ILPP2/443-760/13-2/AKr | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży monet antycznych, obiegowych monet z XIX i XX wieku i innych monet. które nie zawierają metali szlachetnych (to jest z wyłączeniem wszelkich monet zawierających jakikolwiek metal szlachetny), czyli działalność objętą symbolem PKWiU 32.11.10.0, będzie miał prawo do podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług?
ILPP2/443-760/13-2/AKrinterpretacja indywidualna
 1. monety
 2. podatek od towarów i usług
 3. podatnik
 4. zwolnienia podmiotowe
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2013 r. (data wpływu 9 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 1 sierpnia 2013 r. rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży monet antycznych, obiegowych monet z XIX i XX wieku i innych monet, które nie zawierają metali szlachetnych. Inaczej mówiąc – z obrotu, który zamierza prowadzić Wnioskodawca – wyłączone będą wszelkie monety zawierające jakikolwiek metal szlachetny. Działalność Wnioskodawcy objęta będzie symbolem PKWiU 32.11.10.0.

Rozpoczynając wyżej opisaną działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, Wnioskodawca przewiduje, że wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty wartości sprzedaży opodatkowanej przewidzianej w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Wnioskodawca zamierza skorzystać z podmiotowego zwolnienia od podatku towarów i usług (podatku VAT) Wnioskodawca przewiduje nadto, że ze względu na wartość zamierzonej sprzedaży w kolejnym pełnym roku kalendarzowym, która nie przekroczy ustawowego progu uprawniającego do powyższego zwolnienia, zachowa także w kolejnym roku podatkowym uprawnienie do podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ustawodawca jednakże wyłączył z możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia sprzedaż niektórych towarów poprzez regulację zawartą w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. Wynika z niej, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 omawianego artykułu nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy.

Natomiast w myśl aktualnego brzmienia przywołanego wyżej Załącznika nr 12 do ustawy o VAT, który wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2013 r. i zatytułowanego: „Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy” pod ogólnie zamieszczonym, aczkolwiek niezdefiniowanym bliżej pojęciem: „Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali” wymienione zostały enumeratywnie szczegółowe grupy wyrobów z przytoczeniem odpowiedniego symbolu PKWiU. W taki właśnie sposób w tabeli pod pozycją 6 towary o symbolu PKWiU 32.11.10.0., to jest monety.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży monet antycznych, obiegowych monet z XIX i XX wieku i innych monet, które nie zawierają metali szlachetnych (to jest z wyłączeniem wszelkich monet zawierających jakikolwiek metal szlachetny), czyli działalność objętą symbolem PKWiU 32.11.10.0, będzie miał prawo do podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność polegającą na sprzedaży monet, które nie zostały wykonane z metali szlachetnych, ani monet wykonanych z udziałem tych metali, będzie miał prawo do zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 złotych.

Wątpliwości Wnioskodawcy powstały wyłącznie z powodu umieszczenia na wyżej wskazanej liście towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podmiotowe, także działalności gospodarczej właśnie o symbolu PKWiU 32.11.10.0. bez jednoznacznego wskazania, czy wyłączenie to dotyczy wyłącznie obrotu monetami zawierającymi metale szlachetne, czy też obrót jakimikolwiek monetami bez rozróżnienia na monety zawierające metale szlachetne i monety niezawierające metali szlachetnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo lakonicznego brzmienia treści powyższego wyłączenia, jedynym logicznym i sensownym sposobem dokonania wykładni tego wyłączenia jest taki, który prowadzi do wniosku, że wyłączenie to obejmuje tylko obrót monetami zawierającymi metale szlachetne. Jest to wyłączenie oczywiste i w pełni zrozumiałe ograniczeniami w obrocie kruszcami w jakiejkolwiek postaci, w tym w postaci monet wykonanymi z metali szlachetnych, bądź z udziałem tych metali. Za taką wykładnią przemawiają też słowa: „Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali” stanowiące – zdaniem wnioskodawcy – podtytuł omawianej tabeli, po którym następuje szczegółowe wyliczenie nazw towarów (grup towarów) wraz z odpowiednimi symbolami PKWiU. W konsekwencji i w zakresie interesującym Wnioskodawcę – wyłączenie dotyczy jedynie tych wyrobów z grupy PKWiU 32.11.10.0, to jest monet, które wykonane zostały z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali. Natomiast poza zasięgiem omawianego wyłączenia pozostaje obrót wyrobami z grupy PKWIU 32.11.10.0 (monetami), które nie zostały wykonane z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali.

