IPPP2/443-1239/14-4/MM/IZ | Interpretacja indywidualna

VAT - dotyczy zastosowania właściwej stawki podatku dla świadczonych usług montażu paneli szklanych lub tapet.
IPPP2/443-1239/14-4/MM/IZinterpretacja indywidualna
 1. modernizacja
 2. montaż
 3. usługi budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem nadanym w dniu 13 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 3 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla świadczonych usług montażu paneli szklanych lub tapet – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem nadanym w dniu 13 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 3 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje zamówienia na rzecz klientów instytucjonalnych jak i klientów będących konsumentami tj. osób fizycznych.

Spółka zajmuje się:

 1. projektowaniem i produkcją artykułów reklamowych i przemysłowych z tworzyw sztucznych,
 2. projektowaniem i produkcją artykułów reklamowych i przemysłowych z metalu,
 3. wykonaniem i montażem fototapet,
 4. wykonaniem i montażem paneli szklanych z nadrukiem,
 5. wypożyczaniem sprzętu sportowego,
 6. fotografią lotniczą.

Sprzedaż asortymentu z pkt a) i b) dotyczy tylko podmiotów gospodarczych. Sprzedaż asortymentu z pkt c) i d) w zasadniczej części dotyczy osób fizycznych, realizowane są także zlecenia od podmiotów gospodarczych. Sprzedaż asortymentu z pkt e) i f) w zasadniczej części dotyczy osób fizycznych, realizowane są także zlecenia od podmiotów gospodarczych.

Przedmiotem wniosku są usługi wymienione w punkcie c i d świadczone na rzecz osób fizycznych w budynkach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Spółka dostarcza kompleksową usługę, czyli wykonuje indywidualnie zaprojektowaną, dopasowaną i zamontowaną tapetę lub panel szklany, a następnie montuje trwale na wskazanej przez zamawiającego ścianie w lokalu mieszkalnym. Montaż jest trwały i nieodwracalny, a cena za usługę jest określona w jednej kwocie. Świadczenie usług jest wykonywane w budynkach, które zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) mieszczą się w definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca wskazał, że zakres czynności objętych umową cywilnoprawną na wykonanie trwałego montażu paneli szklanych lub tapet obejmuje dojazd i pobranie wymiaru w mieszkaniu/domu Klienta, przystosowanie indywidualnej grafiki do wymiarów, zakup szkła lub papieru do fototapet, wydruk grafiki na szkle lub papierze do fototapet, prace przygotowawczo-montażowe i wykończenie w mieszkaniu/domu Klienta.

Wynagrodzenie (cena) za wykonane czynności, obejmuje wartość papieru do fototapet lub panelu szklanego, prace przygotowawczo-montażowe i wykończeniowe, narzut kosztów ogólnych i zysku.

Udział zużytych materiałów w cenie usługi zależy od stopnia skomplikowania prac oraz jakości zużywanych materiałów. Przy jednym zleceniu z uwagi na zakup materiałów wysokiej jakości, koszty materiałów przeważają, w innym przypadku z uwagi na użycie tańszych materiałów, przeważa wartość usługi. Kiedy prace związane z montażem i przygotowaniem materiałów są bardziej skomplikowane to w cenie przeważa wartość wykonanych prac. Klient otrzymuje paragon bądź fakturę, na którym to dokumencie widnieje jedna cena za wykonany produkt wraz z montażem.

W ramach wykonywanych czynności, w zależności od stopnia skomplikowania prac oraz jakości zużytych materiałów elementem dominującym jest towar, tj. panel szklany lub tapeta bądź usługa montażu.

Jako wykonawca Wnioskodawca podejmuje czynności polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego całość spełniającą określoną funkcję użytkową. Elementem dominującym będzie w takim przypadku ulepszenie lub unowocześnienie obiektu budowlanego lub jego części (lokalu mieszkalnego), zaś materiał wykonany i dopasowany do konkretnego obiektu, który następnie jest trwale związany z tym obiektem, będzie miał charakter pomocniczy, niezbędny do wykonania usługi. Po trwałym połączeniu komponentów z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części zamontowane komponenty podnoszą standard takiego obiektu.

Elementem dominującym przy ulepszeniu lub unowocześnieniu obiektu budowlanego lub jego części (lokalu mieszkalnego) jest wykonywana usługa, zaś wydanie towaru w postaci paneli szklanych i tapet, dopasowanych do konkretnego obiektu, które następnie zostały trwale związane z tym obiektem ma charakter pomocniczy, niezbędny do wykonania usługi.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że wykonanie czynności opisanych we wniosku polega na pobraniu wymiarów w mieszkaniu/domu Klienta, przystosowanie indywidualnej grafiki do wymiarów, zakup szkła lub papieru do fototapet, wydruk grafiki na szkle lub papierze do fototapet, montaż i wykończenie w mieszkaniu/domu Klienta

