Motocykl | Interpretacje podatkowe

Motocykl | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to motocykl. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nie jest możliwe dokonanie amortyzacji na warunkach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej motocykla, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on traktowany tak jak samochód osobowy.
Fragment:
Z kolei motocykl w myśl art. 2 pkt 45 ww. ustawy to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. W świetle powołanych przepisów, każdy pojazd wyposażony w silnik jest pojazdem silnikowym, a jeśli jego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h, to jest pojazdem samochodowym, z wyłączeniem motoroweru, pojazdu szynowego oraz ciągnika rolniczego. Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy należy ustalić, czy zgodnie z danymi producenta motocykl jest pojazdem, który może rozwinąć prędkość jazdy powyżej 25 km/h. Jeżeli tak jest, to będzie to również pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tym samym, w myśl definicji zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, motocykl jest samochodem osobowym, chyba że spełnia warunki wyłączenia określone w art. 5a pkt 19a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, jeżeli zakupiony motocykl nie będzie posiadał cech wskazanych w przytoczonym przepisie, wyłączających go spod tak określonej definicji wówczas – w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będzie samochodem osobowym.
2016
31
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu nabycia motocykla oraz wydatków związanych z nabyciem paliwa wykorzystywanego do napędu tego motocykla, oraz przeglądów technicznych i części związanych z jego eksploatacją.
Fragment:
Reasumując: stanowisko Wnioskodawcy w sprawie: ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu motocykla oraz kosztów paliwa do jego napędu, przeglądów technicznych oraz zakupu części zamiennych w razie potrzeby. Przy czym pełne odliczenie podatki VAT od zakupu motocykla i paliwa do jego napędu nie wymaga od Wnioskodawcy prowadzenia żadnych ewidencji oraz składania deklaracji, że motocykl będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku motocykli nie wymaga spełnienia takich warunków żadne prawo w Polsce. Ograniczenia dotyczące odliczenia maksymalnie 50% VAT dotyczą samochodów, a nie motocykli. Wnioskodawca nie zgadza się z klasyfikowaniem motocykla, jako pojazdu samochodowego przyjmując prawo o ruchu drogowym. Przy obrocie towarami oraz do celów fiskalnych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług gdzie motocyklmotocykle ”. W związku z powyższym, dokonując zakupu motocykla sklasyfikowanego wg PKWiU: 35.4.1, co potwierdzi faktura VAT oraz w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), będzie on w kategorii 740 – „ motocykle ”. Motocykle nie mają w świetle powyższych klasyfikacji ograniczeń w odliczaniu podatku VAT. Wnioskodawca liczy na to, że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdzi jego stanowisko i pozwoli mu efektywniej wykonywać działalność gospodarczą.
2016
1
maj

Istota:
Czy motocykl należy traktować jako samochód osobowy i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do jednorazowej amortyzacji, czy też motocykl należy traktować jako pojazd ujęty w grupie 7, rodzaj 740 „Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe” i Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji?
Fragment:
Ponieważ zakup ten jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca uważa, że ma prawo do jednorazowej amortyzacji motocykla. W Klasyfikacji Środków Trwałych motocykl zaliczony został do rodzaju 740 „ Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe ”, który to rodzaj umiejscowiony został w grupie 7 Środki transportu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy motocykl należy traktować jako samochód osobowy i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do jednorazowej amortyzacji, czy też motocykl należy traktować jako pojazd ujęty w grupie 7, rodzaj 740 „ Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe ” i Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji... Zdaniem Wnioskodawcy, motocykl jest pojazdem samochodowym. Zgodnie z kodeksem drogowym nie jest samochodem osobowym ujętym w grupie 741 ani samochodem ciężarowym ujętym w grupie 742 Klasyfikacji Środków Trwałych. Przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, że jednorazowo można dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Jak wynika z Klasyfikacji motocykl nie jest ani samochodem osobowym, ani samochodem ciężarowym. Dlatego uważa Pan, że stanowisko w tej kwestii jest prawidłowe.
2016
6
kwi

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od napraw i przeglądów motocykla przeznaczonego wyłącznie na wynajem bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i złożenia VAT-26.
Fragment:
Oddanie motocykla w najem będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Usługi wynajmu motocykla świadczone będą przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a ich sprzedaż rejestrowana będzie przez Wnioskodawcę przy pomocy kasy rejestrującej. Okresy wynajmu motocykla mogą wynosić od 1-3 dni do kilku tygodni. Wnioskodawca nie może także wykluczyć, że pojawią się klienci zainteresowani wynajmem motocykla na okresy sięgające kilku miesięcy. Od wydatków z tytułu użytkowania motocykla Wnioskodawca odliczać będzie cały podatek VAT naliczony. Motocykl będzie przechowywany przez Wnioskodawcę w specjalnie wynajętym na ten cel miejscu postojowym. Pomiędzy poszczególnymi okresami wynajmu motocykl może być przemieszczany przez pracownika lub współpracownika Wnioskodawcy: od klienta oddającego motocykl do siedzibyWnioskodawcy (lub inne miejsce postojowe) lub do następnego klienta; celem dotankowania, myty, naprawiany, oddawany do przeglądów okresowych czy też napraw poszkodowych. Zasady wynajmowania motocykla zostaną uregulowane w Regulaminie wynajmowania motocykla (Regulamin). Zawarcie umowy najmu będzie następować w momencie pisemnej akceptacji przez najemcę Regulaminu, podania przez niego swoich danych osobowych, ustalenia okresu wynajmu oraz wpłaty czynszu najmu za uzgodniony okres.
2015
1
gru

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu ponoszenia wydatków związanych z motocyklami przeznaczonymi do zawodów sportowych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 86a ust. 12 ustawy.
Fragment:
Wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej motocykle żużlowe, ubiór (kevlar, czapeczka), których używa w zawodach sportowych. W celu wykonywania działalności gospodarczej dokonuje zakupu części motoryzacyjnych, napraw i usług serwisowych do motocykli żużlowych, służących wyłącznie wykonywaniu działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ma Pan prawo do pełnego 100% odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupu części składowych, części motoryzacyjnych, napraw i usług serwisowych do motocykli żużlowych związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze spełnieniem obowiązku określonego w art. 86a ust. 12, tj.: - złożeniem informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, - określeniem zasad korzystania z motocykli żużlowych służących wyłącznie działalności gospodarczej, - prowadzeniem ewidencji przebiegu motocykli (bez nr rejestracyjnego i stanu licznika, z uwagi na brak możliwości technicznych), nabywa prawo do odliczenia 100% kwoty VAT z faktur dokumentujących zakup części do motocykli, ich napraw i usług serwisowych. Zgodnie z art. (...)
2014
5
gru

Istota:
Prawo do odliczenia 100% podatku VAT od zakupu paliwa, kosztów eksploatacji, kosztów naprawy związanych z użytkowaniem motocykli cross
Fragment:
Motocykl jest wykorzystywany zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych (w szczególności do szkoleń - nauka jazdy na motocyklach cross). Przy rozliczaniu kosztów Wnioskodawca ma możliwość odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego od wydatków objętych zakresem pytania, związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania. Motocykle są garażowane w miejscu siedziby Wnioskodawcy w specjalnym do tego przeznaczonym garażu (za każdym razem motory są przewożone przyczepą na miejsce szkolenia) - nie można poruszać się nimi po drogach publicznych. Motocykle są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie używa ich do celów prywatnych. Motocykle nie mogą być przez Wnioskodawcę używane prywatnie z tego względu, że nie podlegają one rejestracji, homologacji, nie maja liczników, można poruszać się nimi tylko po określonej powierzchni, tj. po żużlu. Nie ma fizycznej możliwości używania motocykli w celach prywatnych. Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu. Pierwszy wydatek związany z motocyklem został poniesiony w dniu 01.04.2014 r. - było to badanie techniczne.
2014
5
lis

