ILPB3/423-406/14-4/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.
ILPB3/423-406/14-4/PRinterpretacja indywidualna
 1. moment powstania przychodów
 2. protokół
 3. protokół zdawczo-odbiorczy
 4. wykonanie usługi
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku sygnowanym datą 31 lipca 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 30 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.

We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

W ramach postępowań przetargowych Wnioskodawca zamierza uczestniczyć w realizacji zadań określanych jako: bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta. Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku.

W ramach umowy zleceniobiorca będzie wykonywał następujące prace:

 1. utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego docelowego w należytym stanie technicznym i estetycznym polegające na bieżącej wymianie uszkodzonych znaków, słupków, konstrukcji wsporczych, pylonów itp., oraz poprawie ich mocowania, myciu i odnawianiu (malowaniu) słupków i konstrukcji wsporczych;
 2. realizacje oznakowania pionowego tymczasowego, tj.:
  1. zabezpieczanie awarii w pasie drogowym polegające na wygradzaniu miejsca niebezpiecznego dla użytkownika drogi wraz z oznakowaniem informującym o istniejącej przeszkodzie;
  2. doraźna naprawa niebezpiecznych ubytków w nawierzchni masa „na zimno” oraz wygrodzenie miejsc robót oznakowanym samochodem dostawczym;
  3. wdrażanie tymczasowych organizacji ruchu na czas trwania wszelkich imprez i uroczystości w mieście oraz wykonywanych prac drogowych zgodnie ze zleceniami Zamawiającego,
 3. realizacje planowych zmian oznakowania pionowego obejmująca montaż nowego oznakowania pionowego i demontaż zbędnego zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez Zamawiającego.

Podstawą realizacji umowy są pisemne zlecenia wystawiane przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione, z określeniem daty wystawienia zlecenia, rodzaju wykonywanych prac, terminu realizacji i szacunkowej wartości zleconych prac oraz potwierdzenia osób zlecających i przyjmujących. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się zastosowanie formy ustnej, przy czym w terminie do 7 dni od udzielenia takiego zlecenia należy sporządzić odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt.

Za datę zakończenia realizacji prac uważa się datę, w której Wykonawca zgłasza zakończenie realizacji poszczególnych zleceń co potwierdza inspektor nadzoru odpowiednim wpisem do protokołu odbioru.

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie usługi.

Za wykonane i odebrane prace Wykonawca będzie wystawiać faktury za miesiąc rozliczeniowy, liczony od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia miesiąca następnego.

Spółka w piśmie z 30 października 2014 r. wyjaśniła, że:

 1. usługi rozliczane będą za miesiąc rozliczeniowy, liczony od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia miesiąca następnego;
 2. za datę zakończenia realizacji prac uważa się datę, w której Wykonawca zgłasza zakończenie realizacji poszczególnych zleceń co potwierdza inspektor nadzoru odpowiednim wpisem do protokołu odbioru.

Odbiory końcowe oznakowania pionowego, docelowego i tymczasowego oraz napraw ubytków nawierzchni, realizowanych na podstawie poszczególnych zleceń, będą dokonywane w terminie do 10 dni po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie robót, po uprzednim upewnieniu się, że roboty zostały wykonane.

Odbiory końcowe polegać będą na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym i użytkowym. Odbiór stanowić będzie podstawę dopuszczenia do eksploatacji. Czynności odbioru końcowego rozpoczną się w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, a zakończą w 20 dni od rozpoczęcia odbioru;

 1. Zamawiający będzie regulował należności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, na rachunek bankowy podany na fakturze;
 2. za wykonane i odebrane prace Wykonawca będzie wystawiać faktury za miesiąc rozliczeniowy, liczony od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia miesiąca następnego. Podstawa zafakturowania wykonanych zleceń będą protokoły z odbiorów końcowych robót zrealizowanych na podstawie poszczególnych zleceń, książka obmiaru prac oraz kosztorysy powykonawcze sprawdzone i podpisane przez Zamawiającego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych ostatecznie sformułowane w piśmie z 30 października 2014 r.

Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. w związku z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu z realizacji powyższych usług uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) art. 12 ust. 3a wyznacza ogólna zasadę ustalenia momentu uzyskania przychodu. Zgodnie z nią za datę powstania przychodu, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c–3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Odnosząc powyższe unormowanie do sytuacji świadczenia usług objętych zapytaniem, należy stwierdzić, że przychód w związku z realizacją zamówienia powstanie w dacie zaistnienia najwcześniejszego z wymienionych zdarzeń: wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, wystawienia faktury, uregulowania należności przez zamawiającego.

Ustawodawca przewidział także szczególną sytuację, gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Ma wówczas zastosowanie art. 12 ust. 3c omawianej ustawy, zgodnie z którym za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku usług o charakterze ciągłym, gdy strony uzgodnią, że regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań między stronami będzie obejmować kolejne wyodrębnione umownie okresy świadczenia tych usług w czasie trwania umowy.

W aspekcie przedstawionych zapisów umowy i treści przepisów prawa podatkowego momentem istotnym dla ustalenia daty powstania przychodu będzie wykonanie świadczenia. Moment wykonania świadczenia określają przepisy ogólnego prawa zobowiązań Kodeksu cywilnego, z których wynika zobowiązanie do świadczenia usług oraz postanowienia umowy zawartej pomiędzy stronami dotyczące momentu, który strony uważają za wykonanie usługi. Przepisy dotyczące umów o roboty budowlane zawarte są w Tytule XVI, w art. 647–658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Stosownie do treści art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia (art. 654 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że o wykonaniu usługi, bądź jej częściowym wykonaniu można mówić wtedy, kiedy podmiot zakończył jej wykonanie, kiedy zrealizował zobowiązanie wynikające z umowy istniejącej między nim a zamawiającym tę usługę. Odnosząc powyższe do przedstawionego projektu umowy i jej zapisów należy stwierdzić, iż z umowy a konkretnie z opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż zamawiający ma obowiązek odebrania prac. Odbiór odbywa się po zakończeniu prac i kończy się podpisaniem protokołu i datę jego podpisania strony uznają za datę wykonania usługi i wywiązania się strony z ciążącego na niej zobowiązania świadczenia usługi.

Zdaniem Spółki opisane usługi nie mają charakteru ciągłego. Obowiązek podatkowy nie powstanie na ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.