Motocykl | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to motocykl. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
sty

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur z tytułu opłat leasingowych motocykla, z tytułu zakupu paliwa, części zamiennych, opłat eksploatacyjnych i ubezpieczenia motocykla, z faktur nabycia odzieży ochronnej (kasku, kurtki, kombinezonu, spodni, butów, rękawic) do jazdy na motocyklu oraz faktur z tytułu udziału w szkoleniach doszkalających technikę jazdy na motocyklu.

Fragment:

(...) motocykla – jest prawidłowe, prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur z nabycia odzieży ochronnej (kasku, kurtki, kombinezonu, spodni, butów, rękawic) do jazdy na motocyklu oraz faktur z tytułu udziału w szkoleniach doszkalających technikę jazdy na motocyklu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur z tytułu opłat leasingowych motocykla, prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur z tytułu zakupu paliwa, części zamiennych, opłat eksploatacyjnych i ubezpieczenia motocykla, prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur z nabycia odzieży ochronnej (kasku, kurtki, kombinezonu, spodni, butów, rękawic) do jazdy na motocyklu oraz faktur z tytułu udziału w szkoleniach doszkalających technikę jazdy na motocyklu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego sklasyfikowaną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jako 69.20.Z.

2017
13
gru

Istota:

Czy wydatki związane z leasingiem operacyjnym na zakup motocykla spełniającym przesłanki zawarte w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będą koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

W związku z tym, że większość klientów prowadzi swoją działalność w mieście z dużymi problemami komunikacyjnymi najlepszym rozwiązaniem zapewniającym mobilność, a więc szybki dostęp do klienta jest korzystanie z motocykla. Decyzję o zakupie motocykla Wnioskodawca podjął, ze względu na fakt, iż poruszanie się i parkowanie samochodem w centrum dużego miasta (szczególnie w godzinach szczytu), jest wysoce utrudnione. Prowadzona przez niego działalność wymaga, w związku z prowadzonymi sprawami, wizyt u klientów, a także w urzędach i sądach. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu w mieście, motocykl jest optymalnym środkiem transportu zapewniającym mu sprawne i szybkie przemieszczanie się. Motocykl umożliwia mu szybkie dotarcie do klienta, urzędu, czy sądu na terenie całego miasta. Dodatkową przyczyną podjętej decyzji o zakupie motocykla są niższe koszty eksploatacji motocykla w stosunku do samochodu (np. niższe koszty paliwa, ubezpieczenia). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki związane z leasingiem operacyjnym na zakup motocykla spełniającym przesłanki zawarte w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będą koszty uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z leasingiem operacyjnym na zakup motocykla spełniającym przesłanki zawarte w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będą koszty uzyskania przychodów.

2017
6
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na zakup i naprawę motocykla.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 25 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na zakup i naprawę motocykla. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 4 października 2016 r. nabył Pan motocykl marki Honda 125 Forza. W dniu 13 sierpnia 2017 r. miał Pan wypadek i aktualnie motocykl jest rozbity. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ... proponuje Panu wypłatę odszkodowania w kwocie netto (z polisy OC sprawcy) argumentując, że jest Pan płatnikiem podatku VAT i zgodnie z prawem może Pan odliczyć podatek naliczony od zakupu tego motocykla. Ww. motocykl nie jest środkiem trwałym w Pana firmie. Ten motocykl nabył Pan jako osoba prywatna, w celach turystycznych, rekreacyjnych i nigdy nie był użyty w trakcie wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy może Pan odliczyć podatek VAT od kosztu zakupu, naprawy tego motocykla? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odliczyć podatku VAT od kosztu zakupu, naprawy tego motocykla, ponieważ ów motocykl nie jest składnikiem w firmie i nigdy nie był wykorzystywany w trakcie wykonywania czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2016
28
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji motocykla

Fragment:

Motocykl Wnioskodawca zamierza nabyć jeszcze w 2012 r. i w tym samym roku wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowy motocykl będzie zakupiony za kwotę powyżej 3.500,00 PLN. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy firma Wnioskodawcy będąca małym podatnikiem zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego - motocykla stosownie do art. 22k ust. 7 w/w ustawy o podatku dochodowym? Motocykl ten zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych jako rodzaj 740 tj. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe. Zdaniem Wnioskodawcy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia samochodu osobowego. Jednakże zgodnie z treścią art. 2 pkt 40, 42 i 45 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r nr 108 poz. 908 z póź. zm.) występują różne definicje samochodu osobowego, ciężarowego oraz motocykla, według których można jednoznacznie określić, ze motocykl nie jest samochodem osobowym ani też innym samochodem. Zgodnie z powyższym oraz stosownie do treści art. 27k ust 7 ustawy z dnia 26 07 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.

