0112-KDIL3-1.4011.31.2018.2.AN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w wyniku sprzedaży kryptowalut.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 stycznia 2018 r. (data wpływu 17 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w wyniku sprzedaży kryptowalut – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • momentu powstania obowiązku podatkowego w wyniku sprzedaży kryptowalut,
  • możliwości rozliczenia straty poniesionej w związku z obrotem kryptowalutą,
  • uniknięcia opodatkowania oraz kompetencji Urzędu Skarbowego.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3, art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 12 lutego 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.31.2018.1.AN, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 ww. ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 12 lutego 2018 r., skutecznie doręczono w dniu 14 lutego 2018 r., natomiast w dniu 27 lutego 2018 r. do tut. Organu wpłynęło pismo stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 19 lutego 2018 r.).

Należy również zauważyć, że w ww. wezwaniu tut. Organ, na podstawie art. 155 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie adresu elektronicznego na platformie ePUAP, pod rygorem doręczenia pisma w sposób określony w art. 144 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Jednakże Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku o powyższą informację.

Zatem, zgodnie z treścią pouczenia, tut. Organ uznał, że przedmiotowy wniosek jest kompletny a niniejsze rozstrzygnięcie doręcza się za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca uprzejmie prosi o wydanie interpelacji podatkowej dotyczącej opodatkowania przyszłych dochodów z kryptowalut.

Niniejsza sprawa dotyczy Wnioskodawcy. Jego zapytania dotyczą osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. O marginalnym zakupie i sprzedaży kryptowalut.

Kiedy następuje obowiązek opodatkowania kryptowaluty w momencie sprzedaży na giełdzie kryptowalutowej? (nazwa giełdy określenie umowne używane przez ludzi) z giełdą lub kantorem z punktu prawnego ma nie wiele wspólnego bez zezwoleń. Czy raczej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wpływu środków PLN już realnych na konto bankowe użytkownika giełdy kryptowalutowej?

Wnioskodawca dowiedział się że serwisy internetowe typu giełdy kryptowalut, jako firmy obracające pieniędzmi często w ogóle nieprowadzące działalności gospodarczej w Polsce, muszą mieć zezwolenie na prowadzenie operacji finansowych podobnie jak banki. Jeśli ich nie mają to z prawnego punku widzenia nie mogą takimi środkami użytkowników obracać, bo transakcje nie zabezpiecza żaden fundusz gwarancyjny, iż te pieniądze użytkownicy tych serwisów kryptowalutowych otrzymają na konta bankowe.

Tak więc ryzyko utraty środków finansowych w takich serwisach jest ogromne.

Więc idąc dalej użytkownicy tych serwisów internetowych sprzedając na takiej pseudo giełdzie kryptowalutę zamieniając ją na PLN narysowanej na ekranie komputera czy są zmuszeni przez organ podatkowy do zapłaty podatku?

Jeśli są zmuszeni do zapłaty podatku, są narażeni na pobranie podatku który w rzeczywistości z dochodu nigdy nie powstał. Bo każdy właściciel może sobie napisać cyferki na takim portalu a potem zlikwidować stronę www razem z interesem pozostawiając użytkowników na lodzie z niewypłaconymi należnościami i naliczonym podatkiem.

De facto to właśnie giełdy kryptowalut są w posiadaniu środków finansowych użytkowników i traktuje je jak swoja własność bezpośredniego dostępu do pieniędzy użytkownicy klienci giełd nie mają. Dostęp bezpośredni uzyskują dopiero po wypłaceniu środków na konta bankowe użytkowników przez giełdę kryptowalutową.

Tak więc wypadałoby, aby z giełdy kryptowalutowej ze sprzedaży kryptowaluty przez użytkownika giełdy podatek był pobierany przez skarbówkę dopiero po przelaniu rzeczywistych pieniędzy na konto bankowe użytkownika w walucie FIAT.

Zainteresowany pytał się księgowego jak ta sprawa wygląda to powiedział, że w tej sprawie obowiązek opodatkowania powstaje w momencie przelania rzeczywistych pieniędzy z giełdy na konto bankowe użytkownika. Wtedy użytkownik giełdy ma obowiązek rozliczenia się ze skarbówką.

Oczekiwania:

Wnioskodawca uprzejmie prosi o odpowiedź w tej sprawie na korzyść użytkowników tych serwisów kryptowalutowych, iż moment opodatkowania dla użytkownika powstaje w momencie przelania środków pieniężnych w walutach FIAT na konta bankowe użytkownika, w celu uniknięcia spekulacji i upadłości giełd kryptowalutowych i utraty środków przez osoby inwestujące na tych giełdach, oraz opodatkowania dochodów które de facto były tylko namalowane na stronie z kryptowalutami.

Przykładem jest tu już słynny S(...), która to już firmę ściga policja z prokuraturą z mizernym skutkiem, a potracili tam ludzie dużo pieniędzy. Też podobny schemat.

Same kryptowaluty nie są papierem wartościowym i do podobieństwa akcji mają bardzo daleko. Są tylko zapisem (oprogramowaniem komputerowym nielicencjonowanym) w formie kodów cyfrowych składających się na łańcuch bloków blockchain.

Pełnią role przesyłu wartości tak samo jak kabel na energię elektryczną.

Oczekiwanie

Stwierdzenie w interpretacji, iż zapłata podatku należy się w momencie przelania środków finansowych w walucie FIAT na konto bankowe z giełdy.

Wskazanie przez Dyrekcje Informacji Gospodarczej pasujących przepisów prawa podatkowego, które by umożliwiły zapłatę podatku od kryptowalut.

