1425/021/443/61/05/IW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT przy wykonywaniu usług remontowo-budowlanych?

1425/021/443/61/05/IW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. moment powstania obowiązku podatkowego
  2. podatek od towarów i usług
  3. usługi remontowo-budowlane
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.)

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym przez Pana .......... dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE We wniosku Pan ............ przedstawił następujący stan faktyczny: Firma, będąca czynnym podatnikiem VAT, świadczy usługi montażu stolarki budowlanej (montaż okien) - PKD 4542Z - na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej a także osób prowadzących działalność gospodarczą wystawiając w każdym przypadku po wykonaniu usługi faktury VAT zgodnie z § 11 i § 12 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Za moment powstania obowiązku podatkowego przyjmuje się zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, moment wystawienia faktury.

Pytanie Podatnika: Czy przy świadczeniu usług montażu stolarki budowlanej (montaż okien) za moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przyjmuje się moment wystawienia faktury?Stanowisko Podatnika w sprawie: W myśl art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wykonanie usługi jest potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później niż 7 dnia licząc od dnia wykonania usługi. Podatnik uważa, że prawidłowo określa moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Wprawdzie w świetle art. 19 ust. 13 pkt 2 ww. ustawy jest możliwe późniejsze określenie momentu powstania obowiązku podatkowego, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30 dnia licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych, ale ze względu na równorzędność art. 19 ust. 4 i art. 19 ust. 13 pkt 2, które są jednocześnie wyłączone z art. 19 ust. 1, w celu określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT mogę stosować albo art. 19 ust. 4 albo art. 19 ust. 13 pkt 2. W związku z tym uważa, że stosowanie art. 19 ust.13 pkt 2 nie jest obligatoryjne. Wg Podatnika określanie przez niego momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług wg art. 19 ust. 4 nie działa na niekorzyść budżetu państwa, a umożliwia mu przejrzyste, rzetelne i zharmonizowane z przepisami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzenie sprawozdawczości finansowej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług: - budowlanych lub budowlano-montażowych. Natomiast, zgodnie z art. 19 ust. 15 ww. ustawy, w przypadkach określonych powyżej otrzymanie części zapłaty (ceny) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Z powyższego wynika, że w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych moment powstania obowiązku podatkowego został związany z faktem otrzymania zapłaty, który, o ile wystąpi do 30 dnia od wykonania usługi wyznaczać będzie najwcześniejszy moment powstania tego obowiązku. W przepisie tym określony został również moment końcowy dla przypadków, w których zapłata nie pojawiła się do 30 dnia od dnia wykonania usługi - następuje on najpóźniej w 30 dniu od dnia wykonania usługi. Z uwagi na powyższe, w przypadku, gdy podatnik wykona usługę budowlaną lub budowlano-montażową a zapłata za jej wykonanie nie nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej wykonania, to pomimo wcześniejszego wystawienia faktury VAT obowiązek podatkowy powstanie 30 dnia od wykonania usługi. Zatem Pana stanowisko w sprawie przedstawione w złożonym zapytaniu jest nieprawidłowe.Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.Złożenie zażalenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.