Montaż | Interpretacje podatkowe

Montaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to montaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem konstrukcji stalowej wraz z montażem
Fragment:
Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy uznać, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym – dostawą konstrukcji stalowych, na które składa się dostawa konstrukcji i usługa montażu na podporach wykonanych przez zamawiającego. Jak wskazano we wniosku, na podstawie jednej umowy zawartej z Wnioskodawcą kontrahent realizuje zamówienie polegające na wykonaniu i dostawie konstrukcji stalowej wiaduktu wraz z jej montażem na placu budowy. Celem Spółki jest nabycie gotowej i zamontowanej na placu budowy konstrukcji. Przedmiotem umowy jest kompleksowa czynność dostawy towaru z montażem, co potwierdza określony w umowie sposób kalkulacji wynagrodzenia oraz wystawiania faktur, gdzie wynagrodzenie za montaż wliczone jest w cenę towaru (kontrahent fakturuje w jednej pozycji czynności dostawy konstrukcji i montażu jako jedno świadczenie i określa jedną cenę za świadczenie złożone). Umowa nie zawiera odrębnie ustalonej ceny za dostarczenie towarów i za usługę montażu. Jednocześnie w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że czynnością dominującą w ramach wykonywanego świadczenia jest dostawa towaru (wytworzenie konstrukcji stalowych), a usługa montażu jest czynnością pomocniczą względem dostawy towaru. Spółka podała przy tym, że dla realizowanego świadczenia (obejmującego dostawę konstrukcji oraz jej montaż) wykonawca stosuje klasyfikację PKWiU 25.11.21.0 „ Mosty i części mostów z żeliwa lub stali ”.
2017
5
paź

Istota:
 • opodatkowania podatkiem VAT wkładów własnych wniesionych przez mieszkańców w kosztach montażu kolektorów słonecznych oraz określenia stawki podatku VAT w przypadku ww. montażu,
 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”,
 • Fragment:
  Natomiast zgodnie z umową o wzajemnych zobowiązaniach mieszkaniec będzie zobowiązany do partycypacji w kosztach usługi termomodernizacyjnej polegającej na montażu zestawu solarnego. Tak więc przedmiotem odrębnej odsprzedaży będzie usługa termomodernizacyjna polegająca na montażu zestawu solarnego. Klasyfikacja statystyczna czynności dostawy i montażu zestawów solarnych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U., poz. 1676) stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r. to symbol PKWiU: 43.22.12.0 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przedmiotem pytania nr 1 we wniosku ORD-IN objęta jest czynność montażu zestawów solarnych. Przedmiotem odsprzedaży przez Wnioskodawcę będą czynności związane z usługą termomodernizacyjną polegającą na montażu zestawu solarnego – PKWiU: 43.22.12.0. Zainteresowany udokumentuje ww. czynności poprzez protokoły odbioru, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz faktury.
  2017
  26
  wrz

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług montażu Urządzenia.
  Fragment:
  Ewentualny demontaż oraz ponowny montaż przedmiotowego urządzenia jest możliwy, jednakże stanowi skomplikowany i kosztowny proces (łączny udział wartości montażu/demontażu urządzenia w wartości całego projektu wynosi około 1/3 wartości całego zlecenia). Nieruchomości, w których znajdują się urządzenia będące przedmiotem demontażu/ponownego montażu, nie ulegają w wyniku tego procesu zniszczeniu. Wymagają jednak w wyniku tego procesu remontu (malowanie, murowanie/zamurowanie ścian, a także zatynkowanie nawierconych otworów i miejsc po mocowaniach, zdemontowanych instalacjach). Przedmiotowe urządzenia są dostarczane w modułach i dzięki temu można je montować w istniejących już budynkach. Następnie można je zdemontować ponownie do postaci modułów. Celem ich zamontowania, można je transportować przez bramy przemysłowe lub w razie konieczności przez dach, co istotnie ingeruje w stan nieruchomości poprzez demontaż i ponowny montaż dachu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia, czy usługi montażowe zrealizowane przez niego na rzecz Kontrahenta niemieckiego, polegające na montażu Urządzenia w fabryce Klienta położonej na terytorium Polski, stanowią usługi związane z nieruchomością, o których mowa w art. 28e ustawy, których miejscem świadczenia jest terytorium Polski, a w konsekwencji czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.
  2017
  23
  wrz

