ILPP2/443-925/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług serwisowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług serwisowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług serwisowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka świadczy specjalistyczne usługi naprawy urządzeń elektronicznych, a w szczególności telefonów komórkowych oraz sprzętu IT (dalej: usługi serwisowe). Usługi serwisowe świadczone są zarówno na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium Polski, jak i na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Spółką a usługobiorcami (dalej również jako: Strony), Spółka jest zobowiązana do realizowania na rzecz usługobiorców napraw przekazywanych jej urządzeń oraz akcesoriów. Z tego tytułu Spółce przysługuje wynagrodzenie od usługobiorcy.

Strony ustaliły model rozliczeń, zgodnie z którym, z upływem każdego miesiąca kalendarzowego Spółka jest zobowiązana do przedstawienia usługobiorcy dokumentu (zestawienia zbiorczego), zawierającego rozliczenie przeprowadzonych napraw, tj. w szczególności ich koszt. Zestawienie to obejmuje naprawy dokonane w danym miesiącu.

Po przedstawieniu przedmiotowego dokumentu przez Spółkę, usługobiorca jest obowiązany do jego zaakceptowania lub do przedstawienia ewentualnych zastrzeżeń co do jego treści w określonym w umowie terminie. W przypadku przedstawienia zastrzeżeń przez usługobiorcę Spółka jest obowiązana do przedłożenia odpowiednich wyjaśnień dotyczących zrealizowanych usług oraz/lub do uzupełnienia dokumentów w zakresie wymaganym przez usługobiorcę. Po wyjaśnieniu przez Strony kwestii będących przedmiotem zastrzeżeń, usługobiorca jest zobowiązany do zaakceptowania przedstawionych mu dokumentów.

Z chwilą zaakceptowania przez usługobiorcę zakresu prac, na podstawie wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Spółkę, usługi wyświadczone przez Spółkę uznaje się za wykonane. Świadczenie tych usług dokumentowane jest poprzez wystawienie przez Spółkę faktury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, Spółka zwraca się z wnioskiem o wskazanie, czy obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przez Spółkę przedmiotowych usług serwisowych powstaje z chwilą wykonania usług, rozumianego jako moment zaakceptowania przez usługobiorcę zrealizowanych przez Spółkę prac...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przez Spółkę przedmiotowych usług serwisowych powstaje z chwilą wykonania usług rozumianego jako moment zaakceptowania przez usługobiorcę zrealizowanych przez Spółkę prac.

Uzasadnienie

1. Moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), „obowiązek podatkowy powstaje chwilą dokonaniu dostawy towarów lub wykonania usługi, (...)”.

W świetle powyższego, w celu prawidłowego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług świadczonych przez Spółkę, konieczne jest określenie, w jakim momencie usługi te zostają wykonane.

2. Moment wykonania usługi

Spółka wskazuje, iż w jej ocenie, usługę należy uznać za wykonaną w momencie, w którym usługodawca wykona wszystkie działania i czynności (bądź też zaniechania), składające się na daną usługę. W konsekwencji, pod pojęciem wykonania usługi należy rozumieć zrealizowanie przez usługodawcę wszelkich zobowiązań, jakie wiążą się z wykonywaniem przez niego danego świadczenia.

Zdaniem Spółki, definiując moment wykonania usługi należy uwzględnić specyfikę formuły współpracy stron w ramach danych rozliczeń. W szczególności, moment wykonania usługi powinien zostać ustalony w oparciu o charakter usługi i datę wykonania wszystkich czynności, do jakich zobowiązane są strony w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej.

a) Uregulowania umowne zawarte pomiędzy Stronami

Spółka pragnie w tym miejscu podkreślić, iż wzajemne zobowiązania w ramach świadczenia przez Spółkę usług serwisowych uregulowane zostały w drodze umowy zawartej pomiędzy Stronami. Zgodnie z ustaleniami Stron, usługę uznaje się za wykonaną w momencie akceptacji zrealizowanych prac (usług serwisowych) przez usługobiorcę.

Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z zapisami umownymi, Spółka jest zobowiązana do przedstawienia usługobiorcy rozliczenia prac zrealizowanych w danym miesiącu. Jednocześnie, usługobiorca jest obowiązany do weryfikacji rozliczenia oraz przekazania Spółce informacji w zakresie jego akceptacji bądź też ewentualnych zastrzeżeń (procedura ta, co do zasady, powinna zostać przeprowadza w przewidzianym umownie terminie).

