IBPP3/443-626/13/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz zarejestrowania na kasie rejestrującej płatności uiszczonej przelewem on-line na rachunek bankowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2013r. (data wpływu 20 maja 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu ewidencji na drukarce fiskalnej otrzymanej zaliczki, której zapłata jest uiszczana przelewem on-line, przed wysyłką towaru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu ewidencji na drukarce fiskalnej otrzymanej zaliczki, której zapłata jest uiszczana przelewem on-line, przed wysyłką towaru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Firma P. Sp. z o. o.) jest firmą usługowo-handlową i będzie zajmowała się sprzedażą fotoksiążek. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i będzie prowadzić ewidencję sprzedaży dokonywanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą drukarki fiskalnej.

Transakcja będzie przebiegała w ten sposób, iż Klient po podjęciu decyzji i zamówieniu wybranej usługi będzie dokonywał zapłaty na konto Wnioskodawcy. W związku z tym, że Spółka będzie otrzymywała płatność przed wykonaniem usługi, traktowana ona będzie przez Spółkę jako zaliczka. W przypadku Spółki co do zasady zaliczka będzie pokrywała 100% wartości zamówienia. Po otrzymaniu zaliczki, w ciągu kilku dni produkowana będzie fotoksiążka, która następnie będzie przesyłana do Klienta.

Sprzedaż będzie odbywała się za pośrednictwem sklepu internetowego. Sklep internetowy będzie czynny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Klientami mogą być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług oferowanych przez Serwis.

Płatności za towary zamówione w sklepie internetowym będą dokonywane bezgotówkowo m. in. za pomocą kart płatniczych/kredytowych, elektronicznych przelewów bankowych on-line oraz poprzez system „PayU”. W obecnych czasach, w związku z postępem usług bankowych oznacza to, że zapłaty te będą uznawane na koncie Wnioskodawcy przez całą dobę, również w godzinach nocnych, a także w czasie dni świątecznych i dni wolnych od pracy.

Wnioskodawca oświadcza, iż elementy stanu faktycznego nie są przedmiotem postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Kiedy winna być ewidencjonowana na drukarce fiskalnej otrzymana zaliczka, której zapłata jest uiszczana przelewem on-line, przed wysyłką towaru, szczególnie wówczas, gdy uznanie konta Spółki z tego tytułu ma miejsce w czasie dni wolnych od pracy, w czasie których biuro Spółki nie działa...
  2. Kiedy winna być ewidencjonowana na drukarce fiskalnej otrzymana zaliczka, której zapłata jest uiszczana przelewem on-line, przed wysyłką towaru, pod koniec godzin otwarcia biura lub po godzinie 17, a Sprzedawca (Wnioskodawca) dowiaduje się o niej z opóźnieniem, tj. kolejnego dnia roboczego po otrzymaniu wyciągów bankowych...

Problem ten ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli dni wolne od pracy mają miejsce na przełomie miesięcy, bądź roku.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zakresie pytania 1:

Zdaniem Spółki zaliczki otrzymane w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, w święta powinny być ewidencjonowane na kasie rejestrującej bez zbędnej zwłoki, dnia następnego lub pierwszego dnia pracy po dniach wolnych od pracy.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług momentem powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, jest moment otrzymania zaliczki. Co do zasady przyjęte jest, że zaewidencjonowanie za pomocą drukarki fiskalnej winno mieć miejsce z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Art. 2 ust 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mówi, że otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

Art. 19 ust. 11 ustawy o VAT stanowi, iż jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Należy zauważyć, iż treść art. 19 ust. 11 ustawy o VAT ma również zastosowanie w przypadku płatności wynoszących 100% ceny. Brak jest bowiem podstaw do stwierdzenia, że przedpłata czy zaliczka nie mogą zostać uiszczone przez nabywcę w wysokości 100% ceny. Zatem każda płatność przed wykonaniem usługi powoduje powstanie obowiązku podatkowego – w odniesieniu do otrzymanej części zapłaty. Powołany przepis reguluje moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku uiszczenia jakiejkolwiek należności – nie ma znaczenia, czy była to jedynie część należności, czy jej całość. Zatem w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę części należności (przy czym przez pojęcie „część należności” należy również rozumieć całość należności) przed wykonaniem usługi, obowiązek zaewidencjonowania tej transakcji przy zastosowaniu kasy fiskalnej powstaje w momencie otrzymania tej części należności.

