IPTPP2/4512-46/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Miejsce opodatkowania dla czynności przemieszczenia elementów drewnianego domu do Słowenii wraz z ich montażem, stawka podatku oraz wykazanie w deklaracji
IPTPP2/4512-46/15-4/JSinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. dostawa towarów
 3. instalacja
 4. miejsce świadczenia
 5. montaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • pytania nr 1 i 2 – jest nieprawidłowe,
 • pytania nr 3 –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca opodatkowania dla czynności przemieszczenia elementów drewnianego domu do Słowenii wraz z ich montażem, stawki podatku VAT dla tej transakcji oraz wykazania transakcji w deklaracji.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnikiem jest Wnioskodawca, który jest producentem domów drewnianych, działającym jako spółka z o.o. Firma jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w kraju (Polska), nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w Państwie Członkowskim (Słowenia). Nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w kraju ani w Państwie Członkowskim.

Producent domów drewnianych i osoba fizyczna (dostawca – nabywca) zawarli umowę w dniu 16.07.2014 r., na podstawie której dostawca domu drewnianego składającego się z szeregu elementów (bali drewnianych), następnie elementy te zostaną przetransportowane na teren Państwa Członkowskiego (Słowenia), gdzie Dostawca (Wnioskodawca) wykona w miesiącu 09/2014 montaż wszystkich elementów w całość (powstanie drewniany dom). Czas trwania usługi na terytorium Słowenii będzie trwał do 1 miesiąca. Instalacja elementów w celu powstania domu drewnianego wymaga wykwalifikowanego montażu.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupionych materiałów (drewno), zakupionych na terytorium kraju Wnioskodawcy (Polska), które w postaci gotowych elementów zostaną eksportowane do Słowenii i tam nastąpi instalacja i montaż domu drewnianego.

W piśmie z dnia 2 kwietnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, na pytanie tutejszego Organu o treści: „Czy dostawa domu drewnianego, o którym mowa we wniosku, jest dokonywana w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy zarejestrowanej poza terytorium kraju...” Wnioskodawca wskazał, że nie ma zarejestrowanej działalności poza terytorium kraju celem jej prowadzenia w Słowenii, natomiast dostawa domu drewnianego wskazanego we wniosku dokonywana była na podstawie zarejestrowanej działalności w Polsce. Na potrzeby transakcji świadczenia usług na rzecz zamawiającego dostawę i montaż w kraju Słowenii Wnioskodawca zarejestrował firmę do VAT i w Słowenii odprowadził VAT.

Na pytanie o następującej treści: „Czy kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów związanych z powstaniem przedmiotowego domu mogłyby być odliczone, gdyby dostawa tych towarów była wykonywana na terytorium kraju...” Wnioskodawca udzielił odpowiedzi, że kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów związanych z powstaniem przedmiotowego domu były odliczone.

Z kolei w odpowiedzi na pytanie: „Czy Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z dostawą domu drewnianego, o którym mowa we wniosku...” Zainteresowany wskazał, że dostarczył przedmiot zamówienia, którym był dom drewniany na terytorium Słowenii transportem, który był pokryty ze strony zamawiającego osoby fizycznej nieposiadającej działalności i nieposiadającego statusu czynnego podatnika VAT-UE. Złożył dokumentację w Słowenii dotyczącą podatku VAT i w tamtym kraju opłacił podatek VAT (posiada dokumentację potwierdzającą) tylko na potrzeby tej transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy transakcja na podstawie ww. umowy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju (w Polsce)...
 2. Jaką stawką VAT należy opodatkować transakcję i jak ją ująć w deklaracji VAT...
 3. Czy transakcja powinna być opodatkowana stawką obowiązującą w Państwie Członkowskim (Słowenia)...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi budowlane świadczone w innych państwach członkowskich UE podlegają opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości. Wobec powyższego wystawiona faktura nie zawiera polskiego podatku VAT, zgodnie z art. 28e ustawy VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Taka dostawa nie będzie zatem podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 VAT, ponieważ nie będzie dokonywana na terytorium kraju, a podatek zostanie odprowadzony w kraju świadczenia usługi w tym przypadku w Słowenii.

Polski usługodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT zgodnie ze stawką i przepisami obowiązującymi w Słowenii. Usługodawca powinien tam się zarejestrować na potrzeby podatku od wartości dodanej. Faktura wystawiona na nabywcę zgodnie z umową nie powinna obejmować stawki podatku VAT, tzw. NPO.

