Montaż | Interpretacje podatkowe

Montaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to montaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej od Podwykonawcy usługi opisanej jako opcja A, w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej od Podwykonawcy usługi opisanej jako opcja B oraz w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej od Podwykonawcy usługi opisanej jako opcja C.
Fragment:
Wnioskodawca w ramach zlecenia przekazuje Podwykonawcy sprzęt i materiały, które mają zostać zamontowane (bez narzędzi do dokonania montaży) a Podwykonawca wykonuje tylko usługę montażu. Możliwe są trzy opcje w zakresie wykonywanych usług: Opcja A Wnioskodawca dokonuje montażu całego systemu włamania i napadu, przeciwpożarowego i alarmowego w budynku klienta wraz z zamontowaniem okablowania w konstrukcji budynku (w kanałach wykuwanych w ramach świadczenia w ścianach, sufitach lub podłogach). Wnioskodawca świadczy na rzecz klienta usługę sklasyfikowaną w PKWiU 43.21.10.1 „ Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu ”. Wnioskodawca w ramach świadczenia dostarcza wszystkie urządzenia systemowe oraz zapewnia ich prawidłowy montaż. Sam montaż jest wykonywany przez Podwykonawcę, któremu Wnioskodawca zleca jego wykonanie. Nabywane przez Wnioskodawcę od Podwykonawcy usługi są sklasyfikowane w PKWiU 43.21.10.1 „ Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu ”. Opcja B Wnioskodawca dokonuje montażu całego systemu włamania i napadu, przeciwpożarowego i alarmowego w budynku klienta wraz z zamontowaniem kabla zasilającego w konstrukcji budynku – umieszcza się go ścianie (bądź suficie albo podłodze).
2017
16
gru

Istota:
Miejsce świadczenia usług wynajmu, montażu i demontażu rusztowań.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie rola Pana firmy - jak wskazano w treści wniosku – ogranicza się tylko i wyłącznie do wynajmu, montażu i demontażu rusztowania, pozostałe prace wykonuje już kontrahent. Oznacza to, że bierze Pan odpowiedzialność za wykonanie prac związanych z rusztowaniem, natomiast nie odpowiada za wykonane prace dotyczące danej nieruchomości (np. prace budowlane). Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa pozwala na stwierdzenie, że miejscem świadczenia wykonywanych przez Pana usług wynajmu, montażu i demontażu rusztowań świadczonych na rzecz niemieckiego podatnika VAT UE – wbrew Pana stanowisku – nie jest miejsce położenia nieruchomości. Nie można uznać ww. usług za związane z nieruchomościami, ponieważ sam wynajem, montaż i demontaż rusztowań nie doprowadzi do zmiany prawnej lub fizycznej nieruchomości (obiektu budowlanego). Ponadto sama nieruchomość w takiej sytuacji nie stanowi elementu składowego i centralnego świadczonej usługi. Podkreślenia wymaga również to, że czynności jakie Pan wykonuje ograniczają się jedynie do montażu i demontażu rusztowań i nie wykonuje Pan żadnych innych robót budowlanych, które pozwalałyby na uznanie, że montaż rusztowania stanowi element składowy usługi związanej z nieruchomością (obiektem budowlanym).
2017
8
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy konstrukcji stalowej oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla montażu kompletnej konstrukcji.
Fragment:
W niniejszej sprawie – jak wynika z opisu sprawy – Wnioskodawca występujący w roli podwykonawcy dokonuje na rzecz generalnego wykonawcy dostawy towarów (PKWiU 25.11.23.0), polegającej na produkcji konstrukcji stalowej z własnych materiałów i z materiałów powierzonych oraz na jej montażu (PKWiU 43.99.50.0) dotyczącego – w pierwszej kolejności – wzniesienia ww. konstrukcji, a następnie montażu związanego z doposażeniem w system napędowy. Powyższe czynności wynikają z jednej umowy i dokumentowane są poprzez wystawienie faktur z należnym wynagrodzeniem naliczonym dla każdej z tych czynności. Jednocześnie Zainteresowany poinformował, że świadczeniem dominującym jest dostawa towarów sklasyfikowana w ww. PKWiU 25.11.23.0. Natomiast świadczenia pomocnicze, tj. usługi montażu, prowadzą do realizacji określonego celu wykonania i realizacji – zgodnie z umową – świadczenia głównego. Brak wykonania usług montażu prowadzi – jak wskazał Zainteresowany – do uznania, że świadczenie główne jest niezrealizowane. W przedmiotowej sprawie usługi montażu są zatem świadczeniami niezbędnymi i pomocniczymi w stosunku do świadczenia dominującego, jakim jest dostawa konstrukcji stalowej. Fakt, że świadczenia te zostały w umowie skalkulowane w sposób odrębny ma znaczenie informacyjne, jednak niedeterminujące dla uznania, że świadczenia te są w stosunku do siebie odrębne. Wobec tego, w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca realizuje świadczenie kompleksowe, składające się z poszczególnych czynności, tj. dostawy konstrukcji oraz usług montażu, gdzie świadczeniem dominującym jest dostawa towarów.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że zamawiający nabędzie świadczenia (dostawa drzwi oraz montaż drzwi) w ramach realizowanej przez niego umowy na montaż drzwi na rzecz innego podmiotu. Analiza całokształtu okoliczności towarzyszących transakcji prowadzi do wniosku, iż „ celem gospodarczym ” jak i korzyścią wynikającą z zawartej umowy dla zamawiającego jest nabycie usługi montażu drzwi, gdyż samoistne nabycie drzwi nie pozwoliłoby mu zrealizować celu jakim jest wywiązanie się z umowy montażu drzwi na rzecz innego podmiotu. W przedmiotowej sprawie dostawa drzwi jest więc świadczeniem niezbędnym lecz równocześnie pomocniczym w stosunku do usługi głównej jaką jest montaż drzwi. Fakt, iż świadczenia te zostały w umowie skalkulowane w sposób odrębny ma znaczenie informacyjne jednak nie determinujące dla uznania, iż świadczenia te są w stosunku do siebie odrębne. Płatność za świadczenia została w umowie określona odrębnie, jednak jej całość jest uzależniona od wykonania montażu drzwi (70% płatności za drzwi i za montaż wymagana będzie po wykonaniu montażu). Tak więc cel ekonomiczny nabywcy świadczeń wskazuje, iż nabywa on usługę kompleksową montażu drzwi. Zatem ze względu na to, że Wnioskodawca działa jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy (nie na rzecz inwestora) i będzie wykonywać usługę kompleksową wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, to całość świadczenia powinna być objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem konstrukcji stalowej wraz z montażem
Fragment:
Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy uznać, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym – dostawą konstrukcji stalowych, na które składa się dostawa konstrukcji i usługa montażu na podporach wykonanych przez zamawiającego. Jak wskazano we wniosku, na podstawie jednej umowy zawartej z Wnioskodawcą kontrahent realizuje zamówienie polegające na wykonaniu i dostawie konstrukcji stalowej wiaduktu wraz z jej montażem na placu budowy. Celem Spółki jest nabycie gotowej i zamontowanej na placu budowy konstrukcji. Przedmiotem umowy jest kompleksowa czynność dostawy towaru z montażem, co potwierdza określony w umowie sposób kalkulacji wynagrodzenia oraz wystawiania faktur, gdzie wynagrodzenie za montaż wliczone jest w cenę towaru (kontrahent fakturuje w jednej pozycji czynności dostawy konstrukcji i montażu jako jedno świadczenie i określa jedną cenę za świadczenie złożone). Umowa nie zawiera odrębnie ustalonej ceny za dostarczenie towarów i za usługę montażu. Jednocześnie w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że czynnością dominującą w ramach wykonywanego świadczenia jest dostawa towaru (wytworzenie konstrukcji stalowych), a usługa montażu jest czynnością pomocniczą względem dostawy towaru. Spółka podała przy tym, że dla realizowanego świadczenia (obejmującego dostawę konstrukcji oraz jej montaż) wykonawca stosuje klasyfikację PKWiU 25.11.21.0 „ Mosty i części mostów z żeliwa lub stali ”.
2017
5
paź

