ILPP4/443-707/11-2/BA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla montaży rolet zewnętrznych i wewnętrznych, żaluzji i markiz wykonywanych przez Wnioskodawcę w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, napraw i serwisowania rolet oraz żaluzji a także limitów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2011 r. (data wpływu 21 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku jest:

 • prawidłowe - w zakresie montaży rolet zewnętrznych wykonywanych przez Wnioskodawcę w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, napraw i serwisowania rolet zewnętrznych oraz limitów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,
 • nieprawidłowe - w zakresie montaży rolet wewnętrznych, żaluzji i markiz wykonywanych przez Wnioskodawcę w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz napraw i serwisowania rolet wewnętrznych i żaluzji.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla montaży rolet zewnętrznych i wewnętrznych, żaluzji i markiz wykonywanych przez Wnioskodawcę w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, napraw i serwisowania rolet oraz żaluzji a także limitów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wykonuje usługi montażu rolet zewnętrznych i wewnętrznych, żaluzji i markiz oraz ich napraw i serwisu. Ww. produkty montuje on zarówno w lokalach lub budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych. Montowane rolety, żaluzje lub markizy są indywidualnie dopasowane do wymagań klientów, w szczególności w zakresie rozmiarów, kolorów itp. Montaż rolet zewnętrznych związany jest niejednokrotnie z pracami budowlanymi takimi, jak: podkucie tynku, gipsowanie itp.

Zlecenia na ww. montaże otrzymuje m.in. od producentów rolet, żaluzji, markiz. Materiały wykorzystywane do montażu otrzymuje od zleceniodawców. Faktury wystawiane dla zleceniodawców dotyczące usługi montażu rolet oraz napraw i serwisu w lokalu lub budynku mieszkalnym były przez Zainteresowanego objęte stawką VAT 8%.

Wyżej opisana działalność sklasyfikowana została pod nr PKD 43.33.Z - zakładanie stolarki budowlanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku świadczenia wyżej opisanych usług w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12-12c i wykonywanych w ramach:
  1. modernizacji tych obiektów, czyli w sytuacji, gdy roboty te będą miały na celu unowocześnienie lub też podniesienie wartości oraz możliwości użytkowych modernizowanych środków lub
  2. termomodernizacji tych obiektów, czyli w sytuacji, gdy roboty będą miały na celu zmniejszenie zaopatrzenia na energię końcową dostarczaną przez systemy techniczne lub
  3. remontu tych obiektów, czyli w sytuacji, gdy roboty te będą miały na celu odtworzenie stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, Wnioskodawca będzie miał prawo zastosowania 8% stawki podatku VAT...
 2. Czy w przypadku napraw i serwisowania rolet oraz żaluzji w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12-12c zastosowanie ma stawka VAT 8%...
 3. Czy w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy VAT, świadcząc usługi opisane w punkcie pierwszym, 8% stawkę podatku VAT, Zainteresowany ma prawo stosować tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W przypadku świadczenia wyżej opisanych usług w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12-12c i wykonanych w ramach:

 1. modernizacji tych obiektów, czyli w sytuacji, gdy roboty te będą miały na celu unowocześnienie lub też podniesienie wartości oraz możliwości użytkowych modernizowanych środków (założenie rolet unowocześnia budynek oraz podnosi jego standard i wartość) lub
 2. termomodernizacji tych obiektów, czyli w sytuacji, gdy roboty będą miały na celu zmniejszenie zaopatrzenia na energię końcową dostarczaną przez systemy techniczne (założenie rolet zewnętrznych powoduje zmniejszenie strat ciepła) lub
 3. remontu tych obiektów, czyli w sytuacji, gdy roboty te będą miały na celu odtworzenie stanu pierwotnego przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

będzie miał on prawo zastosować 8% stawkę podatku VAT.

Ad. 2

W przypadku naprawy lub serwisu rolet oraz żaluzji w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12-12c, zdaniem Zainteresowanego prawidłowo zastosowana została stawka VAT 8%, ponieważ kwalifikuje się to pod remont (odtwarzane są jej pierwotne funkcje poprzez naprawę mechanizmów ręcznego lub elektrycznego oraz naprawę uszkodzonej rolety).