W przypadku natomiast, gdy usługobiorca przedstawia zastrzeżenia, do obowiązków Spółki (stanowiących integralną część realizowanych świadczeń) należy dostarczenie odpowiednich wyjaśnień dotyczących zrealizowanych usług oraz/lub uzupełnienie przedstawionych uprzednio dokumentów, w zakresie wymaganym przez usługobiorcę. Następnie, po wyjaśnieniu przez Strony kwestii będących przedmiotem zastrzeżeń, usługobiorca jest zobowiązany do przekazania Spółce akceptacji zrealizowanych prac.

W świetle powyższego, w ocenie Spółki, proces akceptacji prac wykonanych w danym okresie jest integralną częścią realizowanego przez nią świadczenia. Dlatego też Spółka stoi na stanowisku, iż dopiero formalne zakończenie tego procesu, tj. dokonanie przez usługobiorcę akceptacji zrealizowanych prac, może być uznane za wykonanie usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Spółka jednocześnie nadmienia, iż w jej ocenie nie sposób byłoby uznać, że usługa została wykonana w sytuacji, gdy zostały zrealizowane jedynie prace serwisowe (naprawy), a nie zostało sporządzone i zaakceptowane zestawienie (raport) z wykonanych prac, które jest nieodłączną częścią omawianego świadczenia. Nie można byłoby bowiem twierdzić, iż w tym momencie świadczenie ze strony Spółki na rzecz usługobiorcy jest zakończone. Spółka jest bowiem zobowiązana do przygotowania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej, że usługi zostały w rzeczywistości wykonane, a także do przedstawienia ich zakresu oraz kosztorysu. W przypadku natomiast pojawienia się zastrzeżeń ze strony usługobiorcy, do obowiązków Spółki należy przedłożenie dodatkowych dokumentów, a także udzielenie wyjaśnień w kwestiach będących przedmiotem zastrzeżeń.

W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, iż realizowane przez nią świadczenie nie może zostać uznane za wykonane z chwilą zrealizowania napraw z uwagi na fakt, że obejmuje ono również szereg dodatkowych czynności wskazanych powyżej (tj. przygotowanie oraz przedstawienie odpowiedniej dokumentacji przez Spółkę oraz jej zaakceptowanie przez usługobiorcę).

b) Charakter świadczenia usług serwisowych

Należy dodatkowo wskazać, iż charakter przedmiotowych świadczeń wymaga, aby usługobiorca dokonał akceptacji zrealizowanych prac. Wynika to z faktu, iż z punktu widzenia beneficjenta usług, niezbędne jest zweryfikowanie, czy przeprowadzone prace zostały w rzeczywistości wykonane, czy ich koszt nie przekroczył ustalonych założeń, a także czy zakres prac odpowiadał potrzebom usługobiorcy.

W związku z powyższym, przedstawienie rozliczenia usług oraz jego zaakceptowanie przez Strony jest nieodłącznym elementem świadczenia realizowanego przez Spółkę. Bez szczegółowej weryfikacji prac, efektywna współpraca Stron w omawianym zakresie nie byłaby bowiem możliwa.

Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z ustalonym modelem współpracy Spółka nie będzie w posiadaniu informacji co do wysokości wartości świadczenia realizowanego na rzecz usługobiorcy, aż do momentu otrzymania akceptacji zrealizowanych prac (z uwagi na fakt, że rozliczenie usług serwisowych powinno zostać zaakceptowane przez Strony, kwota wynagrodzenia nie jest znana do momentu, w którym akceptacja ta zostanie dokonana).

Mając na uwadze powyższe Spółka stoi na stanowisku, iż w związku z modelem rozliczeń ustalonym pomiędzy Spółką i usługobiorcami, w przypadku świadczenia przez nią usług serwisowych, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, w momencie wykonania usługi, przy czym za dzień wykonania usługi należy uznać moment dokonania przez usługobiorcę akceptacji zrealizowanych prac.

