Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi wynajmu lokalu użytkowego
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi wynajmu lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi wynajmu lokalu użytkowego. Wniosek został uzupełniony w dniu 3 października 2016 r. pismem z dnia 30 września 2016 r. (data wpływu 5 października 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 22 września 2016 r. (doręczone 27 września 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ X ” została zarejestrowana w KRS dnia 9 maja 2001 r. Zgodnie z § 7 obowiązującego Statutu SM X przedmiotem działalności Spółdzielni, w rozumieniu przepisów dotyczących Polskiej Klasyfikacji Działalności jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD nr 68.32 Z) oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20 Z). W czerwcu 2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa X - zwana dalej Wynajmującym - podpisała umowę najmu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 1.674,87 m 2 z podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu przychodni lekarskiej.
2016
1
gru

Istota:
W zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 19 kwietnia 2016 r., (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Spółka jako czynny płatnik podatku VAT będzie leasingowała samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Zgodnie z zawartą umową, leasingodawca wyrazi zgodę, aby przedmiot umowy leasingu był wynajmowany osobie trzeciej. Umowa leasingu będzie zawarta w miesiącu grudniu 2016 r. W dniu 17 marca 2016 roku Spółka podpisała z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) na okres 1 roku umowę na najem samochodu, który będzie przedmiotem umowy leasingu. Samochód zostanie wynajęty najemcy od grudnia 2016 r. do listopada 2017 r.
2016
28
lis

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz moment odliczenia podatku naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Fragment:
Po pierwsze, warunkiem odliczenia podatku naliczonego w momencie powstania obowiązku podatkowego jest otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Po drugie, warunkiem odliczenia podatku naliczonego w momencie powstania obowiązku podatkowego jest uwzględnienie przez podatnika kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. Odnosząc powyższe wyjaśnienia do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstanie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem spełnienia przez Wnioskodawcę przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy. Przy czym należy wskazać, że jak ustalono powyżej, obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta (w przypadku kiedy faktura wystawiana jest oraz będzie wystawiana przez dostawcę z innego kraju UE w chwili jego wysyłki towaru, a przed datą odbioru towaru przez Spółkę w Polsce oraz kiedy faktura wystawiana jest oraz będzie wystawiana przez dostawcę z innego kraju UE przed wysyłką towaru, a przed datą odbioru towaru przez Spółkę w Polsce).
2016
28
lis

Istota:
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy lokali mieszkalnych oraz sposób opodatkowania odsetek od rat kapitałowych.
Fragment:
Podsumowując, moment wydania towaru (nieruchomości), obejmujący możliwość jego faktycznego dysponowania i wykorzystywania, który nastąpi przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, będzie stanowił moment powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 19a ust. 1 ustawy (w zakresie nieobjętym ewentualną wcześniejszą płatnością i powstaniem obowiązku podatkowego z tego tytułu, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy). Kwestią opodatkowania odsetek za rozłożenie na raty przez sprzedawcę należnej mu od nabywcy płatności zajmował się Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu C-281/91. Jak wynika z orzeczenia C-281/91 (Muys’en De Winter’s Bouwn-en Annemingsbedrijf BV vs. Staatssecretaris van Financien) w przypadku, gdy termin płatności został odroczony do momentu dokonania dostawy lub wykonania usługi (czyli do momentu powstania obowiązku podatkowego) wówczas odsetki związane z faktem odroczenia powinny składać się na podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania – ustaloną na moment powstania obowiązku podatkowego – jest bowiem wszystko to (a więc także i odsetki) co podatnik ma otrzymać w związku z wykonaniem świadczenia. Jeśli natomiast odroczenie płatności udzielane jest od momentu następującego po powstaniu obowiązku podatkowego, czynność tę należy potraktować jako usługę finansową. W tej sytuacji odsetki nie wchodzą do podstawy opodatkowania głównego świadczenia, lecz są traktowane jako odrębna usługa odroczenia płatności – jako usługa finansowa.
2016
27
lip

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego w drodze postępowania administracyjnego, tytułem wykonania usługi na rzecz starostwa polegającej na usunięciu pojazdu z drogi oraz jego przechowywaniu i dozorze, określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Ustawodawca w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., dla usług dozoru i przechowywania mienia, w których skład wchodzi także czynność pomocnicza holowania, przewidywał szczególnym moment powstania obowiązku podatkowego. Otóż obowiązek podatkowy z tytułu ww. świadczenia powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Innymi słowy, o tym kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu ww. usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu decyduje moment otrzymania zapłaty, nawet częściowej, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami w umowie lub na fakturze. Stąd też, w opisanych we wniosku okolicznościach, w świetle regulacji obowiązujących do dnia 31 grudnia 2013 r. - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonym w umowie lub na fakturze. Tym samym należy uznać, że Zainteresowany zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Wskazać należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie opodatkowania otrzymanego wynagrodzenia, podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego precyzyjnie przedstawił, że wypłacona tytułem wynagrodzenia kwota była kwotą netto, zgodnie ze wskazówkami Sądu zawartymi w niniejszym wyroku, Organ uwzględnił tę okoliczność jako element stanu faktycznego oraz dokonał jego oceny na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących podstawy opodatkowania.
2016
19
lip

