IBPP4/4512-44/16/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie dostawy towarów na terytorium innego państwa z montażem lub ich instalacją albo bez ich montażu lub instalacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 4 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów na terytorium innego państwa z montażem lub ich instalacją albo bez ich montażu lub instalacji jest: prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów na terytorium innego państwa opodatkowania dostawy towarów na terytorium innego państwa z montażem lub ich instalacją albo bez ich montażu lub instalacji. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 maja 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 26 kwietnia 2016 r. znak: IBPP4/4512-44/16/PK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż (i ewentualny montaż lub instalacja) regałów. Regały, które są przedmiotem obrotu firmy to regały półkowe, regały biurowe, których nie ma konieczności przytwierdzać do konstrukcji budynku. Jednak w ofercie firmy są też wielopoziomowe regały półkowe oraz konstrukcje stalowe, które są montowane w budynkach w ten sposób, że są przytwierdzane do tych budynków. Wielopoziomowe regały półkowe oraz konstrukcje stalowe są wykonywane pod konkretne zlecenia Klientów, a następnie dostarczane do nich. Klienci albo zamawiają wyłącznie dostawę regałów albo zamawiają dostawę regałów wraz z ich montażem lub instalacją (przy czym wykonane czynności montażu czy instalacji tych regałów nie można uznać za proste czynności umożliwiające funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, o czym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT).

W przypadku dostawy wielopoziomowych regałów półkowych oraz konstrukcji stalowych (bez ich montażu lub instalacji) wnioskodawca traktuje te transakcje jako dostawy towarów, a miejscem świadczenia (dostawy towarów) jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W tych przypadkach miejscem dostawy towarów jest zawsze terytorium kraju (RP).

W przypadku dostawy wielopoziomowych regałów półkowych oraz konstrukcji stalowych wraz z ich montażem lub instalacją Wnioskodawca traktuje te transakcje jako dostawy towarów wraz z montażem, gdzie miejscem dostawy tych towarów jest miejsce, w którym te towary są montowane (w przypadku, gdy montaż odbywa się w Polsce - miejscem świadczenia jest terytorium kraju (RP); w przypadku, gdy montaż odbywa się poza terytorium kraju (RP) - miejsce świadczenia jest poza terytorium kraju (dostawa nie podlega opodatkowaniu w Polsce).

W przypadku dostawy regałów (z montażem czy nie) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Wnioskodawca opodatkowuje te dostawy podstawową stawką podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Natomiast w przypadku dostawy tych towarów poza terytorium kraju (RP) Wnioskodawca rozlicza te transakcje w następujący sposób:

 1. w przypadku dostawy towarów (bez ich montażu lub instalacji) na terytorium innego (niż Polska) kraju UE - Wnioskodawca opodatkowuje tę dostawę stawką podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 0%, pod warunkiem, że nabywca jest zarejestrowany na terytorium innego kraju UE do rejestru podatników VAT-UE i przed terminem do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy Wnioskodawca posiada dokumenty, które potwierdzają wywóz tego towaru na terytorium innego kraju UE; w przypadku gdy nabywcą w tym przypadku będzie podatnik niezidentyfikowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych Spółka opodatkowuje tę dostawę stawką podatku VAT w wysokości 23%;
 2. w przypadku dostawy towarów wraz z ich montażem (lub instalacją) na terytorium innego (niż Polska) kraju UE - Wnioskodawca nie opodatkowuje tej dostawy w Polsce, ponieważ zgodnie z regulacjami w zakresie VAT miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary są montowane; w tym przypadku bez znaczenia jest czy nabywca dostawy towarów wraz z montażem jest zidentyfikowany w państwie nabycia dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych;
 3. w przypadku dostawy towarów (bez ich montażu lub instalacji) poza terytorium UE - Wnioskodawca traktuje tę dostawę jako eksport towarów i opodatkowuje tę dostawę stawką podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 0%, pod warunkiem, że spełnione są warunki dot. opodatkowania eksportu oraz Wnioskodawca posiada potwierdzenie wywozu tego towaru poza terytorium UE;
 4. w przypadku dostawy towarów wraz z ich montażem (lub instalacją) poza terytorium UE - Wnioskodawca nie opodatkowuje tej dostawy w Polsce, ponieważ zgodnie z regulacjami w zakresie VAT miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary są montowane; w tym przypadku również bez znaczenia jest kto jest nabywcą dostawy towarów wraz z ich montażem (lub instalacją).

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), bez jego montażu. Spółka przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
 2. W przypadku eksportu towarów, bez jego montażu. Spółka przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymała (i posiada w swojej dokumentacji) dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
W związku z powyższym zadano pytanie.
 1. Jak należy opodatkować dostawę regałów (bez ich montażu lub instalacji) na terytorium innego (niż Polska) kraju UE...
 2. Jak należy opodatkować dostawę regałów wraz z ich montażem (lub instalacją) w przypadku, gdy ich montaż (lub instalacja) odbywa się na terytorium innego (niż Polska) kraju UE... Czy w tym przypadku znaczenie ma kto jest nabywcą przedmiotowych regałów...
 3. Jak należy opodatkować dostawę regałów (bez ich montażu lub instalacji) poza terytorium UE...
 4. Jak należy opodatkować dostawę regałów wraz z ich montażem (lub instalacją) w przypadku, gdy ich montaż lub instalacja odbywa się poza terytorium UE... Czy w tym przypadku znaczenie ma kto jest nabywcą przedmiotowych regałów...