Istota:
 • opodatkowania podatkiem VAT wkładów własnych wniesionych przez mieszkańców w kosztach montażu kolektorów słonecznych oraz określenia stawki podatku VAT w przypadku ww. montażu,
 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”,
 • Fragment:
  Natomiast zgodnie z umową o wzajemnych zobowiązaniach mieszkaniec będzie zobowiązany do partycypacji w kosztach usługi termomodernizacyjnej polegającej na montażu zestawu solarnego. Tak więc przedmiotem odrębnej odsprzedaży będzie usługa termomodernizacyjna polegająca na montażu zestawu solarnego. Klasyfikacja statystyczna czynności dostawy i montażu zestawów solarnych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U., poz. 1676) stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r. to symbol PKWiU: 43.22.12.0 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przedmiotem pytania nr 1 we wniosku ORD-IN objęta jest czynność montażu zestawów solarnych. Przedmiotem odsprzedaży przez Wnioskodawcę będą czynności związane z usługą termomodernizacyjną polegającą na montażu zestawu solarnego – PKWiU: 43.22.12.0. Zainteresowany udokumentuje ww. czynności poprzez protokoły odbioru, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz faktury.
  2017
  26
  wrz

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług montażu Urządzenia.
  Fragment:
  Ewentualny demontaż oraz ponowny montaż przedmiotowego urządzenia jest możliwy, jednakże stanowi skomplikowany i kosztowny proces (łączny udział wartości montażu/demontażu urządzenia w wartości całego projektu wynosi około 1/3 wartości całego zlecenia). Nieruchomości, w których znajdują się urządzenia będące przedmiotem demontażu/ponownego montażu, nie ulegają w wyniku tego procesu zniszczeniu. Wymagają jednak w wyniku tego procesu remontu (malowanie, murowanie/zamurowanie ścian, a także zatynkowanie nawierconych otworów i miejsc po mocowaniach, zdemontowanych instalacjach). Przedmiotowe urządzenia są dostarczane w modułach i dzięki temu można je montować w istniejących już budynkach. Następnie można je zdemontować ponownie do postaci modułów. Celem ich zamontowania, można je transportować przez bramy przemysłowe lub w razie konieczności przez dach, co istotnie ingeruje w stan nieruchomości poprzez demontaż i ponowny montaż dachu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia, czy usługi montażowe zrealizowane przez niego na rzecz Kontrahenta niemieckiego, polegające na montażu Urządzenia w fabryce Klienta położonej na terytorium Polski, stanowią usługi związane z nieruchomością, o których mowa w art. 28e ustawy, których miejscem świadczenia jest terytorium Polski, a w konsekwencji czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.
  2017
  23
  wrz