Zdaniem Wnioskodawcy – brak jest jakichkolwiek sensownych argumentów rozszerzających restrykcje związane z obrotem wyrobami (złomem) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali także na obrót monetami, które nie zostały wykonane z metali szlachetnych lub z udziałem z tych metali, aczkolwiek nie można – zdaniem Wnioskodawcy – wykluczyć takiej dosłownej, choć całkowicie nieracjonalnej interpretacji ze względu na lakoniczne wymienienie na omawianej liście całej grupy towarów o symbolu PKWiU 32.11.10.0., bez jakichkolwiek wyłączeń. Co więcej – ze względu na zamieszczony na omawianej liście podtytuł „Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali” stanowiący swego rodzaju wspólny mianownik do wszystkich wymienianych następnie towarów i grup towarów – interpretacja taka byłaby interpretacją contra legem.

Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem w tej kwestii jednoznacznej interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 27 października 2011 r. w sprawie IPTPP/443-73/11-4/IB wydał interpretację indywidualną w sprawie dotyczącej podobnego stanu prawnego i faktycznego. Interpretacja ta jest zasadniczo zgodna ze stanowiskiem wyrażonym powyżej przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei towarami – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Należy zatem stwierdzić, że przepis ten dotyczy podatników kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z kolei, jak stanowi art. 113 ust. 9 ustawy podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali.

W myśl art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Aktem tym jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

Zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia określa się listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. W załączniku tym wymieniono m.in. wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, gdzie w pozycji 6 umieszczono monety o symbolu PKWiU 32.11.10.0.

Stosownie do art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zaznacza się, że dla celów podatkowych właściwa jest obowiązująca klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 220, poz. 1435 ze zm.).

Z powyższego wynika, że podatnik, który prowadzi sprzedaż monet sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 32.11.10.0 z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 1 sierpnia 2013 r. rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży monet antycznych, obiegowych monet z XIX i XX wieku i innych monet, które nie zawierają metali szlachetnych. Z obrotu, który zamierza prowadzić Wnioskodawca wyłączone będą wszelkie monety zawierające jakikolwiek metal szlachetny. Działalność Wnioskodawcy objęta będzie symbolem PKWiU 32.11.10.0.

Rozpoczynając wyżej opisaną działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, Wnioskodawca przewiduje, że wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty wartości sprzedaży opodatkowanej przewidzianej w art. 113 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca zamierza skorzystać z podmiotowego zwolnienia od podatku towarów i usług. Zainteresowany przewiduje, że ze względu na wartość zamierzonej sprzedaży w kolejnym pełnym roku kalendarzowym, która nie przekroczy ustawowego progu uprawniającego do powyższego zwolnienia, zachowa także w kolejnym roku podatkowym uprawnienie do podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży monet antycznych, obiegowych monet z XIX i XX wieku i innych monet, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 31.11.10.0, które nie zawierają metali szlachetnych, ma prawo do zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 9 ustawy, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150 000 zł oraz na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł.

Wskazać należy, że na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35), z dniem 1 stycznia 2014 r.:

 • art. 113 ust. 1 ustawy otrzyma brzmienie: „Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”;
 • art. 113 ust. 2 ustawy otrzyma brzmienie: „ Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:
  1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
  2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
   1. transakcji związanych z nieruchomościami,
   2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
   3. usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych”;
 • art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy otrzyma brzmienie: „Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy”.

Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego. Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towaru będącego przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.