Moment powstania przychodów | Interpretacje podatkowe

Moment powstania przychodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania przychodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu.
Fragment:
Za moment powstania przychodu należy uznać fakt poinformowania brokera przez ubezpieczyciela o zainkasowaniu składki. Wtedy to usługę brokera można uznać za wykonaną. Broker nie jest w stanie samodzielnie stwierdzić, że świadczona przez niego usługa została wykonana i przysługuje mu z tytułu jej wykonania wynagrodzenie ani w jakiej wysokości. O spełnieniu warunku, od którego zależy wykonanie usługi przez brokera, w pierwszej kolejności decyduje ubezpieczyciel (to na jego rachunek wpływa składka). Zatem dopiero uzyskanie informacji przez brokera od ubezpieczyciela może spowodować powstanie wierzytelności, a w konsekwencji przychodu należnego po stronie brokera. Oznacza to, że przychód powstanie i będzie mógł zostać zaewidencjonowany przez Wnioskodawcę dopiero po uzyskaniu stosownej informacji. Zatem przychód powstaje w dacie otrzymania informacji o wysokości wpłaconej przez klienta składki lub w momencie zapłaty wynagrodzenia (prowizji) przez ubezpieczyciela na rzecz brokera, w przypadku kiedy zapłata ta następuje wcześniej niż przesłanie rozliczenia i informacji o należnym wynagrodzeniu. Reasumując – w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu (...)
2018
2
lut

Istota:
W zakresie sposobu i momentu opodatkowania przychodów, o których mowa we wniosku
Fragment:
Tym samym Porozumienie z dnia 11 maja 2017 r. stanowiło moment powstania przychodu podatkowego, gdyż poprzedza ono wystawienie faktury lub otrzymanie płatności. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w rozpatrywanym przypadku, przychód z tytułu wykonanych przez Spółkę prac, które zostały potwierdzone w Porozumieniu zawartym z Inwestorem w dniu 11 maja 2017 r., powstał w dacie podpisania przedmiotowego porozumienia. Z tym bowiem dniem doszło do wykonania usługi (zdarzenie to poprzedza czynność wystawienia faktury i otrzymania płatności), samo zaś Porozumienie należy traktować jako protokół zdawczo - odbiorczy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie wskazać należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu i momentu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wskazanych we wniosku przychodów uznano za prawidłowe, albowiem z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że: Porozumienie poprzedza wystawienie faktury lub otrzymanie płatności; Spółka zawarła jedną umowę, przedmiotem której było wykonanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie specjalistycznej instalacji sprężarkowni.
2017
3
lis

Istota:
Moment powstania przychodu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży usług turystycznych na mocy umów agencyjnych z organizatorami turystyki, świadczy usługi rezerwacji usług hotelowych oraz sprzedaży biletów lotniczych. W celu zwiększenia sprzedaży usług Spółka oferuje sprzedaż bonów turystycznych (dalej zwanych "Bonami") osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym. Spółka traktuje Bon jako poświadczenie, że jego posiadaczowi przysługuje uprawnienie do wymiany Bonu na usługę lub pakiet usług. Bony, które wyemitowała Spółka odznaczają się następującymi cechami: są dokumentem na okaziciela o określonej wartości nominalnej; uprawniają do bezgotówkowego zakupu usług w placówce Spółki; nie podlegają wymianie na gotówkę; nie podlegają realizacji po upływie terminu ważności; nie uprawniają do zwrotu różnicy w przypadku, gdy łączna wartość brutto nabytych usług jest niższa niż wartość nominalna Bonu; nakładają na klienta obowiązek uiszczenia dopłaty, jeżeli wartość zarezerwowanych usług będzie przewyższała wartość Bonu.
2017
19
paź

Istota:
Moment powstania przychodu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2017 r. (data wpływu 31 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania wynagrodzenia za udział w organizowanym przez Spółkę biegu sportowym: w części dotyczącej sytuacji, gdy uczestnik nie wycofa się z udziału w biegu tj. nie anuluje/ nie będzie anulował swojego zapisu na bieg przed terminem jego odbycia (nie ma miejsca/ nie będzie mieć miejsca częściowy zwrot wpłaconej kwoty) – jest prawidłowe . w części dotyczącej sytuacji, gdy uczestnik wycofa się z udziału w biegu tj. anuluje/ będzie anulował swój zapis na bieg przed terminem jego odbycia (ma miejsca/będzie mieć miejsca częściowy zwrot wpłaconej kwoty) – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania wynagrodzenia za udział w organizowanym przez Spółkę biegu sportowym. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. organizowanie oraz zarządzanie cyklem biegów sportowych, w tym także biegów ekstremalnych, co do zasady na terenie Polski (dalej: „ Impreza ”, „ Bieg ”).
2017
6
paź

Istota:
Czy przychód dla celów CIT z tytułu nadwykonań świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii powstanie po stronie Spółki w momencie ich wykonania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń z zakresu ratujących życie, położnictwa i neonatologii. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 1. Wnioskodawca X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Wnioskodawca ”) posiada siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ podatek CIT ”) oraz jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”). 2. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się szeroko pojętą działalnością medyczną i sprawowaniem kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2017
4
sie

Istota:
Czy przychód dla celów CIT z tytułu nadwykonań świadczeń pozostałych (innych niż wymienione w pyt. 1) powstanie po stronie Spółki w momencie otrzymania zapłaty z NFZ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania nadlimitowych świadczeń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 1. Wnioskodawca X spółka z ograniczoną od powiedzialnością (dalej: „ Wnioskodawca ”) posiada siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ podatek CIT ”) oraz jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”). 2. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się szeroko pojętą działalnością medyczną i sprawowaniem kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy są usługi medyczne w warunkach szpitalnych, lecznicze (86.10.Z.
2017
4
sie

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania przychodu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie określenia momentu powstania przychodu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie określenia momentu powstania przychodu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Spółka zawarła z Kontrahentem Umowę na realizację projektu (dalej: „ Projekt ”) zgodnie, z którą: Spółka ma wytworzyć/przygotować formy (również przy udziale podwykonawców) do produkcji opakowań medycznych (dalej: „ Formy ”), które wymagają przystosowania do konkretnego typu produkcji opakowań z wykorzystaniem know-how Spółki, a także ma uruchomić produkcję tych artykułów, Formy stają się własnością Kontrahenta, jednak w posiadaniu Form nieprzerwanie będzie Spółka, która będzie dokonywać na nich produkcji opakowań medycznych przez niezdefiniowany okres czasu, Kontrahent wykonując prawo własności może żądać jedynie zniszczenia Form i dostarczenia dowodów zniszczenia (zgodnie z umową Kontrahent nie ma swobody w dysponowaniu Form; pomimo zawarcia w umowie zapisu o powierzeniu umowa zakłada, że Kontrahent na żadnym etapie współpracy nie dysponuje dowolnie Formą), Spółka nie jest zobowiązana do wydania Formy Kontrahentowi w okresie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.
2017
22
lip

Istota:
Moment powstania przychodu podatkowego w przypadku gdy umowy zawierane są na rok i nie są rozliczane w okresie rozliczeniowym
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2017 r. (data wpływu 19 kwietnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego w związku ze świadczeniem usług serwisowych, w przypadku gdy umowy zawierane są na rok i nie są rozliczone w okresach rozliczeniowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego w związku ze świadczeniem usług serwisowych, w przypadku gdy umowy zawierane są na rok i nie są rozliczone w okresach rozliczeniowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W Polsce prowadzi sprzedaż robotów oraz świadczy usługi najmu robotów oraz usługi serwisowe. W przypadku usług serwisowych Wnioskodawca zawiera umowy długoterminowe. W umowach przyjmuje się roczny termin rozliczeniowy. Zgodnie z umowami faktury sprzedaży wystawiane są na początku rocznego okresu obowiązywania umowy. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia z góry w terminie 14 lub 30 dni lub 60 dni od daty wystawienia faktury.
2017
30
cze

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Błędne jest zatem twierdzenie, iż momentem powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którym jest opłata konferencyjna, ponoszona przez Uczelnię, jest obciążenie rachunku bankowego Politechniki oznaczoną w dyspozycji przelewu kwotą, a następnie uznanie rachunku bankowego organizatora konferencji naukowej. Zatem biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Końcowo tut. Organ zaznacza, że dokonując niniejszej interpretacji odniósł się tylko do kwestii dotyczącej momentu powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia związanego z uczestnictwem doktorantów/studentów w konferencjach naukowych. Organ nie odniósł się natomiast do określenia źródła przychodu oraz prawidłowości przeliczenia kwoty przelewu bankowego w walucie obcej, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
7
cze

Istota:
Momentu powstania przychodu wynikającego z wystawionych not obciążeniowych
Fragment:
(...) momentu powstania przychodu wynikającego z wystawionych not obciążeniowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu wynikającego z wystawionych not obciążeniowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 października 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-2.4510.793.2016.1.MM wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 2 listopada 2016 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W firmie Wnioskodawcy obowiązują Ogólne warunki sprzedaży regulujące zasady sprzedaży towarów i usług gdzie sprzedającym jest Wnioskodawca. Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Wnioskodawcę w formie pisemnego lub ustnego zamówienia i obowiązują obie strony o ile nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Zgodnie z pkt 2 Ogólnych warunków sprzedaży, zamówiony towar należy odebrać w ciągu 14 dni od daty planowanego wykonania zamówienia. W przypadku nieodebrania towaru przez kupującego w powyższym terminie Wnioskodawca nalicza karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru, tj. od 15-tego dnia po upływie terminu odbioru.
2016
29
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.