Montaż | Interpretacje podatkowe

Montaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to montaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy urządzeń wraz z ich montażem stawką podatku w wysokości 23% do całości przedmiotu umowy.
Fragment:
Z uwagi na fakt, że w wyniku realizacji ww. umowy Wnioskodawcy z nabywcą/zamawiającym dochodzi zarówno do dostawy urządzeń i świadczenia usług w postaci ich montażu lub instalacji (oraz innych czynności towarzyszących temu montażowi i instalacji) nie ulega wątpliwości, że opisana powyżej transakcja zawiera również inne elementy, które nie spełniają definicji dostawy towarów. Natomiast, że dostawa towarów z ich montażem lub instalacją (z próbnym uruchomieniem lub bez) w rozumieniu przepisów o VAT, uznawana jest za jednolitą gospodarczo transakcję wskazuje m.in. brzmienie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Powołane powyżej przepisy ustawy o VAT nie tylko wskazują jednoznacznie, że dostawa towarów z ich montażem lub instalacja stanowi jednolitą czynność opodatkowaną VAT, ale także że jest ona traktowana w całości (a zatem zarówno w odniesieniu do samej dostawy towarów jak i innych elementów, tj. montaż, instalacja, próbne uruchomienie) jako dostawa towarów. Stanowisko takie potwierdza m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 marca 2007 r., C-111/05 Aktiebolaget NN przeciwko Skatteverket, cyt.: „ Po pierwsze bowiem, z art. 8 ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy (odpowiednik art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) wynika, że dobro materialne może być przedmiotem instalacji lub montażu, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub na jego rzecz, bez utraty przez transakcję charakteru dostawy towaru ”.
2018
9
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu wystawienia faktury za wykonywane czynności polegające na sprzedaży ogrodzenia metalowego wraz z jego montażem, w zakresie sposobu wystawienia faktury za wykonywane czynności polegające na sprzedaży ogrodzenia metalowego wraz z jego montażem na istniejących murkach ogrodzeniowych oraz w zakresie opodatkowania wykonywanych czynności polegających na sprzedaży balkonowej barierki metalowej wraz z jej montażem.
Fragment:
Zawarto jedną, ustną umowę a przedmiotem umowy było wykonanie ogrodzenia metalowego wraz z montażem. Wnioskodawca wskazał, że montaż ogrodzenia metalowego nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Cena za wykonane czynności była umowna. Dominującą częścią ceny jest wykonanie ogrodzenia metalowego (ok. 80-90%), natomiast cena transportu i montażu jest marginalna. Dowodem dostarczenia towaru jest faktura wystawiona w Polsce, potwierdzona przez odbiorcę niemieckiego. Wnioskodawca dokonał sprzedaży ogrodzenia metalowego dla obywatela niemieckiego nieprowadzącego działalności gospodarczej. Sprzedaż nastąpiła w Polsce. Transport i montaż stanowił usługę dla obywatela niemieckiego, ale ogrodzenie metalowe zostało zamontowane na istniejących murkach ogrodzeniowych pozostałych po starym, częściowo zdemontowanym ogrodzeniu. Zawarto jedną, ustną umowę a przedmiotem umowy było wykonanie nowego (w miejsce starego) ogrodzenia metalowego wraz z montażem. Wnioskodawca wskazał, że montaż ogrodzenia metalowego nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Cena za wykonane czynności była umowna. Dominującą częścią ceny jest wykonanie ogrodzenia metalowego (ok. 80-90%), natomiast cena transportu i montażu jest marginalna. Dowodem dostarczenia towaru jest faktura wystawiona w Polsce, potwierdzona przez odbiorcę niemieckiego.