2016
31
lip

Istota:

Nie jest możliwe dokonanie amortyzacji na warunkach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej motocykla, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on traktowany tak jak samochód osobowy.

Fragment:

Z kolei motocykl w myśl art. 2 pkt 45 ww. ustawy to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. W świetle powołanych przepisów, każdy pojazd wyposażony w silnik jest pojazdem silnikowym, a jeśli jego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h, to jest pojazdem samochodowym, z wyłączeniem motoroweru, pojazdu szynowego oraz ciągnika rolniczego. Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy należy ustalić, czy zgodnie z danymi producenta motocykl jest pojazdem, który może rozwinąć prędkość jazdy powyżej 25 km/h. Jeżeli tak jest, to będzie to również pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tym samym, w myśl definicji zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, motocykl jest samochodem osobowym, chyba że spełnia warunki wyłączenia określone w art. 5a pkt 19a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, jeżeli zakupiony motocykl nie będzie posiadał cech wskazanych w przytoczonym przepisie, wyłączających go spod tak określonej definicji wówczas – w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będzie samochodem osobowym.

2016
1
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu nabycia motocykla oraz wydatków związanych z nabyciem paliwa wykorzystywanego do napędu tego motocykla, oraz przeglądów technicznych i części związanych z jego eksploatacją.

Fragment:

Reasumując: stanowisko Wnioskodawcy w sprawie: ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu motocykla oraz kosztów paliwa do jego napędu, przeglądów technicznych oraz zakupu części zamiennych w razie potrzeby. Przy czym pełne odliczenie podatki VAT od zakupu motocykla i paliwa do jego napędu nie wymaga od Wnioskodawcy prowadzenia żadnych ewidencji oraz składania deklaracji, że motocykl będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku motocykli nie wymaga spełnienia takich warunków żadne prawo w Polsce. Ograniczenia dotyczące odliczenia maksymalnie 50% VAT dotyczą samochodów, a nie motocykli. Wnioskodawca nie zgadza się z klasyfikowaniem motocykla, jako pojazdu samochodowego przyjmując prawo o ruchu drogowym. Przy obrocie towarami oraz do celów fiskalnych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług gdzie motocyklmotocykle ”. W związku z powyższym, dokonując zakupu motocykla sklasyfikowanego wg PKWiU: 35.4.1, co potwierdzi faktura VAT oraz w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), będzie on w kategorii 740 – „ motocykle ”. Motocykle nie mają w świetle powyższych klasyfikacji ograniczeń w odliczaniu podatku VAT. Wnioskodawca liczy na to, że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdzi jego stanowisko i pozwoli mu efektywniej wykonywać działalność gospodarczą.

2016
6
kwi

Istota:

Czy motocykl należy traktować jako samochód osobowy i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do jednorazowej amortyzacji, czy też motocykl należy traktować jako pojazd ujęty w grupie 7, rodzaj 740 „Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe” i Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji?

Fragment:

Ponieważ zakup ten jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca uważa, że ma prawo do jednorazowej amortyzacji motocykla. W Klasyfikacji Środków Trwałych motocykl zaliczony został do rodzaju 740 „ Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe ”, który to rodzaj umiejscowiony został w grupie 7 Środki transportu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy motocykl należy traktować jako samochód osobowy i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do jednorazowej amortyzacji, czy też motocykl należy traktować jako pojazd ujęty w grupie 7, rodzaj 740 „ Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe ” i Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji... Zdaniem Wnioskodawcy, motocykl jest pojazdem samochodowym. Zgodnie z kodeksem drogowym nie jest samochodem osobowym ujętym w grupie 741 ani samochodem ciężarowym ujętym w grupie 742 Klasyfikacji Środków Trwałych. Przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, że jednorazowo można dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Jak wynika z Klasyfikacji motocykl nie jest ani samochodem osobowym, ani samochodem ciężarowym. Dlatego uważa Pan, że stanowisko w tej kwestii jest prawidłowe.

