Moment powstania przychodów | Interpretacje podatkowe

Moment powstania przychodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania przychodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychód dla celów CIT z tytułu nadwykonań świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii powstanie po stronie Spółki w momencie ich wykonania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 1. Wnioskodawca X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Wnioskodawca ”) posiada siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ podatek CIT ”) oraz jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”). 2. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się szeroko pojętą działalnością medyczną i sprawowaniem kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2017
4
sie

Istota:
Czy przychód dla celów CIT z tytułu nadwykonań świadczeń pozostałych (innych niż wymienione w pyt. 1) powstanie po stronie Spółki w momencie otrzymania zapłaty z NFZ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 1. Wnioskodawca X spółka z ograniczoną od powiedzialnością (dalej: „ Wnioskodawca ”) posiada siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ podatek CIT ”) oraz jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”). 2. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się szeroko pojętą działalnością medyczną i sprawowaniem kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy są usługi medyczne w warunkach szpitalnych, lecznicze (86.10.Z.
2017
4
sie

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania przychodu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie określenia momentu powstania przychodu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie określenia momentu powstania przychodu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Spółka zawarła z Kontrahentem Umowę na realizację projektu (dalej: „ Projekt ”) zgodnie, z którą: Spółka ma wytworzyć/przygotować formy (również przy udziale podwykonawców) do produkcji opakowań medycznych (dalej: „ Formy ”), które wymagają przystosowania do konkretnego typu produkcji opakowań z wykorzystaniem know-how Spółki, a także ma uruchomić produkcję tych artykułów, Formy stają się własnością Kontrahenta, jednak w posiadaniu Form nieprzerwanie będzie Spółka, która będzie dokonywać na nich produkcji opakowań medycznych przez niezdefiniowany okres czasu, Kontrahent wykonując prawo własności może żądać jedynie zniszczenia Form i dostarczenia dowodów zniszczenia (zgodnie z umową Kontrahent nie ma swobody w dysponowaniu Form; pomimo zawarcia w umowie zapisu o powierzeniu umowa zakłada, że Kontrahent na żadnym etapie współpracy nie dysponuje dowolnie Formą), Spółka nie jest zobowiązana do wydania Formy Kontrahentowi w okresie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.
2017
22
lip

Istota:
Moment powstania przychodu podatkowego w przypadku gdy umowy zawierane są na rok i nie są rozliczane w okresie rozliczeniowym
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2017 r. (data wpływu 19 kwietnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego w związku ze świadczeniem usług serwisowych, w przypadku gdy umowy zawierane są na rok i nie są rozliczone w okresach rozliczeniowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego w związku ze świadczeniem usług serwisowych, w przypadku gdy umowy zawierane są na rok i nie są rozliczone w okresach rozliczeniowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W Polsce prowadzi sprzedaż robotów oraz świadczy usługi najmu robotów oraz usługi serwisowe. W przypadku usług serwisowych Wnioskodawca zawiera umowy długoterminowe. W umowach przyjmuje się roczny termin rozliczeniowy. Zgodnie z umowami faktury sprzedaży wystawiane są na początku rocznego okresu obowiązywania umowy. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia z góry w terminie 14 lub 30 dni lub 60 dni od daty wystawienia faktury.
2017
30
cze

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Błędne jest zatem twierdzenie, iż momentem powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którym jest opłata konferencyjna, ponoszona przez Uczelnię, jest obciążenie rachunku bankowego Politechniki oznaczoną w dyspozycji przelewu kwotą, a następnie uznanie rachunku bankowego organizatora konferencji naukowej. Zatem biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Końcowo tut. Organ zaznacza, że dokonując niniejszej interpretacji odniósł się tylko do kwestii dotyczącej momentu powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia związanego z uczestnictwem doktorantów/studentów w konferencjach naukowych. Organ nie odniósł się natomiast do określenia źródła przychodu oraz prawidłowości przeliczenia kwoty przelewu bankowego w walucie obcej, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
7
cze

