IPPP1/443-1254/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego przy korzystaniu z systemu płatności PayU.
IPPP1/443-1254/14-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. moment powstania obowiązku podatkowego
 3. sprzedaż wysyłkowa
 4. sprzedaż za pośrednictwem internetu
 5. zapłata
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Ewidencje -> Ewidencja sprzedaży
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego przy korzystaniu z systemu płatności PayU – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego przy korzystaniu z systemu płatności PayU.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od kwietnia 2014 r. wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (PKD 47.91.Z), w zakresie sprzedaży internetowej zabawek i odzieży dziecięcej, za pośrednictwem portalu Allegro oraz strony internetowej. Z podatku dochodowego rozlicza się na „zasadach ogólnych”. Jest podatnikiem VAT. Zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Klienci dokonujący zakupu towarów płacą należność na firmowy rachunek bankowy lub korzystają z płatności PayU. Transakcja odbywa się jako "przedpłata na konto". Zapłata za towar za pośrednictwem płatności PayU jest księgowana na koncie w PayU (nie na koncie bankowym) tego samego dnia, zazwyczaj w przeciągu kilku minut od momentu dokonania przelewu przez klienta.

Zakupiony przez klienta towar wnioskodawca wysyła każdorazowo po otrzymaniu zapłaty na konto bankowe lub na konto w PayU. Dostawy zakupionego towaru są dokonywane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. Przelewy z PayU są dokonywane na firmowe konto bankowe codziennie na koniec dnia. Mimo takiej regularności przeprowadzania transakcji przelewów pomiędzy kontem w PayU i kontem bankowym, może sie zdarzyć, że przelew pieniędzy z konta PayU zainicjowany danego dnia (np. 30 sierpnia 2014 r.), nie znajdzie odzwierciedlenia na koncie bankowym w tymże dniu, ale dopiero w kolejnym (1 września 2014 r.). Taka sytuacja nie jest zależna od samego wnioskodawcy, ale od współpracy pomiędzy systemem PayU i kontem bankowym, na którą Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu.

W nawiązaniu do powyższych dat Wnioskodawca pragnie rozpatrzyć przypadek:

Data złożenia zamówienia przez klienta: 30 sierpnia 2014 r.

Data wpływu zapłaty za towar na konto PayU wnioskodawcy: 30 sierpnia 2014 r.

Data wystawienia faktury VAT przez wnioskodawcę: 30 sierpnia 2014 r.

Data wysłania zamówionego towaru do klienta: 30 sierpnia 2014 r.

Data wpływu zapłaty za towar na konto bankowe wnioskodawcy: 1 września 2014 r.

W opisanej sytuacji wnioskodawca, widząc pojawienie się zapłaty za towar na koncie PayU i zarazem chcąc szybko zrealizować transakcję, postępuje następująco:

 • w chwili pojawienia się zapłaty za towar na koncie PayU wystawia fakturę VAT i wysyła towar do Klienta (wraz z fakturą VAT)
 • na fakturze jako datę sprzedaży (w opisanym przypadku) umieszcza 30 sierpnia 2014 r., jako datę wystawienia: 30 sierpnia 2014 r., a jako datę zapłaty umieszcza również 30 sierpnia 2014 r.
 • tego samego dnia (30 sierpnia 2014 r.) robi przelew z konta PayU na konto bankowe.

Zważywszy na fakt, że w przypadku płatności przelewem (przedpłata na konto) przy sprzedaży wysyłkowej, terminem rozliczenia VAT jest termin zapłaty to, jeżeli data wpływu zapłaty z konta PayU pokrywa się z datą jej wpływu na konto bankowe wnioskodawcy, nie ma żadnego problemu. Wtedy data 30 sierpnia 2014 r. stanowi jednocześnie datę do rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT. Natomiast jeśli występuje rozbieżność tych dat, powstaje sprzeczność, ponieważ faktura VAT wystawiona jest (i wysłana już do Klienta) z datami 30 sierpnia 2014 r. (data sprzedaży, data wystawienia, data zapłaty), podczas gdy zapłata na koncie bankowym wnioskodawcy uwidacznia się dopiero w dniu 1 września 2014 r. Może to stanowić to tym większy problem, jeżeli zdarzenie takie będzie miało miejsce na przełomie dwóch miesięcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w sytuacji korzystania z pośrednictwa płatności PayU, jako datę powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wnioskodawca powinien:
  • przyjąć datę wpływu pieniędzy na konto PayU (zgodną de facto z datą zapłaty umieszczoną na wystawionej fakturze VAT), czy
  • przyjąć datę wpływu pieniędzy na konto bankowe (niezgodną z datą zapłaty umieszczoną na wystawionej fakturze VAT) ...
 2. Czy w opisanym przypadku rozbieżności daty sprzedaży i wystawienia faktury VAT z datą zapłaty oraz datą wpływu tejże zapłaty na konto bankowe, wnioskodawca jest zobowiązany każdorazowo drukować i podłączać do każdej faktury sprzedaży wykaz wpłat na konto PayU... Może wystarczy zestawienie miesięczne wpłat z konta PayU ...

