ITPP2/4512-1190/15/AW | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz rozliczenie podatku naliczonego z tytułu tej czynności.
ITPP2/4512-1190/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. moment powstania obowiązku podatkowego
 3. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 4. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 8 marca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz rozliczenia podatku naliczonego z tytułu tej czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 8 marca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz rozliczenia podatku naliczonego z tytułu tej czynności.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka ma zamiar zawrzeć z firmą z Hiszpanii umowę na dostawę sześciu turbin wiatrowych. W myśl postanowień projektu umowy, strony mają ustalić częściowe rozliczenia według następujących warunków:

 1. dla 24% wartości ceny sprzedający będzie obowiązany wystawić fakturę w dniu wejścia w życie przedmiotowej umowy;
 2. dla 46% wartości ceny sprzedający będzie obowiązany wystawić fakturę po dostarczeniu Świadectwa Dostawy;
 3. dla 10% wartości sprzedaży sprzedający będzie obowiązany wystawić fakturę po wystawieniu Świadectwa Dostawy na Miejsce; faktura ta zostanie wystawiona w kolejnym miesiącu po dokonanej dostawie;
 4. dla 15% wartości sprzedaży sprzedający będzie obowiązany do wystawienia faktury po wystawieniu Świadectwa Wykonania Mechanicznego; faktura ta zostanie wystawiona w trzecim miesiącu po dokonanej dostawie;
 5. dla 5% wartości sprzedaży sprzedający będzie obowiązany do wystawienia faktury po wystawienia Świadectwa Przejęcia Farmy Wiatrowej; faktura ta zostanie wystawiona w szóstym miesiącu po dokonanej dostawie turbin.

Umowa nie przewiduje wystawienia innych faktur - nie zostanie wystawiona faktura końcowa. Wskazać ponadto należy, iż dostawa turbin będzie miała miejsce w tym samym miesiącu, w którym zostanie wystawiona druga z umówionych faktur.

Przedmiotem umowy będzie wyłącznie dostawa, bez montażu, uruchomienia, czy nadzoru. Montaż i transport zostaną wykonane przez inną firmę, która posiada specjalistyczną wiedzę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów...
 • Jak prawidłowo powinien zostać rozliczony podatek naliczony wynikający z tytułu opisanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin od kontrahenta z Hiszpanii powstanie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towaru będącego wewnątrzwspólnotowym nabyciem.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonanym wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów powstanie w tym okresie, w którym zostanie wykazany podatek należny z tytułu tej transakcji. Jednakże w odniesieniu do tej części dokonanego nabycia, dla którego w okresie trzech kolejnych miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego Spółka nie będzie dysponowała fakturą potwierdzającą dokonane nabycie, zobowiązana będzie do skorygowania w tej części podatku naliczonego. W tym przypadku trzeba będzie skorygować podatek naliczony w wysokości 5% dokonanego nabycia. Korekty należało będzie dokonać w deklaracji sporządzanej w okresie, w którym upłynie okres trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

Uzasadnienie.

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż w zaistniałym stanie faktycznym z uwagi na dokonaną dostawę towarów, do której nie została przez sprzedającego wystawiona faktura, obowiązek podatkowy powstanie w terminie do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z art. 86 ust. l0b pkt 2 tej ustawy, w związku z ujęciem podatku należnego w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, Spółka ma prawo do uwzględnienia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w wysokości podatku należnego równego podatkowi naliczonemu.

Stosownie jednak do art. 86 ust. l0g ustawy, w związku z nieotrzymaniem w terminie trzech miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego faktury dokumentującej 5% wartości umówionej dostawy towarów, stanowiącej u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, obowiązany będzie do pomniejszenia o tę kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna została wydana przy założeniu, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotwego nabycia będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Końcowo informuje się, że interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.