IBPB-1-1/4511-438/16-1/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej w 2015 r. lub 2016 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 19 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy w 2016 r. faktury korygującej wystawionej w:

  • 2015 r. - jest nieprawidłowe,
  • 2016 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy faktury korygującej wystawionej w 2015 r. lub 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej prowadzący hurtownię materiałów elektrycznych posiada zawarte umowy z dostawcami i odbiorcami, na mocy których dostaje i odpowiednia wypłaca premie pieniężne (bonusy) z tytułu realizacji określonego obrotu. W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt. I FPS 2/12 premie pieniężne stanowią rabaty obniżające podstawę opodatkowania. Otrzymanie i udzielenie premii pieniężnej traktowanej, jako rabat ma znaczący wpływ na wysokość deklarowanych przez podatnika przychodów i kosztów. Wartość udzielanej premii pieniężnej jest ustalana do końca marca 2016 r. za 2015 r. Wartość udzielonej premii jest udokumentowana fakturą korygującą sprzedaż wystawioną do końca marca 2016 r. Faktura zmniejsza podstawę opodatkowania poprzez
zmniejszenie sprzedaży.

Wartość otrzymanej premii pieniężnej jest ustalana od grudnia 2015 r. do końca marca 2016 r. za 2015 r. wartość otrzymanej premii jest udokumentowana fakturą korygującą przez dostawcę wystawioną w grudniu 2015 r. lub do końca marca 2016 r. Faktura zwiększa podstawę opodatkowania poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W którym okresie rozliczeniowym, tj. 2015 r., czy 2016 r. należy pomniejszyć koszty uzyskania przychodu w związku z otrzymaniem w 2016 r. faktury korygującej koszty uzyskania przychodu wystawionej w 2015 lub 2016 r., dokumentującej otrzymanie premii (bonusu) z tytułu obrotu zrealizowanego w 2015 r.?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, opisanej powyżej korekty – zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu należy dokonać w 2016 r., tj. w dniu w którym otrzymano fakturę korygującą, wystawioną w 2015 r. lub w 2016 r. Wynika to z art. 22 ust. 7c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), w myśl którego jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Przemawia za tym również art. 22 ust. 7d ww. ustawy zgodnie z którym, w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Ponadto na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem metod polubownego rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r, poz. 1595), przepisy ustaw zmienianych w art. 2-4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595; dalej: „ustawa nowelizująca”), która to dokonała nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: „updof”) m.in. poprzez dodanie do art. 22 ustępu 7c, zgodnie z którym jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Art. 11 ustawy nowelizującej stanowi z kolei, że przepisy updof, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. Mając na uwadze powyższy przepis przejściowy, należy zaznaczyć, że nowe regulacje mają zastosowanie również do korekty przychodów i kosztów uzyskania przechodów, uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po 31 grudnia 2015 r.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wątpliwości Wnioskodawcy budzi sposób dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed 1 stycznia 2016 r.

Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej wynika, że moment ujęcia faktury korygującej, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych, powinien być uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ta faktura. Jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, a więc korekta jest wynikiem błędu (zawierała pomyłki np. w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego (odpowiednio daty poniesienia kosztu), wynikającego z faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w dacie jej wystawienia (stan faktyczny), a faktura korygująca została wystawiona przez dostawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej, takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrot towaru, fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zdarzeniem powodującym konieczność dokonania przez Wnioskodawcę korekty kosztów uzyskania przychodów jest przyznanie mu premii pieniężnej od dostawcy z tytułu obrotu zrealizowanego w 2015 r.

Przyznanie premii, mającej charakter rabatu następuje przez wystawienie przez dostawcę faktury korygującej do faktury pierwotnej, a zatem data wystawienia faktury korygującej jest jednocześnie datą przyznania premii (udzielenia rabatu).

Jak wskazano wyżej, przepis przejściowy ustawy nowelizującej stanowi, że nowe regulacje mają zastosowanie również do korekty kosztów uzyskania przechodów poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po 31 grudnia 2015 r. Skoro w rozpatrywanym przypadku zdarzeniem powodującym korektę jest udzielenie Wnioskodawcy rabatu przez dostawcę poprzez wystawienie faktury korygującej, to od daty jej wystawienia zależeć będzie stosowanie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r., bądź obowiązujących od tego dnia. Jeżeli zatem dostawca wystawił fakturę korygującą po 31 grudnia 2015 r. zastosowanie znajdzie przepis art. 22 ust. 7c updof wprowadzony ustawą nowelizującą, zgodnie z którym, korekty należy dokonać poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca. W konsekwencji przepis ten nie znajdzie zastosowania w sytuacji wystawienia przez dostawcę faktury korygującej przed 1 stycznia 2016 r. W takiej sytuacji skutki korekty należy odnieść wstecz, a więc do roku 2015.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy w 2016 r. faktury korygującej wystawionej w:

  • 2015 r. - jest nieprawidłowe,
  • 2016 r. - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.