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu),

 1. Dostawa regałów (bez ich montażu lub instalacji) na terytorium innego (niż Polska) kraju UE podlega opodatkowaniu na terytorium kraju (RP):
  1. w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - stawką VAT w wysokości 0%
  2. w przypadku dostawy towarów na rzecz polskiego nabywcy (gdy nabywcą towarów jest podatnik polski, który odbiera je (nabywa) na terytorium innego państwa członkowskiego - a towary są przemieszczane z Polski do tego państwa członkowskiego - i który nie został zidentyfikowany na terytorium tego państwa do transakcji wewnątrzwspólnotowych) - stawką VAT w wysokości 23%.
 2. Dostawa regałów wraz z ich montażem (lub instalacją) w przypadku, gdy ich montaż odbywa się na terytorium innego (niż Polska) kraju UE nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Bez znaczenia jest w tym przypadku kto jest nabywcą przedmiotowych regałów.
 3. Dostawa regałów (bez ich montażu lub instalacji) poza terytorium UE podlega opodatkowaniu na terytorium kraju (RP):
  1. w przypadku eksportu towarów - stawką VAT w wysokości 0%
  2. w przypadku dostawy towarów na rzecz polskiego nabywcy (niebędącej eksportem towarów) - stawką VAT w wysokości 23%.
 4. Dostawa regałów wraz z ich montażem (lub instalacją) w przypadku, gdy ich montaż odbywa się poza terytorium UE nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju (RP). Bez znaczenia jest w tym przypadku kto jest nabywcą przedmiotowych regałów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów; o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkiej postacie energii. Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy VAT (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy VAT przez eksport towarów - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Art. 13 ust. 1 ustawy VAT stanowi, iż przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W myśl art. 13 ust. 2 ustawy VAT, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Stosownie do art. 13 ust. 6 ustawy VAT, wewnątrzwspólnotową dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7.

Przywołane powyżej przepisy wskazują że jeżeli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą w celu przeniesienia na konkrety podmiot prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas transakcja - wewnątrzwspólnotową dostawa towarów w sprzedaży, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie.

Na podstawie art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy VAT, przemieszczenia towarów, o którym mowa w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku, gdy towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz.

Powołany przepis art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT stanowi, iż miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast zgodnie z zasadą ogólną dot. ustalania miejsca świadczenia przy dostawie towarów - miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Podsumowanie

Dokonując dostawy towarów (bez instalacji czy montażu) Wnioskodawca opodatkowuje te dostawy na terytorium kraju (RP) wykazując w fakturach, rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT sprzedaż ze stawkami VAT właściwymi dla danej dostawy:

 • w przypadku eksportu towarów - stawką VAT w wysokości 0%,
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - stawką VAT w wysokości 0%,
 • w przypadku dostawy tzw. krajowej (lub w przypadku braku spełnienia wymagań warunkujących dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu towarów) - stawką VAT w wysokości 23%.

Dokonując dostawy towarów wraz z ich montażem czy Instalacją Spółka opodatkowuje te dostawy na terytorium kraju wyłącznie w przypadku, gdy montaż lub instalacja tych towarów odbywa się na terytorium kraju (RP). Natomiast dostawy towarów wraz z ich montażem czy instalacją w przypadkach gdy instalacja lub montaż tych towarów odbywa się poza terytorium kraju (w UE lub poza UE) nie będą podlegały opodatkowaniu dla celów podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce. Dostawy te dla celów VAT podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym odbywa się montaż (lub instalacja) tych towarów oraz według regulacji prawnych obowiązujących w kraju montażu czy instalacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. (art. 2 pkt 1 ustawy). Natomiast przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W celu przedstawienia właściwego rozumienia pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” – art. 7 ust. 1 ustawy – należy zaznaczyć, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Należy przy tym uznać, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Ponieważ istotą dostawy towarów nie jest przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. Idąc dalej należy wskazać, że czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym, ponieważ „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy.

W myśl art. 13 ust. 1 i 2 przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Przywołane powyżej przepisy wskazują, że jeżeli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą, w celu dostawy, tj. przeniesienia na konkretny podmiot prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas transakcja – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Definiując pojęcie eksportu towarów ustawodawca dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy towar będący przedmiotem eksportu jest wywożony przez dostawcę albo jest wywożony na jego rzecz oraz gdy wywóz jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju albo na jego rzecz. Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej i na niego wystawione są dokumenty eksportowe, jako zgłaszającego towar do odprawy celnej - stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium UE, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz.