2018
17
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania realizowanego świadczenia
Fragment:
Przepisy ustawy nie określają wprost, co należy rozumieć przez montaż lub instalację towarów. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego „ montaż ” to składanie maszyn, urządzeń, budowli itp. z gotowych części w jedną całość. Z kolei „ instalacja ” to zakładanie jakichś urządzeń technicznych. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na art. 22 ust. 1 pkt 2 in fine ustawy, który wskazuje, że nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Co do zasady zatem za montaż lub instalację należy uznawać takie czynności, które wymagają pewnych wiadomości (umiejętności) specjalnych, znanych przede wszystkim dostawcy montowanego (instalowanego) towaru. Montaż lub instalacja dotyczyć będą przede wszystkim maszyn i urządzeń technicznych. Takie złożenie (zmontowanie) towaru, które nie wymaga szczególnych umiejętności bądź wyjątkowej wiedzy, nie stanowi o powstaniu „ dostawy z montażem ”. Będziemy wówczas mieli do czynienia ze „ zwykłą ” dostawą towarów. W omawianej sprawie działanie Wnioskodawcy polega na dostawie kompletnej Instalacji na co składają się różne świadczenia mające charakter zarówno usługowy (prace montażowe, projektowe, udzielenie licencji), jak i dostawy poszczególnych elementów Instalacji.
2018
8
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę czynności.
Fragment:
W zależności od podpisanych warunków realizacji zamówienia, Spółka dokonuje dostawy ślusarki z jej montażem lub usługi i roboty obejmujące dostawę i montaż, instalacje drzwi i okien wraz z projektem. Elementem dominującym w wykonywanych przez Spółkę czynnościach obejmujących dostawę i montaż, instalacje drzwi i okien wraz z projektem jest usługa. Wynika to z umowy zawartej z klientem na realizację danego świadczenia. Z punktu widzenia odbiorcy, który zamawia kompleksową usługę wykonania stolarki wraz z projektem i montażem na budynku liczy się efekt końcowy w postaci zamontowanej na obiekcie stolarki aluminiowej. Z uwagi na to przedmiotem umowy jest usługa wykonania i montażu stolarki na obiekcie jako czynność dominująca. Świadczona przez Spółkę usługa montażu została zaklasyfikowana pod symbolem PKWiU 43.99.70.0 „ Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych ”. Dostawa ślusarki aluminiowej wraz z usługą montażu, instalacji i wykonania projektu w ramach poszczególnego zlecenia jest przedmiotem jednej umowy. Wynagrodzenie skalkulowane jest łącznie za wykonanie poszczególnych czynności opisanych we wniosku, tj. dostawy towaru, usługi montażu, usługi instalacji oraz usługi wykonywania projektu.
2017
22
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej od Podwykonawcy usługi opisanej jako opcja A, w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej od Podwykonawcy usługi opisanej jako opcja B oraz w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej od Podwykonawcy usługi opisanej jako opcja C.
Fragment:
Wnioskodawca w ramach zlecenia przekazuje Podwykonawcy sprzęt i materiały, które mają zostać zamontowane (bez narzędzi do dokonania montaży) a Podwykonawca wykonuje tylko usługę montażu. Możliwe są trzy opcje w zakresie wykonywanych usług: Opcja A Wnioskodawca dokonuje montażu całego systemu włamania i napadu, przeciwpożarowego i alarmowego w budynku klienta wraz z zamontowaniem okablowania w konstrukcji budynku (w kanałach wykuwanych w ramach świadczenia w ścianach, sufitach lub podłogach). Wnioskodawca świadczy na rzecz klienta usługę sklasyfikowaną w PKWiU 43.21.10.1 „ Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu ”. Wnioskodawca w ramach świadczenia dostarcza wszystkie urządzenia systemowe oraz zapewnia ich prawidłowy montaż. Sam montaż jest wykonywany przez Podwykonawcę, któremu Wnioskodawca zleca jego wykonanie. Nabywane przez Wnioskodawcę od Podwykonawcy usługi są sklasyfikowane w PKWiU 43.21.10.1 „ Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu ”. Opcja B Wnioskodawca dokonuje montażu całego systemu włamania i napadu, przeciwpożarowego i alarmowego w budynku klienta wraz z zamontowaniem kabla zasilającego w konstrukcji budynku – umieszcza się go ścianie (bądź suficie albo podłodze).
