ILPB3/423-405/14-4/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 4 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.

We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

W ramach postępowań przetargowych Wnioskodawca zamierza uczestniczyć w realizacji zadań określanych jako: bieżące utrzymanie dróg. Umowa została zawarta na okres zamknięty jednego roku. Prace objęte umową będą polegały na:

 • utrzymanie czystości i porządku w pasie drogowym;
 • sprzątanie dróg (jezdni, chodników i pozostałych elementów pasa drogowego na drogach, ulicach, placach, zatokach i mostach z piasku i innych zanieczyszczeń);
 • czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki, studnie, piaskowniki, separatory, wpustów mostowych, kolektorów odwodnienia obiektów mostowych, koryta rzeki pod mostem, terenu pod obiektem mostowym);
 • przeglądy i czyszczenie separatorów;
 • mycie znaków i innych urządzeń drogowych, mycie balustrad i poręczy mostowych, przyczółków i filarów, konstrukcji mostowych;
 • sprzątanie zwierząt rannych i padłych z utylizacją oraz zbieranie odpadów i zanieczyszczeń porzuconych w pasie drogowym;
 • pielęgnacja i utrzymanie zieleni;
 • kompleksowe mechaniczne i ręczne koszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym;
 • utrzymanie zieleni przydrożnej;
 • usługi sprzętowo-transportowe;
 • patrolowanie i interwencje.

Realizacja umowy, za wyjątkiem prac rozliczanych ryczałtowo będzie się odbywać na podstawie pisemnych wezwań, w których zostaną określone asortyment prac, zakres oraz lokalizacja robót, termin rozpoczęcia i skończenia realizacji zlecenia. Po przystąpieniu do realizacji zlecenia musi być zachowana ciągłość realizacji zadania do zakończenia pełnego zakresu prac określonego w wezwaniu.

W przypadku awarii zagrażających bezpieczeństwu użytkowników drogi wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia przystąpi do zabezpieczenia i usunięcia awarii.

Zlecenia przekazywane będą za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie, a następnie potwierdzane w formie pisemnej.

Terminy realizacji określone w zleceniach będą uwzględniać warunki drogowe i atmosferyczne, technologię, organizację robót, zaangażowanie sił i środków w zależności od zakresu robót.

Rozliczenie z tytułu realizacji robót będzie się odbywało jeden raz w miesiącu za poprzedni okres rozliczeniowy. Faktury wystawiane będą na kwotę ustaloną w sporządzonym przez wykonawcę zestawieniu wartości wykonanych robót obejmującym. Podstawą do sporządzenia zestawienia są lista prac, dla których przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe oraz protokoły odbioru pozostałych robót. Wszystkie odbiory dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). Jeśli terminy nie będą określone w SST to odbiory dokonane zostaną w ciągu 21 dni od daty powiadomienia o gotowości robót do odbioru. Odbiór ostateczny będzie obejmował prace wykonane w danym roku kalendarzowym.

Za niewykonanie zlecenia lub wykonanie go wadliwe przewidziane są kary umowne.

Spółka w piśmie z 4 listopada 2014 r. wyjaśniła, że:

 1. rozliczenie z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie się odbywało jeden raz w miesiącu za poprzedni okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy;
 2. jako moment wykonania usługi strony uznają datę podpisania protokołu odbioru robót;
 3. płatność za usługę następuje jeden raz w miesiącu na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę. Faktura będzie wystawiona na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót obejmującym zlecenia odebrane przez zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym oraz prace dla których przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót będzie sporządzone na podstawie protokołów ich wykonania i protokołów odbiorów częściowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych ostatecznie sformułowane w piśmie z 4 listopada 2014 r.

Czy usługa świadczona wg opisanych wyżej zasad ma charakter ciągły i czy w związku z tym na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. w związku z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu z realizacji opisanych wyżej usług uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) art. 12 ust. 3a wyznacza ogólna zasadę ustalenia momentu uzyskania przychodu. Zgodnie z nią za datę powstania przychodu, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c–3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Odnosząc powyższe unormowanie do sytuacji świadczenia usług objętych zapytaniem, należy stwierdzić, że przychód w związku z realizacją zamówienia powstanie w dacie zaistnienia najwcześniejszego z wymienionych zdarzeń: wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, wystawienia faktury, uregulowania należności przez zamawiającego.

Ustawodawca przewidział także szczególną sytuację, gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Ma wówczas zastosowanie art. 12 ust. 3c omawianej ustawy, zgodnie z którym za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku usług o charakterze ciągłym, gdy strony uzgodnią, że regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań między stronami będzie obejmować kolejne wyodrębnione umownie okresy świadczenia tych usług w czasie trwania umowy.

W aspekcie przedstawionych zapisów umowy i treści przepisów prawa podatkowego momentem istotnym dla ustalenia daty powstania przychodu będzie wykonanie świadczenia. Moment wykonania świadczenia określają przepisy ogólnego prawa zobowiązań Kodeksu cywilnego, z których wynika zobowiązanie do świadczenia usług oraz postanowienia umowy zawartej pomiędzy stronami dotyczące momentu, który strony uważają za wykonanie usługi. Przepisy dotyczące umów o roboty budowlane zawarte są w Tytule XVI, w art. 647–658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Stosownie do treści art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia (art. 654 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że o wykonaniu usługi, bądź jej częściowym wykonaniu można mówić wtedy, kiedy podmiot zakończył jej wykonanie, kiedy zrealizował zobowiązanie wynikające z umowy istniejącej między nim a zamawiającym tę usługę.

Odnosząc powyższe do opisanego wyżej zdarzenia przyszłego stwierdzić, iż zamawiający ma obowiązek odebrania prac. Odbiór odbywa się po zakończeniu prac i kończy się podpisaniem protokołu i datę jego podpisania strony uznają za datę wykonania usługi i wywiązania się strony z ciążącego na niej zobowiązania świadczenia usługi. W związku z powyższym opisane usługi nie będą miały charakteru ciągłego i obowiązek podatkowy będzie powstawał w chwili zakończenia robót, czyli z datą podpisania protokołu odbioru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.