IBPP2/443-639/11/BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zgodnie z obowiązującą w 2011 roku ustawą o podatku od towarowi usług Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% na wykonywane przez niego usługi:­- zabudowy wnęk szafami i pawlaczami,­- montaż klimatyzacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2011r. (data wpływu 27 maja 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2011r. (data wpływu 29 lipca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8%:

 • dla usługi zabudowy wnęk szafami i pawlaczami – jest nieprawidłowe,
 • dla usługi montażu klimatyzacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usługi zabudowy wnęk szafami i pawlaczami oraz usługi montażu klimatyzacji.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 lipca 2011r. (data wpływu 29 lipca 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 19 lipca 2011r. znak: IBPP2/443-639/11/BW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się konserwacją, naprawą, sprzedażą i montażem klimatyzacji oraz wykonywaniem usług zabudowy wnęk szafami i pawlaczami. Oferta powyższych usług jest skierowana również do osób fizycznych. Po zakończeniu powyższych usług będzie wystawiana faktura zawierająca łączną wartość usługi oraz zużytych materiałów (w tym również zakupionej klimatyzacji od producenta).

Usługi te będą wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 na powyżej wykonywane usługi Wnioskodawca zamierza stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% do 150 m2 przy lokalach mieszkalnych, do 300 m2 przy domach jednorodzinnych.

Natomiast w piśmie z dnia 28 lipca 2011r. Wnioskodawca wskazał, że czynności stanowiące usługi montażu stolarki budowlanej i montażu klimatyzacji wykonywane będą w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy.

Kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji polegać będzie na wykonaniu usługi budowlano-montażowej, na którą składają się następujące elementy:

 • Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót,
 • Zamówienie i zakup stosownych urządzeń /np. klimatyzatorów/ oraz materiałów, a także ewentualnie usług obcych niezbędnych do wykonania instalacji klimatyzacji,
 • Wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych,
 • Wykonanie, nadzorowanie i zabezpieczenie wykonywanych prac,
 • Wykonanie montażu urządzeń instalacji,
 • Ewentualne uruchomienie instalacji.

Usługi świadczone w postaci trwałej zabudowy przestrzennej: kuchennej, łazienkowej lub innej wnękowej, wykonywane będą z wykorzystaniem wyłącznie własnych, wcześniej zakupionych materiałów, a mianowicie płyt meblowych, blatów, luster oraz elementów metalowych i niemetalowych dociętych na konkretny wymiar.

Wystawiona faktura VAT będzie zawierać zgodnie z umową jedną pozycję, w której zostanie wykazana pełna wartość świadczonej usługi. Towar oraz materiały wykorzystane do wykonania usługi stanowić będą integralny element całej usługi.

Umowy z klientem będą zawierane na montaż klimatyzacji, wykonanie zabudowy wnęk.

Na inne czynności, np. konserwację klimatyzacji, umowy będą zawierane odrębnie na poszczególne czynności.

Opisane we wniosku czynności Wnioskodawca zamierza wykonywać tylko w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 oraz w budynkach jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z obowiązującą w 2011 roku ustawą o podatku od towarowi usług Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% na przedstawione powyżej wykonywane przez niego usługi...

Natomiast w piśmie z dnia 28 lipca 2011r. Wnioskodawca wskazał, że przedstawione we wniosku pytanie odnosi się do następujących czynności, które planuje wykonywać:

 • Zabudowa wnęk szafami i pawlaczami,
 • Montaż klimatyzacji.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wymienione czynności w opisie stanu faktycznego tj. montaż klimatyzacji oraz zabudowa wnęk szafami wnękowymi i pawlaczami zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług - upoważniają do stosowania stawki podatku w wysokości 8%, w przypadku wykonywania ich w obiektach budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Przepisy dotyczące wskazanej obniżonej stawki podatku VAT zawarte zostały między innymi w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu „Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się zgodnie z art. 41 ust. 12a obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zdaniem Wnioskodawcy obniżoną stawkę VAT tj. 8% można stosować do usług wymienionych w opisie stanu faktycznego na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Uregulowania powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, oznaczają, że w przypadku usług wykonywanych w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 oraz budynków jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 będzie miała zastosowanie stawka obniżona w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:

 • stawki podatku dla usługi zabudowy wnęk szafami i pawlaczami – za nieprawidłowe
 • stawki podatku dla usługi montażu klimatyzacji – za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel /.../.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 /.../.

W myśl art. 5a ww. ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ponadto zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), które weszło w życie z dniem 6 kwietnia 2011r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
  –w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Natomiast w myśl § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Dodatkowo należy zauważyć, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 5 kwietnia 2011r. ww. kwestię regulował analogicznie brzmiący przepis rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja, przebudowa oraz roboty budowlane, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Natomiast przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7 ww. artykułu).

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykuł przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej (źródło: ...).

Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia „roboty budowlane” należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w „Uniwersalnym słowniku języka polskiego” Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie „robota” oznacza „zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś”. Na tej podstawie należało uznać, że sformułowanie użyte przez normodawcę „roboty budowlano-montażowe” zawsze oznaczać będzie czynności, również montaż. „Montaż” to składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość.

W związku z przytoczonymi definicjami stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

W tym miejscu należy wskazać, iż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r., zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniżało się do wysokości 7% w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

–w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Analiza powołanych wyżej przepisów § 37, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r. rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009r. oraz obowiązującego po tym dniu rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010r. a także ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011r. prowadzi do wniosku, iż zakres stosowania obniżonej stawki podatku po 1 stycznia 2011r. uległ zawężeniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się, m. in., montażem klimatyzacji oraz wykonywaniem usług zabudowy wnęk szafami i pawlaczami.

Wnioskodawca wskazał, że czynności stanowiące usługi montażu stolarki budowlanej i montażu klimatyzacji wykonywane będą w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy.

Kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji polegać będzie na wykonaniu usługi budowlano-montażowej, na którą składają się następujące elementy:

 • Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót,
 • Zamówienie i zakup stosownych urządzeń /np. klimatyzatorów/ oraz materiałów, a także ewentualnie usług obcych niezbędnych do wykonania instalacji klimatyzacji,
 • Wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych,
 • Wykonanie, nadzorowanie i zabezpieczenie wykonywanych prac,
 • Wykonanie montażu urządzeń instalacji,
 • Ewentualne uruchomienie instalacji.

Z kolei usługi świadczone w postaci trwałej zabudowy przestrzennej: kuchennej, łazienkowej lub innej wnękowej, wykonywane będą z wykorzystaniem wyłącznie własnych, wcześniej zakupionych materiałów, a mianowicie płyt meblowych, blatów, luster oraz elementów metalowych i niemetalowych dociętych na konkretny wymiar.

Wnioskodawca wskazał, że umowy z klientem będą zawierane na montaż klimatyzacji, wykonanie zabudowy wnęk.

Towar oraz materiały wykorzystane do wykonania usługi stanowić będą integralny element całej usługi. Wystawiona faktura VAT będzie zawierać zgodnie z umową jedną pozycję, w której zostanie wykazana pełna wartość świadczonej usługi.

Z wniosku wynika też, że opisane wyżej czynności Wnioskodawca zamierza wykonywać tylko w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 oraz w budynkach jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2.

W przedmiotowej sprawie wyjaśnienia wymaga, czy do opisanych wyżej usług (zabudowy wnęk szafami i pawlaczami oraz montażu klimatyzacji) Wnioskodawca będzie mógł stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy na wstępie wskazać, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Mając na uwadze wyżej wskazany stan prawny oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić iż usług trwałej zabudowy wnęk szafami i pawlaczami, które to zabudowy będą wykonywane w budynkach i lokalach mieszkalnych, nie można uznać za konserwację, remont, modernizację, a także przebudowę, bowiem czynności te nie dotyczą substancji samego budynku. Stałą zabudowę wnęk szafami i pawlaczami należy uznać za wyposażenie budynku (lokalu), a fakt trwałego ich przytwierdzenia do ścian, podłoża i sufitu, pozostaje bez znaczenia bowiem nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego opisane we wniosku usługi polegające na wykonaniu trwałej zabudowy wnęk szafami i pawlaczami, nie można uznać za wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również w § 7 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym nie podlegają one opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, lecz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, 23% stawką podatku.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% do usług zabudowy wnęk szafami i pawlaczami należy uznać za nieprawidłowe.

Natomiast biorąc pod uwagę ww. powołane definicje: „budowy”, „remontu”, modernizacji” oraz „przebudowy”, zdaniem tut. organu, usługę montażu klimatyzacji (tj. wykonanie instalacji klimatycznej) należy zaliczyć do usług, które mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Usługa ta ma bowiem na celu unowocześnienie, trwale ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadząc do zwiększenia jego wartości użytkowej.

Z przedstawionego we wniosku opisy sprawy wynika, że Wnioskodawca dostarcza towar (klimatyzatory) wraz z montażem tego urządzenia w ramach usługi budowlano-montażowej.

Zatem przedmiotowa usługa montażu klimatyzacji stanowiąca część usługi budowlano-montażowej, w sytuacji gdy będzie wykonywana przez Wnioskodawcę w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, to zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011r. przepisami zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% do usług montażu klimatyzacji należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ pragnie zauważyć iż w przedmiotowej interpretacji nie rozstrzygano kwestii zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do wymienionych we wniosku usług konserwacji, naprawy oraz sprzedaży klimatyzacji gdyż jak wynika z pisma Wnioskodawcy z dnia 28 lipca 2011r. pytanie Wnioskodawcy, przedstawione w poz. 70 wniosku, nie odnosi się do tych usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.