Moment powstania przychodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania przychodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

W zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania kwot należnych od O. i operatorów platform internetowych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2018 r. (data wpływu 25 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania kwot należnych od O. i operatorów platform internetowych – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 25 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania kwot należnych od O. i operatorów platform internetowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Spółka (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwórni płytowej. Spółka zawarła umowę o powierzenie w zbiorowe zarządzanie praw autorskich ze Związkiem (dalej: „ O. ”). Umowa przewiduje zarządzeniem prawami do fonogramów i wideogramów, do których Spółka była lub nabędzie prawo jako producent. Umowa obowiązuje w szerokim zakresie w tym najem, dzierżawa, wprowadzenia do obrotu, publicznego odtworzenia oraz nadań radiowych, telewizyjnych i satelitarnych, zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, wprowadzenia do pamięci komputera, równoczesnego i integralnego nadania fonogramu lub wideogramu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

2018
6
gru

Istota:

Określenie momentu rozpoznania przychodu z inwestycji realizowanych przez luksemburską spółkę S. (będącą jednocześnie instytucją wspólnego inwestowania) niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Fragment:

W związku z tym, w przedmiotowym przypadku nie będą miały zastosowania regulacje odnoszące się do zagranicznych spółek kontrolowanych w zakresie momentu powstania przychodu dla celów CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z inwestycji realizowanych przez luksemburską spółkę S. niebędącą podatnikiem podatku dochodowego – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.; dalej: „ ustawa o CIT ”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 oraz art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.; dalej: „ updop ”) podatnikami (podatku dochodowego od osób prawnych) są: osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, podatkowe grupy kapitałowe.

2018
12
lip

Istota:

W zakresie ustalenia momentu rozpoznania przychodu w związku z:
 • wpłatami otrzymanymi po zakończeniu określonego etapu umowy,
 • ostatecznym rozliczeniem dostawy wraz z montażem.
 • Fragment:

  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych precyzyjnie określają moment powstania przychodu z ww. źródła przychodów. Podstawowa zasada określania daty powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej została uregulowana przez ustawodawcę w treści art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na mocy tego przepisu, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c–3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przytoczony przepis w odniesieniu do podmiotów uzyskujących przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ustanawia generalną zasadę określającą moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Wyjątek od tak skonstruowanej zasady wprowadzają zapisy art. 12 ust. 3c-3g ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 3c ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

  2018
  11
  lip

  Istota:

  Określenia momentu powstania przychodu

  Fragment:

  Powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia ww. zdarzeń, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia. Jednocześnie, w art. 12 ust. 3c-3g oraz 3j-3m ww. ustawy, ustawodawca przewidział wyjątki od powyższej zasady ogólnej. W art. 12 ust. 3e ustawy o PDOP następuje - w odniesieniu do pozostałych przypadków uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej - powrót do zasady opodatkowania przychodu należnego, ale w dniu otrzymania zapłaty. Oznacza to, że otrzymanie zapłaty (w rozpoznawanej sprawie „ otrzymanie ” oznacza dokonanie płatności przez Uczestnika za Świadczenie na rachunek bankowy Wnioskodawcy) jest momentem powstania przychodu należnego, co nie zmienia generalnej zasady, że opodatkowaniu podlega przychód należny, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o PDOP. Tym samym, art. 12 ust. 3e ww. ustawy, nie zmienia generalnej zasady, o której mowa w art. 12 ust. 3 tej ustawy, że w przypadku uzyskiwania przychodu z działalności gospodarczej, opodatkowaniu podlega przychód należny. Wskazuje on bowiem, że otrzymanie zapłaty (dokonanie płatności) jest najpóźniejszym momentem powstania tego przychodu (podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 14 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2536/12).

  2018
  10
  maj

  Istota:

  W zakresie ustalenia momentu powstania przychodu należnego z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia

  Fragment:

  U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lutego 2018 r. (data wpływu 2 marca 2018 r.), uzupełnionym 19 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu należnego z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu należnego z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń nieratujących życia. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 kwietnia 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.79.2018.1.BJ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 kwietnia 2018 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca – Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym utworzonym w formie spółki kapitałowej przez jednostkę samorządu terytorialnego - Powiat T. - aktem notarialnym z 5 sierpnia 2008 r. Powiat T. jest wyłącznym udziałowcem Spółki tj. posiada 100% udziałów. Spółka prowadzi działalność leczniczą w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.). Sp. z o.o. zarejestrowana jest w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę od 7 maja 2009 roku.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zapłaty części odsetkowej opłat leasingowych

  Fragment:

  W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Wnioskodawcy z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych, będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Wnioskodawcy z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ Ustawa CIT ”), za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 9 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się należnego podatku VAT. Wnioskodawca wskazał w uzasadnieniu pytania Nr 1, że przychodem będzie dla niego część odsetkowa opłat leasingowych ustalonych w Umowie. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3c Ustawy CIT, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Moment powstania przychodu z tytułu usług udzielania licencji

