Montaż | Interpretacje podatkowe

Montaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to montaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami na realizację projektu pn.: „Promowanie energii odnawialnej na terenie gminy (...)” w odniesieniu do montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na posesjach osób fizycznych oraz montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno-Przedszkolnym, Gminnym Ośrodku Kultury i Budynku Wielofunkcyjnym oraz w odniesieniu do montażu instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy.
Fragment:
Wnioskodawca zakłada trzy warianty montażu instalacji fotowoltaicznych: montaż na dachu lub przytwierdzenie do ściany budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej budynku nieprzekraczającej 300 m kw, montaż na dachu budynku gospodarczego, montaż na gruncie przy budynku mieszkalnym lub w jego okolicy. Po okresie utrzymania trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od zakończenia inwestycji, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom – właścicielom na własność za kwotę wniesionego wkładu własnego. W momencie przeniesienia własności właściciel budynku (Uczestnik projektu) nie będzie ponosił żadnych kosztów wobec Gminy – Zainteresowany nie osiągnie z tego tytułu żadnych dochodów. W związku z realizacją projektu określa się następujące rodzaje wydatków: wydatki związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu, wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznych i montażem pomp ciepła, wydatki związane z nadzorem inwestycyjnym oraz szkoleniami docelowych użytkowników instalacji. Budynki użyteczności publicznej, na których planuje się instalację (...)
2017
7
sie

Istota:
Zastosowanie 23% stawki podatku dla świadczenia usługi polegającej na dzierżawie, montażu/demontażu i transporcie rusztowań oraz sposobu dokumentowania tych usług.
Fragment:
W sensie fizycznym oferowana usługa składa się z kilku elementów: montaż i demontaż rusztowań, a w konsekwencji ich wynajem, w Pana rozumieniu usługa/świadczenie jest jedno i w takiej postaci jest ono oferowane. Mając powyższe na uwadze wszystkie wymienione powyżej czynności są elementami składowymi jednej, kompleksowej usługi świadczonej przez Pana, której efektem końcowym jest właśnie wynajem rusztowań. Opisane powyżej usługi winny być w całości opodatkowane stawką 23%, jako usługi wynajmu rusztowań wraz z ich montażem i demontażem (PKWiU 71.32.10). Prawidłowym sposobem fakturowania jest wskazanie na fakturze poszczególnych usług: montaż przy rozpoczęciu usługi wynajmu, montaż (w ramach usługi najmu) - 23%, dzierżawa rusztowań - 23%, montaż, przestawienie rusztowań w czasie trwania najmu montaż (w ramach usługi najmu) -23%, transport - 23%, roboczogodziny dotyczące montażu rusztowań (w ramach usługi najmu) - 23% Nadmienił Pan, że powyższych usług (montaż, transport, roboczogodziny związane z montażem) nie świadczy jako odrębnych usług. Są to tylko i wyłącznie usługi dodatkowe składające się na ogólną usługę wynajmu rusztowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2017
22
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia dostawy wraz z montażem ślusarki aluminiowej.
Fragment:
Produkcja ślusarki aluminiowej stanowi 80% wartości jego obrotów, 20% wartości stanowi montaż wyprodukowanych elementów. Usługę montażu Wnioskodawca wykonuje na życzenie klienta. Większość umów handlowych zawiera jako podwykonawca z firmami, które są generalnym wykonawcą danej inwestycji. Od początku roku 2017 w przypadku wykonania i montażu ślusarki aluminiowej jako podwykonawca Zainteresowany wystawia faktury jako usługę budowlaną zgodnie z PKWiU 43.32.10.0 stosując do całej kwoty te same regulacje prawne, tj. odwrotne obciążenie. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny oraz treść regulacji prawnych, należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że w sytuacji gdy z zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a zleceniodawcą umowy wynika, że przedmiotem sprzedaży jest usługa (budowlana, instalacyjna, budowlano-montażowa), a zatem celem całości świadczenia jest wykonanie montażu/instalacji, a nie sprzedaż towaru, to świadczenie takie nie powinno być dzielone. W takim przypadku dostawę wraz z montażem wyprodukowanej przez Zainteresowanego ślusarki aluminiowej, należy traktować kompleksowo, kwalifikując charakter świadczenia jako wykonanie usługi. Wobec powyższego, uwzględniając przyjęte przez Wnioskodawcę założenia, z których (...)