Ad. 3

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy VAT, świadcząc usługi opisane w punkcie pierwszym, 8% stawkę podatku VAT, ma on prawo stosować tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe - w zakresie montaży rolet zewnętrznych wykonywanych przez Wnioskodawcę w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, napraw i serwisowania rolet zewnętrznych oraz limitów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,
 • nieprawidłowe - w zakresie montaży rolet wewnętrznych, żaluzji i markiz wykonywanych przez Wnioskodawcę w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz napraw i serwisowania rolet wewnętrznych i żaluzji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Przepis art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Jednocześnie, w myśl § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 • robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
  – w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje usługi montażu rolet zewnętrznych i wewnętrznych, żaluzji i markiz oraz ich napraw i serwisu. Montowane rolety, żaluzje lub markizy są indywidualnie dopasowane do wymagań klientów, w szczególności w zakresie rozmiarów, kolorów itp. Montaż rolet zewnętrznych związany jest niejednokrotnie z pracami budowlanymi takimi, jak: podkucie tynku, gipsowanie itp. Zlecenia na ww. montaże otrzymuje m.in. od producentów rolet, żaluzji, markiz. Materiały wykorzystywane do montażu Zainteresowany otrzymuje od zleceniodawców. Faktury wystawiane dla zleceniodawców dotyczące usługi montażu rolet oraz napraw i serwisu w lokalu lub budynku mieszkalnym były przez niego objęte stawką VAT 8%.

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „budowa”, „remont”, „modernizacja”, „termomodernizacja”, „przebudowa”, „roboty budowlane”, należy dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
 • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
 • przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),
 • remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

W świetle art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Pojęcie „modernizacja” – według słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Modernizacja, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinna zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do czynności i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Należy zauważyć, iż sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont, modernizacja lub termomodernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca wykonuje usługi polegające na montażu rolet zewnętrznych i wewnętrznych, żaluzji i markiz. Zlecenia na ww. montaże Zainteresowany otrzymuje m.in. od producentów rolet, żaluzji, markiz. Materiały wykorzystywane do montażu otrzymuje od zleceniodawców.

Ad. 1

Jak wskazał Wnioskodawca, montaż rolet zewnętrznych związany jest niejednokrotnie z pracami budowlanymi, takimi jak: podkucie tynku, gipsowanie itp.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż w przypadku wykonywania przez Zainteresowanego czynności polegających na montażu rolet zewnętrznych w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, w sytuacji, gdy wykonywane są w ramach remontu, modernizacji lub termomodernizacji, zastosowanie ma 8% stawka podatku VAT, w myśl art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Natomiast dla czynności polegających na montażu rolet wewnętrznych, żaluzji i markiz zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Bowiem czynności polegające na ich montażu są zaopatrywaniem obiektów (budynków, mieszkań) w elementy wyposażenia, a efekt wykonywanych prac nie staje się elementem konstrukcyjnym danego obiektu. Fakt trwałego przytwierdzenia rolet wewnętrznych, żaluzji i markiz do ścian, podłogi lub sufitu, w przedmiotowej sprawie pozostaje bez znaczenia, bowiem w wyniku mocowania nie następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku lub lokalu mieszkalnego.

Ad. 2

Wnioskodawca w przypadku naprawy lub serwisu rolet oraz żaluzji w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ustawy, zastosował stawkę VAT 8%, ponieważ kwalifikuje te czynności pod remont.

Biorąc pod uwagę fakt, iż za podstawie art. 41 ust. 12 ustawy dla zastosowania stawki podatku w wysokości 8% remont musi dotyczyć obiektów budowlanych lub ich części, naprawy i serwisowania rolet zewnętrznych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT.

Natomiast w przypadku napraw i serwisowania rolet wewnętrznych oraz żaluzji w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. art. 146 pkt 1 ustawy.

Ponieważ ich remont nie jest związany z obiektem budowlanym lub jego częścią (rolety wewnętrzne oraz żaluzje, jak już wskazano w niniejszej interpretacji, stanowią elementy wyposażenia).

Ad. 3

W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2, preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Wobec powyższego, Zainteresowany dla czynności, dla których ma prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 8%, winien stosować tą stawkę tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.