Spółka uważa, iż powinna dokonywać ewidencji tego typu zdarzenia opisanego we wniosku bez zbędnej zwłoki, tj. w pierwszych godzinach dnia następnego lub pierwszego dnia pracy po dniach wolnych od pracy. Wówczas data zaewidencjonowania otrzymanej zaliczki nie pokrywa się z datą, w której powstał obowiązek podatkowy. Zdaniem Spółki takie działanie jest działaniem jedynie możliwym, a zatem – w istniejących okolicznościach – prawidłowym. W opinii Spółki nie ma możliwości ewidencjonowania otrzymanej zaliczki w datach otrzymywania zaliczki, jeżeli ma to miejsce w opisanych wyżej dniach czyli w dniach wolnych od pracy, w dniach w których biuro spółki nie działa, w dniach świątecznych oraz w godzinach nocnych. Byłoby to równoznaczne z monitorowaniem wszystkich kont i systemów, w czasie rzeczywistym, 24/7 (24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu).

Spółka podjęła próbę znalezienia odpowiedzi w interpretacjach. Analogiczna sytuacja została opisana w interpretacji IPPP1/443-140/07-2/SM. Początkowo Urząd Skarbowy nie zgodził się z podatnikiem, jednak dnia 20 lutego 2013r. Ministerstwo Finansów uchyliło wydaną interpretację, interpretacją PT8/033/5/49/PSG/13/PK-328/07, przyznając rację podatnikowi, i uznając, że stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest prawidłowe.

Ministerstwo Finansów w przytoczonej interpretacji uznało:

Odnośnie momentu rejestracji transakcji na kasie rejestrującej, stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy wpłaty na koncie są uznawane przez całą dobę (również w godzinach nocnych), a także w dni świąteczne i wolne od pracy, wpłaty te powinny zostać zarejestrowane bezpośrednio po uzyskaniu informacji o ich otrzymaniu, tj. bez zbędnej zwłoki w dniu następnym lub pierwszego dnia pracy następującego po dniach wolnych od pracy”.

Reasumując, wg Wnioskodawcy dopuszczalne jest zaewidencjonowanie otrzymanej płatności na kasie rejestrującej z chwilą otrzymania wyciągu bankowego, czyli pierwszego dnia roboczego po wznowieniu pracy firmy. Natomiast w przypadku, gdy Spółka otrzyma te wyciągi w miesiącu następnym (po dacie wpłaty) również należy otrzymane płatności zaewidencjonować na kasie rejestrującej w dniu otrzymania wyciągu bankowego (tj. w pierwszym dniu roboczym po wznowieniu pracy firmy), z tym że konieczne jest dodanie obrotu i kwoty podatku należnego z tych płatności do raportu okresowego miesiąca poprzedniego, w którym ona wpłynęła, bowiem jest to miesiąc powstania obowiązku podatkowego. W miesiącu następnym wartość ta winna zostać odjęta z zaewidencjonowanego przychodu celem ustalenia prawidłowej wartości przychodu podlegającego opodatkowaniu w danym miesiącu.

W zakresie pytania 2:

Zdaniem Spółki (Wnioskodawcy) zaliczki otrzymane w późnych godzinach pracy biura lub po zamknięciu biura powinny być ewidencjonowane na kasie rejestrującej bez zbędnej zwłoki, dnia następnego dnia roboczego.