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.
  Fragment:
  Klient może wybrać opcję najmu z montażem/demontażem lub bez, którego koszt dodatkowy jest później doliczany do wartości wyświadczonej usługi najmu rusztowań. Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w momencie gdy nabywca decyduje się w jednym momencie na najem rusztowań z montażem/demontażem przedmiotem świadczenia jest jedna usługa, natomiast gdy na opcję montażu/demontażu najmowanych już od Wnioskodawcy rusztowań zdecyduje się w terminie późniejszym - przedmiotem świadczenia są dwie odrębne czynności. W takiej sytuacji również mamy do czynienia z usługą polegającą na najmie rusztowań wraz z ich montażem/demontażem - sklasyfikowaną przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 43.99.20.0. Wobec powyższego, Wnioskodawca wykonując jako podwykonawca usługę określoną w umowie stron pierwotnie jako najem rusztowań bez montażu i demontażu, jeżeli już w trakcie wykonywania umowy najemca dodatkowo zleca Spółce demontaż i montaż, mający na celu przestawienie rusztowań na terenie placu budowy, bądź też w końcowej fazie najmu zleca wyłącznie demontaż rusztowań – winien rozliczyć ją na zasadach odwrotnego obciążenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.
  2017
  7
  wrz

  Istota:
  W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczenia polegającego na wynajmie oraz montażu i demontażu form szalunkowych (deskowań systemowych)
  Fragment:
  W zakresie ww. usług Spółka zawarła jedną umowę z Kontrahentem, gdzie określona jest szacunkowa wartość przedmiotu umowy, jedynie w załączniku do umowy określone są jednostkowe ceny wynajmu, montażu i demontażu. Wynagrodzenie za najem skalkulowane jest w oparciu o czas najmu, ilość jednostek miary oraz cenę danej jednostki, natomiast wartość montażu i demontażu określana jest na podstawie ilości jednostki miary oraz ceny za daną jednostkę. Spółka wystawia odrębnie fakturę na montaż/demontaż oraz na najem szalunków. Faktura za wynagrodzenie za montaż/demontaż w pozycji „ nazwa (rodzaj) towaru lub usługi ” zawiera „ montaż szalunków ” lub „ demontaż szalunków ”. Faktura za najem w pozycji „ nazwa (rodzaj) towaru lub usług ” zawiera „ Najem szalunków ”. Spółka kwalifikuje opisany montaż i demontaż oraz wynajem form szalunkowych jako jedną usługę kompleksową, sklasyfikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w pozycji 43.99.40.0 - „ Roboty betoniarskie ” i wystawia faktury na zasadach odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT. Również Urząd Statystyczny, w odpowiedzi na zapytanie Spółki, wskazał, że zarówno wynajem form szalunkowych wraz z montażem i demontażem, jak i montaż i demontaż form szalunkowych, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43.99.40.0 „ Roboty betoniarskie ”.
  2017
  7
  wrz

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu oraz brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania na własność mieszkańców instalacji po pięciu latach od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność projektu.
  Fragment:
  Mieszkańcy zobowiążą się użyczyć Gminie bezpłatnie część nieruchomości o powierzchni niezbędnej do instalacji zestawu oraz w celu przeprowadzenia niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z montażem zestawu a także zapewnić bezpłatny dostęp do zainstalowanych urządzeń przez cały czas trwania umowy. Zakłada się trzy warianty montażu instalacji: montaż na dachu lub ścianie budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 300 m², montaż na dachu budynku gospodarczego oraz montaż na gruncie przy budynku mieszkalnym. Instalacje wykonane na budynkach będą dokonywane w ramach modernizacji tych budynków. Zgodnie z umową każdy mieszkaniec zobowiąże się do pokrycia swojej części wkładu własnego. Po dokonaniu wyboru wykonawcy instalacji nastąpi aktualizacja kosztów i zostaną podpisane z właścicielami nieruchomości umowy precyzujące wysokość wkładu własnego oraz termin płatności na wydzielone konto bankowe Gminy. Otrzymane od mieszkańców w ramach projektu wpłaty Gmina będzie dokumentować fakturami VAT wystawianymi na mieszkańców. Po 5-letnim okresie od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność z realizacji projektu, produkty wytworzone w wyniku jego realizacji czyli instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne zostaną przekazane na własność mieszkańcom za wysokość wniesionego wkładu własnego bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat.
  2017
  7
  wrz

