IPPP1/4512-1009/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od napraw i przeglądów motocykla przeznaczonego wyłącznie na wynajem bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i złożenia VAT-26.
IPPP1/4512-1009/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. motocykl
 2. odliczenie podatku
 3. wynajem
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od napraw i przeglądów motocykla przeznaczonego wyłącznie na wynajem bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i złożenia VAT-26 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od napraw i przeglądów motocykla przeznaczonego wyłącznie na wynajem bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i złożenia VAT-26.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. V. S.A. z siedzibą w W. (Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie określonym wg klasyfikacji PKD jako: „Wynajem i dzierżawapozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych” (PKD 77.3.). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Wnioskodawca planuje nabyć motocykl i przeznaczyć go do świadczenia usług polegających na wynajmie na rzecz osób fizycznych. Nabycie motocykla będzie finansowane przez Wnioskodawcę w oparciu o umowę leasingu operacyjnego o przewidywanym okresie trwania 3 lat.Motocykl będzie przeznaczony wyłącznie na wynajem - w szczególności motocykl nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę, jego pracowników lub współpracowników do jakichkolwiek innych czynności związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą poza usługami wynajmu. Wykluczone zostanie również wykorzystywanie motocykla do celów prywatnych pracowników lub współpracowników Wnioskodawcy.
 3. Usługi wynajmu motocykla w ocenie Wnioskodawcy mieszczą się w zakresie PKD:„Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych” (PKD 77.3.). Oddanie motocykla w najem będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Usługi wynajmu motocykla świadczone będą przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a ich sprzedaż rejestrowana będzie przez Wnioskodawcę przy pomocy kasy rejestrującej. Okresy wynajmu motocykla mogą wynosić od 1-3 dni do kilku tygodni. Wnioskodawca nie może także wykluczyć, że pojawią się klienci zainteresowani wynajmem motocykla na okresy sięgające kilku miesięcy.
 4. Od wydatków z tytułu użytkowania motocykla Wnioskodawca odliczać będzie cały podatek VAT naliczony.
 5. Motocykl będzie przechowywany przez Wnioskodawcę w specjalnie wynajętym na ten cel miejscu postojowym.
 6. Pomiędzy poszczególnymi okresami wynajmu motocykl może być przemieszczany przez pracownika lub współpracownika Wnioskodawcy: od klienta oddającego motocykl do siedzibyWnioskodawcy (lub inne miejsce postojowe) lub do następnego klienta; celem dotankowania, myty, naprawiany, oddawany do przeglądów okresowych czy też napraw poszkodowych.
 7. Zasady wynajmowania motocykla zostaną uregulowane w Regulaminie wynajmowania motocykla (Regulamin). Zawarcie umowy najmu będzie następować w momencie pisemnej akceptacji przez najemcę Regulaminu, podania przez niego swoich danych osobowych, ustalenia okresu wynajmu oraz wpłaty czynszu najmu za uzgodniony okres.
 8. W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zostaną wprowadzone reguły wykluczające użycie motocykla do celów prywatnych przez Zarząd, pracowników lub współpracowników Wnioskodawcy.Kluczyki od motocykla będą w posiadaniu Prezesa Zarządu Wnioskodawcy lub imiennie upoważnionego pracownika i pod jego kontrolą. Motocykl nie będzie parkowany ani przechowywany w siedzibie ani pod siedzibą Spółki. Wynajem i oddanie go do używania będzie następowało z wynajętego garażu, znajdującego się poza siedzibą Spółki oraz poza miejscem zamieszkania jej pracowników.
 9. Odnośnie motocykla przeznaczonego wyłącznie do wynajmu Wnioskodawca nie planuje prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu ani składania deklaracji VAT-26.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy, na gruncie opisanego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia całości naliczonego podatku VAT zawartego w:

 1. ratach leasingowych płaconych na podstawie umowy leasingu operacyjnego motocykla;
 2. cenie towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę w celu świadczenia usługi wynajmu motocykla (w szczególności koszty napraw i przeglądów) pomimo, że Wnioskodawca nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu ani składał deklaracji VAT-26...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie opisanego zdarzenia przyszłego, będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia całości naliczonego podatku VAT zawartego w:

 1. ratach leasingowych płaconych na podstawie umowy leasingu operacyjnego motocykla;
 2. cenie towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę w celu świadczenia usługi wynajmu motocykla (w szczególności koszty napraw i przeglądów) pomimo, że Wnioskodawca nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu ani składał deklaracji VAT-26.

Stanowisko Wnioskodawcy oparte jest na następującej wykładni przepisów prawa.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem wyjątków. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Jak stanowi ponadto art. 88 ust. 4 Ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty, podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Zgodnie natomiast z art. 86a ust. 2 tej ustawy do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych.

Stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a Ustawy o VAT przepis ust. 1 (ograniczenie prawa do odliczenia) nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Na podstawie art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c), warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

W treści powyższych regulacji (art. 86a Ustawy o VAT) zawarte zostały szczególne postanowienia dotyczące określenia wysokości przysługującej do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Taka, konstrukcja oznacza, że w sytuacji, gdy znajdzie zastosowanie szczególne uregulowanie zawarte w tym przepisie wówczas podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli jednak przepis ten nie znajdzie zastosowania, to wówczas znajdą zastosowanie ogólne unormowania oparte na zasadzie określonej w art. 86 Ustawy o VAT.

W tym miejscu zasadnym jest odnotować, że na podstawie obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2014 r. art. 2 pkt 34 Ustawy o VAT, ilekroć w jej przepisach jest mowa o pojazdach samochodowych - rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Artykuł 2 pkt 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym stanowi zaś, że użyte w Ustawie określenie samochód osobowy oznacza: pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 31 i pkt 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, „pojazd” oznacza środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, zaś „pojazd samochodowy” - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Motocykl natomiast, zgodnie z art. 2 pkt 45 cyt. wyżej ustawy, to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. W związku z faktem, że motocykle uznane są za pojazdy samochodowe, to ograniczenia dotyczące odliczenia podatku naliczonego wynikające z Ustawy dotyczą również motocykli - stanowisko to znajduje także potwierdzenie w wypowiedziach przedstawicieli doktryny prawa podatkowego (por. A. Bartosiewicz, Ustawa o VAT, Komentarz, SIP LEX 2015).

W myśl art. 86a ust. 6 Ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu powinna być prowadzona od 1 dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. W praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że użycie wyrazu „wyłącznie” w art. 86a ust. 5 Ustawy, obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r., wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane - choćby przejściowo - do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który jest przeznaczony do oddania w odpłatny najem, ale jest wykorzystywany także przez podatnika do innych celów swojej działalności gospodarczej, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z postanowień art. 86a ust. 1 Ustawy o VAT w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r. - wynika, że ograniczenie do odliczenia podatku naliczonego do wysokości 50% przy nabyciu pojazdów samochodowych, nie ma zastosowania w przypadku gdy nabyte pojazdy wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Zatem, w przypadku gdy nabyte (także wykorzystywane na podstawie umowy leasingu operacyjnego) pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do wynajmu/dzierżawy oraz przedmiotem działalności nabywcy jest oddanie tych pojazdów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, wówczas ograniczenie odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia tych pojazdów nie będzie miało zastosowania.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynikają natomiast następujące ustalenia:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie określonym wg klasyfikacji PKD jako: "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych" (PKD 77.3.) - znajduje to potwierdzenie w treści Statutu Wnioskodawcy oraz wpisu ujawnionego w Rejestrze przedsiębiorców KRS.
 2. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 3. Motocykl przeznaczony będzie wyłącznie do świadczenia usługi wynajmu. Nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę, jego pracowników lub współpracowników do jakichkolwiek innych czynności związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą poza usługami wynajmu.
 4. Oddanie motocykla w najem będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Usługi wynajmu motocykla świadczone będą przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a ich sprzedaż rejestrowana będzie przez Wnioskodawcę przy pomocy kasy rejestrującej.
 5. Okresy wynajmu motocykla mogą wynosić od 1-3 dni do kilku tygodni. Wnioskodawca nie może także wykluczyć, że pojawią się klienci zainteresowani wynajmem motocykla na okresy sięgające kilku miesięcy.
 6. Motocykl będzie przechowywany przez Wnioskodawcę w specjalnie wynajętym na ten cel miejscu postojowym.
 7. Pomiędzy poszczególnymi okresami wynajmu motocykl może być przemieszczany przez pracownika lub współpracownika Wnioskodawcy: od klienta oddającego motocykl do siedziby Wnioskodawcy (lub w inne miejsce postojowe) lub do następnego klienta, celem dotankowania, myty, naprawiany, oddawany do przeglądów okresowych czy też napraw poszkodowych. Wydanie oraz odbiór motocykla będzie następowało w miejscu innym niż adres Wnioskodawcy. Motocykl nie będzie parkowany ani przechowywany w siedzibie ani pod siedzibą Spółki. Wynajem i oddanie go do używania będzie następowało z wynajętego garażu, znajdującego się poza siedzibą Spółki oraz poza miejscem zamieszkania jej pracowników.
 8. Zasady wynajmowania motocykla zostaną uregulowane w Regulaminie wynajmowania motocykla. Zawarcie umowy najmu będzie następować w momencie pisemnej akceptacji przez najemcę Regulaminu, podania przez niego swoich danych osobowych, ustalenia okresy wynajmu oraz wpłaty czynszu najmu za uzgodniony okres.
 9. W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zostaną wprowadzone reguły wykluczające użycia motocykla do celów prywatnych przez Zarząd, pracowników lub współpracowników Wnioskodawcy. Kluczki od motocykla będą w posiadaniu Prezesa Zarządu Wnioskodawcy lub imiennie upoważnionego pracownika i pod jego kontrolą.
 10. Odnośnie motocykla przeznaczonego wyłącznie do wynajmu Wnioskodawca nie planuje prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu ani składania deklaracji VAT-26.

Podsumowując - mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego, wynikającej z otrzymanych faktur VAT dokumentujących świadczenie na jego rzecz usług leasingu operacyjnego, ponieważ motocykl będzie przeznaczony wyłącznie na cele wynajmu a ustalone reguły korzystania z tego pojazdu wykluczają jego użytek do celów prywatnych.

Ponadto, z uwagi na to, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest m.in. wynajem pojazdów, motocykl przeznaczony będzie wyłącznie na wynajem, a Wnioskodawca wdroży w swoim przedsiębiorstwie procedury nadzoru nad wykorzystaniem tego pojazdu, które wykluczają użycie go do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza (usługi wynajmu), to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych przez niego w celu świadczenia usługi wynajmu motocykla (w szczególności koszty napraw i przeglądów), bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, na podstawie art. 86a ust. 2 pkt 3 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w powiązaniu z art. 86a ust. 4 pkt 1 Ustawy o VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 Ustawy o VAT, korzystając z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z naprawami i przeglądami pojazdu przeznaczonego wyłącznie na najem, bez konieczności składania informacji VAT-26.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w bieżącej praktyce organów podatkowych. Przykładowo w piśmie z dnia 30 lipca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPP4/443-287/14-6/OS), w analogicznym stanie faktycznym do opisanego w niniejszym wniosku potwierdził prawo podatnika do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego zawartej w cenie zakupu pojazdu, zaś w piśmie z dnia 4 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPP2/4512-89/15/WN) uznał, że podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych przez niego w celu świadczenia usługi wynajmu motocykla. W obu przywołanych w tym miejscu rozstrzygnięciach organy podatkowe zgodnie stwierdziły, że na podatniku nie spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.