Mosty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mosty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Prosimy o wydanie opinii w sprawie naliczania podatku VAT za wykonane prace na drogach powiatowych:
- w terenie zabudowanym, który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe i zagrodowe,
- teren zabudowany, budowa chodnika na terenie przeznaczonym pod zabudowe i remont chodnika w terenie zabudowanym zabudową jednorodzinną,
- remont mostu łączący dwa brzegi miejscowości zabudowanej budownictwem jednorodzinnym i zagrodowym.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31.12.2007 roku stosuje się stawkę VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl art. 146 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Na podstawie art. 2 pkt 12 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, przez obiekty (...)

2011
1
lut

Istota:

Proszę o zweryfikowanie, czy przyjęta przez nas kwalifikacja usług (czyszczenie mostów, przepustów) jest zgodna z opinią Urzędu ?.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w odpowiedzi na pismo, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z okoliczności faktycznych przedstawionych w wyżej wymienionym piśmie wynika, iż Wnioskodawca dokonuje oceny ofert na czyszczenie obiektów mostowych i przepustów w ciągu dróg. Podatnicy świadczący ww. usługi jako Podatnicy podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) posiadają prawa i obowiązki przewidziane w przepisach ustawy, wynikające z faktu dokonania sprzedaży, i tym samym (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej usług w zakresie obrony narodowej, polegających na wykonaniu prac związanych z czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych konstrukcji mostowej, stanowiacych rezerwy wojskowe na wypadek wojny, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%?

Fragment:

(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza wykonywać na podstawie umowy cywilnoprawnej usługę w zakresie obrony narodowej, polegającą na konserwacji elementów stalowych konstrukcji mostowej L-36 i SEK-500. W zakres usług wchodzić będą prace przygotowawcze, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji mostowej, stanowiącej rezerwy wojskowe na wypadek wojny. Konstrukcja mostu jest składowana na placu. Umowa na wykonanie wymienionych usług ma być zawarta w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej powyższych usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%. Z treści odpowiedzi uzyskanej przez Spółkę z Urzędu Statystycznego w Łodzi (pismo nr OISK-5672/KU-7/30-387/03 z dnia 11.02.2003r.) wynika, że budowa, remonty, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja (...)