IPPB5/4510-222/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wypłacona premia (Cashback) stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu, potrącany w momencie ujęcia refaktur otrzymanych od X.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. (data nadania 5 czerwca 2015 r., data wpływu 8 czerwca 2015 r.) na wezwanie organu Nr IPPB5/4510-222/15-2/KS z dnia 28 maja 2015 r. (data nadania 28 maja 2015 r., data doręczenia 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości wypłaconych przez Spółkę premii (Cashback) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości wypłaconych przez Spółkę premii (Cashback).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka X. (Polska) Sp. z o. o. (dalej: „Spółka”) jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym. Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy X. (dalej: „Grupa”), której liderem jest podmiot z siedzibą poza terytorium Polski (dalej: „X. Y.”). Spółka na terytorium Polski prowadzi sprzedaż opodatkowaną m.in. drukarek, kserokopiarek, skanerów czy biurowych urządzeń wielofunkcyjnych X. (dalej: „Produkty”) poprzez rozwiniętą sieć dystrybucyjną składającą się z hurtowników, dystrybutorów oraz Autoryzowanych Punktów Sprzedaży X. Sprzedaż następuje przez łańcuch kilku niezależnych podmiotów sprzedających kolejno Produkty aż do podmiotu będącego osobą fizyczną (zarówno osobą prywatną - konsumentem indywidualnym, jak i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) lub prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu Produktów na użytek własny lub prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (dalej: „Klient końcowy”). Klientem końcowym nie jest podmiot, który faktycznie zajmuje się lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji, dalszej odsprzedaży, zbywania na podstawie jakichkolwiek innych umów lub udostępniania w sposób odpłatny lub nieodpłatny Produktów osobom trzecim, w szczególności na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu. W szczególności Klientami końcowymi nie są żadne komercyjne punkty sprzedaży, w tym specjalistyczne punkty sprzedaży sprzętu komputerowego bądź inni sprzedawcy detaliczni, dystrybutorzy czy Autoryzowane Punkty Sprzedaży X. Należy podkreślić, iż w zakresie niniejszego zapytania, Klient końcowy nie dokonuje bezpośredniego zakupu Produktów od Spółki, a Spółka nie wystawia mu z tego tytułu faktur VAT.

Program wsparcia sprzedaży

W celu wsparcia sprzedaży Produktów Spółki w Grupie wdrożono program premiowania podmiotów, które nabywają Produkty pochodzące pierwotnie od Spółki (dalej: „Program”). Program obowiązuje w całej Grupie, a w Polsce działa od kwietnia 2014 r. Programem premiowania zostali objęci Klienci końcowi oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży X., które podobnie jak Klienci końcowi nie nabywają Produktów bezpośrednio od Spółki i nie otrzymują od niej z tego tytułu faktur VAT (dalej: „Beneficjenci”). Beneficjenci dowiadują się o możliwości wzięcia udziału w programie poprzez informacje udzielane przez Spółkę np. w formie ulotek czy informacji handlowych. Program realizowany jest na podstawie Regulaminu promocji dla klientów końcowych oraz Regulaminu Promocji dla punktów sprzedaży X. (dalej: „Regulamin”). Beneficjenci mają wgląd i akceptują regulamin w momencie wysyłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego, którego złożenie jest warunkiem uczestnictwa w programie. Z Regulaminu wynika, że organizatorem Programu jest Spółka, a jego obsługą zajmuje się usługodawca zewnętrzny - agencja marketingowa z siedzibą w innym kraju Unii Europejskiej (dalej: „Agencja”).

Warunki udzielenia zwrotu części kwoty zakupu (Cashback)

Beneficjenci uprawnieni są do wystąpienia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Spółki o otrzymanie zwrotu części ceny uiszczonej za zakupione Produkty (dalej: „Cashback”). W przypadku, gdy Beneficjentem jest Klient końcowy, formularz zawiera m.in. następujące dane:

 • dane osobowe Beneficjenta (Klienta końcowego) - imię, nazwisko, nazwę, adres siedziby, miejsce zamieszkania, PESEL, numer telefonu,
 • dane dotyczące płatności Cashback,
 • nazwę właściwego dla Beneficjenta (Klienta końcowego) Urzędu Skarbowego oraz jego adres,
 • informacje o zakupionym Produkcie, numer seryjny, liczba zakupionych Produktów, nazwa sklepu,

zaś w przypadku, gdy Beneficjentem jest Autoryzowany Punkt Sprzedaży X., formularz zawiera m.in. następujące dane:

 • dane Beneficjenta (Autoryzowanego Punktu Sprzedaży X.) - imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby, numer telefonu,
 • dane dotyczące płatności Cashback,
 • informacje o zakupionym Produkcie, numer seryjny, liczba zakupionych Produktów, nazwa sklepu,

(dalej łącznie jako: „Zgłoszenie”).

