Mosty | Interpretacje podatkowe

Mosty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mosty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prosimy o wydanie opinii w sprawie naliczania podatku VAT za wykonane prace na drogach powiatowych:
- w terenie zabudowanym, który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe i zagrodowe,
- teren zabudowany, budowa chodnika na terenie przeznaczonym pod zabudowe i remont chodnika w terenie zabudowanym zabudową jednorodzinną,
- remont mostu łączący dwa brzegi miejscowości zabudowanej budownictwem jednorodzinnym i zagrodowym.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31.12.2007 roku stosuje się stawkę VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl art. 146 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Na podstawie art. 2 pkt 12 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, przez obiekty (...)
2011
1
lut

Istota:
Proszę o zweryfikowanie, czy przyjęta przez nas kwalifikacja usług (czyszczenie mostów, przepustów) jest zgodna z opinią Urzędu ?.
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w odpowiedzi na pismo, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z okoliczności faktycznych przedstawionych w wyżej wymienionym piśmie wynika, iż Wnioskodawca dokonuje oceny ofert na czyszczenie obiektów mostowych i przepustów w ciągu dróg. Podatnicy świadczący ww. usługi jako Podatnicy podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) posiadają prawa i obowiązki przewidziane w przepisach ustawy, wynikające z faktu dokonania sprzedaży, i tym samym (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej usług w zakresie obrony narodowej, polegających na wykonaniu prac związanych z czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych konstrukcji mostowej, stanowiacych rezerwy wojskowe na wypadek wojny, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%?
Fragment:
(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza wykonywać na podstawie umowy cywilnoprawnej usługę w zakresie obrony narodowej, polegającą na konserwacji elementów stalowych konstrukcji mostowej L-36 i SEK-500. W zakres usług wchodzić będą prace przygotowawcze, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji mostowej, stanowiącej rezerwy wojskowe na wypadek wojny. Konstrukcja mostu jest składowana na placu. Umowa na wykonanie wymienionych usług ma być zawarta w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej powyższych usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%. Z treści odpowiedzi uzyskanej przez Spółkę z Urzędu Statystycznego w Łodzi (pismo nr OISK-5672/KU-7/30-387/03 z dnia 11.02.2003r.) wynika, że budowa, remonty, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Mosty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.