Montaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to montaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji przedmiotowego projektu.

Fragment:

Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca będzie w stanie na podstawie ww. dokumentacji przyporządkować poniesione w ramach projektu wydatki do poszczególnych zadań, tj. części dotyczącej zakupu i montażu niezbędnej infrastruktury służącej wytworzeniu energii cieplnej (kotły na biomasę, kotły gazowe, olejowe) oraz budowy systemu pomiaru poziomu zanieczyszczeń i alarmowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń. Mając zatem na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie – w odniesieniu do tej części projektu w ramach której poniesione zostały wydatki na zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytworzeniu energii cieplnej (kotły na biomasę, kotły gazowe, olejowe) – warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca – jak rozstrzygnięto w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2018 r. – będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a wydatki na zakup oraz montaż pieców, będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi VAT. Natomiast infrastruktura wytworzona w ramach tej części projektu, która dotyczy budowy systemu pomiaru poziomu zanieczyszczeń i alarmowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy – będzie wykorzystywana do realizacji zadań własnych w ramach czynności innych niż działalność gospodarcza (czynności niepodlegających opodatkowaniu), zatem Gmina nie będzie w tym zakresie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług i wydatki nie będą miały związku z działalnością opodatkowaną VAT.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania usługi wykończenia i modernizacji mieszkań „pod klucz

Fragment:

Armatura ta stanowi element końcowy instalacji wodnej dopływowej i odpływowej. przeróbek instalacji, montażu kominków, saun, adaptacji pomieszczeń według projektu klienta, w tym koniecznego przesunięcia ścianek działowych. Wnioskodawca wskazał, że dokonuje zakupu wkładu kominkowego, wykonywana jest jego obudowa i montaż na stałe do instalacji kominowej a czasem również wykonanie kominkowej instalacji grzewczej. usługi malowania, flizowania, układania podłóg, Usługi malowania, flizowania, układania podłóg, przeróbki instalacji, adaptacji pomieszczeń oraz montażu armatury wykonywane są w ramach budowy, remontu, modernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zatem, ze względu na ww. powołane definicje: „ budowy ”, „ remontu ”, modernizacji” „ przebudowy ” oraz „ budowy ”, a także przedstawiony we wniosku opis sprawy, zdaniem tut. organu, stwierdzić należy, że jeżeli przedmiotem umowy z klientem, są usługi, polegające na wykonaniu: tzw. białego montażu czyli kompleksowym wyposażeniu łazienki i kuchni w umywalki, zlewy, brodziki, kabiny prysznicowe, wanny, bidety, toalety, armaturę, itp. przeróbek instalacji, montażu kominków, saun, adaptacji (...)

2018
15
kwi

Istota:

Realizowane przez Wnioskodawcę jako podwykonawcę usługi montażu i demontażu stoisk targowych nie są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ nie stanowią usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy.

Fragment:

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Usługi montażu stoiska targowego są usługami na wynajętej powierzchni – na majątku nieruchomym – ale charakter tych prac jest tymczasowy i jego montaż łączy się nierozerwalnie z demontażem. Mimo, że w załączniku do ustawy oraz wpisach do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawca wykazuje PKD 4332Z roboty instalacyjne stolarki budowlanej – takie czynności i prace są wykonywane, to jednak usługi te faktycznie są związane ściśle z organizowaniem targów i wystaw sklasyfikowanych w PKD w grupie 8330.11 i 8330.12 i to jest ich zasadniczy i główny cel działania w ramach tych usług. Ponadto odwołując się do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Dz. U. z 2010 r. (tekst jednolity) nr 243, poz. 1623 – zgodnie z art. 3 ww. ustawy, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie, lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7 ww. art. 3). Wobec powyższego usługi polegające między innymi na wykonywaniu montażu, zabudowy stoisk targowych i ich demontażu (w tym oświetlenia, wyposażenia i mebli) nie można uznać jako usługi budowlane. Ponieważ zgodnie z tym przepisem roboty budowlane są to roboty polegające na budowie, przebudowie lub rozbiórce obiektu budowlanego – te czynności tego głównie dotyczą.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie kompleksowych usług polegających na montażu własnych, wyprodukowanych przez Spółkę produktów przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Fragment:

(...) montażu Spółce? Czy w takiej sytuacji odwrotnemu obciążeniu podatkiem VAT podlega towar wraz z usługą i czy należy rozgraniczyć podatek na nabywany towar i usługę montażu? Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Odnośnie pytania 1, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka określana w umowach jako wykonawca usług montażowych własnych produktów, zobowiązana jest do rozliczenia podatku VAT w wysokości 23%. Odnośnie pytania 2, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka zawierająca z Generalnym Wykonawcą umowę sprzedaży produktów wraz z montażem, których to montaż wykonywany jest przez podwykonawców, zobowiązana jest do rozliczenia podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia podatkiem VAT, pod warunkiem, że usługi polegające na montażu, sformułowane w umowach Spółki jako montaż, są robotami budowlanymi (usługami budowlanymi), o których mowa w Załączniku nr 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Odnośnie pytania 3, zdaniem Wnioskodawcy, odwrotne obciążenie należy zastosować do dostawy wraz z montażem i nie rozgraniczać dostawy towarów i montażu, chyba że umowa z nabywcą stanowi inaczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania świadczonych usług na warunkach określonych w pytaniu 1 na zasadach ogólnych; prawidłowe – w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych usług na warunkach określonych w pytaniu 2 i 3.