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest nabycie przez Beneficjenta co najmniej jednego z Produktów Spółki. W Programie mogą brać udział jedynie oryginalne produkty pochodzące od Spółki zakupione wyłącznie u autoryzowanego dystrybutora X. na terytorium Polski, czego muszą dowodzić dane zawarte na fakturze. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu nowych urządzeń X.. Nie dotyczy ona produktów używanych, m. in. takich jak produkty pokazowe.

W celu zakwalifikowania się do uczestnictwa w promocji należy wysłać kompletne i prawidłowe Zgłoszenie wraz z kopią oryginalnego dowodu zakupu Produktu bądź Produktów. Zgłoszenie może być przesłane drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Spółki bądź pocztą tradycyjną. Dla swojej skuteczności Zgłoszenie Beneficjenta musi spełniać następujące warunki:

Przy składaniu Zgłoszenia obowiązkowe jest przesłanie dowodu zakupu (kopia faktury wystawionej przez punkt sprzedaży lub dystrybutora). Bez tego dokumentu roszczenie nie zostanie uznane i zostanie odrzucone. Spółka nie przetwarza żadnych Zgłoszeń bez załączonego dowodu zakupu. Jest to wymóg konieczny i nieprzekraczalny. Jednocześnie ważne będą tylko te Zgłoszenia, które dotyczą daty zakupu objętej okresem promocyjnym.

Należy podać ważny numer seryjny drukarki. Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć zdjęcie zakupionego urządzenia wraz z widocznym na nim numerem seryjnym. W przypadku braku dostarczenia ww. fotografii Beneficjent powinien przedstawić dokument dostawy lub inny dokument potwierdzający numer seryjny Produktu.

Do każdego przesłanego Zgłoszenia przypisany zostanie unikalny numer identyfikacyjny.

Promocja obejmuje wyłącznie wybrane modele Produktów, do których przypisana jest określona wysokość kwoty Cashback przypadającej na jeden Produkt. Regulamin przewiduje ograniczenie ilościowe możliwych do otrzymania płatności z tytułu Cashback w odniesieniu do jednego modelu Produktu. Wobec powyższego liczba Zgłoszeń pochodzących od jednego Beneficjenta została ograniczona w Regulaminie. O wypłatę kwoty Cashback można się ubiegać tylko raz, wszelkie Zgłoszenia powtórne będą odrzucane. Program nie łączy się z innymi promocjami związanymi z Produktami Spółki.

Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania rozpatrywania Zgłoszeń dotyczących produktów X., za które nie zapłacono, które zostały zwrócone lub objęte uznaniem należności z tytułu zakupu.

Dokonanie przez Spółkę płatności kwoty Cashback jest ujmowane w księgach rachunkowych jako zmniejszenie przychodu Spółki.

Procedura udzielenia i rozliczania kwoty Cashback pomiędzy Spółką a X. Y.

Agencja dokonuje weryfikacji złożonych Zgłoszeń oraz dokonuje na tej podstawie wypłaty kwoty Cashback przelewem na konto Beneficjentów. Agencja obciąża kosztami udzielonych płatności Cashback X. Y.. X. Y. refakturuje okresowo (np. kwartalnie) poniesione koszty wypłaconych kwot Cashback na rzecz Beneficjentów z Polski na Spółkę. W załączniku do faktury wystawianej przez X. Y. w związku z poniesionymi kosztami wypłaconych przez Agencję kwot Cashback znajduje się wykaz prawidłowych Zgłoszeń, na podstawie których została wypłacona kwota Cashback. Suma wypłaconych środków w ramach Cashback jest równa sumie wykazanej na fakturze otrzymywanej przez Spółkę od X. Y..

Rozliczanie płatności Cashback pomiędzy Spółką a Beneficjentem

Wykaz załączony do faktury od X. Y. pozwala na zidentyfikowanie Beneficjenta, w szczególności jego imienia, nazwiska, nazwy, adresu, punktu dokonującego sprzedaży, rodzaju Produktu, jego numeru seryjnego. Spółka dokonuje weryfikacji danych zawartych w załączniku do otrzymanej faktury z danymi wprowadzonymi przez Beneficjentów do Zgłoszenia. W szczególności Spółka weryfikuje zbieżność danych identyfikujących beneficjentów oraz numerów seryjnych Produktów.