Istota:
Czy przy dokonaniu dostawy środka trwałego zakupionego bez prawa do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca ma prawo opodatkować go wg procedury przewidzianej dla towarów używanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy motocykla w systemie VAT - marża. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie doprecyzowany w piśmie uzupełniającym) W czerwcu 2014 roku Wnioskodawca sprzedał motocykl, który zakupił w 2010 roku na podstawie faktury VAT marża. Motocykl ten stanowił w firmie Wnioskodawcy środek trwały i był wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej. Został on całkowicie zamortyzowany w 2012 roku. Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedany motocykl spełniał definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Motocykl został nabyty od podatnika, a dostawa była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.) ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z nabyciem motocykla Wnioskodawcy nie przysługiwało odliczenie kwoty podatku naliczonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przy dokonaniu dostawy środka trwałego zakupionego bez prawa do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca ma prawo opodatkować go wg procedury przewidzianej dla towarów używanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług...
2014
12
paź

Istota:
Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupionego motocykla przeznaczonego wyłącznie na wynajem lub dzierżawę.
Fragment:
Faktura zakupu motocykla będzie wystawiona na firmę A. Oddanie motocykla w najem będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zakupiony motocykl będzie od chwili zakupu przeznaczony wyłącznie na wynajem. Przedmiotowy motocykl zostanie oddany w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu/dzierżawy. Wynajem będzie stanowił przedmiot działalności Firmy A. Zakupiony motocykl nie będzie wykorzystywany do innych celów firmowych tylko wyłącznie do wynajmu i wykluczone będzie jego wykorzystanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zakupiony motocykl będzie oddany do używania na podstawie umowy najmu. Zasady wynajmowania motocykli zostaną uregulowane w Regulaminie wynajmowania motocykli. Motocykle będą wynajmowane tylko osobom dorosłym powyżej 25 roku życia. Wynajmujący musi okazać się prawem jazdy kategorii A i dowodem osobistym. Z wynajmującym będzie zawarta umowa najmu, w której będą określone szczegółowe warunki najmu. Zostały wprowadzone w firmie reguły dotyczące wykluczenia użycia motocykla do celu prywatnego. Reguły zostaną zawarte w regulaminie użytkowania motocykla. Kluczki od motocykla będą w posiadaniu właściciela prowadzącego działalność i pod jego kontrolą.
2014
6
sie

Istota:
Czy Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku przy dostawie motocykla, skoro przy jego nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży motocykla. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie zakładania przewodów i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W dniu 13 listopada 2013 r. Spółka wykupiła z leasingu motocykl, który wykorzystywany jest wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych związanych z prowadzeniem działalności. Motocykl został ujęty w ewidencji środków trwałych. Od nabytego motocykla odliczono 60% podatku naliczonego wynikającego z faktury. W 2014 r. Spółka zamierza sprzedać motocykl i zastosować zwolnienie od VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku przy dostawie motocykla, skoro przy jego nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł... Zdaniem Wnioskodawcy, posiada prawo do zastosowania zwolnienia od VAT przy dostawie motocykla, skoro przy jego nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł.
2014
19
cze

Istota:
W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupu motocykla, paliwa służącego do jego napędu oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do jego funkcjonowania
Fragment:
Wobec powyższego, z uwagi na opis sprawy oraz przywołane przepisy, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy – na podstawie art. 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy – przy nabyciu motocykla wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości, a jedynie w ograniczonym zakresie, tj. 60% kwoty podatku określonej w fakturze – nie więcej jednak niż 6.000 zł. Ponadto, w konsekwencji ograniczenia wynikającego z art. 88a ustawy, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do napędu motocykla. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, który stwierdził, że ustawa o VAT w art. 5a stanowi, że towary klasyfikuje się na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a odnosząc się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zauważymy, że samochody i motocykle należą do różnych działów. W związku z powyższym w rozumowaniu Wnioskodawcy, art. 86a ograniczający pełne odliczenie podatku naliczonego nie dotyczy zakupionego przez Wnioskodawcę motocykla. Zauważyć należy, że samochody osobowe, ciężarowe, motocykle są wymienione w PKWiU, ale nie przesądza to, jak w niniejszej sprawie, jaki jest zakres przedmiotowy pojęcia pojazdy samochodowe. Biorąc pod uwagę, że w przepisach tych wkracza się nieuchronnie w materię regulowaną przez przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, w odniesieniu do tychże towarów, należy uznać, że zastosowanie będą miały pojęcia i definicje w niej zawarte.
2014
29
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Motocykl
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.