Wartość faktury powinna być ujmowana w deklaracji VAT w poz. 21. Pozycja 21 deklaracji jest zarezerwowana dla dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Ustawodawca zezwala odliczyć podatek VAT od zakupów dokonanych w kraju, które służą wykonywaniu usług poza terytorium kraju (indywidualna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 09 marca 2012 r. (IBPP3/443-1319/11/LG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • pytania nr 1 i 2 – jest nieprawidłowe,
 • pytania nr 3 – jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż mając na uwadze okoliczność, że przedmiotowa transakcja miała miejsce w 2014 r., niniejszą interpretację wydano w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś, na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy).

W myśl zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, miejscem dostawy towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz – jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane. Przy czym, nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem domów drewnianych, działającym jako spółka z o.o. Firma jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w kraju (Polska), nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w Państwie Członkowskim (Słowenia). Nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w kraju ani w Państwie Członkowskim. Producent domów drewnianych i osoba fizyczna (dostawca – nabywca) zawarli umowę w dniu 16.07.2014 r., na podstawie której dostawca domu drewnianego składającego się z szeregu elementów (bali drewnianych), następnie elementy te zostaną przetransportowane na teren Państwa Członkowskiego (Słowenia), gdzie Dostawca (Wnioskodawca) wykona w miesiącu 09/2014 montaż wszystkich elementów w całość (powstanie drewniany dom). Czas trwania usługi na terytorium Słowenii będzie trwał do 1 miesiąca. Instalacja elementów w celu powstania domu drewnianego wymaga wykwalifikowanego montażu. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupionych materiałów (drewno), zakupionych na terytorium kraju Wnioskodawcy (Polska), które w postaci gotowych elementów zostaną eksportowane do Słowenii i tam nastąpi instalacja i montaż domu drewnianego.

Na pytanie tutejszego Organu o treści: „Czy dostawa domu drewnianego, o którym mowa we wniosku, jest dokonywana w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy zarejestrowanej poza terytorium kraju...” Wnioskodawca wskazał, że nie ma zarejestrowanej działalności poza terytorium kraju celem jej prowadzenia w Słowenii, natomiast dostawa domu drewnianego wskazanego we wniosku dokonywana była na podstawie zarejestrowanej działalności w Polsce. Na potrzeby transakcji świadczenia usług na rzecz zamawiającego dostawę i montaż w kraju Słowenii Wnioskodawca zarejestrował firmę do VAT i w Słowenii odprowadził VAT.

Na pytanie o następującej treści: „Czy kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów związanych z powstaniem przedmiotowego domu mogłyby być odliczone, gdyby dostawa tych towarów była wykonywana na terytorium kraju...” Wnioskodawca udzielił odpowiedzi, że kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów związanych z powstaniem przedmiotowego domu były odliczone.

Z kolei w odpowiedzi na pytanie: „Czy Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z dostawą domu drewnianego, o którym mowa we wniosku...” Zainteresowany wskazał, że dostarczył przedmiot zamówienia, którym był dom drewniany na terytorium Słowenii transportem, który był pokryty ze strony zamawiającego osoby fizycznej nieposiadającej działalności i nieposiadającego statusu czynnego podatnika VAT-UE. Złożył dokumentację w Słowenii dotyczącą podatku VAT i w tamtym kraju opłacił podatek VAT (posiada dokumentację potwierdzającą) tylko na potrzeby tej transakcji.

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy dotyczące ustalenia miejsca opodatkowania dla czynności przemieszczenia elementów drewnianego domu do Słowenii wraz z ich montażem należy rozstrzygnąć, jak dla celów podatku VAT zakwalifikować opisane świadczenie, w skład którego wchodzi dostawa towarów i związane z tą dostawą świadczenie usług.

W obrocie gospodarczym występują świadczenia natury kompleksowej, czyli takie, które nie dają się w prosty sposób zaklasyfikować do danej kategorii, ponieważ składają się z kilku różnych czynności. W związku z tym, w każdym przypadku dla określenia skutków podatkowych transakcji złożonych należy badać, czy mamy do czynienia z kompozycją świadczenia głównego – dominującego wzbogaconą jedynie o świadczenia pomocnicze, czy też dostawca realizuje kilka odrębnych i niezależnych świadczeń.

W analizowanej sprawie trzeba ustalić, czy to towar jest determinującym czynnikiem do uznania kompleksowego świadczenia za dostawę towaru z instalacją i montażem, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, czy też usługa instalacji i montażu.

