Monety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to monety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

W zakresie uznania pamiątkowej srebrnej monety półdolarowej „John F. Kennedy” z 1964 r., za przedmiot kolekcjonerski oraz prawa do zastosowania procedury „marży” dla dostawy tych Monet.

Fragment:

Kennedy ” z 1964 r., która została wyemitowana przez Mennicę Stanów Zjednoczonych w 1964 r. (Moneta). Wkrótce po emisji Monet zabrakło w sprzedaży, a ze względu na jej wartość pamiątkową prawie nie pojawiły się w obiegu. Moneta była wybijana ze stopu 90% srebra, co sprawiało, że jedna moneta zawierała w sobie sporą ilość srebra porównywalnie do wagi całkowitej, w bardzo zachęcającej próbie. O zniknięciu Monet z rynku przesądził również fakt, że w monetach z 1965 r. i lat następnych zawartość srebra została zredukowana o 60% w stosunku do Monet z 1964 r., które mają być sprzedawane przez Spółkę. Wartość rynkowa Monety znacznie przekracza jej wartość nominalną. Cena Monet zależy w dużym stopniu od cen rynkowych srebra, w związku z czym nabywane są one głównie w celach inwestycyjnych. Zatem Monety opisane we wniosku stanowią przedmiot kolekcjonerski w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, gdyż pomimo tego, że posiadają one cechy pieniądza obiegowego to jednak, ze względu na wartość kruszcu znacznie przekraczającą nominał (są to monety wybijane ze stopu 90% srebra) oraz wartość pamiątkową tych Monet - zazwyczaj nie występują one w roli środka płatniczego. Art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy stanowi, że przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2017
3
sie

Istota:

W zakresie kwalifikacji sprzedawanych złotych monet z dodatkami w postaci innego niemetalu w kontekście brzmienia art. 121 ustawy o VAT

Fragment:

Niemetale umieszczane w złotych monetach, tj. monetach bitych ze stopu są dodatkiem stanowiącym część monety, ale niestanowiącym składnika stopu, z którego ta moneta jest wybijana. Dodatek niemetalu jest wtopiony (umieszczony) w monetę, ale zdaniem Wnioskodawcy nie wchodzi w skład stopu z którego jest bita moneta. Tym samym moneta składa się ze stopu i dodatku niemetalu, które razem tworzą całość, ale nie są jednym stopem. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia czy sprzedawane Monety z innymi niemetalami spełniają warunek wskazany w art. 121 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy o VAT, jeśli próba złota z którego są wykonane (bez uwzględniania bądź z uwzględnieniem masy czy objętości dodatkowego ozdobnika) przekracza co najmniej 900 tysięcznych. Odnosząc się zatem do ww. kwestii należy zauważyć, że ustawodawca w art. 121 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT uzależnia uznanie monet za złoto inwestycyjne od łącznego spełnienia warunków zawartych w tym przepisie, przy czym niespełnienie chociaż jednego z nich powoduje automatycznie że przepis ten nie ma zastosowania. I tak z przepisu tego wynika, że złote monety muszą spełnić łącznie niżej wymienione warunki: posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

2016
13
gru

Istota:

Dostawa uszkodzonych monet do banku w celu ich zamiany na pieniądz w postaci zapisów na rachunku bankowym jest nie podlega opodatkowaniu VAT

Fragment:

Ponieważ największa ilość odpadów tego typu pochodzi z terenu Unii Europejskiej, to najczęściej znajdywane są monety EUR. Zdarzają się jednak funty szterlingi, franki szwajcarskie, złote polskie i inne waluty. Wnioskodawca poddaje te monety procesowi oczyszczania, a następnie dokonuje wymiany monet. Część monet, mimo procesu oczyszczania, może mieć trwałe zabrudzenia lub uszkodzenia, które powodują, że wartość środków pieniężnych otrzymywanych w zamian za monety może być niższa niż wartość nominału monet. Banki komercyjne w Polsce skupiają jedynie uszkodzone monety z nominałami w złotych polskich. Wnioskodawcy nie udało się znaleźć polskiego banku skłonnego dokonać wymiany odzyskiwanych monet w walutach innych niż złote. Stąd też monety z nominałami w innych walutach Wnioskodawca zmuszony jest przedstawić do wymiany w bankach zagranicznych bezpośrednio lub też za pośrednictwem innych niż banki zagranicznych podmiotów. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii czy dostawę monet w celu ich zamiany na pieniądz w postaci zapisów na rachunku bankowym należy traktować jako transakcję podlegającą opodatkowaniu VAT. W Polce zasady wymiany uszkodzonych monet i banknotów reguluje Zarządzenie nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.

2015
18
gru

Istota:

Czy sprzedaż tej kolekcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Kolekcjonując monety Wnioskodawca stara się zebrać je w jak najlepszych stanach zachowania – mając monetę w gorszym stanie kupował taką samą w lepszym, ale kupował również monety w takich samych stanach by mieć je na wymianę. Stąd w kolekcji Wnioskodawcy jest kilkadziesiąt przypadków, że ma po kilka, a nawet po kilkanaście takich samych monet różniących się niekiedy jedynie stanem zachowania. Monety i banknoty nabywał w celu zaspokojenia własnej pasji kolekcjonerskiej i poznawczej, której poświęcał bardzo dużo wolnego czasu, np. niekiedy całe tygodnie, a nawet miesiące dla zidentyfikowania nieznanej Wnioskodawcy monety. Pasja ta w jakimś sensie "rozjaśniała" również powszechną szarość PRL-u. Kolekcja Wnioskodawcy składa się z ponad 2500 monet wykonanych z następujących metali i ich stopów: żelaza, aluminium, miedzi, cynku, niklu i srebra, jest też kilka monet złotych. Wnioskodawca nie jest w stanie określić dokładnej, ogólnej wartości rynkowej tych monet, na kolekcję w przeważającej większości składają się monety popularne, część jest rzadkich, nie ma natomiast monet bardzo rzadkich i unikatów. Szacunkowo wartość kolekcji, Wnioskodawca ocenia w przedziale od 35.000 zł do 45.000 zł, jednakże jak każde szacunki zweryfikuje to rynek.

2015
10
maj

Istota:

W okolicznościach opisanych we wniosku, srebrne monety, które jak wskazuje Wnioskodawca, nie są zwykle używane jako środek płatniczy, spełnione zostaną warunki zawarte w art. 120 ustawy, pozwalające na zastosowanie przez Wnioskodawcę procedury szczególnej przewidzianej w ww. przepisie.

Fragment:

Ze zdarzenia opisanego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na handlu monetami, i jest czynnym podatnikiem VAT. W przyszłości planuje rozpocząć sprzedaż srebrnych monet bulionowych m.in. Kanadyjskiego Liścia Klonu (nominał 5 CAD, waga 1 uncja), Amerykańskiego Orła (nominał 1 USD, waga 1 uncja) oraz Wiedeńskich Filharmoników (nominał 1,5 EUR, waga 1 uncja) uprzednio nabywanych od podmiotów z państw Unii Europejskiej, w szczególności od spółek niemieckich. Monety będą nabywane przez Wnioskodawcę w celu ich dalszej odsprzedaży. Nabywane monety są oficjalnie emitowane przez banki centralne i posiadają cechy pieniądza obiegowego. Z uwagi jednak na fakt, że wartość kruszcu znacznie przekracza nominał zazwyczaj nie występują one w roli środka płatniczego. Cena tych monet zależy od zmiany cen rynkowych srebra, z tego też względu mają przede wszystkim charakter inwestycyjny. Jak Wnioskodawca wskazuje, monety srebrne będące przedmiotem wniosku, pomimo tego, że posiadają cechy pieniądza obiegowego to jednak ze względu na wartość kruszcu znacznie przekraczającą nominał zazwyczaj nie występują one w roli środka płatniczego. Powyższa okoliczność powoduje, że do sprzedaży monet srebrnych opisanych we wniosku tj.

2013
21
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży monet antycznych, obiegowych monet z XIX i XX wieku i innych monet. które nie zawierają metali szlachetnych (to jest z wyłączeniem wszelkich monet zawierających jakikolwiek metal szlachetny), czyli działalność objętą symbolem PKWiU 32.11.10.0, będzie miał prawo do podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Czy Wnioskodawca, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży monet antycznych, obiegowych monet z XIX i XX wieku i innych monet, które nie zawierają metali szlachetnych (to jest z wyłączeniem wszelkich monet zawierających jakikolwiek metal szlachetny), czyli działalność objętą symbolem PKWiU 32.11.10.0, będzie miał prawo do podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność polegającą na sprzedaży monet, które nie zostały wykonane z metali szlachetnych, ani monet wykonanych z udziałem tych metali, będzie miał prawo do zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 złotych. Wątpliwości Wnioskodawcy powstały wyłącznie z powodu umieszczenia na wyżej wskazanej liście towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podmiotowe, także działalności gospodarczej właśnie o symbolu PKWiU 32.11.10.0. bez jednoznacznego wskazania, czy wyłączenie to dotyczy wyłącznie obrotu monetami zawierającymi metale szlachetne, czy też obrót jakimikolwiek monetami bez rozróżnienia na monety zawierające metale szlachetne i monety niezawierające metali szlachetnych.

2012
6
wrz

Istota:

Czy monety N G Wnioskodawca może sprzedawać w systemie opodatkowania marży, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 70, poz. 897 ze zm.), do wartości kolekcjonerskich zalicza się złote i srebrne monety kolekcjonerskie; banknoty kolekcjonerskie; złote monety uncjowe; numizmaty: banknoty i monety, które nie zostały wprowadzone do obiegu, banknoty i monety wycofane z obiegu; zestawy kolekcjonerskie – połączone w jedno opakowanie, według określonych kryteriów, wartości kolekcjonerskie, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, i/lub monety powszechnego obiegu o nominale 2 zł, wykonane ze stopu Nordic Gold. Z opisu sprawy wynika, iż sprzedawane przez Wnioskodawcę monety, których dotyczy wniosek to monety obiegowe o nominale 2 zł, wykonane ze stopu CuA15Zn5Sn1 – miedzi, aluminium, cynku i cyny, znanego pod nazwą Nordic Gold. W związku z tym monety te określa się oznaczeniem 2 zł NG. Wszystkie monety okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa nominał umieszczony na awersie. Niezależnie jednak od wysokości nominału, monety te mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa wolny rynek numizmatyczny. Ze względu na powyższe wyjaśnienia oraz zapisy uchwały Zarządu NBP, monety powszechnego obiegu o nominale 2 zł, wykonane ze stopu Nordic Gold są zaliczane do wartości kolekcjonerskich. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie NBP nie działa w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem NBP nie dokonuje sprzedaży przedmiotowych monet na rzecz Wnioskodawcy, a jedynie dokonuje wymiany tych monet – stanowiących środek płatniczy kraju – według ich wartości nominalnej.

2012
17
lut

Istota:

Czy Wnioskodawca może stosować, w ramach dokonywanej przez siebie sprzedaży monet otrzymywanych od NBP jako wymianę środków płatniczych, szczególną procedurę opodatkowania na zasadach marży, przewidzianą w art. 120 ust. 4 Ustawy o VAT?

Fragment:

(...) monety powyżej ich wartości. Przedmiotowe monety, które są wymieniane przez Wnioskodawcę w NBP stanowią środek płatniczy kraju, w związku z czym NBP nie prowadzi sprzedaży takich monet w odróżnieniu od monet kolekcjonerskich. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie NBP nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem NBP nie dokonuje sprzedaży przedmiotowych monet na rzecz Wnioskodawcy, a jedynie dokonuje wymiany tych monet - stanowiących środek płatniczy kraju - wg ich wartości nominalnej. Zatem, NBP należy do grupy podmiotów, o której mowa w wyżej przytoczonym art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. W tym miejscu należy jeszcze wskazać, iż emisja monet typu N G o nominale 2 zł, będących prawnym środkiem płatniczym, jest jedną z funkcji nałożoną przez ustawę o NBP na Narodowy Bank Polski. Podsumowując w świetle powyższych unormowań oraz w tak przedstawionych okolicznościach sprawy tj. wskazania przez Wnioskodawcę, że monety te nie są zwykle (najczęściej, przeważnie) używane jako środek płatniczy, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie prawidłowe jest stanowisko Strony dotyczące dokonywania rozliczenia podatku od towarów i usług przy zastosowaniu procedury szczególnej przewidzianej w art. 120 ust. 4 ww. ustawy.

2011
9
gru

Istota:

Złotem inwestycyjnym na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy VAT będą wszelkie złote monety o próbie nie mniejszej niż 900 tysięcznych o nominałach 50, 100, 200 zł, bez względu na wizerunek na nich umieszczony, ponieważ zostały wyraźnie wskazane w spisie ogłoszonym dla roku 2011 w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Fragment:

Monety wymienione w Wykazie monet są więc monetami, o których mowa w art. 121 ust. 2 Ustawy VAT. Wykaz monet, w zakresie odnoszącym się do monet emitowanych przez Rzeczpospolitą Polską wskazuje, jako zwolnione z VAT monety o nominałach: 50 zł, 100 zł, 200 zł oraz monety 50 zł (Orzeł Bielik), 100 zł (Orzeł Bielik), 200 zł (Orzeł Bielik), 500 zł (Orzeł Bielik), pod warunkiem że mają próbę co najmniej 900 tysięcznych. W konsekwencji powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, za złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ust. 2 Ustawy VAT, powinny być uznawane wszelkie złote monety o nominałach 50 złotych, 100 złotych oraz 200 złotych o próbie co najmniej 900 tysięcznych — niezależnie od wizerunków na nich umieszczonych lub serii, w ramach których są emitowane oraz monety „ Orzeł Bielik ” o nominałach 50, 100, 200, 500 zł. Zgodnie ze Spisem z katalogu złotych monet o wskazanych powyżej nominałach nie zostały wyłączone inne monety niż o próbie mniejszej niż 900 tysięcznych, bowiem wyjaśnienia do wykazu monet wskazują również ograniczenie w postaci minimalnej próby jaką powinna posiadać złota moneta poprzez pkt. c) noty wyjaśniającej „ Zwolnienie będzie miało zastosowanie do każdej emisji monet wyszczególnionych w niniejszym wykazie z wyłączeniem emisji monet opatrzonych próbą mniejszą niż 900 tysięcznych ”.

2011
13
lis

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku uregulowanego w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży monet obiegowych, obiegowych PRL, golden nordic oraz innych, które nie zawierają kruszcu. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, że monety powyższe chce sprzedawać pod symbolem PKWiU 32.11.10.0. Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca rozpoczynając działalność polegającą na sprzedaży monet, nie będących z metali szlachetnych, ani nie będących z udziałem tych metali, będzie miał prawo do zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe. Tutejszy Organ zwraca również uwagę, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.