2017
16
gru

Istota:
Miejsce świadczenia usług wynajmu, montażu i demontażu rusztowań.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie rola Pana firmy - jak wskazano w treści wniosku – ogranicza się tylko i wyłącznie do wynajmu, montażu i demontażu rusztowania, pozostałe prace wykonuje już kontrahent. Oznacza to, że bierze Pan odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z rusztowaniem, natomiast nie odpowiada za wykonane prace dotyczące danej nieruchomości (np. prace budowlane). Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa pozwala na stwierdzenie, że miejscem świadczenia wykonywanych przez Pana usług wynajmu, montażu i demontażu rusztowań świadczonych na rzecz niemieckiego podatnika VAT UE – wbrew Pana stanowisku – nie jest miejsce położenia nieruchomości. Nie można uznać ww. usług za związane z nieruchomościami, ponieważ sam wynajem, montaż i demontaż rusztowań nie doprowadzi do zmiany prawnej lub fizycznej nieruchomości (obiektu budowlanego). Ponadto sama nieruchomość w takiej sytuacji nie stanowi elementu składowego i centralnego świadczonej usługi. Podkreślenia wymaga również to, że czynności jakie Pan wykonuje ograniczają się jedynie do montażu i demontażu rusztowań i nie wykonuje Pan żadnych innych robót budowlanych, które pozwalałyby na uznanie, że montaż rusztowania stanowi element składowy usługi związanej z nieruchomością (obiektem budowlanym).
2017
8
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy konstrukcji stalowej oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla montażu kompletnej konstrukcji.
Fragment:
W niniejszej sprawie – jak wynika z opisu sprawy – Wnioskodawca występujący w roli podwykonawcy dokonuje na rzecz generalnego wykonawcy dostawy towarów (PKWiU 25.11.23.0), polegającej na produkcji konstrukcji stalowej z własnych materiałów i z materiałów powierzonych oraz na jej montażu (PKWiU 43.99.50.0) dotyczącego – w pierwszej kolejności – wzniesienia ww. konstrukcji, a następnie montażu związanego z doposażeniem w system napędowy. Powyższe czynności wynikają z jednej umowy i dokumentowane są poprzez wystawienie faktur z należnym wynagrodzeniem naliczonym dla każdej z tych czynności. Jednocześnie Zainteresowany poinformował, że świadczeniem dominującym jest dostawa towarów sklasyfikowana w ww. PKWiU 25.11.23.0. Natomiast świadczenia pomocnicze, tj. usługi montażu, prowadzą do realizacji określonego celu wykonania i realizacji – zgodnie z umową – świadczenia głównego. Brak wykonania usług montażu prowadzi – jak wskazał Zainteresowany – do uznania, że świadczenie główne jest niezrealizowane. W przedmiotowej sprawie usługi montażu są zatem świadczeniami niezbędnymi i pomocniczymi w stosunku do świadczenia dominującego, jakim jest dostawa konstrukcji stalowej. Fakt, że świadczenia te zostały w umowie skalkulowane w sposób odrębny ma znaczenie informacyjne, jednak niedeterminujące dla uznania, że świadczenia te są w stosunku do siebie odrębne. Wobec tego, w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca realizuje świadczenie kompleksowe, składające się z poszczególnych czynności, tj. dostawy konstrukcji oraz usług montażu, gdzie świadczeniem dominującym jest dostawa towarów.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że zamawiający nabędzie świadczenia (dostawa drzwi oraz montaż drzwi) w ramach realizowanej przez niego umowy na montaż drzwi na rzecz innego podmiotu. Analiza całokształtu okoliczności towarzyszących transakcji prowadzi do wniosku, iż „ celem gospodarczym ” jak i korzyścią wynikającą z zawartej umowy dla zamawiającego jest nabycie usługi montażu drzwi, gdyż samoistne nabycie drzwi nie pozwoliłoby mu zrealizować celu jakim jest wywiązanie się z umowy montażu drzwi na rzecz innego podmiotu. W przedmiotowej sprawie dostawa