Montaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to montaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dokonywanej przez Wnioskodawcę dostawy towarów wraz z montażem.

Fragment:

Wnioskodawca dokonując dostawy powyżej wskazanych wyrobów dokonuje również usługi ich montażu u klienta (w miejscu przeznaczenia). Montaż polega na wykonaniu nieskomplikowanych technicznie czynności polegających na zamontowaniu wyrobów na ścianie oraz zamontowaniu wyrobów wewnątrz ścianki gipsowej. Przedmiot świadczonych usług nie obejmuje robót wykończeniowych po zakończeniu montażu. Świadczona przez Wnioskodawcę usługa montażu nie wymaga istotnego zaangażowania technicznego, nie wymaga także posiadania specjalistycznej wiedzy umożliwiającej prawidłowe wykonanie usługi montażu ani dużego zaangażowania czasowego. Wnioskodawca wskazuje, że klasyfikuje sprzedaż wraz z montażem wyrobów: dozowniki mydła i płynów dezynfekcyjnych, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe pod symbolem PKWiU – 46.49.19.0 – „ Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych ”, natomiast sprzedaż wraz z montażem koszy pedałowych pod symbolem PKWIU – 46.74.11.0 – „ Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych ”. Należy wskazać, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, sklasyfikowane pod wskazanymi przez niego symbolami statystycznymi, nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy.

2018
6
gru

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do wykonywanych przez Spółkę świadczeń związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych

Fragment:

Niemniej jednak odpowiadając na pytanie za element wchodzący w skład świadczenia będącego przedmiotem wniosku, uznawany przez Wnioskodawcę za świadczenie główne, Wnioskodawca uznaje: w przypadku realizacji umowy w sposób nr I - montaż konstrukcji stalowej; w przypadku realizacji umowy w sposób nr II - montaż konstrukcji stalowej; w przypadku realizacji umowy w sposób nr III - montaż konstrukcji stalowej. Elementem przesądzającym o tym, że świadczeniem głównym jest montaż konstrukcji stalowej (w przypadku realizowania umowy w każdy z opisywanych sposobów) jest przede wszystkim cel zawartej z kontrahentem umowy, którym jest uzyskanie zmontowanej, kompletnej, gotowej do prowadzenia w oparciu o nią dalszych robót, konstrukcji stalowej. Kontrahenci Wnioskodawcy, zawierając umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowej obiektu, nie są zainteresowani wejściem w posiadanie elementów konstrukcji stalowej. Celem umowy jest wzniesienie (montaż) konstrukcji stalowej, zaś wykonanie jej elementów jest niezbędnym etapem poprzedzającym etap montażu. Niemniej jednak głównym celem umowy, bez realizacji którego umowa nie zostałaby zawarta, jest montaż konstrukcji stalowej w miejscu określonym w umowie z kontrahentem. W takich okolicznościach, Wnioskodawca nie dokonuje odrębnej wyceny wartości wykonanej konstrukcji, i odrębnej wyceny jej montażu - całe świadczenie wyceniane jest łącznie i objęte jest jedną ceną.

2018
18
lis

Istota:

Stawka podatku dla dostawy konstrukcji stalowych, usług montażu ww. konstrukcji, produkcji i dostawy konstrukcji metalowych wraz z oszkleniem i montażem

Fragment:

(...) montażem konstrukcji w miejscu wskazanym przez zamawiającego, w tym na placu budowy. Jednocześnie firma ... w swojej produkcji wykorzystuje tafle szklane, które są montowane w zakładzie produkcyjnym i wraz z wyprodukowanymi elementami konstrukcyjnymi montowane na placu budowy, lub elementy szklane są już montowane na placu budowy w trakcie montażu elementów wytworzonych w zakładzie produkcyjnym. Wartość elementów wyprodukowanych w zakładzie produkcyjnym wynosi ok. 70-80% wartości całego kontraktu. Wartość usługi montażu stanowi 20-30% wartości montażu. W umowie kompleksowej na dostawę konstrukcji stalowej z montażem cena montażu zawarta jest w cenie konstrukcji i sprzedaż odbywa się w jednej fakturze i w jednej pozycji faktury. Strony umowy zawierają w umowie ustalenia, że mogą wystawiać faktury zaliczkowe i częściowe za wykonanie poszczególnych etapów dostaw i montażu elementów konstrukcyjnych elewacji lub okien. Umowy będą sporządzane w formie pisemnej. Przedmiot umowy czyli dostawa, dostawa z montażem lub montaż zależy od zleceniodawcy, którym może być Inwestor, Konsorcjant lub Generalny Wykonawca, który podzleca zadanie do wykonania.

