Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
sie

Istota:

Stawka podatku dla usługi wykonywania ekspertyz kryminalistycznych na zlecenie sądów i prokuratur. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonej usługi.

Fragment:

Generalna zasada znajdująca zastosowanie do ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego została określona w art. 19a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru, bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Z kolei, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

2018
14
lip

Istota:

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego

Fragment:

Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług zawiera przepis art. 19a ustawy. Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 – art. 19a ust. 8 ustawy. Przepisy ustawy nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów z montażem. Wobec tego, obowiązek podatkowy z tytułu opisanej dostawy towarów z montażem na rzecz nabywcy, jako podmiotu zobowiązanego do rozliczenia tej transakcji, powstanie z chwilą dokonania dostawy, tj. przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Należy jednak zauważyć, że realizacja kontraktu, który ma charakter dostawy towaru z montażem, różni się od klasycznego wydania towaru, gdyż wiąże się ona, obok fizycznego przekazania poszczególnych elementów sprzętu, z wykonaniem prac montażowych czy instalacyjnych.

2018
16
cze

Istota:

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy „mediów” oraz innych usług związanych z najmem lokali użytkowych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 16 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 6 czerwca 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku „ refakturowania ” usług na najemców lokali – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku „ refakturowania ” usług na najemców lokali. We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące stany faktyczne. Miasto ... (dalej: Wnioskodawca lub Miasto) jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Miasto będąc podatnikiem VAT składa do właściwego urzędu skarbowego deklaracje VAT-7. Miasto, jako płatnik podatku od towarów i usług, wynajmuje na podstawie zawartych umów swoje lokale użytkowe. Zgodnie z zawartymi umowami najmu, najemcy, obok czynszu, odrębnie są obciążani kosztami opłat dodatkowych. W skład tych opłat wchodzą między innymi opłaty za: energię elektryczną, energię cieplną, odprowadzenie ścieków, podgrzanie wody, zużycie wody, dozór obiektu, „ sygnalizacji włamań, telewizji dozorowanej ”. Moment powstania obowiązku podatkowego w tym przypadku zgodnie z przepisami ustawy o VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy).

2018
31
maj

Istota:

Rozpoznanie świadczenia usług, rozpoznania importu usług, stawki podatku oraz ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wykonania usługi w związku z udziałem w Projektach oraz przy przenoszeniu kosztów udziału na spółki Grupy

Fragment:

Odnośnie zaś momentu powstania obowiązku podatkowego, które również budziło wątpliwość Wnioskodawcy w sytuacji przenoszenia na spółki Grupy kosztów udziału przez te podmioty w Projektach UIC, należy stwierdzić, że moment powstania obowiązku podatkowego należy ustalać na podstawie art. 19a ust 8 ustawy, tj. uznać moment otrzymania od spółki Grupy kosztów udziału. Jak wskazywał Wnioskodawca projekty trwają 12 miesięcy, 2, 3 lata lub są kilkuletnie. Refundacja kosztów przez spółki Grupy nie jest zależna od postępu prac w ramach danego Projektu UIC i zależy od wysokości opłaty w danym roku przypadającej na dany Projekt UC oraz udziału danej spółki w tym projekcie. Dlatego też kwoty, którymi są obciążane spółki Grupy nie odnoszą się do konkretnej części wykonanej usługi w ramach trwającego Projektu, a Wnioskodawca obciąża spółkę Grupy dopiero po otrzymaniu faktury z UIC. Zatem przenosząc na spółki Grupy koszty udziału przez te podmioty w Projektach UIC Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w myśl ww. przepisu, zaś za moment wykonania usługi należy uznać moment zakończenia realizacji danego projektu. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 7 w części dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji przenoszenia na spółki Grupy kosztów udziału przez te podmioty w Projektach UIC należy uznać za nieprawidłowe.

2018
26
maj

Istota:

Brak powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z planowanym podziałem Spółki,brak obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego

Fragment:

Właściwe wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Należy jednak wskazać, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług. W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności bezumownego użytkowania gruntu, należy wskazać, że w analizowanym przypadku strony łączy dorozumiany stosunek zobowiązaniowy o charakterze umowy najmu, dzierżawy lub usług o podobnym charakterze. W związku z powyższym w opisanej sytuacji obowiązek podatkowy należy rozpoznać stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w momencie wystawienia faktury. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 7 ustawy o VAT powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, określonych w art. 106i ust. 3 ustawy o VAT, tj. nie później niż z upływem terminów płatności.

