IPPP3/443-109/13-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółce, jako zarejestrowanemu podatnikowi VAT, będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz faktur korygujących dokumentujących transakcję dostawy maszyny wraz z jej montażem/instalacją, wystawionych przez zagranicznego kontrahenta Spółki posiadającego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2013 r. (data wpływu 11.02.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur i korekt faktur – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur i korekt faktur.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem z siedzibą w Polsce, zarejestrowanym dla celów VAT, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji papieru i opakowań. Aktualnie, Spółka realizuje inwestycję polegającą na budowie nowoczesnego zakładu produkcyjnego. W ramach procesu wyposażania przedmiotowego zakładu, w czerwcu 2011 r. Spółka zawarła umowę z kontrahentem zagranicznym (Spółka X.- spółką prawa austriackiego zarejestrowaną w Polsce na potrzeby podatku VAT) na dostawę i montaż/instalację specjalistycznej maszyny produkcyjnej. Zgodnie z umową, kontrahent Spółki zobowiązany jest do dostarczenia na rzecz Spółki maszyny na terytorium Polski i jej montażu/instalacji w zakładzie Spółki. Maszyna ma zostać oddana Spółce w stanie kompletnym i zdatnym do użytku. Przy pracach związanych z montażem/instalacją przedmiotowej maszyny w fabryce Spółki, kontrahent zagraniczny korzysta z pomocy podwykonawców. Montaż/instalacja maszyny jest procesem długotrwałym oraz skomplikowanym, wymagającym specjalistycznej wiedzy dostawcy i nie mógłby być przeprowadzony samodzielnie przez Spółkę. Prace nad instalacją maszyny w zakładzie Spółki rozpoczęły się w kwietniu 2012 r. W związku z tym od kwietnia 2012 r. Spółka wynajmuje kontrahentowi zagranicznemu pomieszczenia kontenerowe znajdujące się na terenie zakładu Spółki, z których prowadzone oraz nadzorowane są działania montażowe/instalacyjne przedmiotowej maszyny.

Ostateczne oddanie maszyny Spółce zostanie poprzedzone próbnym uruchomieniem maszyny przez kontrahenta, po którym rozpocznie się okres testowania maszyny przez Spółkę.

Maszyna będąca przedmiotem transakcji, z uwagi na swe właściwości, zostanie trwale połączona z fundamentem nieruchomości (fabryki) Spółki. W zależności od potrzeb, zakupiona i zainstalowana maszyna będzie mogła jednak zostać w każdej chwili zdemontowana bez uszkodzenia budynku i samej maszyny.

W związku z nabyciem przedmiotowej maszyny wraz z jej montażem/instalacją, Spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz zagranicznego kontrahenta określonego wynagrodzenia. Przy czym, w umowie postanowiono, że w okresie trwania kontraktu (tj. od czerwca 2011 r.), Spółka jest zobowiązana wpłacać na rzecz kontrahenta określone kwoty zaliczek.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż w przedmiotowym stanie faktycznym wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia czy będzie podatnikiem z tytułu nabycia maszyny wraz z jej montażem/instalacją, zobowiązanym do rozliczenia VAT na zasadach tzw. „odwrotnego obciążenia” zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT (dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca). W ówczesnym opisie stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania, Spółka wskazała, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz informacjami od kontrahenta, iż w związku z realizacją dostawy maszyny wraz z jej montażem/instalacją, zagraniczny kontrahent nie będzie posiadał siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Na podstawie tak zaprezentowanego opisu stanu faktycznego Minister Finansów, działający przez organ upoważniony do wydawania interpretacji indywidualnych — Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (dalej: „Organ podatkowy”), w dniu 7 października 2011 r. wydał interpretację indywidualną nr IPPP3/443-990/11-2/SM, w której za prawidłowe uznał stanowisko Spółki w zakresie obowiązku rozliczenia przez Spółkę podatku VAT z tytułu nabytej maszyny wraz z montażem/instalacją (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

Na tej podstawie, zgodnie z postanowieniami umowy Spółka rozliczała VAT na transakcji z kontrahentem (w tym na wpłacanych zaliczkach) poprzez wykazanie w rejestrach i deklaracjach VAT podatku należnego i naliczonego (na zasadach tzw. „odwrotnego obciążenia”). Faktury wystawione przez kontrahenta nie zawierały naliczonej kwoty podatku VAT.