2018
4
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w związku z dostawą i montażem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i na gruncie; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem robót budowlanych od podwykonawcy; podlegania opodatkowaniu otrzymanej dotacji;prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Fragment:

W przypadku nabycia kolektorów słonecznych wraz z montażem Gmina jest wykonawcą wobec mieszkańca, z którym podpisała umowę, a wykonawca dostawy na rzecz Gminy jest podwykonawcą. Gmina będzie objęta procedurą odwróconego VAT, tzn. stanie się podatnikiem z tytułu nabycia robót budowlanych od podwykonawcy. Gmina nie powinna stosować odwrotnego obciążenia wystawiając faktury z tytułu wpłat otrzymanych od mieszkańców. Gmina powinna opodatkować te wpłaty według stawek 8% – w przypadku montażu na budynku, lub 23% – w przypadku montażu na gruncie. Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących nabycie i montaż instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców, w przypadku gdy firma dokonująca montażu wykaże na nich podatek VAT. W przypadku, gdy Gmina wykaże podatek należny od faktury dokumentującej montaż zestawów solarnych (w sytuacji gdy firma montująca wystawi faktury w procedurze odwrotnego obciążenia), to wykazany przez Gminę podatek należny będzie dla Gminy w całości stanowił podatek naliczony. Otrzymana dotacja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Uzasadnienie: Ad 1 Dostawa i montaż (jedna usługa) kompletnych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych powinna zostać opodatkowana według stawki 8%.

2018
25
paź

Istota:

Opodatkowanie: kompleksowej dostawy wyrobów wraz z montażem oraz kompleksowej dostawy części zamiennych do wyrobów wraz z montażem.

Fragment:

Wyroby sprzedawane są bez montażu lub na życzenie klienta z montażem. W przypadku sprzedaży wyrobów wraz z montażem Wnioskodawca wykonuje montaż własnymi silami bądź korzysta z usług firm zewnętrznych. Kalkulacja wynagrodzenia za dostawę danego wyrobu wraz z montażem w zależności od rodzaju wyrobu przedstawia się następująco: około 75-85 % końcowej ceny to cena wyprodukowanych wyrobów około 15-25% końcowej ceny to cena montażu. Sprzedaż wyrobów wraz z montażem traktowana jest przez Wnioskodawcę jako kompleksowa dostawa towaru i fakturowana w jednej pozycji np.: „ wiata wraz z montażem i transportem ”. Poza dostawą wyrobów Wnioskodawca zajmuje się dostawą części zamiennych do swoich wyrobów. Części zamienne sprzedawane są bez montażu lub z montażem. W drugim przypadku sprzedaż części wraz z montażem podobnie jak w przypadku sprzedaży wyrobów traktowana jest jako kompleksowa dostawa towarów, tyle że na życzenie klientów na fakturze wyszczególnione są osobno wszystkie części zamienne, usługa montażu oraz transport. Kalkulacja wynagrodzenia za dostawę części zamiennych wraz z montażem w zależności od rodzaju wyrobu przedstawia się następująco: około 75-85 % końcowej ceny to cena części zamiennych około 15-25% końcowej ceny to cena montażu.

2018
11
paź

Istota:

Ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla usług dostawy i montażu paneli winylowych, podłóg i tapet.