3. Usługi świadczone na rzecz odbiorców zagranicznych

Usługi serwisowe świadczone na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, stosownie do uregulowań art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, ale w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, w takim przypadku, obowiązek podatkowy (rozumiany jako obowiązek zapłaty podatku) nie powstaje po stronie Spółki. Niemniej jednak, Spółka jest zobowiązana do wykazania obrotu z tytułu świadczenia przedmiotowych usług w deklaracji VAT (oraz w informacji podsumowującej w przypadku usług świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej) w odpowiednim okresie rozliczeniowym. W tym celu, zastosowanie powinny znaleźć przepisy art. 109 ust. 3a oraz art. 100 ust. 11 ustawy o VAT, które stanowią, iż w przypadku usług, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego (tj. okresu, w którym przedmiotowe usługi powinny zostać wykazane w ewidencji VAT oraz w informacji podsumowującej) stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i ust. 8 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, momentem, w którym należy wykazać w deklaracji VAT oraz w informacji podsumowującej usługi świadczone na rzecz kontrahentów zagranicznych jest, w świetle art. l9a ust. 1 ustawy o VAT, moment wykonania usługi. Zgodnie natomiast z argumentacją przedstawioną w punktach 1 i 2 powyżej, Spółka stoi na stanowisku, iż usługi serwisowe należy uznać za wykonane w momencie zaakceptowania przez usługobiorcę zrealizowanych prac.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, powinna ona wykazać usługi świadczone na rzecz kontrahentów niemających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej, w okresie rozliczeniowym, w którym dokonana zostanie przez usługobiorcę akceptacja zrealizowanych prac.

4. Stanowisko organów podatkowych

Zaprezentowane powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach wydawanych przez organy podatkowe w zbliżonych do analizowanego stanach faktycznych. Przykładowo:

  • w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2013 r., sygn. IPPP3/443-1156/12-2/RD, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż: „dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, niezbędne jest określenie chwili wykonania usługi. O tym, czy dana usługa została faktycznie wykonana decyduje zawarta umowa cywilnoprawna. Umowa cywilnoprawna określa bowiem wzajemne prawa i obowiązki stron. O tym, czy dana usługa została wykonana decyduje również jej charakter. Charakter usługi i datę jej wykonania definiują strony umowy cywilnoprawnej, z wyjątkiem, gdy moment ten określa powszechnie obowiązujący przepis prawa, regulujący zasady danego rodzaju usług. Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy należy stwierdzić, że (...) z tytułu wykonywanych usług, których miejscem świadczenia, w myśl art. 28b ust. 1 ustawy nie będzie terytorium kraju, powstanie zgodnie z art. 19 ust. 19a w zw. z art. 100 ust. 11 ustawy, czyli z chwilą wykonania usługi tj. w dniu akceptacji sprawozdania przez Y.”;
  • w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2012 r., sygn. IPPP1/443-213/12-4/AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzekł, iż: „w przypadku gdy świadczenie usługi opisanej we wniosku powinno zostać udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT, moment powstania obowiązku podatkowego ustala się na zasadach ogólnych, określonych w art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy, czyli w momencie wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi, przy czym za moment wykonania usługi w takim przypadku należy przyjąć datę sporządzenia raportu przez zlecającego, który zawiera zestawienie zaakceptowanych sms-ów”;
  • w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. IPPP3/443-280/12-2/BH Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż: „(...) ponieważ strony utożsamiają odbiór usług świadczonych przez Wnioskodawcę w momencie zaakceptowania sms-ów przez zlecającego co nastąpi poprzez sporządzenie raportu stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, określonych w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usług, tj. od sporządzenia przez zleceniodawcę miesięcznego raportu”;
  • w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2011 r., sygn. IPPPI-443-1081/11-2/EK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż: „(...) ponieważ strony utożsamiają odbiór usług agencyjnych w momencie zawarcia przez Wnioskodawcę umowy abonamentu, której skuteczność zostanie zaakceptowana przez zlecającego oraz która nie zostanie rozwiązana przed upływem 4 miesięcy od jej zawarcia, momentem zakończenia usługi będzie właśnie zakończenie tej procedury. Zlecający generując raz w miesiącu wydruk, potwierdza zgodnie z umową, zaakceptowane przez zlecającego umowy wykonane przez Wnioskodawcę, czyli tym samym zleceniodawca potwierdza wykonanie usługi przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca wystawia zleceniodawcy fakturę. Zatem stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, określonych w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usługi, tj. od wygenerowania przez zleceniodawcę miesięcznego raportu”.