Istota:
Opodatkowanie (zwolnienie 43.1.38) usług związanych z rozłożeniem płatności wynagrodzenia w czasie, moment powstania obowiązku podatkowego dla tych usług.
Fragment:
Jednocześnie Dyrektywa upoważnia państwa członkowskie do wprowadzenia szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego. Podkreślenia wymaga, że powiązanie w ustawie o VAT momentu powstania obowiązku podatkowego z terminem zapłaty jest odstępstwem od ww. zasady ogólnej, które może być stosowane do określonych kategorii podatników lub określonych kategorii transakcji. Dotyczyć ono będzie w szczególności świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT. Określenie dla tych usług momentu powstania obowiązku podatkowego w miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty z tytułu ich świadczenia, ma na celu uproszczenie dokonywania rozliczeń. Jak wskazano w niniejszym wniosku o interpretację, pobierana przez Spółkę opłata za rozłożenie płatności wynagrodzenia za Etap I w czasie stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi finansowej korzystającej ze zwolnienia z VAT, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Wobec powyższego od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych usług powstanie na zasadach szczególnych, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przedmiotowych usług finansowych należy rozpoznać w momencie spłaty poszczególnych rat wynagrodzenia przez nabywcę usług - w części przypadającej na spłatę wynagrodzenia z tytułu rozłożenia płatności w czasie.
2016
8
lip

Istota:
Opodatkowanie świadczonych usług związanych z rozłożeniem płatności wynagrodzenia w czasie oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług.
Fragment:
Jednocześnie Dyrektywa upoważnia państwa członkowskie do wprowadzenia szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego. Podkreślenia wymaga, że powiązanie w ustawie o VAT momentu powstania obowiązku podatkowego z terminem zapłaty jest odstępstwem od ww. zasady ogólnej, które może być stosowane do określonych kategorii podatników lub określonych kategorii transakcji. Dotyczyć ono będzie w szczególności świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT. Określenie dla tych usług momentu powstania obowiązku podatkowego w miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty z tytułu ich świadczenia, ma na celu uproszczenie dokonywania rozliczeń. Jak wskazano w niniejszym wniosku o interpretację, pobierana przez Spółkę oplata za rozłożenie płatności w czasie jako odrębne świadczenie od dostawy urządzenia medycznego (oraz wszelkich pozostałych dostaw i świadczeń realizowanych na podstawie Umowy) jest usługą finansową korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Wobec powyższego od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu ich wykonania powstanie na zasadach szczególnych, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT.
2016
5
lip

Istota:
Obowiązek podatkowy dla dostawy towarów
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów w przypadku gdy płatność za towary dokonywana jest za pobraniem – jest prawidłowe; momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów w przypadku gdy płatność za towary dokonywana jest w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o doprecyzowanie informacji o podmiocie składającym wniosek o wydanie interpretacji, doprecyzowanie opisu stanu faktycznego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu sprawy). Od dnia 01 września 2007 Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Formą prawną przedsiębiorstwa jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Przedmiot działalności (PKD 47.91.Z) obejmuje sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
2016
14
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług „wynajmu” pracowników.
Fragment:
W świetle powyższej regulacji stwierdzić należy, że norma wyrażona w ramach przepisu art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy ma charakter szczególny w stosunku do ogólnej zasady powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usługi, określonej w art. 19a ust. 1 ustawy i ma pierwszeństwo przy określeniu momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla usług w nich wymienionych, tj. m.in. najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości wyboru przez podatnika sposobu ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług. Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Jak stanowi art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. W myśl art. 709 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
2016
26
maj

Istota:
Opodatkowanie świadczonych usług związanych z rozłożeniem płatności wynagrodzenia w czasie, określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług oraz sposób wystawiania faktur.
Fragment:
Jednocześnie Dyrektywa upoważnia państwa członkowskie do wprowadzenia szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego. Podkreślenia wymaga, że powiązanie w ustawie o VAT momentu powstania obowiązku podatkowego z terminem zapłaty jest odstępstwem od ww. zasady ogólnej, które może być stosowane do określonych kategorii podatników lub określonych kategorii transakcji. Dotyczyć ono będzie w szczególności świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT. Określenie dla tych usług momentu powstania obowiązku podatkowego w miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty z tytułu ich świadczenia, ma na celu uproszczenie dokonywania rozliczeń. Jak wskazano w niniejszym wniosku o interpretację, pobierana przez Spółkę opłata za rozłożenie płatności w czasie stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi finansowej korzystającej ze zwolnienia z VAT, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Wobec powyższego od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych usług powstanie na zasadach szczególnych, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przedmiotowych usług finansowych należy rozpoznać w momencie spłaty poszczególnych rat wynagrodzenia przez nabywcę usług - w części przypadającej na spłatę wynagrodzenia z tytułu rozłożenia płatności w czasie.
2016
19
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.