Formułując powyższy przepis ustawodawca uznał, że mogą zaistnieć sytuacje, w których poza dokonaniem dostawy towarów dostawca zobowiązuje się również zainstalować/zamontować dostarczany towar, przy użyciu środków własnych, lub przy wykorzystaniu zasobów innego podmiotu. Ponadto, ustawodawca postanowił, że w takich sytuacjach świadczeniem nadającym charakter wszystkim podjętym przez dostawcę czynnościom jest właśnie dostawa towarów.

Z wniosku wynika, że elementy służące do powstania drewnianego domu zostały przetransportowane na teren Słowenii, gdzie Wnioskodawca wykonał montaż wszystkich elementów w całość (powstał drewniany dom). Instalacja elementów w celu powstania drewnianego domu wymagała wykwalifikowanego montażu.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć „montaż lub instalacja”, niemniej jednak zastrzega ona, że – stosownie do cytowanego powyżej art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – do instalacji lub montażu nie zalicza się prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Jako „proste czynności” należy rozumieć takie działania umożliwiające funkcjonowanie danego towaru, które potencjalny nabywca mógłby wykonać we własnym zakresie. A zatem, za montaż lub instalację w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy należy uznać te czynności, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności znanych przede wszystkim dostawcy montowanego lub instalowanego towaru.

W świetle powyższych uwag należy stwierdzić, że czynności wykonywane na rzecz nabywcy przez Wnioskodawcę stanowią realizację świadczenia złożonego, obejmującego dostawę elementów drewnianego domu wraz z ich montażem. Instalacja elementów w celu powstania drewnianego domu wymagała wykwalifikowanego montażu, co pozwala uznać przedmiotową transakcję za dostawę towarów z montażem na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro towary są montowane przez Wnioskodawcę poza terytorium kraju (na terytorium Słowenii), to miejscem dostawy tych towarów jest miejsce, w którym towary są montowane zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym opisana we wniosku dostawa elementów drewnianego domu wraz z ich montażem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Należy zaznaczyć, że zasady opodatkowania opisanej transakcji podlegają regulacjom kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia – w tym przypadku miejsce montażu towarów służących do powstania drewnianego domu.

Wobec powyższego transakcja, o której mowa we wniosku, powinna być opodatkowana stawką obowiązującą w państwie członkowskim, tj. w Słowenii.

W odniesieniu do kwestii wykazania transakcji w deklaracji należy wskazać, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Minister Finansów, rozporządzeniem z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 394), określił m.in. wzór deklaracji podatkowej VAT-7, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) stanowiącymi załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia z dnia 18 marca 2013 r. w części C. Rozliczenie podatku należnego, w pozycji 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Powyższa regulacja wskazuje na obowiązek wykazania w deklaracji podatkowej sprzedaży poza granicami kraju, w stosunku do których, gdyby zostały dokonane na terytorium kraju, przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wymieniony przepis art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy wskazuje, że podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca dokonał dostawy drewnianego domu poza terytorium kraju oraz przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupionych na terytorium kraju materiałów, to ma obowiązek wykazania dostawy przedmiotowego domu wraz z jego montażem w poz. 11 deklaracji VAT-7.

Natomiast – wbrew temu co wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku – Zainteresowany nie wykazuje przedmiotowej transakcji w poz. 21 deklaracji VAT-7, ponieważ z objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług wynika, że w części C. Rozliczenie podatku należnego, w pozycji 21 wykazuje się wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ustawy, jeżeli podatnik został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 ustawy. Z uwagi na okoliczność, że jak wskazano powyżej, przedmiotowa transakcja dotyczy dostawy elementów drewnianego domu wraz z ich montażem dokonanej poza terytorium kraju, to w niniejszej sprawie nie ma miejsca wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Reasumując, transakcja polegająca na dostawie elementów drewnianego domu wraz z ich montażem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Zatem ww. transakcja powinna być opodatkowana stawką obowiązującą w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce świadczenia ww. dostawy wraz z montażem, tj. w Słowenii. Przedmiotowa transakcja powinna być wykazana w poz. 11 deklaracji VAT-7.

Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2, należało uznać je za nieprawidłowe. Przy czym jakkolwiek Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny w postaci nieopodatkowania przedmiotowej transakcji w kraju, to wynika on z innych argumentów niż wskazanych przez tutejszy Organ.

Z kolei stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3, w myśl którego polski usługodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT zgodnie ze stawką i przepisami obowiązującymi w Słowenii, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy wskazać, że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.