2018
14
kwi

Istota:

Stawka podatku w przypadku świadczenia usługi dostawy i montażu zewnętrznych: rolet okiennych, okiennic, rolet drzwiowych, roletokaset, żaluzji, jak również markiz, refleksoli, żaluzji fasadowych, osłon przeciwsłonecznych montowanych na konstrukcjach aluminiowych w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, wykonywanych w ramach modernizacji tych obiektów, termomodernizacji lub remontu.

Fragment:

Preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania lub montażu różnych towarów. Czynności polegające na dostawie i montażu markiz, refleksoli oraz zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych wykonanych z tkanin ekranizujących są zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia – na indywidualne zamówienie klienta. Wyposażenie to z pewnością nie stanowi elementów konstrukcyjnych budynku, dlatego czynności montażu tego wyposażenia nie można też zaliczyć do remontu. Byłoby to bowiem niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej. W konsekwencji, z uwagi na fakt, że usługi polegające na dostawie i montażu markiz, refleksoli oraz osłon przeciwsłonecznych, wykonanych z tkanin ekranizujących, montowanych na konstrukcjach aluminiowych nie stanowią czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy – do ich świadczenia nie znajduje zastosowania stawka w wysokości 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy. Zatem, świadczone przez Wnioskodawcę usługi dostawy i montażu markiz, refleksoli oraz osłon przeciwsłonecznych wykonanych z tkanin ekranizujących, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

2018
14
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT dla usługi montażu żaluzji fasadowych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym wykonywanej w ramach modernizacji, termomodernizacji lub remontu.

Fragment:

Dominującym elementem w ramach wykonywanej czynności montażu żaluzji fasadowych zewnętrznych jest usługa montażu. Rozumiejąc całość zlecenia jako usługę montażu, koszty materiałowe mieszczą się w granicach 70%, sam montaż w przedziale 15%-20%, a koszty pomocnicze to około 10%. W ramach umowy zawieranej ze zleceniodawcą oprócz prac budowlanych wykonywanych przez Wnioskodawcę, wcześniej zostają wykonane takie czynności pomocnicze jak: zapoznanie się z dokumentacją techniczną budynku, analiza możliwości wykonania montażu w istniejących warunkach, obmiary dokonywane w celu prawidłowego zamówienia żaluzji fasadowych zewnętrznych, zlecenie wykonania żaluzji i w konsekwencji jej zakup zaznaczając, że produkt każdorazowo wykonywany jest pod zamówienie. Kalkulując wynagrodzenie montażu żaluzji fasadowych Wnioskodawca przyjmuje, że 70% ceny to koszty zakupu żaluzji fasadowej zewnętrznej, kolejne 20% to cena samego montażu, pozostałe 10% to koszty pomocnicze, takie jak transport, koszty zakupu kołków rozporowych z wkrętami, przewodów elektrycznych, pianki, a także koszt zużycia sprzętu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku świadczenia usługi montażu (...)

2018
5
kwi

Istota:

Sposób opodatkowania podatkiem VAT dostawy okien i drzwi balkonowych wraz z montażem

Fragment:

Wnioskodawca nie będzie zlecał wykonania usług polegających na montażu usług. Zakres prac polega na wyprodukowaniu, dostawie i zamontowaniu stolarki okiennej. Cena jest ryczałtowa. Fakturowanie będzie odbywać się jako jedno świadczenie. Montaż stanowi jedynie ok 11% wartości umowy, to dostawa towaru ma charakter dominujący. Całość stanowi jednak kompleksową usługę montażu stolarki. Przedmiotem wniosku będą usługi świadczone tylko w budynkach mieszkalnych. Budynki, w których mają być wykonane usługi związane z montażem okien PCV, zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w rozumieniu art. 41 ust. 12a z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Powierzchnia użytkowa jednego lokalu to 132,8 m 2 . Montaż okien PCV będzie wykonywany wyłącznie w ramach budowy zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W uzupełnieniu wniosku wskazano: przedmiotem umowy jest: wyprodukowanie, dostawa i montaż okien i drzwi balkonowych do zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej. Wnioskodawca uważa, że wyprodukowane okna stanowiące aż ok. 90% wartości całości wynagrodzenia, są dominującym elementem świadczenia. Usługa montażu, na którą decyduje się odbiorca, jest świadczeniem/opcją dodatkową, którą klient może zlecić firmie zewnętrznej.