  Istota:
  Czy opisana w stanie faktycznym wykonywana przez Spółkę usługa polegająca na dostawie wraz z montażem barier ochronnych na drogach i autostradach stanowi usługę kompleksową i podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia?
  Fragment:
  Mając na uwadze powyższy stan faktyczny oraz treść przytoczonych regulacji prawnych i pomimo podziału przez Urząd Statystyczny w Łodzi wykonywanej usługi kompleksowej odrębnie odpowiednio na: dostawę elementów drogowych, stalowych barier ochronnych, gotowych do montażu na miejscu przeznaczenia jako PKWiU 25.11.23.0 - Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium montaż stalowych barier ochronnych na miejscu przeznaczenia jako PKWiU 42.11.20.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg. ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych należy stwierdzić, że łącznie stanowią one usługę kompleksową sklasyfikowaną zgodnie z PKWiU 42.11.20.0. Celem całości świadczenia jest wykonanie montażu na obiekcie budowlanym i oddanie do użytkowania kompleksowej budowli inżynierii technicznej, a nie sprzedaż towaru, wobec powyższego świadczenie takie nie powinno być dzielone. W takim przypadku usługę polegającą na dostawie barier ochronnych wraz z montażem, należy traktować kompleksowo, kwalifikując charakter świadczenia jako wykonanie usługi montażu barier ochronnych. Podsumowując, należy stwierdzić, że: Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, usługodawca Spółki (Generalny wykonawca) jest czynnym podatnikiem VAT , Spółka działa jako podwykonawca (tj. na rzecz Generalnego wykonawcy), Spółka wykonuje roboty budowlane jako usługę kompleksową, sklasyfikowaną według PKWiU 42.11.20.0, które znajdują się w pozycji nr 4 załącznika nr 14 ustawy o VAT.
  2017
  2
  wrz

  Istota:
  W niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia. Realizowane przez Wnioskodawcę świadczenie obejmujące dostarczenie urządzeń, montaż polegający na osadzeniu urządzeń na przygotowanych przez zamawiającego fundamentach oraz włączeniu ich w ciąg technologiczny oczyszczalni i wstępnym uruchomieniu, rozruch częściowy i potwierdzenie osiągnięcia parametrów technicznych urządzeń, świadczenie usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych we wskazanym zakresie jak wskazano wyżej stanowi dostawę towarów. Tym samym, Wnioskodawca słusznie rozpoznał, że czynności wykonane w ramach umowy w analizowanym przypadku nie podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, lecz na zasadach ogólnych.
  Fragment:
  Ogólne wskazówki montażowe Montaż wykonują wyłącznie wykwalifikowane osoby, posiadające doświadczenie montażowe. Przed montażem: Należy przeczytać całą instrukcję obsługi. Znajdują się w niej pomocne informacje, chroniące przed powstaniem szkód wskutek niewiedzy. Należy zapewnić drogi dojazdowe do miejsca ustawienia. Należy zabezpieczyć przyłącze elektryczne na moment montażu. Przygotowanie montażu: Należy sprawdzić, czy wszystkie materiały do montażu i mocowania są w komplecie. Przygotować cały materiał potrzebny do przyłączenia wody. Przygotować przewody zgodnie ze spisem przewodów oraz wszystkie drobne materiały. Zapewnić urządzenia dźwigowe o odpowiednim udźwigu. Oczyścić miejsce przed montażem, aby zapobiec obrażeniom wskutek poślizgnięcia się. Montaż mechaniczny - wskazówki ogólne: Urządzenia dźwigowe mocowane są w przygotowanych do tego celu pomocniczych elementach montażowych nad miejscem ustawienia; w razie potrzeby można wykonać punkty zakotwiczenia o odpowiednim udźwigu, aby móc zawiesić maszynę nad miejscem montażu bez konieczności ręcznego przesuwania. Należy zamocować haki transportowe w uszach transportowych lub założyć zawiesie pętlowe na maszynie i urządzeniu podnośnikowym tak, aby się nie przesuwało.
  2017
  26
  sie