Fragment:

Następnie Wnioskodawca będzie zawierał pisemną umowę ze swoim klientem, której przedmiotem będzie montaż Towarów. Świadczenie Wnioskodawcy będzie obejmowało usługę kompleksową, na którą będą się składały dostawa Towarów oraz montaż tych Towarów. Usługi montażu Towarów będą wykonywane w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych indywidualnych klientów Wnioskodawcy. W skład usługi montażu Towarów świadczonych przez Wnioskodawcę będą wchodzić m.in. następujące świadczenia, w zależności od potrzeb indywidualnego klienta Wnioskodawcy: pomiar umożliwiający ustalenie powierzchni do pokrycia w lokalu klienta oraz wstępną kalkulację potrzebnych materiałów, zapewnienie Towarów niezbędnych do wykonania usługi oraz dodatkowych materiałów niezbędnych do montażu Towarów (folie, kleje, wkręty, nici, itp.), transport Towarów do lokalu klienta, wniesienie Towarów do lokalu klienta, usługa montażu Towarów w lokalu klienta. Finalnym efektem działań Wnioskodawcy zaspokajającym oczekiwania klienta, który jednocześnie będzie zasadniczym elementem świadczonej usługi, będzie montaż Towarów. Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy będzie przewidywało jedną kwotę wynagrodzenia za usługę montażu Towarów, bez wyszczególnienia na wartość poszczególnych usług pomocniczych i Towarów wykorzystanych do jej prawidłowego świadczenia.

2018
19
wrz

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do wykonywanych przez Spółkę świadczeń związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych uznanych za kompleksową usługę budowlaną - z wyłączeniem usług projektowych.

Fragment:

Z kolei montaż balustrad, pochwytów, odbojów ze stali nierdzewnej, montaż konstrukcji stalowych zadaszenia, montaż konstrukcji stalowych z wypełnieniem ze szkła, Wnioskodawca klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 43.99.50.0 „ Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych ”, natomiast szklenie konstrukcji zadaszeń i ścian, wykonanie ścian całoszklanych - w grupowaniu PKWiU 43.34.20.0 „ Roboty szklarskie ”. Realizowana na podstawie przedmiotowej umowy dostawa i montaż polega na wytworzeniu przez Wnioskodawcę elementów objętych umową oraz ich późniejszym zamontowaniu na budowie. Realizując przedmiotowe zamówienie, Spółka działa w kilku etapach: produkcji konstrukcji stalowych, dostawy wyprodukowanych elementów konstrukcji stalowych, montażu konstrukcji stalowych, zamówienia a następnie montażu ścian szklanych. Poszczególne czynności wchodzące w kolejne etapy zamówienia, to: przygotowanie projektu warsztatowego niezbędnego do prefabrykacji konstrukcji stalowej, wykonanie konstrukcji stalowej na warsztacie, dokonanie dostawy na miejsce budowy kontrahenta, montaż konstrukcji stalowych, zlecenie wykonania i dostawy tafli szklanych zadaszenia, montaż elementów szklanych. Montaż konstrukcji stalowej hali wykonuje się na podstawie Projektu montażowego (warsztatowego) wykonanego przez projektanta, tj. inżyniera budownictwa posiadającego uprawnienia do projektowania konstrukcji oraz odpowiednie doświadczenie w tym zakresie.

2018
14
wrz

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy z montażem elementów budynku prefabrykowanego-pokryć dachów przeznaczonych do montażu.

Fragment:

W przypadku dostawy z montażem, całość zamówienia wykazywana jest na fakturze łącznie, w jednej pozycji, jako budynek prefabrykowany przeznaczony do montażu wraz z montażem lub usługi budowlane polegające na dostawie i montażu budynku prefabrykowanego. Cena zamówienia kalkulowana jest w jednej kwocie. Zamówienie uznaje się za wykonane po zakończeniu montażu na miejscu jego przeznaczenia i po podpisaniu protokołu odbioru. Roboty montażowe, o których mowa, mieszczą się w PKWiU 43.99.70.0. Przedmiot umowy nie będzie rozbity na jej poszczególne elementy, lecz będzie polegał na kompleksowym wykonaniu pokrycia dachów na rozbudowie istniejących budynków. Instalacja nie jest prostym montażem, wymaga specjalistycznych umiejętności polegających na montażu konstrukcji budowlanych na złożonych i skomplikowanych budynkach. Montaż jest dokonywany na zlecenie Spółki przez firmy świadczące tego typu usługi. Zapisy umowy z kontrahentem stanowią, że przedmiotem umowy jest zlecenie realizacji roboty budowlanej polegającej na kompleksowym wykonaniu pokrycia dachu budynków, jej montażu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji warsztatowej. W skład pojęcia kompleksowego wykonania pokrycia dachu budynków wchodzą: Wykonanie projektu wykonawczo - warsztatowego i zatwierdzenie go u Zamawiającego.

2018
29
sie

Istota:

Stawka podatku VAT dla sprzedaży urządzeń takich jak pompy, zawory, rury, bojler, wkład kominowy, komin wraz z kompletnym montażem (budową) kotłowni

Fragment:

Jeśli dom jest nowy wtedy nie ma elementu demontażu starego pieca, tylko pozostaje budowa (montaż) nowego kotła. Montaż (budowa) kotłowni polega na podłączeniu kotła do przewodu kominowego, instalacji grzewczej oraz do podgrzewacza wody (np. bojlera). Między firmą Wnioskodawcy a klientem jest sporządzane najpierw zamówienie na dany kocioł i usługę montażu; następnie podpisują umowę, w której zawarte są m.in. dane adresowe, co jest przedmiotem umowy, warunki gwarancji, termin wykonania usługi. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót remontowo-budowlanych, montaż kotłowni c.o. wraz z urządzeniami w budynku mieszkalnym. Po wykonaniu montażu sporządzana jest lista wszystkich materiałów zużytych do montażu kotłowni. Na końcu jest uruchomienie kotła i sporządzany jest protokół powykonawczy oraz następuje całkowite rozliczenie z klientem. Klient oczekuje, że kocioł musi spełniać swoją funkcję, czyli ogrzewa dom, wodę a montaż został wykonany prawidłowo i zgodnie ze sztuką budowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 12 lipca 2018 r.). Zdarzenie 1 Jaki Wnioskodawca ma stosować (naliczać) podatek VAT przy sprzedaży wraz z kompletnym montażem (budowie) (...)

2018
13
sie

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do wykonywanych przez Spółkę świadczeń związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych uznanych za kompleksową usługę budowlaną - z wyłączeniem usług projektowych.

Fragment:

(...) montaż konstrukcji stalowej składającej się z ww. elementów, wykonania naprawy powłok antykorozyjnych po montażu; po stronie Spółki leży kompleksowa dostawa robocizny, materiału i sprzętu niezbędnego do prawidłowego i bezpiecznego wykonania zakresu prac; w zakres prac wchodzi wykonanie podlewek pomiędzy konstrukcją stalową a elementami betonowymi/ żelbetowymi, dostawa elementów złączonych, w tym podkładek i śrub, kotew, dostawa i montaż niezbędnych elementów kotwiących (mechanicznych i chemicznych), dostaw i montaż blach niwelacyjnych; w zakres prac wchodzi demontaż daszków na istniejących obiektach będących w obrysie nowoprojektowanych obiektów; dostawy i montażu blach w regałach będących przegrodą dymowo-ogniową w istniejących regałach magazynowych hali; w zakresie prac demontaż krat Wema, montaż blach z ich zamocowaniem (z dostawą łączników) i ponowny montaż krat (dopuszcza się zmianę technologii montażu blach - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym); wykonania projektu podwykonawczego ułożenia blach na (w) regałach magazynowych zlokalizowanych w istniejącej hali (założenie projektowe i wykonawcze: montaż blachy płaskiej pod/nad półkami regałowymi; uzgodnienie projektu z Zamawiającym i Inwestorem; ułożenie i sposób montaży musi być uzgodnione z wykonawcą instalacji tryskaczowej.