ILPB3/423-407/14-4/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.

We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

W ramach postępowań przetargowych Wnioskodawca zamierza uczestniczyć w realizacji zadań określanych jako: zimowe utrzymanie dróg.

Umowa zostanie zawarta na okres roku.

Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie usług polegających na:

 1. działaniach organizacyjno-technicznych realizowanych przez Wykonawcę;
 2. przygotowaniu i utrzymaniu w gotowości odpowiedniej ilości materiałów do usuwania śliskości;
 3. działaniach profilaktycznych, w tym ustawianiu osłon dróg przed zawiewaniem (zasłon przeciwśnieżnych), obsługę meteorologiczną, itp.;
 4. usuwaniu śniegu, lodu i osadów pochodnych z dróg;
 5. usuwaniu śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladzania jezdni lub materiałów eliminujących/zmniejszających śliskość;
 6. pracach porządkowych po sezonie zimowym.

Szczegółowy zakres usług do wykonania w ramach niniejszej Umowy, określony został w dokumentach stanowiących załączniki do umowy.

Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji umowy odcinki dróg i chodników przewidzianych do zimowego utrzymania mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany Zamawiający na bieżąco będzie aktualizował załączniki, w których odcinki te zostały określone.

Usługi wykonywane będą w kolejności uzależnionej od warunków atmosferycznych oraz bieżącej sytuacji panującej na drogach.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca kolejnego roku. Data rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego będzie zależna od panujących warunków atmosferycznych. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu będzie podejmował Kierownik Rejonu bądź jego Zastępca.

Wykonawca nie może określić momentu zakończenia usługi.

Rozliczenie za wykonane usługi, zgodnie z wymogami OPZ, dokonywane będzie w okresach miesięcznych na podstawie potwierdzonych kart pracy. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą: załączona karta pracy oraz oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu płatności za poprzedni miesiąc rozliczeniowy.

Wystąpić mogą czasowe zawieszenia wykonywania części zleconych prac ze względu na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: klęski żywiołowe) lub innych uwarunkowań, wynikających z potrzeb Zamawiającego (np.: prowadzenie przebudowy układu komunikacyjnego, usuwanie awarii), co każdorazowo nie będzie stanowić zmiany umowy i będzie wymagało jedynie doręczenia Wykonawcy pisemnej informacji o wprowadzeniu ww. zmian, wskazującej rodzaj i datę zmiany.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne wg faktycznie zrealizowanych i odebranych prac.

Spółka w piśmie z 27 października 2014 r. wyjaśniła, że:

 1. w umowie określono, że usługa będzie rozliczana w okresie miesięcznym;
 2. za moment częściowego wykonania usługi uznaje się koniec każdego miesiąca, a zakres jej wykonania ustala się na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę „kart pracy” lub protokołu wykonania usługi potwierdzonego przez Zamawiającego;
 3. zgodnie z umową Spółka wystawia fakturę na zakończenie każdego miesiąca. Jest to faktura za prace wykonane i udokumentowane kartą pracy lub protokołem wykonania usługi sprzętowej potwierdzonego przez Zamawiającego. Płatności za wykonanie usługi dokonywane będą w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie potwierdzonych przez zamawiającego kart pracy. Za marzec każdego roku wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po protokolarnym odbiorze sprzątania po sezonie zimowym oraz protokolarnym przekazaniu sprzętu Zamawiającemu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych ostatecznie sformułowane w piśmie z 27 października 2014 r.

Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. w związku z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu z realizacji powyższych usług opisanych w zdarzeniu przyszłym, uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołany przepis nie ma zastosowania. Stosuje się zasady określone w art. 12 ust. 3a. Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) art. 12 ust. 3a wyznacza ogólna zasadę ustalenia momentu uzyskania przychodu. Zgodnie z nią za datę powstania przychodu, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c–3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Odnosząc powyższe unormowanie do sytuacji świadczenia usług objętych zapytaniem, należy stwierdzić, że przychód w związku z realizacją zamówienia powstanie w dacie zaistnienia najwcześniejszego z wymienionych zdarzeń: wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, wystawienia faktury, uregulowania należności przez zamawiającego.

Ustawodawca przewidział także szczególną sytuację, gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Ma wówczas zastosowanie art. 12 ust. 3c omawianej ustawy, zgodnie z którym za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku usług o charakterze ciągłym, gdy strony uzgodnią, że regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań między stronami będzie obejmować kolejne wyodrębnione umownie okresy świadczenia tych usług w czasie trwania umowy.

W aspekcie przedstawionych zapisów umowy i treści przepisów prawa podatkowego momentem istotnym dla ustalenia daty powstania przychodu będzie wykonanie świadczenia. Moment wykonania świadczenia określają przepisy ogólnego prawa zobowiązań Kodeksu cywilnego z których wynika zobowiązanie do świadczenia usług oraz postanowienia umowy zawartej pomiędzy stronami dotyczące momentu, który strony uważają za wykonanie usługi. Przepisy dotyczące umów o roboty budowlane zawarte są w tytule XVI, w art. 647–658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Stosownie do treści art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia (art. 654 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że o wykonaniu usługi, bądź jej częściowym wykonaniu można mówić wtedy, kiedy podmiot zakończył jej wykonanie, kiedy zrealizował zobowiązanie wynikające z umowy istniejącej między nim a zamawiającym tę usługę. Odnosząc powyższe do przedstawionych projektu umowy i jej zapisów należy stwierdzić, iż z umowy a konkretnie z opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż zamawiający ma obowiązek odebrania prac. Odbiór odbywa się po zakończeniu prac wykonanych w ciągu danego miesiąca i kończy się potwierdzeniem kart pracy. Ponieważ potwierdzenie kart pracy oraz protokoły wykonania usługi potwierdzone przez zamawiającego, należy uznać za stwierdzenie odbioru wykonanych prac, a ostateczny odbiór następuje w marcu każdego roku, usługa zimowego utrzymania dróg świadczona na podstawie umowy zawartej przez spółkę nie będzie miała charakteru usługi ciągłej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.