2015
1
gru

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od napraw i przeglądów motocykla przeznaczonego wyłącznie na wynajem bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i złożenia VAT-26.

Fragment:

Oddanie motocykla w najem będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Usługi wynajmu motocykla świadczone będą przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a ich sprzedaż rejestrowana będzie przez Wnioskodawcę przy pomocy kasy rejestrującej. Okresy wynajmu motocykla mogą wynosić od 1-3 dni do kilku tygodni. Wnioskodawca nie może także wykluczyć, że pojawią się klienci zainteresowani wynajmem motocykla na okresy sięgające kilku miesięcy. Od wydatków z tytułu użytkowania motocykla Wnioskodawca odliczać będzie cały podatek VAT naliczony. Motocykl będzie przechowywany przez Wnioskodawcę w specjalnie wynajętym na ten cel miejscu postojowym. Pomiędzy poszczególnymi okresami wynajmu motocykl może być przemieszczany przez pracownika lub współpracownika Wnioskodawcy: od klienta oddającego motocykl do siedzibyWnioskodawcy (lub inne miejsce postojowe) lub do następnego klienta; celem dotankowania, myty, naprawiany, oddawany do przeglądów okresowych czy też napraw poszkodowych. Zasady wynajmowania motocykla zostaną uregulowane w Regulaminie wynajmowania motocykla (Regulamin). Zawarcie umowy najmu będzie następować w momencie pisemnej akceptacji przez najemcę Regulaminu, podania przez niego swoich danych osobowych, ustalenia okresu wynajmu oraz wpłaty czynszu najmu za uzgodniony okres.

2014
5
gru

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu ponoszenia wydatków związanych z motocyklami przeznaczonymi do zawodów sportowych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 86a ust. 12 ustawy.

Fragment:

Wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej motocykle żużlowe, ubiór (kevlar, czapeczka), których używa w zawodach sportowych. W celu wykonywania działalności gospodarczej dokonuje zakupu części motoryzacyjnych, napraw i usług serwisowych do motocykli żużlowych, służących wyłącznie wykonywaniu działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ma Pan prawo do pełnego 100% odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupu części składowych, części motoryzacyjnych, napraw i usług serwisowych do motocykli żużlowych związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze spełnieniem obowiązku określonego w art. 86a ust. 12, tj.: - złożeniem informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, - określeniem zasad korzystania z motocykli żużlowych służących wyłącznie działalności gospodarczej, - prowadzeniem ewidencji przebiegu motocykli (bez nr rejestracyjnego i stanu licznika, z uwagi na brak możliwości technicznych), nabywa prawo do odliczenia 100% kwoty VAT z faktur dokumentujących zakup części do motocykli, ich napraw i usług serwisowych. Zgodnie z art. (...)

2014
5
lis

Istota:

Prawo do odliczenia 100% podatku VAT od zakupu paliwa, kosztów eksploatacji, kosztów naprawy związanych z użytkowaniem motocykli cross

Fragment:

Motocykl jest wykorzystywany zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych (w szczególności do szkoleń - nauka jazdy na motocyklach cross). Przy rozliczaniu kosztów Wnioskodawca ma możliwość odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego od wydatków objętych zakresem pytania, związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania. Motocykle są garażowane w miejscu siedziby Wnioskodawcy w specjalnym do tego przeznaczonym garażu (za każdym razem motory są przewożone przyczepą na miejsce szkolenia) - nie można poruszać się nimi po drogach publicznych. Motocykle są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie używa ich do celów prywatnych. Motocykle nie mogą być przez Wnioskodawcę używane prywatnie z tego względu, że nie podlegają one rejestracji, homologacji, nie maja liczników, można poruszać się nimi tylko po określonej powierzchni, tj. po żużlu. Nie ma fizycznej możliwości używania motocykli w celach prywatnych. Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu. Pierwszy wydatek związany z motocyklem został poniesiony w dniu 01.04.2014 r. - było to badanie techniczne.