0112-KDIL1-1.4012.760.2018.1.MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dokonywanej przez Wnioskodawcę dostawy towarów wraz z montażem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2018 r. (data wpływu 24 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dokonywanej przez Wnioskodawcę dostawy towarów wraz z montażem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dokonywanej przez Wnioskodawcę dostawy towarów wraz z montażem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik to osoba fizyczna posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą „A”.

Przedmiot działalności Podatnika (dalej również Wnioskodawca) obejmuje sprzedaż akcesoriów łazienkowych i środków czystości. W ofercie Podatnika znajduje się m.in. sprzedaż dozowników mydła i innych pojemników na ręczniki składane, pojemników na papier toaletowy, koszy pedałowych, ręczników ściennych i itp. (dalej określanych jako: wyroby).

Podatnik dokonując dostawy powyżej wskazanych wyrobów dokonuje również usługi montażu tych wyrobów u klienta (w miejscu przeznaczenia). Montaż polega na wykonaniu nieskomplikowanych technicznie czynności. Te czynności polegają na zamontowaniu wyrobów na ścianie – czynności składające się na usługę montażu obejmują wówczas w szczególności: wywiercenie otworu w ścianie, przykręcenie wyrobów do ściany za pomocą odpowiedniej śruby (lub innego podobnego wyrobu). Montaż tego rodzaju pojemników polegać może także na zamontowaniu wyrobów wewnątrz ścianki gipsowej – czynności składające się na usługę montażu obejmują wówczas w szczególności: wycięcie otworu w ściance gipsowej, zamontowanie wyrobu w ściance, dzięki czemu dostęp do urządzenia jest obustronny – np. w przypadku pojemników na papier – z jednej strony pobiera/wyciąga się papier, a z drugiej strony uzupełnia się zapasy papieru. Przedmiot świadczonych usług nie obejmuje robót wykończeniowych po zakończeniu montażu.

Świadczona usługa montażu nie wymaga istotnego zaangażowania technicznego – do wykonania tej usługi nie jest potrzebny skomplikowany sprzęt techniczny – wystarczające jest posłużenie się prostym urządzeniem służącym wywierceniu otworów w ścianie (np. wiertarka) oraz użycie śrub za pomocą których monter dokona zainstalowania wyrobów na ścianie; nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy umożliwiającej prawidłowe wykonanie usługi montażu – monterzy dokonujący zamontowania wyrobów na ścianie nie posiadają specjalistycznego wykształcenia, wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, bowiem czynności przez nich wykonywane stanowią proste czynności techniczne; nie wymaga dużego zaangażowania czasowego – czas poświęcony na wykonanie usługi montażu jednego wyrobu wynosi kilkanaście/kilkadziesiąt minut.

Właścicielem surowca służącego do wykonania usługi, czyli właścicielem wyrobów będących przedmiotem montażu jest Podatnik, który występuje w charakterze dystrybutora tych wyrobów.

Dostawa wyrobów jest dokonywana w szczególności na rzecz: Generalnego Wykonawcy (który wykonuje dane zadanie inwestycyjne na rzecz Inwestora) – wówczas Podatnik występuje w charakterze podwykonawcy i dokonuje montażu wyrobów na terenie budowy, ostatecznego/końcowego odbiorcy, czyli podmiotu, który zamawia u Podatnika dostawę wyrobów wraz z ich montażem.

Dostawę wyrobów będącą przedmiotem wniosku, Podatnik świadczy m.in.: na podstawie zawartej między stronami umowy, której przedmiot jest określony jako dostawa i montaż dozowników mydła i płynów dezynfekcyjnych, pojemników na ręczniki składane, koszy pedałowych oraz ręczników ściennych – w przypadku, gdy są to usługi świadczone na rzecz Generalnego Wykonawcy (ad pkt 1 powyżej) – albo na podstawie zlecenia (zamówienia) skierowanego do Podatnika, wówczas do dostawy wyrobów dochodzi bez uprzedniego zawierania umowy pomiędzy stronami.