2018
30
mar

Istota:

Czy opisane w zdarzeniu przyszłym wykonanie usługi montażu i instalacji punktów ładowania przez Spółkę w Polsce na rzecz Kontrahenta UK, inwestora zastępczego, zarejestrowanego dla celów podatku od wartości dodanej w Wielkiej Brytanii, powinno podlegać pod art. 28c ustawy o VAT, gdzie miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n, a w konsekwencji faktury wystawione na rzecz Kontrahenta UK powinny być wystawione z dopiskiem „NP-VAT rozlicza nabywca”, czyli niepodlegające opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

Usługa montażu i instalacji wykonana zostanie przez Spółkę na rzecz (na zlecenie) podmiotu zagranicznego z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii (UK), zarejestrowanego jako podatnik od wartości dodanej na terytorium UK (dalej: Kontrahent UK). Usługi montażu i instalacji zlecone zostaną Spółce w formie podwykonawstwa przez Kontrahenta UK, będącego tzw. inwestorem zastępczym. Kontrahent UK nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Z tytułu świadczenia usługi montażu i instalacji na rzecz Kontrahenta UK Spółka wystawi faktury z adnotacją „ NP-VAT rozlicza nabywca ”. Zakres usług montażu i instalacji realizowanych przez Spółkę na terenie Polski na rzecz Kontrahenta UK obejmować będzie: wykonanie wykopów pod kable zasilające i sterownicze wraz z odtworzeniem nawierzchni, ułożenie przepustów i tras dla kabli zasilających i sterowniczych oraz okablowania, dostawę i instalację aparatury i zabezpieczeń w rozdzielniach elektrycznych, montaż ładowarek wewnątrz budynku (montaż naścienny) oraz na parkingach na zewnątrz budynku (montaż naścienny, na słupku lub na fundamencie), rozruch urządzeń.

2018
9
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy urządzeń wraz z ich montażem stawką podatku w wysokości 23% do całości przedmiotu umowy.

Fragment:

Z uwagi na fakt, że w wyniku realizacji ww. umowy Wnioskodawcy z nabywcą/zamawiającym dochodzi zarówno do dostawy urządzeń i świadczenia usług w postaci ich montażu lub instalacji (oraz innych czynności towarzyszących temu montażowi i instalacji) nie ulega wątpliwości, że opisana powyżej transakcja zawiera również inne elementy, które nie spełniają definicji dostawy towarów. Natomiast, że dostawa towarów z ich montażem lub instalacją (z próbnym uruchomieniem lub bez) w rozumieniu przepisów o VAT, uznawana jest za jednolitą gospodarczo transakcję wskazuje m.in. brzmienie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Powołane powyżej przepisy ustawy o VAT nie tylko wskazują jednoznacznie, że dostawa towarów z ich montażem lub instalacja stanowi jednolitą czynność opodatkowaną VAT, ale także że jest ona traktowana w całości (a zatem zarówno w odniesieniu do samej dostawy towarów jak i innych elementów, tj. montaż, instalacja, próbne uruchomienie) jako dostawa towarów. Stanowisko takie potwierdza m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 marca 2007 r., C-111/05 Aktiebolaget NN przeciwko Skatteverket, cyt.: „ Po pierwsze bowiem, z art. 8 ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy (odpowiednik art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) wynika, że dobro materialne może być przedmiotem instalacji lub montażu, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub na jego rzecz, bez utraty przez transakcję charakteru dostawy towaru ”.

2018
17
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu wystawienia faktury za wykonywane czynności polegające na sprzedaży ogrodzenia metalowego wraz z jego montażem, w zakresie sposobu wystawienia faktury za wykonywane czynności polegające na sprzedaży ogrodzenia metalowego wraz z jego montażem na istniejących murkach ogrodzeniowych oraz w zakresie opodatkowania wykonywanych czynności polegających na sprzedaży balkonowej barierki metalowej wraz z jej montażem.

Fragment:

Zawarto jedną, ustną umowę a przedmiotem umowy było wykonanie ogrodzenia metalowego wraz z montażem. Wnioskodawca wskazał, że montaż ogrodzenia metalowego nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Cena za wykonane czynności była umowna. Dominującą częścią ceny jest wykonanie ogrodzenia metalowego (ok. 80-90%), natomiast cena transportu i montażu jest marginalna. Dowodem dostarczenia towaru jest faktura wystawiona w Polsce, potwierdzona przez odbiorcę niemieckiego. Wnioskodawca dokonał sprzedaży ogrodzenia metalowego dla obywatela niemieckiego nieprowadzącego działalności gospodarczej. Sprzedaż nastąpiła w Polsce. Transport i montaż stanowił usługę dla obywatela niemieckiego, ale ogrodzenie metalowe zostało zamontowane na istniejących murkach ogrodzeniowych pozostałych po starym, częściowo zdemontowanym ogrodzeniu. Zawarto jedną, ustną umowę a przedmiotem umowy było wykonanie nowego (w miejsce starego) ogrodzenia metalowego wraz z montażem. Wnioskodawca wskazał, że montaż ogrodzenia metalowego nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Cena za wykonane czynności była umowna. Dominującą częścią ceny jest wykonanie ogrodzenia metalowego (ok. 80-90%), natomiast cena transportu i montażu jest marginalna. Dowodem dostarczenia towaru jest faktura wystawiona w Polsce, potwierdzona przez odbiorcę niemieckiego.