Montaż instalacji gazowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to montaż instalacji gazowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy usługi wyżej opisane będą podlegać opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7% czy też stawką 22%?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2009r. (data wpływu 19 października 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 października 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zakup i montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym daje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% czy 60%?.

Fragment:

(...) § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 21 września 2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 23 września 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług zawartego w zapytaniu stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatniczka zwróciła się z zapytaniem czy zakup i montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym daje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100 %, czy 60 %. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatniczka zakupiła i zamontowała w samochodzie osobowym instalację gazową. Według wystawionej faktury koszt robocizny wyniósł 520,- zł. netto, a materiałów 2.850,50 zł. netto. Razem 3.370,50 zł. netto, kwota VAT od tej sumy to 741,51 zł. Samochód osobowy służy prowadzonej działalności gospodarczej i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować wykonując usługi w zakresie instalowania, przeglądu, serwisu i konserwacji kotłów gazowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego ?

Fragment:

(...) Spółka wykonuje działalność usługową w zakresie instalowania, przeglądu, serwisu i konserwacji kotłów gazowych określonych symbolem PKWiU 28.22.90-00.00. Usługi dotyczą w większości obsługi budownictwa mieszkaniowego oznaczonego symbolem PKOB 11. Zdaniem Spółki na w/w usługi może ona stosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 7%. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego wyjaśnia się co następuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług polegających na pomiarze szczelności instalacji gazowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 45.22.30-00.00 - roboty związane z instalacją gazową.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 kwietnia 2005r. /data wpływu do Urzędu 18.05.2005r./ uzupełnionego w dniu 20.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe u z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 16 kwietnia 2005r. /data wpływu do Urzędu 18.05.2005r./ uzupełnionym w dniu 20.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania stawki podatku w wysokości 7% do usług polegających na pomiarze szczelności instalacji gazowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych według Strony pod symbolem PKWiU 45.33.30-00.00 - „Roboty związane z instalacja gazową”. (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Podatnika - stacji montażu instalacji gazowych dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupionego gazu płynnego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 14 lutego 2005 r. (data wpływu 15 lutego 2005r.) – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi stacje naprawy m. in. samochodów osobowych. W ramach prowadzonej działalności Strona dokonuje również montażu instalacji gazowej do ww. wymienionych samochodów. W celu sprawdzenia poprawności zamontowanej instalacji gazowej i przeprowadzenia niezbędnej regulacji Strona zakupuje gaz. Strona traktuje powyższy zakup jako zakup materiału niezbędnego do wykonania usługi montażu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie będącym w leasingu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i czy będzie można odliczyć podatek VAT od faktury za tą usługę?

Fragment:

(...) i w świetle cytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług informuję, że z postanowienia tut. Urzędu nr P-1/415/8/2005 z dnia 18.08.2005 r. stanowiącego odpowiedź na zapytanie podatnika w części dotyczącej podatku dochodowego nie zachodzą ograniczenia wynikające z art. 88 ust. 1 pkt. 2 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle powyższego podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków /nabycie i montaż instalacji gazowej w samochodzie/ zaliczonych do środków trwałych nabywcy na zasadach ogólnych o ile związane będą ze sprzedażą opodatkowaną /art. 86 ust 1 cyt ustawy o podatku od towarów i usług/. Ponadto informuję, że niniejsza interpretacja: a/ odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści niniejszego postanowienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, b/ nie jest wiążąca dla (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatek w kwocie 2663,93 zł netto poniesiony na montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) W dniu 05.09.2005 roku wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie z zapytaniem:czy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatek w kwocie 2.663,93 zł netto poniesiony na montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiącym środek trwały?Zdaniem wnioskodawcy poniesiony wydatek można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż wydatki na modernizację środka trwałego - samochodu osobowego w roku podatkowym nie przekroczą 3.500 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego uznał stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie za prawidłowe. Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki poniesione na zakup gazu płynnego w celu wymaganego względami technicznymi sprawdzenia poprawności montażu, a także prawidłowego funcjonowania samochodowej instalacji gazowej i jej rozruchu mogą być zaliczone przez podmiot dokonujący montażu instalacji do kosztów uzysania przychodów?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach uprzejmie wyjaśnia: Stan faktyczny opisany przez Jednostkę jest następujący: Spółka w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się m. in. montażem samochodowych instalacji gazowych. Po wykonaniu montażu konieczne jest napełnienie zbiornika gazem płynnym w celu wymaganego względami technologicznymi sprawdzenia poprawności montażu, a także prawidłowego funkcjonowania instalacji i jej rozruchu. Zdaniem Jednostki, wydatki poniesione na zakup gazu płynnego w opisanym wyżej celu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako pozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Podatnika działalnością w przedmiotowym zakresie. Biorąc powyższe pod uwagę i kierując (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest możliwość oraz sposób odliczenia podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury dokumentującej montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym, który jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) samochód Renault Kangoo, który na mocy obowiązujących przepisów przestał być samochodem ciężarowym, a w którym dnia 20.09.2005r. zamontowano instalację gazową. Wobec czego powstała wątpliwość czy można odliczyć podatek VAT od faktury za montaż instalacji gazowej, oraz jak rozliczyć daną fakturę. We wniosku podatnik przedstawił własne stanowisko twierdząc, iż zdaniem podatnika można odliczyć podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych z faktury dokumentującej montaż instalacji gazowej w w/w samochodzie. Stan prawny na dzień 30.12.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach, udzielając interpretacji w przedmiotowej sprawie, wyjaśnia - koszty eksploatacji przedmiotowego samochodu (za wyjątkiem zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu) może Pan rozliczać w zakresie podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 86 ust. 10 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy stawka podatku VAT nad robót budowlano-montażowych w budownictwie mieszkaniowym wykonywanych wraz z materiałem wynosi 7 % ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt.2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Pana L D pełnomocnika Pani D A z dnia 24.06.2005 r. złożony do tut. organu podatkowego w dniu 24.06.2005 r. o interpretację zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku po wnikliwej analizie stanowiska wnioskodawcy, który uważa, iż wykonując usługi montażu centralnego ogrzewania, wentylacyjne lub instalacji wodno-kanalizacyjnych lub gazowych w lokalu mieszkalnym osoby fizycznej wraz z materiałem dostarczonym przez firmę może (...)