2461-IBPB-1-1.4510.383.2016.1.SG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zapłaty części odsetkowej opłat leasingowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 23 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zapłaty części odsetkowej opłat leasingowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2016 r. wpłynął do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zapłaty części odsetkowej opłat leasingowych. Wniosek powyższy za pismem z 22 listopada 2016 r., Znak: 2472-OB1.705.109.2016, został przekazany do tut. Biura, celem załatwienia zgodnie z właściwością.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”), podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Działalność Wnioskodawcy obejmuje m.in. udostępnianie majątku do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu oraz leasingu. W przyszłości, Spółka planuje zawrzeć z innym podmiotem: polską spółką kapitałową (dalej również: „Korzystającym”) umowę leasingu (dalej: „Umowa”). Korzystający również podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Na podstawie Umowy, Wnioskodawca odda Korzystającemu do odpłatnego korzystania środki trwałe (dalej łącznie zwane: „ŚT”) lub wartości niematerialne i prawne (dalej łącznie zwane: „WNiP”). Umowa zostanie zawarta na czas określony. Zgodnie z Umową, odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od wartości ŚT lub WNiP będzie dokonywać Korzystający. W związku z zawarciem Umowy, Wnioskodawca nie będzie dokonywać od ŚT lub WNiP odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych.

Umowa będzie przewidywać podział opłat z tytułu korzystania z ŚT lub WNiP na: część kapitałową i część odsetkową. Wartość początkowa ŚT lub WNiP określona w Umowie, jako suma ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat (w tym: opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), będzie równa wartości rynkowej ŚT lub WNiP. Podobnie, część odsetkowa rat leasingowych zostanie ustalona na poziomie rynkowym. Umowa będzie dotyczyć udostępnienia przez Wnioskodawcę ŚT i WNiP po raz pierwszy, czyli będzie to pierwsza umowa leasingu dotycząca tych składników majątkowych.

Istnieje możliwość, że Wnioskodawca zawrze z Korzystającym kilka Umów. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że jeden ŚT lub WNiP będzie przedmiotem tylko jednej umowy leasingu. Innymi słowy: jeden ŚT lub WNiP nie będzie przedmiotem więcej niż jednej umowy leasingu. W trakcie trwania Umowy, ŚT mogą zostać ulepszone na życzenie Korzystającego. W takim wypadku dokonana zostanie zmiana warunków Umowy tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym: opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek VAT, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia. Do momentu zawarcia Umowy, ŚT lub WNiP będą wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, co oznacza, że będą znajdować się w jego ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Wnioskodawcy z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych, będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Wnioskodawcy z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „Ustawa CIT”), za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 9 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się należnego podatku VAT.

Wnioskodawca wskazał w uzasadnieniu pytania Nr 1, że przychodem będzie dla niego część odsetkowa opłat leasingowych ustalonych w Umowie.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3c Ustawy CIT, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

W tym kontekście, należy podkreślić, że Umowa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych, ponieważ zgodnie z treścią Umowy, Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy opłat leasingowych w okresach wskazanych w Umowie.

Mając powyższe na uwadze, skoro Umowa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych, to przychód po stronie Wnioskodawcy (z tytułu części odsetkowej opłat leasingowych) będzie powstawał z ostatnim dniem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego, przez który należy rozumieć dzień poprzedzający okres, za który należna będzie kolejna rata leasingowa.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Wnioskodawcy z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy zostało wielokrotnie potwierdzone przez Ministra Finansów w wydawanych w jego imieniu interpretacjach podatkowych.
Przykładowo w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 sierpnia 2013 r., Znak: IPTPB3/423-215/13-2/KJ, w której organ podatkowy w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: (...) przychód po stronie Wnioskodawcy będzie powstawał z ostatnim dniem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego, przez który należy rozumieć dzień poprzedzający wskazany w harmonogramie termin zapłaty kolejnej raty leasingowej,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2016 r.. Znak: ILPB4/4511-1-33/16-2/BC, w której organ podatkowy w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy, że: (...) momentem powstania dla Wnioskodawcy przychodu (...) z tytułu części odsetkowej opłaty będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata. Niniejsza interpretacja została wydana co prawda na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i Ustawy PIT, przy czym, w ocenie Wnioskodawcy, regulacje na gruncie Ustawy PIT i Ustawy CIT są w przedmiotowej kwestii tożsame.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.