych książek / publikacji. Wskazana sprzedaż jest traktowana przez Muzeum jako odpłatna dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Muzeum są również organizowane konferencje naukowe, prelekcje i wykłady, których tematyka nie jest bezpośrednio związana z odpłatną ofertą Muzeum, ale wpisuje się w ogólną działalność statutową Muzeum. Czynności te są podejmowane w celach promocyjnych, a efektem tych działań ma być poszerzenie grona zwiedzających / osób, które skorzystają z odpłatnej oferty Muzeum. Na konferencjach naukowych, prelekcjach i wykładach, uczestnicy są zachęcani do zwiedzania Muzeum (czy to poprzez wręczenie ulotki, czy też informacji przekazanej przez prowadzącego) oraz informowani o odpłatnej ofercie. Dodatkowo, podczas konferencji naukowych, prelekcji i wykładów odbywających się w Muzeum, ich uczestnicy mogą nabywać publikacje wydawane przez Muzeum, drobne upominki i pamiątki związane z tematyką Muzeum. Ponadto, Muzeum uczestniczy w imprezach / wydarzeniach o skali ogólnokrajowej („ Noc Muzeów ”, Europejskie Dni Dziedzictwa) oraz lokalnej („ (...) ”), a także w imprezach okolicznościowych (Dzień Dziecka).

2018
22
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania preproporcji w celu odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z funkcjonowaniem A.

Fragment:

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dla której organizatorem jest Miasto. Muzeum zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto oraz posiada osobowość prawną. Muzeum jest również wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum działa na podstawie postanowień Statutu Muzeum (dalej: Statut). Zgodnie ze Statutem, celem działania Muzeum jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na gromadzeniu, przechowywaniu, konserwowaniu, opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów w zakresie archeologii, prowadzenie badań naukowych i działalności edukacyjnej w tym zakresie, a także działanie na rzecz upowszechniania nauki oraz współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi podobne cele. Muzeum prowadzi swoją działalność między innymi w A. A jest placówką Muzeum i został wybudowany w latach 2008-2012, a swoją działalność rozpoczął w czerwcu 2012 r. A jest obiektem architektoniczno-urbanistycznym powstałym wokół reliktów wałów obronnych z X wieku, położonych na terenie.

2018
11
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację instalacji w Muzeum (...)”.

Fragment:

Prowadzona działalność ma na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, ułatwienie dostępu do organizowanych wydarzeń i zasobów Muzeum. Budynek Muzeum, będzie wykorzystywany do działalności mającej na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ułatwienie dostępu do organizowanych wydarzeń i zasobów Muzeum. Działania te realizowane są poprzez organizowanie lekcji dydaktycznych, dla dzieci i młodzieży, którzy są głównymi ich uczestnikami w ich trakcie mają możliwość poznania, np.: sposobu powstawania chleba od momentu uzyskania ziarna po gotowy wypiek połączony z jego konsumpcją; sposobu wyplatania koszyków, palm wielkanocnych, wykonywania ozdób choinkowych, kwiatów z bibuły, czerpania papieru itp.; przybliżenia dzieciom historii począwszy od krzesiwa poprzez lampy naftowe do czasów elektryczności; zapoznanie ich z pracą i pozyskiwaniem miodu przez pszczoły w małej, słowiańskiej pasiece mieszczącej się na terenie muzeum. Ponadto w Muzeum organizowane są wystawy i wernisaże malarzy, twórców i artystów ludowych z terenu Gminy i Gmin ościennych. Muzeum jest również miejscem spotkań seniorów, przyjaciół i miłośników ziemi. Wstęp do Muzeum Regionalnego oraz wszystkie prowadzone lekcje i warsztaty dla mieszkańców Gminy są i będą bezpłatne.

2017
6
gru

Istota:

Czy świadczone przez Muzeum usługi kulturalne w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich w rozumieniu określonym w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) tj. działania mające na celu zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji wraz z dokumentowaniem przeprowadzonych działań korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.a?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 22 września 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usługi konserwacji zabytków realizowanej przez Muzeum. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Muzeum prowadzi działalność w gmachu głównym Muzeum w ... oraz oddziałach w ..., ... i ... Posiada również magazyn zbiorów archeologicznych, który znajduje się w ... Zgodnie z art. 1 ustawy o muzeach - Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Natomiast zgodnie z art. 2 wyżej wskazanej ustawy Muzeum realizuje cele określone, w szczególności przez: gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, przechowywanie (...)

2017
7
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku określenia kwot podatku naliczonego zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

Fragment:

(...) Muzeum. Część tych kosztów i nakładów Muzeum pokrywa ze środków własnych wypracowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Brak dotacji spowodowałby jednak istotne ograniczenie zakresu działania Muzeum. Można sądzić, z dużym prawdopodobieństwem, że funkcjonowanie Muzeum bez jakichkolwiek dotacji byłoby obecnie niemożliwe. Muzeum nie miałoby wystarczających środków na utrzymanie istniejących obiektów. Ewentualne podniesienie obecnych cen biletów z całą pewnością nie zrekompensowałoby wielkości uzyskiwanych dotacji. Obecnie Muzeum aby pozyskać zwiedzających musi podejmować działania, w tym nie przynoszące okresowo dochodu (opisane we wniosku), a mające charakter promocyjny, reklamowy, zachęcający do wizyty w Muzeum i skorzystania z oferowanych odpłatnych usług. Działania te przyczyniają się do zwiększania przychodów z działalności Muzeum. W obecnych warunkach działania Muzeum określonych przepisami, które zapewniają finansowanie w postaci dotacji podmiotowych i celowych ich zmienna wielkość w czasie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę usług oferowanych przez Muzeum. Reasumując, Muzeum zgodnie z przepisami, otrzymuje dotacje (podmiotowe i celowe) na prowadzenie bieżącej działalności, utrzymanie posiadanego majątku, działalność inwestycyjną i modernizacyjną majątku trwałego.