drzwi jest więc świadczeniem niezbędnym lecz równocześnie pomocniczym w stosunku do usługi głównej jaką jest montaż drzwi. Fakt, iż świadczenia te zostały w umowie skalkulowane w sposób odrębny ma znaczenie informacyjne jednak nie determinujące dla uznania, iż świadczenia te są w stosunku do siebie odrębne. Płatność za świadczenia została w umowie określona odrębnie, jednak jej całość jest uzależniona od wykonania montażu drzwi (70% płatności za drzwi i za montaż wymagana będzie po wykonaniu montażu). Tak więc cel ekonomiczny nabywcy świadczeń wskazuje, iż nabywa on usługę kompleksową montażu drzwi. Zatem ze względu na to, że Wnioskodawca działa jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy (nie na rzecz inwestora) i będzie wykonywać usługę kompleksową wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, to całość świadczenia powinna być objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem konstrukcji stalowej wraz z montażem
Fragment:
Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy uznać, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym – dostawą konstrukcji stalowych, na które składa się dostawa konstrukcji i usługa montażu na podporach wykonanych przez zamawiającego. Jak wskazano we wniosku, na podstawie jednej umowy zawartej z Wnioskodawcą kontrahent realizuje zamówienie polegające na wykonaniu i dostawie konstrukcji stalowej wiaduktu wraz z jej montażem na placu budowy. Celem Spółki jest nabycie gotowej i zamontowanej na placu budowy konstrukcji. Przedmiotem umowy jest kompleksowa czynność dostawy towaru z montażem, co potwierdza określony w umowie sposób kalkulacji wynagrodzenia oraz wystawiania faktur, gdzie wynagrodzenie za montaż wliczone jest w cenę towaru (kontrahent fakturuje w jednej pozycji czynności dostawy konstrukcji i montażu jako jedno świadczenie i określa jedną cenę za świadczenie złożone). Umowa nie zawiera odrębnie ustalonej ceny za dostarczenie towarów i za usługę montażu. Jednocześnie w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że czynnością dominującą w ramach wykonywanego świadczenia jest dostawa towaru (wytworzenie konstrukcji stalowych), a usługa montażu jest czynnością pomocniczą względem dostawy towaru. Spółka podała przy tym, że dla realizowanego świadczenia (obejmującego dostawę konstrukcji oraz jej montaż) wykonawca stosuje klasyfikację PKWiU 25.11.21.0 „ Mosty i części mostów z żeliwa lub stali ”.
2017
5
paź

Istota:
 • opodatkowania podatkiem VAT wkładów własnych wniesionych przez mieszkańców w kosztach montażu kolektorów słonecznych oraz określenia stawki podatku VAT w przypadku ww. montażu,
 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”,
 • Fragment:
  Natomiast zgodnie z umową o wzajemnych zobowiązaniach mieszkaniec będzie zobowiązany do partycypacji w kosztach usługi termomodernizacyjnej polegającej na montażu zestawu solarnego. Tak więc przedmiotem odrębnej odsprzedaży będzie usługa termomodernizacyjna polegająca na montażu zestawu solarnego. Klasyfikacja statystyczna czynności dostawy i montażu zestawów solarnych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U., poz. 1676) stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r. to symbol PKWiU: 43.22.12.0 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przedmiotem pytania nr 1 we wniosku ORD-IN objęta jest czynność montażu zestawów solarnych. Przedmiotem odsprzedaży przez Wnioskodawcę będą czynności związane z usługą termomodernizacyjną polegającą na montażu zestawu solarnego – PKWiU: 43.22.12.0. Zainteresowany udokumentuje ww. czynności poprzez protokoły odbioru, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz faktury.
  2017
  26
  wrz
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Montaż
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.