Spółka wskazała, iż cytowane rozstrzygnięcia dotyczą stanu prawnego obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w tym stanie prawnym, obowiązek podatkowy powstawał co do zasady z dniem wystawienia faktury, nie później niż 7. dni od dnia wykonania usługi (w odniesieniu natomiast do importu usług obowiązek podatkowy powstawał zasadniczo z chwilą wykonania usługi). W konsekwencji, biorąc pod uwagę, iż również w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., powstanie obowiązku podatkowego uzależnione było od daty wykonania usługi, wnioski płynące z powołanych rozstrzygnięć (w zakresie w jakim dotyczą one określenia momentu wykonania usługi), mogą znajdować zastosowanie również w obecnie obowiązującym stanie prawnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego przepisu, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi – art. 19a ust. 3 ustawy.

Przepis ust. 3 – stosownie do art. 19a ust. 4 ustawy – stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy – jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy – otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy – fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Stosownie do art. 106i ust. 2 ustawy – jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

W myśl art. 100 ust. 11 ustawy, na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 109 ust. 3a ustawy, podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka świadczy specjalistyczne usługi naprawy urządzeń elektronicznych, a w szczególności telefonów komórkowych oraz sprzętu IT (usługi serwisowe). Usługi serwisowe świadczone są zarówno na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium Polski, jak i na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Spółką a usługobiorcami (Strony), Spółka jest zobowiązana do realizowania na rzecz usługobiorców napraw przekazywanych jej urządzeń oraz akcesoriów. Z tego tytułu Spółce przysługuje wynagrodzenie od usługobiorcy. Strony ustaliły model rozliczeń, zgodnie z którym, z upływem każdego miesiąca kalendarzowego Spółka jest zobowiązana do przedstawienia usługobiorcy dokumentu (zestawienia zbiorczego), zawierającego rozliczenie przeprowadzonych napraw, tj. w szczególności ich koszt. Zestawienie to obejmuje naprawy dokonane w danym miesiącu. Po przedstawieniu przedmiotowego dokumentu przez Spółkę, usługobiorca jest obowiązany do jego zaakceptowania lub do przedstawienia ewentualnych zastrzeżeń co do jego treści w określonym w umowie terminie. W przypadku przedstawienia zastrzeżeń przez usługobiorcę Spółka jest obowiązana do przedłożenia odpowiednich wyjaśnień dotyczących zrealizowanych usług oraz/lub do uzupełnienia dokumentów w zakresie wymaganym przez usługobiorcę. Po wyjaśnieniu przez Strony kwestii będących przedmiotem zastrzeżeń, usługobiorca jest zobowiązany do zaakceptowania przedstawionych mu dokumentów. Z chwilą zaakceptowania przez usługobiorcę zakresu prac, na podstawie wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Spółkę, usługi wyświadczone przez Spółkę uznaje się za wykonane. Świadczenie tych usług dokumentowane jest poprzez wystawienie przez Spółkę faktury.

W związku z powyższym wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy w zaistniałej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przez Spółkę przedmiotowych usług serwisowych powstaje z chwilą wykonania usług rozumianego jako moment zaakceptowania przez usługobiorcę zrealizowanych przez Spółkę prac.

Jak wynika z powołanych przepisów, w przedmiotowej sprawie o wykonaniu usług serwisowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług.

Wskazać należy, że ustawa o VAT nie definiuje momentu wykonania usługi, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Wskazać jednak należy, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis prawa, regulujący zasady wykonywania danego rodzaju dostaw i usług. Zatem w opisanej we wniosku sytuacji należy przyjąć, że „wykonanie usługi” następuje w momencie faktycznego zakończenia wszystkich czynności, do których wykonania zobowiązany jest świadczący usługę serwisową, tj. Wnioskodawca. Sam odbiór wykonanych usług, ich zaakceptowanie przez nabywcę, rozliczenie i udokumentowanie – stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi, nie przesądza jednak o terminie jej faktycznego wykonania.

Wobec powyższego nie można zgodzić się z Zainteresowanym, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przez Spółkę usług serwisowych powstaje z chwilą wykonania usług rozumianego jako moment zaakceptowania przez usługobiorcę zrealizowanych przez Spółkę prac, bowiem w przedmiotowej sytuacji obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, tj. w momencie faktycznego wykonania usługi serwisowej przez Spółkę. Przy czym bez wpływu na jego określenie pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, co do sposobu akceptowania wykonanych usług, na podstawie którego następuje ich rozliczenie.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno