Moment powstania przychodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania przychodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
maj

Istota:

W zakresie ustalenia momentu powstania przychodu należnego z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lutego 2018 r. (data wpływu 2 marca 2018 r.), uzupełnionym 19 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu należnego z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu należnego z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 kwietnia 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.79.2018.1.BJ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 kwietnia 2018 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca – Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym utworzonym w formie spółki kapitałowej przez jednostkę samorządu terytorialnego - Powiat T. - aktem notarialnym z 5 sierpnia 2008 r. Powiat T. jest wyłącznym udziałowcem Spółki tj. posiada 100% udziałów. Spółka prowadzi działalność leczniczą w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.). Sp. z o.o. zarejestrowana jest w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę od 7 maja 2009 roku.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zapłaty części odsetkowej opłat leasingowych

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Wnioskodawcy z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych, będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Wnioskodawcy z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ Ustawa CIT ”), za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 9 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się należnego podatku VAT. Wnioskodawca wskazał w uzasadnieniu pytania Nr 1, że przychodem będzie dla niego część odsetkowa opłat leasingowych ustalonych w Umowie. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3c Ustawy CIT, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

2018
16
kwi

Istota:

Moment powstania przychodu z tytułu usług udzielania licencji

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą momentu powstania przychodu z tytułu udzielenia licencji. Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3c updop, będący przepisem lex specjalis w stosunku do art. 12 ust. 3a updop i obowiązek podatkowy z tytułu usług udzielania licencji, dla których strony ustaliły okresy rozliczeniowe, powstanie w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, ale nie rzadziej niż raz w roku. Nie ma przy tym żadnego znaczenia dla ustalenia momentu powstania przychodu, kiedy Wnioskodawca otrzyma raport dotyczący udzielenia licencji. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 237/16 w którym Sąd wskazał, że w ocenie Sądu, stanowisku organu dokonującego interpretacji nie można odmówić słuszności. Jest ono bowiem adekwatne do treści obowiązujących w analizowanym zakresie przepisów, które wyżej zacytowano. Już bowiem z literalnego brzmienia art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p., jednoznacznie i jasno wynika że momentem powstania przychodu z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, a nie jakikolwiek inny dzień dowolnie ustalony przez strony umowy np. dzień rozliczenia usługi przez kontrahenta.

2018
2
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu.

Fragment:

Za moment powstania przychodu należy uznać fakt poinformowania brokera przez ubezpieczyciela o zainkasowaniu składki. Wtedy to usługę brokera można uznać za wykonaną. Broker nie jest w stanie samodzielnie stwierdzić, że świadczona przez niego usługa została wykonana i przysługuje mu z tytułu jej wykonania wynagrodzenie ani w jakiej wysokości. O spełnieniu warunku, od którego zależy wykonanie usługi przez brokera, w pierwszej kolejności decyduje ubezpieczyciel (to na jego rachunek wpływa składka). Zatem dopiero uzyskanie informacji przez brokera od ubezpieczyciela może spowodować powstanie wierzytelności, a w konsekwencji przychodu należnego po stronie brokera. Oznacza to, że przychód powstanie i będzie mógł zostać zaewidencjonowany przez Wnioskodawcę dopiero po uzyskaniu stosownej informacji. Zatem przychód powstaje w dacie otrzymania informacji o wysokości wpłaconej przez klienta składki lub w momencie zapłaty wynagrodzenia (prowizji) przez ubezpieczyciela na rzecz brokera, w przypadku kiedy zapłata ta następuje wcześniej niż przesłanie rozliczenia i informacji o należnym wynagrodzeniu. Reasumując – w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu (...)

2017
3
lis

Istota:

W zakresie sposobu i momentu opodatkowania przychodów, o których mowa we wniosku

Fragment:

Tym samym Porozumienie z dnia 11 maja 2017 r. stanowiło moment powstania przychodu podatkowego, gdyż poprzedza ono wystawienie faktury lub otrzymanie płatności. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w rozpatrywanym przypadku, przychód z tytułu wykonanych przez Spółkę prac, które zostały potwierdzone w Porozumieniu zawartym z Inwestorem w dniu 11 maja 2017 r., powstał w dacie podpisania przedmiotowego porozumienia. Z tym bowiem dniem doszło do wykonania usługi (zdarzenie to poprzedza czynność wystawienia faktury i otrzymania płatności), samo zaś Porozumienie należy traktować jako protokół zdawczo - odbiorczy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie wskazać należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu i momentu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wskazanych we wniosku przychodów uznano za prawidłowe, albowiem z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że: Porozumienie poprzedza wystawienie faktury lub otrzymanie płatności; Spółka zawarła jedną umowę, przedmiotem której było wykonanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie specjalistycznej instalacji sprężarkowni.