  Fragment:

  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą momentu powstania przychodu z tytułu udzielenia licencji. Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3c updop, będący przepisem lex specjalis w stosunku do art. 12 ust. 3a updop i obowiązek podatkowy z tytułu usług udzielania licencji, dla których strony ustaliły okresy rozliczeniowe, powstanie w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, ale nie rzadziej niż raz w roku. Nie ma przy tym żadnego znaczenia dla ustalenia momentu powstania przychodu, kiedy Wnioskodawca otrzyma raport dotyczący udzielenia licencji. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 237/16 w którym Sąd wskazał, że w ocenie Sądu, stanowisku organu dokonującego interpretacji nie można odmówić słuszności. Jest ono bowiem adekwatne do treści obowiązujących w analizowanym zakresie przepisów, które wyżej zacytowano. Już bowiem z literalnego brzmienia art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p., jednoznacznie i jasno wynika że momentem powstania przychodu z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, a nie jakikolwiek inny dzień dowolnie ustalony przez strony umowy np. dzień rozliczenia usługi przez kontrahenta.

  2018
  2
  lut

  Istota:

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu.

  Fragment:

  Za moment powstania przychodu należy uznać fakt poinformowania brokera przez ubezpieczyciela o zainkasowaniu składki. Wtedy to usługę brokera można uznać za wykonaną. Broker nie jest w stanie samodzielnie stwierdzić, że świadczona przez niego usługa została wykonana i przysługuje mu z tytułu jej wykonania wynagrodzenie ani w jakiej wysokości. O spełnieniu warunku, od którego zależy wykonanie usługi przez brokera, w pierwszej kolejności decyduje ubezpieczyciel (to na jego rachunek wpływa składka). Zatem dopiero uzyskanie informacji przez brokera od ubezpieczyciela może spowodować powstanie wierzytelności, a w konsekwencji przychodu należnego po stronie brokera. Oznacza to, że przychód powstanie i będzie mógł zostać zaewidencjonowany przez Wnioskodawcę dopiero po uzyskaniu stosownej informacji. Zatem przychód powstaje w dacie otrzymania informacji o wysokości wpłaconej przez klienta składki lub w momencie zapłaty wynagrodzenia (prowizji) przez ubezpieczyciela na rzecz brokera, w przypadku kiedy zapłata ta następuje wcześniej niż przesłanie rozliczenia i informacji o należnym wynagrodzeniu. Reasumując – w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu (...)

  2017
  3
  lis

  Istota:

  W zakresie sposobu i momentu opodatkowania przychodów, o których mowa we wniosku

  Fragment:

  Tym samym Porozumienie z dnia 11 maja 2017 r. stanowiło moment powstania przychodu podatkowego, gdyż poprzedza ono wystawienie faktury lub otrzymanie płatności. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w rozpatrywanym przypadku, przychód z tytułu wykonanych przez Spółkę prac, które zostały potwierdzone w Porozumieniu zawartym z Inwestorem w dniu 11 maja 2017 r., powstał w dacie podpisania przedmiotowego porozumienia. Z tym bowiem dniem doszło do wykonania usługi (zdarzenie to poprzedza czynność wystawienia faktury i otrzymania płatności), samo zaś Porozumienie należy traktować jako protokół zdawczo - odbiorczy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie wskazać należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu i momentu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wskazanych we wniosku przychodów uznano za prawidłowe, albowiem z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że: Porozumienie poprzedza wystawienie faktury lub otrzymanie płatności; Spółka zawarła jedną umowę, przedmiotem której było wykonanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie specjalistycznej instalacji sprężarkowni.

  2017
  19
  paź

  Istota:

  Moment powstania przychodu

  Fragment:

  U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży usług turystycznych na mocy umów agencyjnych z organizatorami turystyki, świadczy usługi rezerwacji usług hotelowych oraz sprzedaży biletów lotniczych. W celu zwiększenia sprzedaży usług Spółka oferuje sprzedaż bonów turystycznych (dalej zwanych "Bonami") osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym. Spółka traktuje Bon jako poświadczenie, że jego posiadaczowi przysługuje uprawnienie do wymiany Bonu na usługę lub pakiet usług. Bony, które wyemitowała Spółka odznaczają się następującymi cechami: są dokumentem na okaziciela o określonej wartości nominalnej; uprawniają do bezgotówkowego zakupu usług w placówce Spółki; nie podlegają wymianie na gotówkę; nie podlegają realizacji po upływie terminu ważności; nie uprawniają do zwrotu różnicy w przypadku, gdy łączna wartość brutto nabytych usług jest niższa niż wartość nominalna Bonu; nakładają na klienta obowiązek uiszczenia dopłaty, jeżeli wartość zarezerwowanych usług będzie przewyższała wartość Bonu.