2017
15
cze

Istota:
- rozliczenie czynności realizowanych na podstawie kontraktu zawartego z podmiotem norweskim na rzecz odbiorcy końcowego na terytorium państwa trzeciego
- rozliczenie czynności realizowanych na podstawie kontraktu zawartego z podmiotem norweskim na rzecz odbiorcy końcowego na terytorium UE
Fragment:
Pełna realizacja kontraktu będzie obejmowała: wykonanie projektu; wykonanie pełnej dokumentacji technicznej - Pakiet Danych Technicznych (TDP); realizację badań certyfikacyjnych i klasyfikacyjnych; wyprodukowanie, montaż elementów, dostawę, montaż dźwigów, rozruch; dostarczenie narzędzi i urządzeń testujących, przeprowadzenie testów i prób. Ponadto, na mocy umów Spółka zobowiązana jest do dostarczenia części zamiennych i świadczenia pomocy technicznej, również po odbiorze i uruchomieniu dźwigu. Generalnie czynności opisane w pkt 1-3 oraz produkcja i montaż elementów odbywać się będą w ... (siedziba Spółki). Sporadycznie czynności pkt 2-3 mogą być realizowane przez inne spółki Grupy. Montaż dźwigu, jego rozruch, testy i próby przeprowadzane będą na statku docelowym po ich uprzedniej dostawie na terytorium UE. Montaż dźwigu polegać będzie na zbudowaniu na statku podstawy dla dźwigu dostosowanej do jego konstrukcji oraz zmontowaniu dźwigu na tej podstawie. Montaż i uruchomienie dźwigu są skomplikowanymi operacjami, w trakcie których metodą badań i testów Spółka zobowiązana jest do zapewnienia określonych przez klienta parametrów jego pracy. Czynności te stanowią montaż w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Najważniejsze czynności w zakresie montażu dźwigu na statku to: zmontowanie dźwigu w jedną mechaniczną całość i podłączenie systemów hydraulicznych i elektrycznych zgodnie z dokumentacją; przykręcenie głównego łożyska dźwigu do podstawy za pomocą specjalistycznych i certyfikowanych napinaczy śrubowych celem uzyskania wymaganych naprężeń połączenia śrubowego, potwierdzone raportem po zakończonym procesie dokręcania.
2017
30
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla czynności związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem saun, łaźni parowych, wanien SPA oraz montażem urządzeń do tych saun.
Fragment:
Łącznie zatem stanowią usługę, obejmującą kompleksowo dostawę i montaż elementów własnej produkcji, jak i innych producentów. Urządzenia i elementy są na stałe połączone z instalacją elektryczną, wodną, kanalizacyjną i nie ma możliwości swobodnego rozporządzania nimi – wymagają wcześniej demontażu. Cena końcowa uwzględnia zakup gotowych produktów, koszt materiałów własnych, pracy ludzi (specjaliści z uprawnieniami), montażu. Nie ma możliwości zakupu sauny, łaźni parowej, wanny SPA bez usługi montażu. Sprzedaż sauny, łaźni, wanny SPA następuje tylko i wyłącznie z usługą profesjonalnego montażu. Wnioskodawca nigdy nie sprzedaje samego towaru bez usługi montażu, ponieważ potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza i uruchomienie gwarancji wymaga podbicia pieczątką specjalisty z uprawnieniami, który prace monterskie wykonywał. Kompletna sauna fińska zbudowana jest z kabiny drewnianej obejmującej ściany, sufit, drzwi, podłogę (wykonywana z własnego materiału lub kupowana jako gotowa kabina innego producenta celem sprzedaży z usługą montażu), pieca do sauny (kupowanego i sprzedawanego z usługą montażu) oraz akcesoriów (kupowanych i montowanych w tej kabinie). Wnioskodawca do sauny doprowadza media, tj. odpływ wody, zasilanie wody, prąd.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie uznania kwoty, która ma pokryć wszystkie roszczenia z tytułu Umowy dostawy z montażem za niepodlegającą opodatkowaniu VAT.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 8 lutego 2017 r. (data wpływu 13 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania kwoty, która ma pokryć wszystkie roszczenia z tytułu Umowy dostawy z montażem za niepodlegającą opodatkowaniu VAT – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 lutego 2017 r. wpłynął wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania kwoty, która ma pokryć wszystkie roszczenia z tytułu Umowy dostawy z montażem za niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 14 września 2012 r. w celu realizacji farmy wiatrowej, C. zawarła umowę o dostawę i montaż z N. (dalej: Umowa o dostawę i montaż). Przedmiotem Umowy o dostawę i montaż była dostawa dwóch generatorów turbin wiatrowych ze stalową wieżą rurową o wysokości piasty 100 m i transformatorem 15 kV MS w wieży łącznie z wybudowaniem i uruchomieniem (dalej: Turbina wiatrowa). Cena zakupu wyniosła 5 306 000 euro netto. Również w dniu 14 września 2012 r. C. zawarła umowę serwisową z N. Przedmiotem umowy serwisowej było serwisowanie, konserwacja, i naprawa powołanych dwóch turbin wiatrowych na farmie wiatrowej oraz gwarancja dyspozycyjności w czasie trwania umowy serwisowej. W Umowie o dostawę i montaż wskazano, że po wykonaniu Turbin wiatrowych ich odbiór powinien zostać dokonany przez C. bezpośrednio po pierwszej konserwacji typu 1, najpóźniej jednak 40 dni kalendarzowych po oddaniu do eksploatacji, jednak nie wcześniej niż przed pomyślnym zakończeniem rozruchu próbnego i przekazaniem przez N. gwarancji wykonania zobowiązań oraz poręczenia bankowego dotyczącego rękojmi.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zastosowania 8% stawki podatku od towarów i usług na kompleksową usługę wykonania stalowych schodów, balustrad i montażu ich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków mieszkalnych klientów
