Moment powstania zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania zobowiązania podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy prawa organu podatkowego do naliczenia odsetek za zwłokę, przypadających do zapłaty w związku z obowiązkiem złożenia korekty zeznania podatkowego za 2001 r.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 grudnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 15 grudnia 2005 r. Nr I//415 - 86- 179/05/ZDB - odmawia zmiany w/w postanowienia. Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, iż w dniu 16 listopada 2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty wpłynął Pana wniosek, z prośbą o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pana wątpliwości powstały w związku z dokonaną w 2001 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową refundacją poniesionych przez Pana wydatków z tytułu przeprowadzonych prac remontowych. W swoim wystąpieniu do Naczelnika Urzędu Skarbowego kwestionuje Pan prawo organu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy i w jaki sposób mogę odzyskać odprowadzony do Urzędu Skarbowego w 2000 r. podatek dochodowy oraz podatek należny VAT, z tytułu wykonanej usługi, za którą nie otrzymałem zapłaty ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. dotyczące wierzytelności nieściągalnych oraz możliwości odzyskania zapłaconego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, wyjaśnia: 1. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Biorąc pod uwagę przepisy art. 23 ust. 1 pkt 20 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) należy stwierdzić, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wierzytelności odpisane jako nieściągalne, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: - zostały uprzednio zarachowane jako przychody należne na podstawie art. 14 w/w ustawy oraz - nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności wydanym przez (...)