2017
25
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania przez Wnioskodawcę proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów i usług w 2018 r.

Fragment:

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Muzeum i zatwierdzony przez radę Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora, zaś majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum. Źródła finansowania działalności Muzeum: przychody z prowadzonej działalności; dotacje podmiotowe i celowe otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego; środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Całość podejmowanych w obrocie czynności pozostaje w sferze opodatkowania podatkiem od towarów usług. Od 1 stycznia 2016 r. do chwili obecnej Muzeum stosuje prewspółczynnik ponieważ w poprzednich latach występował bezpłatny wynajem pomieszczeń, organizowano bezpłatne lekcje, imprezy niebiletowane oraz bezpłatne rozdawnictwo wydawnictw. Od początku 2017 r. Muzeum nie wykonuje działalności pozostającej poza sferą opodatkowania podatkiem VAT. Jedyną bezpłatną usługą jest bezpłatny bilet wstępu do Muzeum. Wydawanie biletów bezpłatnych jest narzucone odgórnie przepisami, więc muzeum nie ma „ wpływu na opodatkowanie tej usługi ”.

2017
18
maj

Istota:

Otrzymując w 2015 r. powyższe dotacje jak również darowizny na sfinansowanie prowadzonej działalności statutowej oraz gospodarczej realizowanej w 2016 r., gdy przypisanie nabywanych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, Wnioskodawca powinien stosować przepisy art. 86 ust. 2a-2h ustawy przy odliczaniu podatku naliczonego.

Fragment:

Wskazał jedynie, że postanowienia statutu w sposób jednoznaczny są podporządkowane działalności wystawienniczej prowadzonej przez Muzeum, bądź towarzyszą tej działalności, będąc w konsekwencji propagowaniem odpłatnej działalności samego Muzeum, sprzedaży jego wydawnictw lub innego rodzaju towarów posługujących się „ marką ” Muzeum, a imprezy organizowane przez Muzeum, w trakcie których uczestniczące w nich osoby nie wnoszą do Muzeum żadnych opłat, np. koncerty, występy, stanowią przesłankę do pozyskiwania przez Muzeum zapłaty z tytułu świadczenia usług reklamowych, promocyjnych, związanych z wynajmem miejsc na rzecz podmiotów zewnętrznych sponsorujących te wydarzenia w celach reklamowych, wizerunkowych itp. Uczestnicy wspomnianych niebiletowanych imprez mogą, niejako „ przy okazji ”, nabywać towary oferowane przez Muzeum, bądź bilety wstępu do zwiedzenia Muzeum. Powyższe okoliczności – w ocenie organu – nie stanowią obiektywnego argumentu przemawiającego za uznaniem, że wszystkie czynności Muzeum (w tym nieodpłatne) są wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Celem Wnioskodawcy jako muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT przy odliczaniu podatku naliczonego

Fragment:

Muzeum zwane dalej „ Muzeum ” działa od roku 1977. Akt utworzenia instytucji kultury - Zarządzenie Wojewody z dnia 31.12.1976 r. w sprawie utworzenia Muzeum. Muzeum działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987, ze zm.); ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406, ze. zm.) oraz statutu stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „ Muzeum ”. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa. Siedzibą Muzeum jest miasto, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. Muzeum posiada oddział w X tj. Muzeum im. A.... Muzeum jest instytucją kultury, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym w zakresie etnologii, antropologii, kultury materialnej i folkloru. W ramach swojej działalności Muzeum gromadzi i chroni dobra dotyczące osoby i dorobku A.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i innych wydatków związanych z bieżącą działalnością Muzeum.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Muzeum (dalej: Wnioskodawca lub Muzeum) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa. Muzeum jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Muzeum otrzymuje dotacje od organizatora: podmiotową i celową na zadania bieżące i inwestycyjne. Muzeum posiada osobowość prawną. Do końca 2015 roku muzeum odliczało 100 % podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością opodatkowaną tj. wystawami, wydawnictwami, imprezami i wydarzeniami okolicznościowymi, za które odpłatność była ponoszona w formie biletów. Muzeum odliczało również podatek naliczony od pozostałych kosztów pośrednich np. zakupów związane z bhp dla pracowników, opłat za media, konserwacji, remontów, szkolenia pracowników, zakupów wyposażenia i środków trwałych (nie występowała w muzeum sprzedaż zwolniona). Muzeum nie odliczało podatku VAT od zakupów bezpośrednio związanych z imprezami lub wydarzeniami, na które był wstęp wolny. Nie wszystkie planowane zdarzenia kulturalne związane z działalnością statutową muzeum będą odpłatne. Muzeum prowadzi działalność w następujących (...)