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.
  Fragment:
  Klient może wybrać opcję najmu z montażem/demontażem lub bez, którego koszt dodatkowy jest później doliczany do wartości wyświadczonej usługi najmu rusztowań. Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w momencie gdy nabywca decyduje się w jednym momencie na najem rusztowań z montażem/demontażem przedmiotem świadczenia jest jedna usługa, natomiast gdy na opcję montażu/demontażu najmowanych już od Wnioskodawcy rusztowań zdecyduje się w terminie późniejszym - przedmiotem świadczenia są dwie odrębne czynności. W takiej sytuacji również mamy do czynienia z usługą polegającą na najmie rusztowań wraz z ich montażem/demontażem - sklasyfikowaną przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 43.99.20.0. Wobec powyższego, Wnioskodawca wykonując jako podwykonawca usługę określoną w umowie stron pierwotnie jako najem rusztowań bez montażu i demontażu, jeżeli już w trakcie wykonywania umowy najemca dodatkowo zleca Spółce demontaż i montaż, mający na celu przestawienie rusztowań na terenie placu budowy, bądź też w końcowej fazie najmu zleca wyłącznie demontaż rusztowań – winien rozliczyć ją na zasadach odwrotnego obciążenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.
  2017
  7
  wrz

  Istota:
  W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczenia polegającego na wynajmie oraz montażu i demontażu form szalunkowych (deskowań systemowych)
  Fragment:
  W zakresie ww. usług Spółka zawarła jedną umowę z Kontrahentem, gdzie określona jest szacunkowa wartość przedmiotu umowy, jedynie w załączniku do umowy określone są jednostkowe ceny wynajmu, montażu i demontażu. Wynagrodzenie za najem skalkulowane jest w oparciu o czas najmu, ilość jednostek miary oraz cenę danej jednostki, natomiast wartość montażu i demontażu określana jest na podstawie ilości jednostki miary oraz ceny za daną jednostkę. Spółka wystawia odrębnie fakturę na montaż/demontaż oraz na najem szalunków. Faktura za wynagrodzenie za montaż/demontaż w pozycji „ nazwa (rodzaj) towaru lub usługi ” zawiera „ montaż szalunków ” lub „ demontaż szalunków ”. Faktura za najem w pozycji „ nazwa (rodzaj) towaru lub usług ” zawiera „ Najem szalunków ”. Spółka kwalifikuje opisany montaż i demontaż oraz wynajem form szalunkowych jako jedną usługę kompleksową, sklasyfikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w pozycji 43.99.40.0 - „ Roboty betoniarskie ” i wystawia faktury na zasadach odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT. Również Urząd Statystyczny, w odpowiedzi na zapytanie Spółki, wskazał, że zarówno wynajem form szalunkowych wraz z montażem i demontażem, jak i montaż i demontaż form szalunkowych, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43.99.40.0 „ Roboty betoniarskie ”.
  2017
  7
  wrz

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu oraz brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania na własność mieszkańców instalacji po pięciu latach od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność projektu.
  Fragment:
  Mieszkańcy zobowiążą się użyczyć Gminie bezpłatnie część nieruchomości o powierzchni niezbędnej do instalacji zestawu oraz w celu przeprowadzenia niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z montażem zestawu a także zapewnić bezpłatny dostęp do zainstalowanych urządzeń przez cały czas trwania umowy. Zakłada się trzy warianty montażu instalacji: montaż na dachu lub ścianie budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 300 m², montaż na dachu budynku gospodarczego oraz montaż na gruncie przy budynku mieszkalnym. Instalacje wykonane na budynkach będą dokonywane w ramach modernizacji tych budynków. Zgodnie z umową każdy mieszkaniec zobowiąże się do pokrycia swojej części wkładu własnego. Po dokonaniu wyboru wykonawcy instalacji nastąpi aktualizacja kosztów i zostaną podpisane z właścicielami nieruchomości umowy precyzujące wysokość wkładu własnego oraz termin płatności na wydzielone konto bankowe Gminy. Otrzymane od mieszkańców w ramach projektu wpłaty Gmina będzie dokumentować fakturami VAT wystawianymi na mieszkańców. Po 5-letnim okresie od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność z realizacji projektu, produkty wytworzone w wyniku jego realizacji czyli instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne zostaną przekazane na własność mieszkańcom za wysokość wniesionego wkładu własnego bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat.
  2017
  7
  wrz
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Montaż
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.