Aby zatem uznać daną czynności za eksport towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, powinny wystąpić łącznie następujące przesłanki:

 • musi mieć miejsce jedna z czynności określonych w art. 7 ustawy;
 • w konsekwencji tej czynności musi nastąpić wywóz towaru z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terytorium UE przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni);
 • wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Dwie pierwsze przesłanki mają charakter faktyczny i musi je łączyć bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy, tzn. w wykonaniu jednej ze ściśle sprecyzowanych w ustawie czynności (dostawy) towar opuszcza terytorium kraj w celu dostarczenia go do kraju trzeciego, przy czym nabywca tego towaru w wykonaniu tej czynności nabywa prawo do rozporządzania nim jak właściciel (zasadniczo warunek ten ziszcza się poprzez przeniesienie własności towaru). Ostatnia przesłanka ma charakter formalny i wiąże się z udokumentowanym i legalnym wywozem towarów poza terytorium kraju.

Miejscem dostawy towarów - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - jest w przypadku:

 1. towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy,
 2. towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ustawodawca uznał, że mogą zaistnieć sytuacje, w których poza dokonaniem dostawy towarów, dostawca zobowiązuje się również zainstalować/zamontować dostarczany towar, przy użyciu środków własnych, lub przy wykorzystaniu zasobów innego podmiotu. Ponadto, ustawodawca uznał, że w takich sytuacjach świadczeniem nadającym charakter wszystkim podjętym przez dostawcę czynnościom jest właśnie dostawa towarów.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć „montaż lub instalacja”, niemniej jednak zastrzega ona, że stosownie do cytowanego powyżej art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, instalacji lub montażu nie zalicza się prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Jako „proste czynności”, zdaniem Organu należy rozumieć działania, umożliwiające funkcjonowanie danego towaru/sprzętu, które potencjalny nabywca mógłby wykonać we własnym zakresie. A contrario, za montaż lub instalację należy uznać takie czynności, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności znanych przede wszystkim dostawcy montowanego lub instalowanego towaru/sprzętu.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. Zgodnie zaś z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy).

Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów posiadał w swojej dokumentacji dowody (o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), które potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ważne jest to aby przedmiotowe dokumenty zawierały informacje, z których jednoznacznie wynika, że określony towar - będący przedmiotem dostawy - został faktycznie dostarczony do innego państwa członkowskiego.

Jak wynika z wniosku Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż (i ewentualny montaż lub instalacja) regałów. Regały, które są przedmiotem obrotu firmy to regały półkowe, regały biurowe, których nie ma konieczności przytwierdzać do konstrukcji budynku. Jednak w ofercie firmy są też wielopoziomowe regały półkowe oraz konstrukcje stalowe, które są montowane w budynkach w ten sposób, że są przytwierdzane do tych budynków. Wielopoziomowe regały półkowe oraz konstrukcje stalowe są wykonywane pod konkretne zlecenia Klientów, a następnie dostarczane do nich. Klienci albo zamawiają wyłącznie dostawę regałów albo zamawiają dostawę regałów wraz z ich montażem lub instalacją (przy czym wykonane czynności montażu czy instalacji tych regałów nie można uznać za proste czynności umożliwiające funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, o czym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT).

Przenosząc powyższy stan prawny na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że w przypadku gdy:

Ad. 1

 • towary są dostarczane - bez montażu lub instalacji - na terytorium innego (niż Polska) kraju UE, a nabywca jest zarejestrowany na terytorium tego kraju UE do rejestru podatników VAT-UE i przed terminem do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy Wnioskodawca posiada dokumenty, które potwierdzają wywóz tego towaru na terytorium innego kraju UE - transakcje należy rozpoznać jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju stawką VAT w wysokości 0%,
 • towary są dostarczane - bez montażu lub instalacji - na terytorium innego (niż Polska) kraju UE, a nabywca nie posiada właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wspólnotowych, nadanego przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy - transakcje należy rozpoznać jako dostawę krajową opodatkowaną na terytorium kraju stawką VAT w wysokości 23%,

Ad. 2

 • towary są dostarczane - z montażem lub instalacją - na terytorium innego (niż Polska) kraju UE, miejscem dostawy, a tym samym i opodatkowania, jest kraj w którym towary te są montowane lub instalowane. Status nabywcy w tym przypadku jest bez znaczenia,

Ad. 3

 • towary są dostarczane - bez montażu lub instalacji - na terytorium państwa trzeciego tj. dostawa stanowi eksport towarów i Wnioskodawca posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej - transakcja podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0%,
 • w przypadku dostawy towarów na rzecz polskiego nabywcy (niebędącej eksportem towarów) – transakcja podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%,

Ad. 4

 • towary są dostarczane - z montażem lub instalacją - na terytorium państwa trzeciego, miejscem dostawy, a tym samym i opodatkowania, jest kraj w którym towary te są montowane lub instalowane. W tym przypadku nie występuje eksport towarów. Status nabywcy w tym przypadku jest bez znaczenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.