IPPB5/423-1114/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Kwestia określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od producenta serialu w ramach realizacji prawa do udziału w przychodach należnych od S..
IPPB5/423-1114/14-2/AJinterpretacja indywidualna
  1. moment powstania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od producenta serialu w ramach realizacji prawa do udziału w przychodach należnych od S. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od producenta serialu w ramach realizacji prawa do udziału w przychodach należnych od S..

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej X. S.A. zawiera różnego rodzaju umowy z kontrahentami (producentami audycji telewizyjnych). Przedmiotem umowy jest np. na zlecenie Spółki produkcja oraz nabycie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do serialu telewizyjnego czy audycji telewizyjnych. Stosownie do zapisów projektu umowy z tytułu nabycia praw do serialu, strony postanowiły, że nasza Spółka nie kwestionuje praw Kontrahenta Producenta do wideogramów odcinków serialu, w tym do uzyskiwania przez Producenta opłat z tytułu tzw. „czystych nośników”, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r.

Ponadto strony ustaliły, że Producent realizujący serial na rzecz Spółki zachowa prawa na polu reemisji - w zakresie zarządzania nimi na potrzeby powierzenia zarządzania w zbiorowy zarząd właściwej organizacji zbiorowego zarządzania (S.), a tym samym pobierania z tego tytułu należnych opłat od S., przy czym przychody faktycznie otrzymane od S. z tytułu eksploatacji serialu w tym zakresie dzielone będą pomiędzy naszą Spółkę a Producentem według proporcji 50% dla Spółki i 50% dla Producenta. Strony uzgadniają, że producent zobowiązany będzie do poboru całości przychodów należnych z S.,a następnie przekaże Spółce informacje o uzyskanych przychodach w terminie 30 dni od ich uzyskania. Po uzyskaniu Informacji (z raportu) Telewizja wystawi fakturę na należną część przychodów.

Ze względu na specyfikę, działania S. repartycje z tytułu nadań telewizyjnych rozlicza się 2 razy w roku za utwory wyemitowane w I połowie roku do 20 grudnia tego samego roku, natomiast utwory wyemitowane w II połowie roku są rozliczone do 30 czerwca przyszłego roku. Natomiast repartycje z tytułu reemisji kablowej i satelitarnej rozliczane są za I półrocze do 30 listopada natomiast należności za II półrocze są rozliczane do 30 maja przyszłego roku. I w tym terminach nasz kontrahent (producent) otrzyma informacje ze S. o należnych przychodach.

Z uwagi na taki sposób rozliczenia przychodów przez S., na które nie ma wpływu nasz kontrahent jak również Spółka, otrzymamy raporty za I półrocze w styczniu ewentualnie lutym roku następnego a za drugi kwartał w lipcu ewentualnie sierpniu i wtedy zostaną wystawione przez X. faktury na podstawie których Producent przeleje środki finansowe. Uważamy, że to są ustalone przez strony okresy rozliczeniowe (otrzymanie raportów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Kiedy powstanie przychód podatkowy z tytułu uzyskanego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych ... Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do przychodów, kwot wymienionych w raporcie w momencie otrzymania raportu za I kwartał i po otrzymaniu raportu za II kwartał na bieżąco po wystawieniu faktury w następnym roku podatkowym ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, w sytuacji, gdy z zapisów umowy między stronami wynika fakt, że Spółka zawarła umowę rozliczaną w okresach rozliczeniowych, to i w momencie otrzymania raportów, powinna rozpoznać przychód podatkowy. Spółka ani nawet kontrahent nie mają wpływu na rozliczenie gdyż raporty przez S. są przekazywane dwa razy w roku. Kontrahent bez otrzymania Informacji ze S. nie jest w stanie przekazać Informacji o przychodach. Stosownie do umowy Kontrahent przekazuje informacje naszej Spółce o przychodach uzyskanych ze S. w terminach 30 dni od ich uzyskania.

Ogólne zasady ustalenia momentu przychodu uregulowane są w art. 12 ust. 1, ust. 3 i ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodami są z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14. w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie natomiast do ust. 3 cytowanego artykułu: za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Moment powstania przychodu należnego ze świadczenia usług został określony przez ustawodawcę w art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym : za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury,
  2. uregulowania należności.

Powyższe zasady ustalania daty powstania przychodu stosuje się z zastrzeżeniem ust. 3c-3e cytowanego artykułu.