Zdaniem Wnioskodawcy: prawidłowe jest przyjęcie za datę powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT daty wpływu pieniędzy na konto PayU (zgodnej de facto z datą zapłaty umieszczoną na wystawionej fakturze VAT) oraz wydrukowanie miesięcznego zestawienia wpływów na konto PayU.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

W świetle art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jednocześnie, w art. 106i ust. 7 ustawy wskazano, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Natomiast w sytuacji, gdy przed dokonaniem dostawy towaru Wnioskodawca otrzymana całość lub część zapłaty obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej zabawek i odzieży dziecięcej, za pośrednictwem portalu Allegro oraz strony internetowej.

Klienci dokonujący zakupu towarów płacą należność na firmowy rachunek bankowy lub korzystają z płatności PayU. Transakcja odbywa się jako "przedpłata na konto". Zapłata za towar za pośrednictwem płatności PayU jest księgowana na koncie w PayU (nie na koncie bankowym) tego samego dnia, zazwyczaj w przeciągu kilku minut od momentu dokonania przelewu przez klienta.

Zakupiony przez klienta towar wnioskodawca wysyła każdorazowo po otrzymaniu zapłaty na konto bankowe lub na konto w PayU. Dostawy zakupionego towaru są dokonywane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. Przelewy z PayU są dokonywane na firmowe konto bankowe codziennie na koniec dnia. Mimo takiej regularności przeprowadzania transakcji przelewów pomiędzy kontem w PayU i kontem bankowym, może sie zdarzyć, że przelew pieniędzy z konta PayU zainicjowany danego dnia (np. 30 sierpnia 2014 r.), nie znajdzie odzwierciedlenia na koncie bankowym w tymże dniu, ale dopiero w kolejnym (1 września 2014 r.).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa podatkowego, w sytuacji, gdy przed dokonaniem dostawy towaru (przed przekazaniem towaru firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej) Wnioskodawca otrzymana całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Uiszczona należność na towar, dokonywana przez Klientów korzystających z płatności PayU związana jest z przyszłą konkretną transakcją, co pozwala ją traktować jak zaliczkę w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy.

W prezentowanym przez Wnioskodawcę modelu rozliczenia płatności, dokonywanych przez Klientów zakupujących towary Wnioskodawcy w sklepie internetowym należy uznać, że środki zgromadzone na koncie serwisu płatności PayU przez cały czas pozostają do dyspozycji sprzedającego, czyli Wnioskodawcy. Wnioskodawca bowiem – jak wynika z opisu sprawy – ma możliwość w dowolnym momencie dokonać wypłaty z konta PayU na swoje konto bankowe. Z opisu sprawy nie wynika bowiem, aby to prawo zostało w jakikolwiek sposób ograniczone.

Należy zatem stwierdzić, że w analizowanej sprawie pomimo, że środki pieniężne są przez Klientów przekazywane na konto PayU, Wnioskodawca jest ich faktycznym dysponentem i są one stale w dyspozycji Wnioskodawcy. W związku z tym, bez znaczenia jest dla rozstrzygnięcia okoliczność co do terminu, w którym płatności od Klientów zostaną przekazane na konto bankowe Wnioskodawcy.

Stosownie do przepisu art. 19a ust. 8 ustawy, moment, w którym płatność za towary zakupione w sklepie internetowym Wnioskodawcy, zostanie zarejestrowana w serwisie PayU, stanowi moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w analizowanej sprawie nie ma znaczenia moment wystawienia faktury VAT. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. nie sprzeciwiają się wystawieniu faktury przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi oraz otrzymaniem zapłaty (całości lub części).

Stosownie do treści art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencje zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust.15, art. 125, art. 134, oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Należy zwrócić uwagę na art. 193 § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, w myśl którego księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Przez księgi podatkowe rozumie się księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci – art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej.

Przytoczone regulacje na konieczność prowadzenia przez podatnika ewidencji, służącej prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej.

Wskazane wyżej przepisy nie określają jednak sposobu, czy formy w jakiej powinna być prowadzona przedmiotowa ewidencja, jedynie nakładają wymóg uwidocznienia wskazanych wyżej danych.

Podobnie przepisy podatkowe dotyczące zasad wystawiania faktur w żaden sposób nie wskazują, czy oprócz wystawianych przez Wnioskodawcę faktur VAT dokumentujących zakupione u niego towary ma on również obowiązek podłączenia do faktury wydruku z wykazem wpłat za konto Payu, ani tym bardziej, z jaką częstotliwością ma on drukować takie zestawienia. To na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej w taki sposób, aby dokumenty te odzwierciedlały stan rzeczywisty i dały Wnioskodawcy możliwość prawidłowego rozliczenia podatku VAT.

W zakresie pytań nr 3 i 4 zadanych we wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcie - postanowienie nr IPPP1/443-1254/14-3/MP.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.