W związku z realizacją zamówienia Spółki na terytorium Polski, zagraniczny kontrahent Spółki wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia czy wykonywanie przedmiotowej dostawy maszyny wraz z montażem/instalacją prowadzi do obowiązku rozpoznania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej kontrahenta zagranicznego w Polsce. W wydanych przez Organ podatkowy dwóch interpretacjach tj. interpretacji z dnia 19 lipca 2012 r. (znak IPPP3/443-425/12-4/LK) oraz interpretacji z dnia 12 listopada 2012 r. (znak IPPP3/443-815/12-2/KC), stanowisko kontrahenta zagranicznego Spółki, opierające się na założeniu, iż w związku z realizacją dostawy maszyny wraz z montażem/instalacją nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zostało uznane za nieprawidłowe. Minister Finansów w przedmiotowych interpretacjach uznał, iż zagraniczny kontrahent Spółki dysponuje w Polsce infrastrukturą techniczną (tj. zapleczem kontenerowym) oraz zasobami ludzkimi (kierownik montażu oraz specjaliści pracujący na miejscu), przez co posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W konsekwencji, kontrahent zagraniczny Spółki zamierza skorygować dotychczasowe faktury z tytułu realizacji dostawy maszyny (w tym faktury zaliczkowe), które zostały wystawione pierwotnie bez VAT i rozliczone zgodnie z zasadami tzw. „odwrotnego obciążenia” oraz wystawiać bieżące faktury dotyczącej tej transakcji z uwzględnieniem kwoty VAT naliczonej według właściwej stawki.

Mając na uwadze powyższe, interpretacja uzyskana przez Spółkę w zakresie rozliczania nabycia maszyny wraz z jej montażem/instalacją jest nieaktualna z uwagi na fakt, iż zmianie uległa istotna okoliczność stanu faktycznego, dotycząca posiadania przez kontrahenta zagranicznego Spółki stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z zaistniałą zmianą istotnych okoliczności stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku Spółka wnosi o potwierdzenie:

Czy Spółce, jako zarejestrowanemu podatnikowi VAT, będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz faktur korygujących dokumentujących transakcję dostawy maszyny wraz z jej montażem/instalacją, wystawionych przez zagranicznego kontrahenta Spółki posiadającego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dostawa przedmiotowej maszyny wraz z jej montażem/instalacją na terenie zakładu Spółki związana jest bezpośrednio z działalnością opodatkowaną VAT Spółki. W świetle uzyskanych interpretacji indywidualnych kontrahent zagraniczny, jako podmiot posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które uczestniczy w transakcji ze Spółką, jest obowiązany dokumentować czynności wykonywane w ramach realizacji zlecenia fakturami VAT (w odniesieniu do bieżących rozliczeń) oraz fakturami korygującymi (w odniesieniu do przeszłych rozliczeń, pierwotnie zafakturowanych bez VAT) z naliczonym według właściwej stawki podatkiem VAT.

W konsekwencji, Spółka, jako zarejestrowany podatnik VAT jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturach oraz fakturach korygujących wystawionych przez kontrahenta zagranicznego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, iż realizowana inwestycja, w ramach której dokonywana jest dostawa przedmiotowej maszyny wraz z jej montażem/instalacją, związana jest bezpośrednio z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez Spółkę. W konsekwencji, warunek wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest w przedmiotowym stanie faktycznym spełniony.

Stosownie do brzmienia art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, a także potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur, o ile nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odnosi się to również do faktur dokumentujących zaliczki wpłacone na poczet nabycia wskazanych towarów i usług, jeżeli ich zapłata wiązała się z powstaniem obowiązku podatkowego, Jednocześnie obowiązek podatkowy z tytułu zaliczek wpłacanych przez Spółkę w trakcie realizacji przedmiotowego zlecenia powstawał każdorazowo z chwilą dokonania ich zapłaty przez Spółkę na rzecz zagranicznego kontrahenta. Jednakże dotychczas wystawiane faktury nie zawierały podatku VAT (z uwagi na stosowaną zasadę tzw. „odwrotnego obciążenia”). Wraz ze zmianą metodologii wystawiania faktur przez zagranicznego kontrahenta Spółki, wynikającą z faktu rozpoznania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, wystawiane faktury będą uwzględniać podatek VAT naliczony według właściwej stawki, który podlegać będzie odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Ewentualne ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego zostały uregulowane w art. 88 ustawy o VAT. Zdaniem Spółki dostawa maszyny wraz z jej montażem/instalacją zgodnie z warunkami przedstawionymi w opisie stanu faktycznego, nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w powołanym art. 88 ustawy VAT.

W szczególności, w przypadku Spółki, zastosowania nie znajdzie wyłącznie wynikające z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności. Dostawa maszyny wraz z montażem/instalacją przez zagranicznego kontrahenta (który w świetle otrzymanych interpretacji indywidualnych posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), które uczestniczy w transakcji ze Spółką, nie spełnia przesłanek wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 5 oraz ust. la ustawy o VAT, przez co nie kwalifikuje się do rozliczania VAT przez Spółkę na zasadzie „odwrotnego obciążenia”. Zasadne będzie więc naliczenie przez zagranicznego kontrahenta podatku VAT w wystawianych fakturach oraz fakturach korygujących.