W związku z tym, że Spółka posiada internetowe konto bankowe oraz konto u Agenta rozliczeniowego (DotPay, PayU), jest w stanie śledzić spływ zaliczek zgodnie z informacjami na rachunku bankowym lub udostępnianej przez Agenta Rozliczeniowego liście transakcji. Spółka tak zorganizowała swoją pracę, aby możliwe było zaewidencjonowanie jak największej ilości otrzymanych na rachunek bankowy lub konto u Agenta zaliczek w dacie ich otrzymania. Jednocześnie pragnie zauważyć, iż wyżej wymienione informacje mogą nie być uzupełniane w czasie rzeczywistym i widoczne są na internetowym koncie bankowym lub w serwisie z opóźnieniem (np. pozyskanie tych informacji uzależnione jest także od sesji w bankach).

Dodatkowym warunkiem, od którego uzależnione jest śledzenie takich informacji jest sprawne łącze internetowe. W sytuacji awarii łącza internetowego, bądź braku dostępu do internetu pozyskanie takich informacji staje się nie możliwe.

W praktyce może zdarzać się, iż Spółka otrzyma informacje o otrzymanych zaliczkach, dopiero w momencie otrzymania wyciągu bankowego lub listy transakcji, czyli w późniejszym terminie niż dzień wpłaty, np. w przypadku, gdy płatność zostaje zaksięgowana na koncie Spółki w późnych godzinach nocnych lub innym czasie poza godzinami pracy Spółki, czy też z innych powodów. Jest to wtedy pierwszy dzień roboczy wznowienia pracy Spółki (sprzedającego).

Reasumując, wg Wnioskodawcy dopuszczalne jest zaewidencjonowanie otrzymanej płatności na kasie rejestrującej, bez zbędnej zwłoki, czyli pierwszego dnia roboczego po wznowieniu pracy firmy. Natomiast, gdy pierwszy dzień roboczy przypada w miesiącu następnym (po dacie wpłaty) również należy otrzymane płatności zaewidencjonować na kasie rejestrującej w tym dniu (tj. w pierwszym dniu roboczym po wznowieniu pracy firmy), z tym że konieczne jest dodanie obrotu i kwoty podatku należnego z tych płatności do raportu okresowego miesiąca poprzedniego, w którym ona wpłynęła, bowiem jest to miesiąc powstania obowiązku podatkowego. W miesiącu następnym wartość ta winna zostać odjęta z zaewidencjonowanego przychodu celem ustalenia prawidłowej wartości przychodu podlegającego opodatkowaniu w danym miesiącu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania kas rejestrujących zostały określone w art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 ustawy o VAT, zgodnie, z którym podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

  • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
  • dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii.

Wymogi co do treści paragonu fiskalnego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013r. poz. 363).

Jak wynika z zapisu § 2 pkt 12 rozporządzenia przez „paragon fiskalny” rozumie się przez to wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży.

Zgodnie natomiast z § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, paragon fiskalny zawiera co najmniej datę oraz godzinę i minutę sprzedaży. Paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji (...) – § 8 ust. 2.

W myśl § 3 ust. 1 rozporządzeniu, otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

Stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia, podatnicy, prowadząc ewidencję:

  • wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny;
  • sporządzają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.

Stosownie do treści art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Należy zauważyć, że kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju formą ewidencji sprzedaży, zarejestrowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika. Ewidencja sprzedaży prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej spełnia wymogi zawarte w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, musi jednak zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, tj. dane odzwierciedlające rzeczywisty przebieg transakcji.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Co do zasady, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie zajmował się sprzedażą fotoksiążek za pośrednictwem sklepu internetowego. Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję sprzedaży dokonywanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą drukarki fiskalnej. Płatności za towary zamówione w sklepie internetowym będą dokonywane bezgotówkowo m. in. za pomocą kart płatniczych/kredytowych, elektronicznych przelewów bankowych on-line oraz poprzez system „PayU”.

Ewidencja obrotu i kwot podatku należnego prowadzona z zastosowaniem kas rejestrujących stanowi dowód, co do wysokości obrotu oraz kwot podatku należnego od dokonanych przez podatnika transakcji sprzedaży. W świetle powyższego paragony fiskalne, a zarazem raporty fiskalne, muszą odzwierciedlać wartość sprzedaży, a zarazem potwierdzać faktyczny przebieg operacji gospodarczej.