Mając na uwadze prawidłowo udzielony Cashback stanowiący obniżenie ceny zakupu Produktu, Spółka wystawia Beneficjentom noty księgowe obejmujące upust ceny zakupu udokumentowanego wskazaną w treści noty fakturą. Dodatkowo, w treści noty wskazany jest numer seryjny Produktu, na który została udzielona kwota Cashback. Udzielona kwota Cashback jest kwotą brutto (tj. zawiera podatek VAT, który jest wykazywany na nocie księgowej).

Spółka dopuszcza sytuacje, w których zgromadzona dokumentacja dotycząca wypłacanego Cashback nie będzie kompletna. W szczególności, mogą zdarzyć się przypadki, że Spółka nie będzie dysponowała kopią elektronicznego formularza zgłoszeniowego, numerem seryjnym Produktu, lub wykaz załączony do faktury od X. Y. nie będzie zawierał informacji o numerach PESEL, NIP, itp. Niemniej jednak, w takich przypadkach Spółka jest w stanie jednoznacznie powiązać dokonaną wypłatę Cashback ze sprzedawanym Produktem.

W piśmie z dnia 3 czerwca 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

 1. Organizowany przez Spółkę program premiowania podmiotów organizowany jest tylko dla klientów Spółki, tj. nie jest organizowany dla innych podmiotów z grupy.
 2. Faktyczne koszty programu premiowania podmiotów ponoszone są przez Spółkę.
 3. Nota księgowa wystawiana jest w celu dokonania na jej podstawie rozliczenia podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy wypłacona premia (Cashback) stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu, potrącany w momencie ujęcia refaktur otrzymanych od X. Y. w księgach rachunkowych Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona premia (Cashback) w każdym przypadku stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu, który powinien zostać rozpoznany dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ujęcia refaktur otrzymanych od X. Y. w księgach rachunkowych Spółki.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) - PDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1.

Powyższy przepis oznacza, że aby określony koszt można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, tego rodzaju, że poniesienie kosztu ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie źródła przychodu. Jednocześnie wspomniany wyżej koszt – aby stanowił koszt uzyskania przychodów - nie może zaliczać się do grupy wydatków wskazanych w art. 16 ust. 1, niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy PDOP, co do zasady, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy PDOP, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są zasadniczo potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W ustawie PDOP brak jest definicji kosztów bezpośrednio związanych z przychodami oraz kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Dlatego też ich rozumienie powinno się opierać na ich językowym znaczeniu.

Aby określić, czy dany koszt jest bezpośrednio związany z przychodem należy ustalić, czy istnieje możliwość powiązania tego wydatku z przychodem osiągniętym w konkretnym roku podatkowym. Gdy związek ten jest wyraźny, koszt taki jest kosztem bezpośrednio związanym z przychodem. Natomiast za koszty pośrednie należy uznać wszelkie koszty, których nie można przypisać konkretnym przychodom, jak również ocenić szczegółowo stopnia ich wpływu na uzyskanie przychodów.

Jak wskazano powyżej, moment zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów innych niż związane bezpośrednio z przychodami reguluje art. 15 ust. 4d ustawy PDOP. Zgodnie z powołanym przepisem, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy PDOP za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno budzić wątpliwości uznanie, że koszty ponoszone przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Programu mającego na celu zwiększenie sprzedaży jej Produktów, bez względu na sposób ich udokumentowania, stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów. Bezspornie spełniają one bowiem wszystkie przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy PDOP, a jednocześnie nie można ich zakwalifikować do grupy kosztów wskazanych w art. 16 ust. 1. Niewątpliwie bowiem celem organizacji analizowanej akcji promocyjnej jest zwiększenie sprzedaży Produktów Spółki, a tym samym ma ona na celu uzyskanie przychodów lub zabezpieczenie źródła przychodu przez Spółkę.

W celu ustalenia charakteru kosztu ponoszonego przez Spółkę należy zwrócić uwagę, że Cashback otrzymywany przez Beneficjenta nie jest wypłacany bezpośrednio przez Spółkę. Cashback wypłacany jest przez Agencję, która obciąża X. Y., a ta z kolei wystawia refakturę na Spółkę. Tym samym w ocenie Spółki nie jest możliwe bezpośrednie powiązanie Cashback wypłaconego Beneficjentowi z konkretnymi przychodami osiąganymi przez Spółkę z tytułu sprzedaży Produktów.

Z tego względu Spółka stoi na stanowisku, że koszty opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym z tytułu Cashback stanowić będą koszty uzyskania przychodów, które jako koszty pośrednie powinny zostać rozpoznane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dacie ujęcia refaktur otrzymanych od X. Y. w księgach rachunkowych Spółki.