Sposób montażu absolutnie uniemożliwia późniejszy demontaż i przeniesienie towarów w jakiekolwiek inne miejsce, aczkolwiek próba demontażu/przeniesienia nie zawsze musi skończyć się uszkodzeniem ścian, ale zawsze nieodwracalnie uszkadza same produkty. Tapety przy próbie demontażu ulegają rozdarciom/rozerwaniom a panele szklane podczas skuwania ulegają stłuczeniu. Ściany budynku/lokalu po próbie takiego demontażu muszą być poddane oględzinom pod kątem naruszenia konstrukcji przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, a następnie gruntownemu remontowi, minimum w postaci usunięcia starego tynku i nałożenia nowego tynku, pomalowaniu, etc.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę usług kompleksowych polegających na dostawie i wykonaniu robót budowlanych paneli szklanych lub tapet mających na celu trwały ich montaż, z lokalem/budynkiem wskazanym przez klienta zaliczającym się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowane będzie obniżoną stawką 8% czy stawką podstawową wynoszącą obecnie 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, warunkiem zastosowania stawki 8% na podstawie art. 41 ust, 12 ustawy o podatku od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszę być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przy ustalaniu właściwej stawki podatku decydujące znaczenie ma ustalenie czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę, oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Zgodnie z orzecznictwem o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów czy świadczeniem usług powinien przesądzać element, który w ramach świadczenia ma charakter dominujący. Jeżeli elementem dominującym w ramach transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będę miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będę inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usługi.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. W przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z umową, przedmiotem sprzedaży jest wykonanie usługi montażowej, którą w istocie jest wykonywanie przez Spółkę świadczeń kompleksowych polegających na dostawie materiałów wybranych przez klienta wraz z wykonaniem robót budowlanych mających na celu trwały (na stałe) montaż tych materiałów z lokalem/budynkiem wskazanym przez klienta zaliczającym się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa kompleksowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużycie energii, narzędzia, itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Według Wnioskodawcy wykonywane przez niego usługi mają charakter usługi kompleksowej, polegającej na dostarczaniu materiałów zamawianych u Wnioskodawcy oraz wykonaniu robót budowlanych mających na celu trwały montaż tych materiałów z lokalem/budynkiem. Z uwagi, że wykonywane czynności mieszczą się w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym, to do czynności tych należy zastosować preferencyjną 8% stawkę podatku (na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy ), z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego, w którym wykonywane są prace przekroczy 150 m2, stawkę podatku w wysokości 8% stosować należy tylko do części robót, przypadających proporcjonalnie na część lokalu mieszkalnego pozostającej w odpowiedniej proporcji (150m2 do całości powierzchni), a do pozostałej części robót zastosować stawkę 23%.

Wobec powyższego według Wnioskodawcy do wykonywanych przez niego wskazanych usług właściwą stawką podatku VAT powinna być stawka 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z treścią art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z treścią ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zatem w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

W tym miejscu należy podkreślić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się przede wszystkim do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd przeciwko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca realizuje zamówienia na rzecz klientów instytucjonalnych jak i klientów będących konsumentami tj. osób fizycznych.

Spółka zajmuje się między innymi wykonaniem i montażem fototapet oraz wykonaniem i montażem paneli szklanych z nadrukiem. W ramach wykonywanych czynności, w zależności od stopnia skomplikowania prac oraz jakości zużytych materiałów elementem dominującym jest towar, tj. panel szklany lub tapeta bądź usługa montażu.

Jako wykonawca Wnioskodawca podejmuje czynności polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego całość spełniającą określoną funkcję użytkową. Elementem dominującym będzie w takim przypadku ulepszenie lub unowocześnienie obiektu budowlanego lub jego części (lokalu mieszkalnego), zaś materiał wykonany i dopasowany do konkretnego obiektu, który następnie jest trwale związany z tym obiektem, będzie miał charakter pomocniczy, niezbędny do wykonania usługi. Po trwałym połączeniu komponentów z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części zamontowane komponenty podnoszą standard takiego obiektu. Wnioskodawca wskazał ponadto, że wykonanie czynności opisanych we wniosku polega na pobraniu wymiarów w mieszkaniu/domu Klienta, przystosowanie indywidualnej grafiki do wymiarów, zakup szkła lub papieru do fototapet, wydruk grafiki na szkle lub papierze do fototapet, montaż i wykończenie w mieszkaniu/domu Klienta

Sposób montażu absolutnie uniemożliwia późniejszy demontaż i przeniesienie towarów w jakiekolwiek inne miejsce, aczkolwiek próba demontażu/przeniesienia nie zawsze musi skończyć się uszkodzeniem ścian, ale zawsze nieodwracalnie uszkadza same produkty. Tapety przy próbie demontażu ulegają rozdarciom/rozerwaniom a panele szklane podczas skuwania ulegają stłuczeniu. Ściany budynku/lokalu po próbie takiego demontażu muszą być poddane oględzinom pod kątem naruszenia konstrukcji przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, a następnie gruntownemu remontowi, minimum w postaci usunięcia starego tynku i nałożenia nowego tynku, pomalowaniu, etc.

Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego w kontekście wniosków płynących z wyżej powołanego wyroku TSUE w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd przeciwko Commissioners of Custom and Excise zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że czynność polegającą na wykonaniu i montażu fototapet oraz wykonaniu i montażu paneli szklanych z nadrukiem stanowi kompleksowe świadczenie usług. Zdarzają się co prawda sytuacje, gdzie z uwagi na rodzaj materiału elementem cenotwórczym jest wartość panelu szklanego bądź tapety, ale zauważyć należy, że z okoliczności sprawy wynika, że oczekiwaniem klienta nie jest zakup towaru, lecz nabycie usługi montażu uprzednio zamówionego towaru na ścianie.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ocenie tut. Organu uznać należy za usługi modernizacyjne, gdyż ich wykonanie niewątpliwie powoduje unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu lokalu, budynku, a więc za usługi wymienione w dyspozycji art. 41 ust. 12 ustawy. Zatem w sytuacji realizowania tych usług w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy korzystają one z preferencyjnej 8% stawki podatku. Jak słusznie zauważył Wnioskodawca, przedmiotowe usługi realizowane w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy stawkę podatku w wysokości 8% należy stosować tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej, a do pozostałej części stawkę podstawową w wysokości 23%.

W świetle powyższych okoliczności stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania preferencyjną stawką podatku usług wykonania i montażu fototapet oraz wykonania i montażu paneli szklanych realizowanych w lokalach/budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.