Jeżeli zatem skoro należności wynikające z umów między stronami rozliczne są w stałych terminach (dwa razu w roku), to zastosowanie będzie miał przepis art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego: jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie rzadziej niż raz w roku.

Uwzględniając powyższe: opisany stan faktyczny i przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka przychód należny z tytułu opisanych usług o ustalanych okresach rozliczeniowych powinna rozpoznać w ostatnim dniu przyjętego okresu rozliczeniowego przez strony, a data wystawienia faktury oraz termin płatności nie decydują o terminie powstania przychodu należnego.

W opinii X. S.A., za koniec okresu rozliczeniowego należy przyjąć zgodnie z umową dzień, w którym kontrahent jest zobowiązany przedstawić spółce raport, a w konsekwencji dzień ten będzie dla Spółki właściwy do rozpoznania przychodu.

Reasumując Spółka stoi na stanowisku, że za dzień wykonania usługi, a zarazem moment osiągnięcia przychodu należy uznać dzień, w którym kontrahent ma obowiązek przedstawić Spółce raport.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej także: „updop”) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do treści art. 12 ust. 3a updop za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3f, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

W myśl art. 12 ust. 3c powołanej ustawy jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Zgodnie z art. 12 ust. 3e updop w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Dla właściwego określenia daty rozpoznania przychodu w niniejszej sprawie kluczowe znaczenie ma właściwego kwalifikacja prawnopodatkowa opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przychodu.

Zdaniem tut. Organu podatkowego z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że przysługuje mu wynagrodzenie od kontrahenta – producenta serialu w określonej wysokości uzależnione od wartości przychodów kontrahenta należnych od właściwej organizacji zbiorowego zarządzania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm., dalej pr. aut.).

Natomiast z ww. opisu nie wynika, aby Wnioskodawca świadczył jakąkolwiek usługę na rzecz kontrahenta w rozumieniu updop.

Prawo Wnioskodawcy do otrzymania opisanego wynagrodzenia wynika bezpośrednio ze stosunku umownego określającego podział zysków z reemisji. Nie jest natomiast związane z udzieleniem licencji kontrahentowi lub zbyciem określonego prawa na rzecz kontrahenta, co należałoby zakwalifikować jako zbycie prawa majątkowego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop.

Zdaniem tut. Organu podatkowego umowa o świadczenie usług charakteryzuje się tym, że jedna ze stron stosuje własne umiejętności zawodowe i doświadczenie, wykonując pracę dla drugiej strony. W znaczeniu językowym pojęcie „usługa” oznacza „wyświadczoną komuś uprzejmość, okazaną pomoc, grzeczność; pracę, czynność wykonaną za kogoś lub dla kogoś” (por. słowniki.gazeta.pl/pl).

Pojęcie „usługi” jako kategorii przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 3-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odróżnieniu od przeniesienia praw (w tym prawa do korzystania z określonego prawa), czy np. zbycia know-how należy wiązać z czymś, co można wykonać. Za takim rozumieniem usługi wprost przemawia użyte w art. 12 ust. 3a updop sformułowanie „wykonania usługi”.

Zatem dokonaną przez Spółkę kwalifikację prawnopodatkową analizowanego przychodu (dla potrzeb określenia momentu rozpoznania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jako usługi należy uznać za nieprawidłową.

Skoro zatem opisany przychód jest niewątpliwe związany z działalnością gospodarczą (w rozumieniu art. 12 ust. 3 updop) i jednocześnie do opisanego przychodu nie mają zastosowania postanowienia art. 12 updop określone w:

  • ust. 3a - gdyż nie następuje wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego lub wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi,
  • ust. 3c - gdyż nie mamy do czynienia z usługą,
  • ust. 3d - gdyż dotyczy jedynie dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego,
  • ust. 3f - ponieważ nie mamy do czynienia z realizacją praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych,

- to zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie art. 12 ust. 3e updop.
Oznacza to, że za datę powstania przychodu (z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od producenta serialu w ramach realizacji prawa do udziału w przychodach należnych od S.) należy uznać dzień otrzymania zapłaty.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w sytuacji, gdy z zapisów umowy między stronami wynika fakt, że Spółka zawarła umowę rozliczaną w okresach rozliczeniowych, to i w momencie otrzymania raportów, powinna rozpoznać przychód podatkowy – należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

moment powstania przychodów
ILPB3/423-405/14-4/PR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.