  Istota:
  W zakresie opodatkowywania 8% stawką podatku VAT usług montażu drzwi i schodów drewnianych
  Fragment:
  Po wykonaniu usługi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Wnioskodawca wystawia klientowi fakturę VAT obejmującą w jednej pozycji całość robót wraz z wykorzystanymi materiałami, obejmującą wartość produktu wraz z ich montażem, na kwotę netto doliczając podatek VAT w wysokości 8%, gdy usługa jest wykonywana w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym. W założeniu klient nie jest zainteresowany zakupem samego towaru. Opisane czynności zawarte zgodnie z podpisaną umową nie polegają na dostarczaniu klientowi towarów/produktów, lecz na wykonaniu świadczenia kompleksowego, tj. doradztwie (projektowaniu) i dostawie towarów/produktów (drzwi, schodów) wraz z ich montażem, co wynika z zawartej umowy. Wnioskodawca na pytanie, czy w ramach wykonywanych czynności są zawierane odrębne umowy, osobno na doradztwo (projektowanie), dostawę towarów/produktów (drzwi, schodów) i montaż drzwi, schodów, odpowiedział, że „Nie są zawierane osobne umowy, umowa z klientem jest jedna, kompleksowa i jednolita zawierająca wykonanie wszystkich etapów usługi, począwszy od zaprojektowania a skończywszy na montażu. Ponadto wskazał, że działalność gospodarcza Wnioskodawcy nie polega na sprzedaży towarów, gdyż nie prowadzi sklepu ani innego punktu sprzedaży (zarówno stacjonarnie jak i w Internecie). Wnioskodawca wykonuje usługę budowlaną polegającą na montażu schodów lub drzwi, które wcześniej projektuje wg indywidualnego zamówienia dla klienta i wyprodukuje z zakupionych materiałów.
  2017
  24
  sie

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami na realizację projektu pn.: „Promowanie energii odnawialnej na terenie gminy (...)” w odniesieniu do montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na posesjach osób fizycznych oraz montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół, Zespołu Szkolno-Przedszkolnym, Gminnym Ośrodku Kultury i Budynku Wielofunkcyjnym oraz w odniesieniu do montażu instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy.
  Fragment:
  Wnioskodawca zakłada trzy warianty montażu instalacji fotowoltaicznych: montaż na dachu lub przytwierdzenie do ściany budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej budynku nieprzekraczającej 300 m kw, montaż na dachu budynku gospodarczego, montaż na gruncie przy budynku mieszkalnym lub w jego okolicy. Po okresie utrzymania trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od zakończenia inwestycji, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom – właścicielom na własność za kwotę wniesionego wkładu własnego. W momencie przeniesienia własności właściciel budynku (Uczestnik projektu) nie będzie ponosił żadnych kosztów wobec Gminy – Zainteresowany nie osiągnie z tego tytułu żadnych dochodów. W związku z realizacją projektu określa się następujące rodzaje wydatków: wydatki związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu, wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznych i montażem pomp ciepła, wydatki związane z nadzorem inwestycyjnym oraz szkoleniami docelowych użytkowników instalacji. Budynki użyteczności publicznej, na których planuje się instalację (...)
  2017
  7
  sie
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Montaż
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.