2018
26
maj

Istota:

Opodatkowanie czynności polegającej na wyrażeniu zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy dzierżawy oraz moment powstania obowiązku podatkowego

Fragment:

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz stan faktyczny wskazać należy, iż ustalając moment powstania obowiązku podatkowego w sytuacji wypłaty wynagrodzenia należnego z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, zastosowanie znajdzie art. 19a ust. 5 pkt 4. Powyższe wynika z faktu, iż w przypadku zawarcia umowy najmu (dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze) powyższy przepis ma zastosowanie na zasadzie lex specialis, przed innymi uregulowaniami w tym zakresie. W konsekwencji, stosownie do zapisów cytowanego przepisu, moment powstania obowiązku podatkowego zaistnieje w chwili wystawienia faktury nie później niż z upływem terminu płatności, czyli w lutym 2018 r. Podobne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 23 maja 2012 r. sygn. IPPP2/443-228/12-2/KG . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie należy dodać, że z dniem 2 marca 2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy Kodeks cywilny – Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm. Ponadto wskazać należy, że oznaczenie przez Wnioskodawcę powołanego przepisu w brzmieniu: „ fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności – w przypadkach o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ” jako art. 106i pkt 3 ustawy, który odpowiada art. 106i ust. 3 ustawy, organ przyjął jako oczywistą omyłkę.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 24 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Pan .... (dalej jako: „ Wnioskodawca ”) będący udziałowcem Spółki .... Sp. z o.o. (dalej jako: „ Spółka ”) dokonał zbycia posiadanych przez siebie udziałów w Spółce na rzecz nabywcy (dalej jako: „ Kupujący ”). Warunkowa umowa kupna sprzedaży udziałów (dalej jako: „ umowa warunkowa ”) została podpisana w dniu 21 września 2016 r. Z kolei umowa kupna sprzedaży udziałów (dalej jako: „ umowa przyrzeczona ”) została podpisana w dniu 23 grudnia 2016 r., przy czym skutek rozporządzający umowy przyrzeczonej w postaci przeniesienia własności sprzedawanych udziałów nastąpił w dniu 10 stycznia 2017 r., po łącznym spełnieniu dwóch warunków określonych w umowie przyrzeczonej, tj.: otrzymaniu przez Wnioskodawcę od Kupującego zapłaty ceny na rachunek bankowy, otrzymaniu przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki, którzy zawarli umowy przyrzeczone zapłaty ceny na ich rachunki bankowe.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 24 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Pan .... (dalej jako: „ Wnioskodawca ”) będący udziałowcem Spółki .... Sp. z o.o. (dalej jako: „ Spółka ”) dokonał zbycia posiadanych przez siebie udziałów w Spółce na rzecz nabywcy (dalej jako: „ Kupujący ”). Warunkowa umowa kupna sprzedaży udziałów (dalej jako: „ umowa warunkowa ”) została podpisana w dniu 21 września 2016 r. Z kolei umowa kupna sprzedaży udziałów (dalej jako: „ umowa przyrzeczona ”) została podpisana w dniu 23 grudnia 2016 r., przy czym skutek rozporządzający umowy przyrzeczonej w postaci przeniesienia własności sprzedawanych udziałów nastąpił w dniu 10 stycznia 2017 r., po łącznym spełnieniu dwóch warunków określonych w umowie przyrzeczonej, tj.: otrzymaniu przez Wnioskodawcę od Kupującego zapłaty ceny na rachunek bankowy, otrzymaniu przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki, którzy zawarli umowy przyrzeczone zapłaty ceny na ich rachunki bankowe.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 24 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Pani ... (dalej jako: „ Wnioskodawczyni ”) będąca udziałowcem Spółki ... Sp. z o.o. (dalej jako: „ Spółka ”) dokonała zbycia posiadanych przez siebie udziałów w Spółce na rzecz nabywcy (dalej jako: „ Kupujący ”). Warunkowa umowa kupna sprzedaży udziałów (dalej jako: „ umowa warunkowa ”) została podpisana w dniu 21 września 2016 r. Z kolei umowa kupna sprzedaży udziałów (dalej jako: „ umowa przyrzeczona ”) została podpisana w dniu 23 grudnia 2016 r., przy czym skutek rozporządzający umowy przyrzeczonej w postaci przeniesienia własności sprzedawanych udziałów nastąpił w dniu 10 stycznia 2017 r., po łącznym spełnieniu dwóch warunków określonych w umowie przyrzeczonej, tj.: otrzymaniu przez Wnioskodawczynię od Kupującego zapłaty ceny na rachunek bankowy, otrzymaniu przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki, którzy zawarli umowy przyrzeczone zapłaty ceny na ich rachunki bankowe.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 24 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Pan ... (dalej jako: „ Wnioskodawca ”) będący udziałowcem Spółki ... Sp. z o.o. (dalej jako: „ Spółka ”) dokonał zbycia posiadanych przez siebie udziałów w Spółce na rzecz nabywcy (dalej jako: „ Kupujący ”). Warunkowa umowa kupna sprzedaży udziałów (dalej jako: „ umowa warunkowa ”) została podpisana w dniu 21 września 2016 r. Z kolei umowa kupna sprzedaży udziałów (dalej jako: „ umowa przyrzeczona ”) została podpisana w dniu 23 grudnia 2016 r., przy czym skutek rozporządzający umowy przyrzeczonej w postaci przeniesienia własności sprzedawanych udziałów nastąpił w dniu 10 stycznia 2017 r., po łącznym spełnieniu dwóch warunków określonych w umowie przyrzeczonej, tj.: otrzymaniu przez Wnioskodawcę od Kupującego zapłaty ceny na rachunek bankowy, otrzymaniu przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki, którzy zawarli umowy przyrzeczone zapłaty ceny na ich rachunki bankowe.