Następna rzecz dot. kopania. Jeśli ktoś kupił sobie koparkę do kryptowalut i kopie 24 na h. kryptowaluty, jest to konstrukcyjnie zwykły komputer tyle, że ma więcej kart graficznych i osoba korzysta z tego komputera nie tylko do kopania ale też do zwykłego serfowania po Internecie. Osiąga z kopania kryptowalut dochód raz na 2 lata od momentu zaczęcia.

Same waluty nie są papierem wartościowym i do podobieństwa akcji mają bardzo daleko. Są tylko zapisem (oprogramowaniem komputerowym nie licencjonowanym) w formie kodów cyfrowych składających się na łańcuch bloków blockchain.

W odpowiedzi na przesłane pismo Wnioskodawca informuje, iż nie może podać żądanych podstaw prawnych bo takowe nie istnieją. Ustawodawca nie przewidział bezpośrednio opodatkowania kryptowalut, bo nawet definicji w polskim prawodawstwie skarbowym nie ma co to są kryptowaluty. Tak więc powstaje problem techniczny wynikający z braku ustawodawstwa polskiego opisującego i tyczącego się wprost do tej gałęzi gospodarki, która jest nowością na rynku.

Wnioskodawca również podał, że błędne jest zrozumienie treści jego pisma przez Dyrekcje Informacji Gospodarczej że chodzi o uniknięcie opodatkowania.

Zainteresowany wyjaśnia wprost Dyrekcji Informacji Gospodarczej, iż nie chodzi o uniknięcie opodatkowania, lecz o sposób rozliczenia przyszłej transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (wynikające z wniosku oraz uzupełnienia) w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w wyniku sprzedaży kryptowalut.

  1. Kiedy następuje obowiązek opodatkowania kryptowaluty w momencie sprzedaży na giełdzie kryptowalutowej?
  2. Czy raczej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wpływu środków PLN już realnych na konto bankowe użytkownika giełdy kryptowalutowej?

W przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca przeformułował pytania i przedstawił pytanie o treści: Kierunek utworzenia przychodu, operacja podlegającą opodatkowaniu, przelew z konta bankowego na serwis kryptowalutowy (giełdę), zakup kryptowaluty na giełdzie, sprzedaż kryptowaluty na giełdzie, wirtualna kwota pieniędzy wyświetlana przez serwis kryptowalutowy (pseudo giełda bez gwarancji wypłaty FIAT-ów), przelew z giełdy na konto bankowe – w którym miejscu powstaje obowiązek opodatkowania?

Tut. Organ informuje, że wniosek objętym zakresem dotyczącym możliwości rozliczenia straty poniesionej w związku z obrotem kryptowalutą oraz uniknięcia opodatkowania oraz kompetencji Urzędu Skarbowego został rozstrzygnięty w dniu 29 marca 2018 r. postanowieniem o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia nr 0112-KDIL3-1.4011.106.2018.1.AN.

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek opodatkowania powstaje w momencie przelania środków PLN z serwisu (umownie giełdy) na jego konto bankowe.

Likwiduje to tak zwane wirtualne pieniądze wyświetlane na serwisie które niekoniecznie mogą być wypłacone przez te giełdy. Ze względu na nieuzyskanie zgody od państwa polskiego na obrót instrumentami finansowymi na rynku przez te serwisy internetowe obracające kryptowalutami i fiatami.

Podsumowanie:

Podstawowym problemem jest brak odpowiedniego ustawodawstwa bezpośrednio dotyczącego kryptowalut.

Własne stanowisko wynika z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy – dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi w pkt 7 wymienia się przychód z tytułu praw majątkowych. Stosownie do treści tegoż przepisu – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Katalog zawarty w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że także przychody uzyskiwane przez podatników z innych praw majątkowych (z ich posiadania, wykorzystywania), jak również odpłatnego zbycia tych praw stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w ww. przepisie.

Przez prawa majątkowe, o których mowa w cyt. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć prawa podmiotowe, które mogą występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów. Jednym z podziałów praw podmiotowych, jaki jest dokonywany w doktrynie, jest podział na prawa majątkowe i prawa niemajątkowe.

Odnosząc się do momentu powstania przychodu, zauważyć należy, że w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przez pojęcie „otrzymane” – zgodnie ze Słownikiem języka polskiego – należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych, które zostały podatnikowi dane.

Natomiast „postawionymi do dyspozycji” są takie pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych, które podatnik - wykazując określoną aktywność - ma możliwość włączyć do swojego władztwa. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z nich i nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji.

A zatem w przypadku obrotu kryptowalutą poza prowadzoną działalnością gospodarczą, momentem powstania przychodu jest moment kiedy to Wnioskodawca otrzymuje (ma stawiane do dyspozycji) określone wartości w walucie tradycyjnej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zaznaczyć należy, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Tak więc, jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze zdarzeniem, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Wskazać ponadto należy, że interpretacja podatkowa to odpowiedź na konkretne pytanie dotyczące podatków, dlatego wywołuje ona wyłącznie skutki w sferze podatkowej, a nie żadnej innej. Zgodnie z przepisami organ podatkowy jest przy tym związany treścią wniosku; nie ma uprawnień ani nawet możliwości badania prawdziwości faktów czy stwierdzeń, podawanych przez Wnioskodawcę. Formułując odpowiedź organ podatkowy polega więc wyłącznie na tym, co pisał podatnik we wniosku i nie sprawdza legalnych aspektów działalności Wnioskodawcy. Uzyskanie interpretacji podatkowej nie rozstrzyga więc o legalności danej działalności.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.