Odnosząc się zatem do kwestii terminu zaewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonanych transakcji, za które zapłata następuje on-line należy stwierdzić, że uwzględniając fakt, iż o dokonanych wpłatach Wnioskodawca dowiaduje się dopiero z chwilą pozyskania informacji z banku (z chwilą otrzymania wyciągu) lub systemu płatności PayU, należy przyjąć za dopuszczalne zaewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłaty, dokonanej przez klienta w dniu, w którym podatnik pozyskał taką informację, również wtedy, gdy sytuacja taka ma miejsce na przełomie miesiąca rozliczeniowego.

W sytuacji, gdy wpłaty na koncie są uznawane przez całą dobę (również w godzinach nocnych), a także w dni świąteczne i wolne od pracy, wpłaty te powinny zostać zarejestrowane bezpośrednio po uzyskaniu informacji o ich otrzymaniu, tj. bez zbędnej zwłoki w dniu następnym lub pierwszego dnia pracy następującego po dniach wolnych od pracy.

Trzeba jednak zauważyć, że to na podatniku spoczywa obowiązek rzetelnego udokumentowania dokonywanych transakcji w urządzeniach księgowych tak, by odzwierciedlały faktyczny ich przebieg, wobec czego, może on w opisanych okolicznościach dokonywać odpowiednich zapisów w prowadzonych ewidencjach celem ułatwienia powiązania dokonanych przez klienta wpłat z odpowiednimi dokumentami fiskalnymi.

Jak już wskazano, ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinno się odbywać z chwilą dokonania sprzedaży, nie później jednak niż w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli z chwilą wydania towaru (wykonania usługi) (art. 19 ust. 1) lub otrzymania każdej z zaliczek – o czym stanowi art. 19 ust. 11 ustawy – co ma miejsce w niniejszej sprawie i determinuje moment dokonania odpowiednich zapisów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Należy podkreślić, że techniczne przeszkody w pozyskiwaniu informacji dotyczących dokonanych transakcji, nie mogą mieć wpływu na prawidłowe określenie zobowiązania podatkowego. Podatnik jest obowiązany tak zorganizować i prowadzić odpowiednie urządzenia ewidencyjne, aby nie doprowadzić do naruszenia obowiązku podatkowego. Stąd też, gdy opisane okoliczności mają miejsce na przełomie miesiąca, co mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której wpłaty nie pokrywałyby się z miesiącem powstania obowiązku podatkowego, podatnik powinien dokonać prawidłowego rozliczenia obrotu i kwot podatku należnego z tej wpłaty za miesiąc, w którym ta płatność miała miejsce (miesiąc powstania obowiązku podatkowego) pomniejszając o te wartości dane wynikające z raportu okresowego za miesiąc, w którym podatnik pozyskał informację o dokonanej wpłacie.

Podsumowując, w przypadku otrzymanej płatności uiszczonej przelewem on-line, przed wysyłką towaru, szczególnie, gdy uznanie konta Wnioskodawcy z tego tytułu ma miejsce w czasie dni wolnych od pracy, w czasie których biuro Wnioskodawcy nie działa, winien on zaewidencjonować otrzymaną płatność na kasie rejestrującej z chwilą uzyskania informacji o ich otrzymaniu (tj. w pierwszym dniu roboczym po wznowieniu pracy firmy).

Natomiast w przypadku otrzymanej płatności uiszczonej przelewem on-line, przed wysyłką towaru, pod koniec godzin otwarcia biura lub po godzinie 17, a Wnioskodawca dowiaduje się o niej z opóźnieniem, tj. kolejnego dnia roboczego po otrzymaniu informacji o wpłacie, Wnioskodawca winien zaewidencjonować otrzymaną płatność na kasie rejestrującej, bez zbędnej zwłoki, czyli pierwszego dnia roboczego po wznowieniu pracy firmy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.