W zbliżonych stanach faktycznych wydano następujące interpretacje, które co prawda nie są wiążące w niniejszej sprawie, jakkolwiek można w nich znaleźć wskazówki interpretacyjne potwierdzające stanowisko Spółki:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPB3/423-89/14-4/PM z dnia 10 czerwca 2014 r.: „W ramach akcji Partner A zobowiązywał się wobec wybranych klientów Partnera A do pokrycia całości lab części kosztów związanych z zawarciem przez nich ze Spółką umowy leasingu. W ramach późniejszych negocjacji Partnera A, po analizie wyników ekonomicznych, uzgodniono również, że Partner A i Spółka podzielą między sobą koszty jakie Partner A będzie zobowiązany ponieść w związku z Akcją - koszty pokrycia rat leasingowych odpowiednich klientów Partnera A. Koszty te rozliczane były przez strony na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Partnera A na rzecz Spółki w okresach miesięcznych obejmujących ustalony % kosztów rat leasingowych. Wnioskodawca wskazał, że partycypacja w kosztach Partnera A miała wpływ na dalszą sprzedaż Wnioskodawcy. (...) w ocenie tutejszego Organu, wydatki Spółki z tytułu partycypacji w kosztach organizacji promocji przez Partnera A, rozliczane na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Partnera A w okresach miesięcznych można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów (...). Zdaniem tutejszego organu, powyższe wydatki jako przyczyniające się pośrednio do powstawania przychów powinny być uznane za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami i potrącane w dacie ich poniesienia”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB5/423-1136/12-3/RS z dnia 18 stycznia 2013 r.: ,,(...)Model dystrybucji produktów M. zakłada, że Spółka sprzedaje je do hurtowni (dystrybutorów), które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym (sklepy, restauracje, puby, kluby, itp.; dalej: Sprzedawcy). W takim modelu rozliczeń, Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Jednocześnie jednak, wszystkie produkty M., które są przedmiotem legalnego obrotu w Polsce pochodzą wyłącznie od M. Polska. Spółka zamierza zawrzeć umowy (według ustalonego wzoru) ze Sprzedawcami, zgodnie z którymi w przypadku spełnienia określonych warunków dotyczących poziomu dokonanych zakupów produktów M. przez danego Sprzedawcę w danym okresie rozliczeniowym, M. Polska przyzna takiemu Sprzedawcy bonus pieniężny w określonej kwocie, co efektywnie zmniejszy takiemu Sprzedawcy cenę zakupu produktów M. (tzw. rabat pośredni). Zgodnie z umową Sprzedawcy nie będą zobowiązani do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz M. Polska, uzyskanie rabatu pośredniego będzie uzależnione wyłącznie od osiągnięcia przez danego Sprzedawcę określonego w umowie poziomu zakupów produktów M. Kwota bonusu (rabatu pośredniego) zmniejszającego koszt zakupu zostanie wypłacona Sprzedawcy bezpośrednio przez M. Polska. (...) Mając na uwadze powyższe za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego nr 7 uznające, że: „koszty z tytułu wypłacanych bonusów stanowić będą koszt uzyskania przychodów w dacie ujęcia ich przez Spółkę (zaksięgowania)(...)”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB5/423-140/13-4/MW z dnia 21 maja 2013 r.: „(...)Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że umowy zawierane przez Spółkę z Aptekami mają możliwość przyznania im Rabatu, która uzależniona jest od ilości zakupionych przez Aptekę sztuk Produktów w danym okresie - co będzie raportowane przez Aptekę w odpowiednim zestawieniu. Rabaty przyznawane są za spełnienie wcześniej określonych warunków, tj. za zrealizowanie w danym okresie rozliczeniowym określonego poziomu zakupów Produktów Spółki przez Aptekę. Apteka wprawdzie kupuje Produkty od Hurtowni, niemniej Hurtownie zaopatrują się w Spółce. Tym samym, zwiększone zakupy Apteki będą skutkować sprzedażą Spółki. A zatem można uznać, że wypłacanie Aptekom Rabatów przez Spółkę ma na celu zwiększenie ilości sprzedawanych Produktów, a co za tym idzie - ich łącznej wartości sprzedaży stanowiącej podstawę przychodów podatkowych Spółki. (...)Jednocześnie, mając na uwadze art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione w związku z akcją rabatową skierowaną do Aptek przy spełnieniu wymogów cyt artykułu, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W tej mierze stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że wypłacona premia (Cashback) w każdym przypadku stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu, potrącany (bez względu na sposób jego dokumentowania) w momencie ujęcia refaktury od X. Y. w księgach rachunkowych Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.