IPPB5/423-1114/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Kwestia określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od producenta serialu w ramach realizacji prawa do udziału w przychodach należnych od S..

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od producenta serialu w ramach realizacji prawa do udziału w przychodach należnych od S. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od producenta serialu w ramach realizacji prawa do udziału w przychodach należnych od S..

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej X. S.A. zawiera różnego rodzaju umowy z kontrahentami (producentami audycji telewizyjnych). Przedmiotem umowy jest np. na zlecenie Spółki produkcja oraz nabycie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do serialu telewizyjnego czy audycji telewizyjnych. Stosownie do zapisów projektu umowy z tytułu nabycia praw do serialu, strony postanowiły, że nasza Spółka nie kwestionuje praw Kontrahenta Producenta do wideogramów odcinków serialu, w tym do uzyskiwania przez Producenta opłat z tytułu tzw. „czystych nośników”, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r.

Ponadto strony ustaliły, że Producent realizujący serial na rzecz Spółki zachowa prawa na polu reemisji - w zakresie zarządzania nimi na potrzeby powierzenia zarządzania w zbiorowy zarząd właściwej organizacji zbiorowego zarządzania (S.), a tym samym pobierania z tego tytułu należnych opłat od S., przy czym przychody faktycznie otrzymane od S. z tytułu eksploatacji serialu w tym zakresie dzielone będą pomiędzy naszą Spółkę a Producentem według proporcji 50% dla Spółki i 50% dla Producenta. Strony uzgadniają, że producent zobowiązany będzie do poboru całości przychodów należnych z S.,a następnie przekaże Spółce informacje o uzyskanych przychodach w terminie 30 dni od ich uzyskania. Po uzyskaniu Informacji (z raportu) Telewizja wystawi fakturę na należną część przychodów.

Ze względu na specyfikę, działania S. repartycje z tytułu nadań telewizyjnych rozlicza się 2 razy w roku za utwory wyemitowane w I połowie roku do 20 grudnia tego samego roku, natomiast utwory wyemitowane w II połowie roku są rozliczone do 30 czerwca przyszłego roku. Natomiast repartycje z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej rozliczane są za I półrocze do 30 listopada natomiast należności za II półrocze są rozliczane do 30 maja przyszłego roku. I w tym terminach nasz kontrahent (producent) otrzyma informacje ze S. o należnych przychodach.

Z uwagi na taki sposób rozliczenia przychodów przez S., na które nie ma wpływu nasz kontrahent jak również Spółka, otrzymamy raporty za I półrocze w styczniu ewentualnie lutym roku następnego a za drugi kwartał w lipcu ewentualnie sierpniu i wtedy zostaną wystawione przez X. faktury na podstawie których Producent przeleje środki finansowe. Uważamy, że to są ustalone przez strony okresy rozliczeniowe (otrzymanie raportów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Kiedy powstanie przychód podatkowy z tytułu uzyskanego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych ... Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do przychodów, kwot wymienionych w raporcie w momencie otrzymania raportu za I kwartał i po otrzymaniu raportu za II kwartał na bieżąco po wystawieniu faktury w następnym roku podatkowym ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, w sytuacji, gdy z zapisów umowy między stronami wynika fakt, że Spółka zawarła umowę rozliczaną w okresach rozliczeniowych, to i w momencie otrzymania raportów, powinna rozpoznać przychód podatkowy. Spółka ani nawet kontrahent nie mają wpływu na rozliczenie gdyż raporty przez S. są przekazywane dwa razy w roku. Kontrahent bez otrzymania Informacji ze S. nie jest w stanie przekazać Informacji o przychodach. Stosownie do umowy Kontrahent przekazuje informacje naszej Spółce o przychodach uzyskanych ze S. w terminach 30 dni od ich uzyskania.

Ogólne zasady ustalenia momentu przychodu uregulowane są w art. 12 ust. 1, ust. 3 i ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodami są z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14. w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie natomiast do ust. 3 cytowanego artykułu: za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Moment powstania przychodu należnego ze świadczenia usług został określony przez ustawodawcę w art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym : za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury,
  2. uregulowania należności.

Powyższe zasady ustalania daty powstania przychodu stosuje się z zastrzeżeniem ust. 3c-3e cytowanego artykułu.