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca świadczy również usługi budowlano - montażowe które polegają na wykonywaniu i montażu wytworzonych przez niego produktów w budynkach stałego zamieszkania sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 111 oraz PKOB 112. Zawarta z inwestorem umowa określa, że przedmiotem dostawy są wybrane elementy konstrukcji stalowych (np. balustrady balkonowe i schodowe) zamontowane przez Wnioskodawcę jako ich producenta w ww. obiektach. Określono też jedną cenę dostawy obejmującą koszty materiału, robocizny, narzędzi i transportu. Przedmiotem zawartych z inwestorami umów jest dostawa i montaż wybranych elementów konstrukcji stalowych, takich jak: schody, balustrady balkonowe, schodowe montowane wewnątrz i na zewnątrz budynków związanych z bryłą budynku. Żadna z umów nie rozdziela czynności dostawy towarów a następnie ich montaż. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca realizuje czynności polegające na produkcji, a następnie montażu m.in. poręczy schodowych na zewnątrz budynku, tj. na schodach do domu, bądź wewnątrz budynku, tj. na schodach prowadzących na piętro domu. Produkowane i montowane przez Wnioskodawcę elementy konstrukcji stalowych (np. schody, balustrady schodowe i balkonowe) są niezbędnymi elementami składowymi budynku istotnymi dla bezpiecznego jego użytkowania.
2017
10
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stosowanie preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy i montażu kotłów c.o. dla odbiorcy indywidualnego w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla czynności sprzedaży i montażu kotłów c.o. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla czynności sprzedaży i montażu kotłów c.o. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu. Zamierza Pan rozszerzyć działalność o usługę budowlaną, tj. sprzedaż kotłów c.o. wraz z montażem odbiorcy indywidualnemu w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stosowanie preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy i montażu kotłów c.o. dla odbiorcy indywidualnego w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym? Pana zdaniem, na podstawie przepisów powołanych w poz. 61 wniosku ORD-IN – art. 146 pkt 2 lit. a, art. 41 ust. 2, ust. 12a i 12b, art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa i montaż kotłów c.o. stanowi usługę remontową (to wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nie stanowi bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym) lub modernizację (unowocześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego, prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej).
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę 8% VAT przy sprzedaży materiałów wraz z montażem, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ust VAT?
Fragment:
Świadczenie Wnioskodawcy będzie obejmowało usługę kompleksową, na którą będą się składały dostawa towarów oraz montażu tych towarów. Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy będzie przewidywało jedną kwotę wynagrodzenia. Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilnoprawną względem swoich klientów za jakość i terminowość usług wykonywanych przez podwykonawcę. Podwykonawca, który wykona usługę montażu będzie rozliczał się wyłącznie z Wnioskodawcą. Wnioskodawca nie wyklucza, że w niektórych przypadkach nie będzie korzystał z usług podwykonawcy, a montaż będzie wykonywał w ramach własnej działalności. Wnioskodawca będzie wystawiał swojemu klientowi paragon lub fakturę, w której zostanie ujęta kwota wynagrodzenia bez wyszczególnienia na wartość usługi i towarów wykorzystywanych do jej świadczenia. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę VAT 8 % przy sprzedaży materiałów wraz z montażem, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż materiałów wraz z montażem, w związku z budową obiektu, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie objęta stawką podatku VAT 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
13
lip

Istota:
Opodatkowanie dostawy towarów na terytorium innego państwa z montażem lub ich instalacją albo bez ich montażu lub instalacji
Fragment:
W przypadku eksportu towarów, bez jego montażu. Spółka przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymała (i posiada w swojej dokumentacji) dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. W związku z powyższym zadano pytanie. Jak należy opodatkować dostawę regałów (bez ich montażu lub instalacji) na terytorium innego (niż Polska) kraju UE... Jak należy opodatkować dostawę regałów wraz z ich montażem (lub instalacją) w przypadku, gdy ich montaż (lub instalacja) odbywa się na terytorium innego (niż Polska) kraju UE... Czy w tym przypadku znaczenie ma kto jest nabywcą przedmiotowych regałów... Jak należy opodatkować dostawę regałów (bez ich montażu lub instalacji) poza terytorium UE... Jak należy opodatkować dostawę regałów wraz z ich montażem (lub instalacją) w przypadku, gdy ich montaż lub instalacja odbywa się poza terytorium UE... Czy w tym przypadku znaczenie ma kto jest nabywcą przedmiotowych regałów... Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu), Dostawa regałów (bez ich montażu lub instalacji) na terytorium innego (niż Polska) kraju UE podlega opodatkowaniu na terytorium kraju (RP): w przypadku (...)
2016
5
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Montaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.