IPPB1/4511-362/15-3/ES | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu.
IPPB1/4511-362/15-3/ESinterpretacja indywidualna
  1. moment powstania przychodów
  2. premia pieniężna
  3. realizacja umowy
  4. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym świadczy usługi doradztwa strategicznego na rzecz kontrahenta zewnętrznego tj. spółki z o. o. z siedzibą na terytorium Polski. Z tytułu świadczenia tych usług przysługuje mu od spółki stałe, ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne (podstawowe) płatne na podstawie wystawionej faktury VAT.

Ponadto Wnioskodawca może nabyć prawo do wynagrodzenia uzależnionego od wskaźników finansowych spółki bowiem oprócz wynagrodzenia podstawowego może przysługiwać mu premia roczna za osiągnięcie przez spółkę zamierzonych minimalnych celów, dotyczących planowanych kwot osiągniętych przez spółkę przychodów z marży. Oprócz premii rocznej za osiągnięcie minimalnych celów Wnioskodawcy przysługiwać będzie premia roczna za przekroczenie przez spółkę zamierzonych minimalnych celów, dotyczących planowanych kwot osiągniętych przez spółkę przychodów z marży. Dodatkowo oprócz premii rocznej za osiągnięcie minimalnych celów oraz premii rocznej za przekroczenie minimalnych celów Wnioskodawcy przysługiwać będzie jednorazowa premia dodatkowa za osiągnięcie przez spółkę zamierzonego celu, dotyczącego planowanej kwoty osiągniętego przez nią przychodu z marży w 2018 roku.

Strony ustaliły, że obliczenia premii rocznej za osiągnięcie minimalnych celów, premii rocznej za przekroczenie minimalnych celów oraz jednorazowej premii dodatkowej, ich wysokości oraz sposobu wypłaty nastąpi po upływie danego roku.

Wysokość wskaźnika bazowego tj. osiągniętych przychodów spółki z marży w danym roku kalendarzowym łącznie z wyliczeniem kwoty premii (jeżeli będzie ona należna) następuje w terminie 14 dni od końca roku kalendarzowego objętego umową. Oznacza to, że Wnioskodawca uzyskuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia (premii rocznych) zawsze po zakończeniu danego roku. Należy podkreślić, że prawo do premii rocznych jest nabywane dopiero z upływem danego roku kalendarzowego i jest to prawo niepewne i całkowicie uzależnione od wskaźników finansowych spółki. Nie ma możliwości poznania wysokości premii rocznych wcześniej niż 15 stycznia następnego roku kalendarzowego. W konsekwencji przychód z tytułu ewentualnego nabycia prawa do premii rocznych staje się należny najwcześniej 15 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Premia roczne za osiągnięcie minimalnych celów, premia roczna za przekroczenie minimalnych celów oraz premia dodatkowa płatna jest zawsze po upływie roku kalendarzowego, za który jest wypłacana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia spółce prawidłowo wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT. zatem Wnioskodawca jest w stanie rozpoznać przychód podatkowy z chwilą najwcześniej 15 stycznia następnego roku kalendarzowego, a po tej dacie dopiero wystawia fakturę z 30 dniowym terminem płatności. De facto ewentualny wpływ środków pieniężnych może nastąpić najwcześniej 15 lutego następnego roku kalendarzowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy przychody z tytułu premii rocznych należy rozpoznawać w dacie faktycznego otrzymania płatności od spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na podstawie art. 14 ust. 1 c ustawy o PIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1 e, 1 h i li, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Wyjątek od powyższych zasad wprowadzają art. 14 ust. 1e, 1h oraz 1 i ustawy o PIT:

Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Jak wynika z art. art. 14 ust. 1i w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Przy stosowaniu powyższych przepisów obowiązują następujące zasady:

  1. Premia roczna przysługująca Wnioskodawcy za przekroczenie ww. limitu sprzedaży nie podlega art. 14 ust. 1c ustawy o PIT. Premia ta nie jest wynagrodzeniem za świadczenie jakiejś odrębnej usługi na rzecz spółki zlecającej zadania Wnioskodawcy.
  2. Przekroczenie przez spółkę limitu poziomu sprzedaży/marży nie oznacza, iż Wnioskodawca wyświadczył taką usługę. Zawarcie w umowie mechanizmu premiowania nie powoduje powstania płatności za dodatkową usługę.

Dlatego do takiej premii zastosowanie ma art. 14 ust. 1i ustawy o PIT - art. 14 ust. 1i, a w konsekwencji przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

W jednym z ostatnich wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (zwany dalej: „WSA”) orzekł, że za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty, co oznacza, że premia roczna przysługująca Wnioskodawcy powinna być zaliczana do przychodów firmy w chwili jej otrzymania (sygn. akt I SA/Bd 744/08).

W przedmiotowej sprawie WSA musiał rozstrzygnąć spór dotyczący momentu zaliczenia do przychodu premii pieniężnej. Strona skarżąca uważała, że jest to chwila otrzymania ww. premii, natomiast organ podatkowy, że ostatni dzień roku kalendarzowego (rozliczeniowego).

Sprawa dotyczyła następującego stanu faktycznego: strona skarżąca prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów, wyrobów i usług. Od jednego z kontrahentów otrzymywała premię pieniężną za osiągnięcie określonej umownie wielkości zakupów. W związku z tym, iż moment rozliczenia ww. premii przypadał zawsze w następnym roku podatkowym podatnik zaliczał powyższą premię do przychodów tego roku, w którym ją otrzymywał, tj. na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej: „Ustawą”), bez względu na fakt, że wynikała ona z wielkości zakupów dokonanych w poprzednim roku.

Zdaniem WSA art. 14 ust. 1e dotyczy tzw. usług ciągłych, tzn. świadczeń polegających na określonym, stałym zachowaniu się dłużnika przez czas trwania danego stosunku kontraktowego, w związku z powyższym nie dotyczy premii pieniężnych za osiągnięcie określonego z góry pułapu zakupów. Premia pieniężna jest bowiem swoistą nagrodą, którą strona otrzymuje od swojego kontrahenta raz w roku, po spełnieniu określonych warunków (brak elementu ciągłości).

Mając na uwadze powyższe, WSA stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie rację ma strona skarżąca, powołując się na art. 14 ust. 1i Ustawy, według którego w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. WSA wskazał, iż zrealizowanie określonego z góry pułapu zakupów u kontrahenta nie jest traktowane jako świadczenie usługi w rozumieniu Ustawy. W związku z powyższym premia roczna przysługująca Wnioskodawcy powinna być zaliczana do przychodów w chwili jej otrzymania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

moment powstania przychodów
IPPB1/4511-362/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

premia pieniężna
IPPP2/4512-211/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenia
ILPB2/415-1195/14-4/WM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.