2017
19
paź

Istota:

Moment powstania przychodu

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży usług turystycznych na mocy umów agencyjnych z organizatorami turystyki, świadczy usługi rezerwacji usług hotelowych oraz sprzedaży biletów lotniczych. W celu zwiększenia sprzedaży usług Spółka oferuje sprzedaż bonów turystycznych (dalej zwanych "Bonami") osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym. Spółka traktuje Bon jako poświadczenie, że jego posiadaczowi przysługuje uprawnienie do wymiany Bonu na usługę lub pakiet usług. Bony, które wyemitowała Spółka odznaczają się następującymi cechami: są dokumentem na okaziciela o określonej wartości nominalnej; uprawniają do bezgotówkowego zakupu usług w placówce Spółki; nie podlegają wymianie na gotówkę; nie podlegają realizacji po upływie terminu ważności; nie uprawniają do zwrotu różnicy w przypadku, gdy łączna wartość brutto nabytych usług jest niższa niż wartość nominalna Bonu; nakładają na klienta obowiązek uiszczenia dopłaty, jeżeli wartość zarezerwowanych usług będzie przewyższała wartość Bonu.

2017
6
paź

Istota:

Moment powstania przychodu

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2017 r. (data wpływu 31 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania wynagrodzenia za udział w organizowanym przez Spółkę biegu sportowym: w części dotyczącej sytuacji, gdy uczestnik nie wycofa się z udziału w biegu tj. nie anuluje/ nie będzie anulował swojego zapisu na bieg przed terminem jego odbycia (nie ma miejsca/ nie będzie mieć miejsca częściowy zwrot wpłaconej kwoty) – jest prawidłowe . w części dotyczącej sytuacji, gdy uczestnik wycofa się z udziału w biegu tj. anuluje/ będzie anulował swój zapis na bieg przed terminem jego odbycia (ma miejsca/będzie mieć miejsca częściowy zwrot wpłaconej kwoty) – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania wynagrodzenia za udział w organizowanym przez Spółkę biegu sportowym. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. organizowanie oraz zarządzanie cyklem biegów sportowych, w tym także biegów ekstremalnych, co do zasady na terenie Polski (dalej: „ Impreza ”, „ Bieg ”).

2017
4
sie

Istota:

Czy przychód dla celów CIT z tytułu nadwykonań świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii powstanie po stronie Spółki w momencie ich wykonania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 1. Wnioskodawca X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Wnioskodawca ”) posiada siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ podatek CIT ”) oraz jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”). 2. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się szeroko pojętą działalnością medyczną i sprawowaniem kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2017
4
sie

Istota:

Czy przychód dla celów CIT z tytułu nadwykonań świadczeń pozostałych (innych niż wymienione w pyt. 1) powstanie po stronie Spółki w momencie otrzymania zapłaty z NFZ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 1. Wnioskodawca X spółka z ograniczoną od powiedzialnością (dalej: „ Wnioskodawca ”) posiada siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ podatek CIT ”) oraz jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”). 2. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się szeroko pojętą działalnością medyczną i sprawowaniem kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy są usługi medyczne w warunkach szpitalnych, lecznicze (86.10.Z.

2017
22
lip

Istota:

W zakresie określenia momentu powstania przychodu

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie określenia momentu powstania przychodu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie określenia momentu powstania przychodu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Spółka zawarła z Kontrahentem Umowę na realizację projektu (dalej: „ Projekt ”) zgodnie, z którą: Spółka ma wytworzyć/przygotować formy (również przy udziale podwykonawców) do produkcji opakowań medycznych (dalej: „ Formy ”), które wymagają przystosowania do konkretnego typu produkcji opakowań z wykorzystaniem know-how Spółki, a także ma uruchomić produkcję tych artykułów, Formy stają się własnością Kontrahenta, jednak w posiadaniu Form nieprzerwanie będzie Spółka, która będzie dokonywać na nich produkcji opakowań medycznych przez niezdefiniowany okres czasu, Kontrahent wykonując prawo własności może żądać jedynie zniszczenia Form i dostarczenia dowodów zniszczenia (zgodnie z umową Kontrahent nie ma swobody w dysponowaniu Form; pomimo zawarcia w umowie zapisu o powierzeniu umowa zakłada, że Kontrahent na żadnym etapie współpracy nie dysponuje dowolnie Formą), Spółka nie jest zobowiązana do wydania Formy Kontrahentowi w okresie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.