W zakresie PKWiU, do którego należy zaklasyfikować dokonywaną przez Podatnika dostawę wyrobów, Podatnik wskazuje, że uważa, że: sprzedaż wraz z montażem wyrobów: dozowniki mydła i płynów dezynfekcyjnych, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe klasyfikuje się pod PKWiU 46.49.19.0 „Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych”; sprzedaż wraz z montażem koszy pedałowych klasyfikuje się pod PKWiU 46.74.11.0 „Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Podatnik wnosi o potwierdzenie - odpowiedź na pytanie - że dokonywana przez Podatnika dostawa towarów wraz z montażem stanowi świadczenie złożone podlegające jednolitym zasadom związanym z rozliczaniem VAT, właściwym dla dostawy towarów, a tym samym nie ma tu zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia (o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT) i podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT od tej transakcji jest Podatnik?

Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów wraz z montażem stanowiących świadczenie złożone podlegające jednolitym zasadom związanym z rozliczaniem VAT, właściwym dla dostawy towarów, a tym samym nie ma tu zastosowania odwrotne obciążenie i podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT od tej transakcji jest Podatnik.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.; obecnie Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 – przypis tut. organu) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy – w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

W świetle art. 17 ust. 2 ustawy – w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Załącznik nr 14 do ustawy, zawiera zamkniętą listę usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców.

Należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 bądź 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia.

W tym miejscu należy wskazać, że dla celów podatkowych złożone działania podatnika traktowane są co do zasady – jako jednolita całość. Oznacza to, że jeżeli podatnik dokonuje kilku świadczeń na rzecz klienta i są one ze sobą powiązane tak, że obiektywnie rzecz biorąc tworzą z ekonomicznego punktu widzenia jedną całość, którą jedynie sztucznie można byłoby podzielić, to te elementy lub świadczenia – dla celów podatku od towarów i usług – stanowią jedną całość.

O tym, czy świadczenie jest dostawą towarów, czy usługą powinien przesądzić element, który w ramach całego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i 0V Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, natomiast pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Wnioskodawca dokonując dostawy powyżej wskazanych wyrobów dokonuje również usługi ich montażu u klienta (w miejscu przeznaczenia). Montaż polega na wykonaniu nieskomplikowanych technicznie czynności polegających na zamontowaniu wyrobów na ścianie oraz zamontowaniu wyrobów wewnątrz ścianki gipsowej.

Przedmiot świadczonych usług nie obejmuje robót wykończeniowych po zakończeniu montażu.

Świadczona przez Wnioskodawcę usługa montażu nie wymaga istotnego zaangażowania technicznego, nie wymaga także posiadania specjalistycznej wiedzy umożliwiającej prawidłowe wykonanie usługi montażu ani dużego zaangażowania czasowego.

Wnioskodawca wskazuje, że klasyfikuje sprzedaż wraz z montażem wyrobów: dozowniki mydła i płynów dezynfekcyjnych, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe pod symbolem PKWiU – 46.49.19.0 – „Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych”, natomiast sprzedaż wraz z montażem koszy pedałowych pod symbolem PKWIU – 46.74.11.0 – „Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych”.

Należy wskazać, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, sklasyfikowane pod wskazanymi przez niego symbolami statystycznymi, nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy. Zatem w przedmiotowej sprawie dla prawidłowego opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności (zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia) istotna jest klasyfikacja czynności będących przedmiotem transakcji, a nie kwestia badania ich złożoności.

W konsekwencji należy stwierdzić, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności obejmujące sprzedaż wraz z montażem dozowników mydła i płynów dezynfekcyjnych, pojemników na papier toaletowy, pojemników na ręczniki papierowe sklasyfikowanych do PKWiU 46.49.19.0 oraz sprzedaż wraz z montażem koszy pedałowych sklasyfikowanych do PKWiU 46.74.11.0 nie są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ nie stanowią usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy. Zatem to Wnioskodawca jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z ww. transakcjami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji wykonywanych czynności do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zatem tutejszy organ nie jest uprawniony do oceny poprawności klasyfikacji statystycznej czynności będących przedmiotem pytania. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.