Podsumowując, w ocenie Spółki, będzie ona uprawniona do odliczenia w całości podatku VAT wynikającego z faktur oraz faktur korygujących wystawionych przez zagranicznego kontrahenta, posiadającego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które uczestniczy w transakcji ze Spółką, z tytułu dostawy maszyny wraz z jej montażem/instalacją w zakładzie Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cyt. wyżej przepisu wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, a także potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Z kolei art. 88 ustawy, określa przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka jest podmiotem z siedzibą w Polsce, zarejestrowanym dla celów VAT, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji papieru i opakowań. Aktualnie, Spółka realizuje inwestycję polegającą na budowie nowoczesnego zakładu produkcyjnego. W ramach procesu wyposażania przedmiotowego zakładu, w czerwcu 2011 r. Spółka zawarła umowę z kontrahentem zagranicznym na dostawę i montaż/instalację specjalistycznej maszyny produkcyjnej. Zgodnie z umową, kontrahent Spółki zobowiązany jest do dostarczenia na rzecz Spółki maszyny na terytorium Polski i jej montażu/instalacji w zakładzie Spółki. Maszyna ma zostać oddana Spółce w stanie kompletnym i zdatnym do użytku. Przy pracach związanych z montażem/instalacją przedmiotowej maszyny w fabryce Spółki, kontrahent zagraniczny korzysta z pomocy podwykonawców. Montaż/instalacja maszyny jest procesem długotrwałym oraz skomplikowanym, wymagającym specjalistycznej wiedzy dostawcy i nie mógłby być przeprowadzony samodzielnie przez Spółkę. Prace nad instalacją maszyny w zakładzie Spółki rozpoczęły się w kwietniu 2012 r. W związku z tym od kwietnia 2012 r. Spółka wynajmuje kontrahentowi zagranicznemu pomieszczenia kontenerowe znajdujące się na terenie zakładu Spółki, z których prowadzone oraz nadzorowane są działania montażowe/instalacyjne przedmiotowej maszyny. Ostateczne oddanie maszyny Spółce zostanie poprzedzone próbnym uruchomieniem maszyny przez kontrahenta, po którym rozpocznie się okres testowania maszyny przez Spółkę.

Maszyna będąca przedmiotem transakcji, z uwagi na swe właściwości, zostanie trwale połączona z fundamentem nieruchomości (fabryki) Spółki. W związku z nabyciem przedmiotowej maszyny wraz z jej montażem/instalacją, Spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz zagranicznego kontrahenta określonego wynagrodzenia. Przy czym, w umowie postanowiono, że w okresie trwania kontraktu (tj. od czerwca 2011 r.), Spółka jest zobowiązana wpłacać na rzecz kontrahenta określone kwoty zaliczek.

Spółka rozliczała VAT na transakcji z kontrahentem (w tym na wpłacanych zaliczkach) poprzez wykazanie w rejestrach i deklaracjach VAT podatku należnego i naliczonego (na zasadach tzw. „odwrotnego obciążenia”). Faktury wystawione przez kontrahenta nie zawierały naliczonej kwoty podatku VAT.

W związku z realizacją zamówienia Spółki na terytorium Polski, zagraniczny kontrahent Spółki wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia czy wykonywanie przedmiotowej dostawy maszyny wraz z montażem/instalacją prowadzi do obowiązku rozpoznania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej kontrahenta zagranicznego w Polsce. W wydanych przez Organ podatkowy dwóch interpretacjach tj. interpretacji z dnia 19 lipca 2012 r. (znak IPPP3/443-425/12-4/LK) oraz interpretacji z dnia 12 listopada 2012 r. (znak IPPP3/443-815/12-2/KC), Organ uznał, iż zagraniczny kontrahent Spółki dysponuje w Polsce infrastrukturą techniczną (tj. zapleczem kontenerowym) oraz zasobami ludzkimi (kierownik montażu oraz specjaliści pracujący na miejscu), przez co posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W konsekwencji, kontrahent zagraniczny Spółki zamierza skorygować dotychczasowe faktury z tytułu realizacji dostawy maszyny (w tym faktury zaliczkowe), które zostały wystawione pierwotnie bez VAT i rozliczone zgodnie z zasadami tzw. „odwrotnego obciążenia” oraz wystawiać bieżące faktury dotyczącej tej transakcji z uwzględnieniem kwoty VAT naliczonej według właściwej stawki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz faktur korygujących dokumentujących transakcję dostawy maszyny wraz z jej montażem/instalacją.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.03.2013 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Natomiast, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.04. 2013 r. (zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) zmieniającej ustawę z dniem 1 kwietnia 2013 r.), podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
  2. nabywcą jest:
    • w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,
    • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
  3. dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skoro kontrahent Spółki posiada na terytorium kraju stałe miejsce prowadzenia działalności, to w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. W konsekwencji, to kontrahent Spółki jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego, a tym samym będzie on prawidłowo wykazywany na fakturach oraz korektach faktur wystawianych dla Wnioskodawcy.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania wyłączenia wynikające z art. 88, a zatem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz faktur korygujących dokumentujących transakcję dostawy maszyny wraz z jej montażem/instalacją.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.