Istota:
Momentu powstania przychodu wynikającego z wystawionych not obciążeniowych
Fragment:
(...) momentu powstania przychodu wynikającego z wystawionych not obciążeniowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu wynikającego z wystawionych not obciążeniowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 października 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-2.4510.793.2016.1.MM wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 2 listopada 2016 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W firmie Wnioskodawcy obowiązują Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady sprzedaży towarów i usług gdzie sprzedającym jest Wnioskodawca. Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Wnioskodawcę w formie pisemnego lub ustnego zamówienia i obowiązują obie strony o ile nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Zgodnie z pkt 2 Ogólnych warunków sprzedaży, zamówiony towar należy odebrać w ciągu 14 dni od daty planowanego wykonania zamówienia. W przypadku nieodebrania towaru przez kupującego w powyższym terminie Wnioskodawca nalicza karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru, tj. od 15-tego dnia po upływie terminu odbioru.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z czesnego, jeśli należność nie zostanie uregulowana w całości lub w części do końca roku szkolnego.
Fragment:
Wnioskodawca powziął wątpliwość co do momentu powstania przychodu w przypadku, gdy należność nie zostanie uregulowana w całości lub w części do końca roku szkolnego. Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w przypadku, gdy należność z tytułu czesnego nie zostanie uregulowana w całości lub w części do końca roku szkolnego, momentem powstania przychodu podatkowego będzie dzień wykonania usługi, tj. ostatni dzień roku szkolnego, zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, a nie – jak twierdzi Wnioskodawca – na podstawie art. 12 ust. 3c updop. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-3 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie:
momentu powstania przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego
Fragment:
Powstanie przychodu następuje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania lub częściowego wykonania usługi, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3c updop, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Z kolei art. 12 ust. 3e updop stanowi, że w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. W celu określenia momentu powstania przychodu w stanie faktycznym opisanym przez Wnioskodawcę, należy rozstrzygnąć, który z wymienionych przepisów znajdzie zastosowanie odnośnie przedstawionej w nim sytuacji. Jak wynika z opisu sprawy, Spółka świadczy usługi na rzecz instytucji finansowych polegające na dążeniu do stworzenia klientowi okazji do realizacji odpowiedniej dla niego usługi spośród tych oferowanych przez instytucje finansowe. Spółka na podstawie rozpoznanych potrzeb klienta indywidualnego proponuje odpowiednią ofertę instytucji finansowych, z którymi bezpośrednio lub pośrednio współpracuje i poprzez nawiązanie kontaktu pomiędzy instytucją finansową, a klientem stwarza okazję do zawarcia umowy.
2016
28
lis

Istota:
Czy w dacie otrzymania przez Spółkę od Inwestora kwot zgodnie z Planem płatności zaliczek punkty od 1 do 8 (przed datą wykonania Obiektu „pod klucz”), powinien zostać rozpoznany przychód podlegający opodatkowaniu, czy też otrzymane kwoty odnoszą się do dostawy usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (w dacie wykonania Obiektu „pod klucz”) i w związku z tym Wnioskodawca w dacie otrzymania kwot zgodnie z Planem płatności zaliczek punkty od 1 do 8 (przed datą wykonania Obiektu „pod klucz”), nie jest zobowiązany do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonywanych robót budowlanych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonywanych robót budowlanych. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej (dalej: Spółka) prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, polegających na wznoszeniu obiektów budowlanych. Jako podatnik podatku dochodowego od dochodu osiąganego z udziału w Spółce, Wnioskodawca zainteresowany jest prawidłowym określeniem daty powstania przychodu z tytułu zawartej przez Spółkę umowy na budowę obiektu handlowo-usługowego. W dniu 11 lipca 2014 r. Spółka zawarła z L. ... spółka z o.o. umowę dotyczącą realizacji kompletnej inwestycji budowlanej, polegającej na wybudowaniu obiektu handlowo-usługowego (dalej: Umowa). W ramach Umowy Spółka zwana jest „ Generalnym Wykonawcą ” lub „ GW ”, natomiast L. ... sp. z o.o. zwana jest „ Zamawiającym ” lub „ Inwestorem ”.
2016
16
sty

Istota:
Jaki jest moment powstania przychodu z tytułu Zaliczki na Opcjonalne Dodatkowe Wynagrodzenie?Jaki jest moment powstania przychodu z tytułu Pozostałego Opcjonalnego Dodatkowego Wynagrodzenia?Jaki jest moment powstania przychodu z tytułu Odsetek?
Fragment:
(...) momentu powstania przychodu z tytułu Zaliczki na Opcjonalne Dodatkowe Wynagrodzenie – jest prawidłowe, momentu powstania przychodu z tytułu Pozostałego Opcjonalnego Dodatkowego Wynagrodzenia – jest prawidłowe, momentu powstania przychodu z tytułu Odsetek – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: momentu powstania przychodu z tytułu Zaliczki na Opcjonalne Dodatkowe Wynagrodzenie, momentu powstania przychodu z tytułu Pozostałego Opcjonalnego Dodatkowego Wynagrodzenia, momentu powstania przychodu z tytułu Odsetek. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej: „ Spółka ”) jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 lipca 2012 r. Komplementariuszem Spółki, jak również jej akcjonariuszami są osoby prawne. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2013 r. rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2014 r. Zgodnie ze statutem Spółki jej poprzedni rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2013 r. do 30 listopada 2014 r.
2015
25
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.