Jeżeli zatem skoro należności wynikające z umów między stronami rozliczne są w stałych terminach (dwa razu w roku), to zastosowanie będzie miał przepis art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego: jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie rzadziej niż raz w roku.

Uwzględniając powyższe: opisany stan faktyczny i przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka przychód należny z tytułu opisanych usług o ustalanych okresach rozliczeniowych powinna rozpoznać w ostatnim dniu przyjętego okresu rozliczeniowego przez strony, a data wystawienia faktury oraz termin płatności nie decydują o terminie powstania przychodu należnego.

W opinii X. S.A., za koniec okresu rozliczeniowego należy przyjąć zgodnie z umową dzień, w którym kontrahent jest zobowiązany przedstawić spółce raport, a w konsekwencji dzień ten będzie dla Spółki właściwy do rozpoznania przychodu.

Reasumując Spółka stoi na stanowisku, że za dzień wykonania usługi, a zarazem moment osiągnięcia przychodu należy uznać dzień, w którym kontrahent ma obowiązek przedstawić Spółce raport.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej także: „updop”) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do treści art. 12 ust. 3a updop za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3f, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

W myśl art. 12 ust. 3c powołanej ustawy jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Zgodnie z art. 12 ust. 3e updop w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Dla właściwego określenia daty rozpoznania przychodu w niniejszej sprawie kluczowe znaczenie ma właściwego kwalifikacja prawnopodatkowa opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przychodu.

Zdaniem tut. Organu podatkowego z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że przysługuje mu wynagrodzenie od kontrahenta – producenta serialu w określonej wysokości uzależnione od wartości przychodów kontrahenta należnych od właściwej organizacji zbiorowego zarządzania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm., dalej pr. aut.).

Natomiast z ww. opisu nie wynika, aby Wnioskodawca świadczył jakąkolwiek usługę na rzecz kontrahenta w rozumieniu updop.

Prawo Wnioskodawcy do otrzymania opisanego wynagrodzenia wynika bezpośrednio ze stosunku umownego określającego podział zysków z reemisji. Nie jest natomiast związane z udzieleniem licencji kontrahentowi lub zbyciem określonego prawa na rzecz kontrahenta, co należałoby zakwalifikować jako zbycie prawa majątkowego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop.

Zdaniem tut. Organu podatkowego umowa o świadczenie usług charakteryzuje się tym, że jedna ze stron stosuje własne umiejętności zawodowe i doświadczenie, wykonując pracę dla drugiej strony. W znaczeniu językowym pojęcie „usługa” oznacza „wyświadczoną komuś uprzejmość, okazaną pomoc, grzeczność; pracę, czynność wykonaną za kogoś lub dla kogoś” (por. słowniki.gazeta.pl/pl).

Pojęcie „usługi” jako kategorii przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 3-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odróżnieniu od przeniesienia praw (w tym prawa do korzystania z określonego prawa), czy np. zbycia know-how należy wiązać z czymś, co można wykonać. Za takim rozumieniem usługi wprost przemawia użyte w art. 12 ust. 3a updop sformułowanie „wykonania usługi”.

Zatem dokonaną przez Spółkę kwalifikację prawnopodatkową analizowanego przychodu (dla potrzeb określenia momentu rozpoznania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jako usługi należy uznać za nieprawidłową.

Skoro zatem opisany przychód jest niewątpliwe związany z działalnością gospodarczą (w rozumieniu art. 12 ust. 3 updop) i jednocześnie do opisanego przychodu nie mają zastosowania postanowienia art. 12 updop określone w:

  • ust. 3a - gdyż nie następuje wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego lub wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi,
  • ust. 3c - gdyż nie mamy do czynienia z usługą,
  • ust. 3d - gdyż dotyczy jedynie dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego,
  • ust. 3f - ponieważ nie mamy do czynienia z realizacją praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych,

- to zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie art. 12 ust. 3e updop.
Oznacza to, że za datę powstania przychodu (z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od producenta serialu w ramach realizacji prawa do udziału w przychodach należnych od S.) należy uznać dzień otrzymania zapłaty.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w sytuacji, gdy z zapisów umowy między stronami wynika fakt, że Spółka zawarła umowę rozliczaną w okresach rozliczeniowych, to i w momencie otrzymania raportów, powinna rozpoznać przychód podatkowy – należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.