Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu do wniosku): Czy poprawne jest określenie przez Spółkę momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT w chwili wpływu odszkodowania na konto bankowe Spółki? Jeśli nie, w jakim momencie Spółka powinna rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Klient zawiera ze Spółką umowę, której celem jest pomoc w uzyskaniu odszkodowania w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Bezpośrednio w umowie nie jest wskazany moment wykonania usługi przez Spółkę. Obie strony uznają usługę za wykonaną w momencie otrzymania przelewu na rachunek Spółki bądź bezpośrednio na rachunek Klienta. Wszelkie regulacje zawarte są w zapisach wspomnianego wcześniej Regulaminu świadczenia usług (wyciąg z regulaminu): 4.2. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym, po weryfikacji roszczenia, C. przyjmie roszczenie Użytkownika poprzez odesłanie mailem informacji zwrotnej, bądź zacznie działać w jego imieniu (...) 4.7. Umowa zawarta zostaje na czas potrzebny do całkowitego wyegzekwowania należnych Użytkownikowi świadczeń, które przez Użytkownika zostały zgłoszone (...) 5.3. C. zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi uzyskanych świadczeń po uprzednim potrąceniu należnego C. wynagrodzenia w terminie 21 dni roboczych od ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
2017
29
gru

Istota:
Stosowanie zasad ogólnych po przekroczeniu kwoty 1.200.000 euro
Fragment:
W świetle przytoczonych przepisów wskazać należy, że u małego podatnika za moment przekroczenia limitu sprzedaży 1.200.000 euro (art. 2 pkt 25 ustawy) należy przyjąć moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 19a i art. 21 ust. 1 ustawy. Z uwagi na to, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT rozliczającym się metodą kasową, obowiązek podatkowy powstanie w myśl art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. W analizowanej sprawie faktury wystawiane przez Zainteresowanego posiadają długie terminy płatności i znaczna część faktur nie zostanie zapłacona w bieżącym roku. Z uwagi na fakt, że za moment przekroczenia limitu sprzedaży 1.2000.00 euro należy przyjąć moment powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 19a i art. 21 ust. 1 ustawy, zatem w analizowanym przypadku obowiązek podatkowy z tego tytułu będzie powstawał: z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.
2017
23
gru

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania świadczeń nielimitowanych oraz procedur w stanach nagłych ponad limity określone w umowie z NFZ lub bezumownie oraz z tytułu pozostałych świadczeń medycznych ponad limity określone w umowie z NFZ
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu pozostałych świadczeń medycznych, niebędących świadczeniami nielimitowanymi oraz procedurami w stanach nagłych wykonanych ponad limity określone w umowie z NFZ. Jak już wskazano powyżej, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę – usług medycznych. Oznacza to, że zastosowanie w przypadku usług medycznych będzie miała ogólna zasada określania momentu powstania obowiązku podatkowego, wskazana w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Moment dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi nie został wprawdzie zdefiniowany w przepisach dotyczących podatku VAT, przyjąć jednakże należy, że momentem wykonania usługi jest moment faktycznego wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Przy określaniu chwili wykonania usługi należy mieć na uwadze specyfikę danej usługi i obowiązki ciążące na stronach umowy, w szczególności rodzaj i charakter składających się na daną usługę czynności.
2017
11
paź

Istota:
Dotyczy opodatkowania udostępniania toalet publicznych, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z budową oraz ich utrzymaniem.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2017 r. (data wpływu 8 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udostępniania toalet publicznych, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z budową oraz ich utrzymaniem – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udostępniania toalet publicznych, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z budową oraz ich utrzymaniem. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych np; czynności sprzedaży, zamiany, wynajmu, dzierżawy oraz wszelkich innych umów prawa cywilnego nazwanych i nienazwanych. Realizując szereg zadań ustawowych Gmina może czynić to w sposób płatny lub nieodpłatny, a jeśli płatny, to należności z tytułu ww. odpłatności mogą wynikać z zaistniałych relacji o charakterze cywilnoprawnym lub być przyjmowane w oparciu o reżim publicznoprawny w trybie władztwa publicznego.
2017
10
paź

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz w zakresie ewidencjonowania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz w zakresie ewidencjonowania, jest: nieprawidłowe w zakresie rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego, prawidłowe w zakresie podania w ewidencji nr NIP przedstawiciela podatkowego działającego na rzecz kontrahenta szwajcarskiego. UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz w zakresie ewidencjonowania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (Spółka) posiada siedzibę na terytorium Polski oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce. W ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa towary od kontrahentów z krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Jednym z dostawców towarów na rzecz Wnioskodawcy jest podmiot z siedzibą na terytorium Szwajcarii (dalej: Kontrahent). Towary są kupowane przez Spółkę na warunkach DDP, co oznacza, iż za transport odpowiada sprzedawca ze Szwajcarii.
2017
21
wrz

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów dokonanym na warunkach INCOTERMS 2010 CIF.
Fragment:
Jednocześnie wskazać należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie reguluje kwestii związanych z prowadzeniem dokumentacji, na podstawie której należy ustalać moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu eksportu towarów. Wnioskodawca winien dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego przyjąć datę dokonania dostawy towarów tj. datę wydania towaru armatorowi. Kwestia zaś dokumentów, z których data ta będzie wynikać znajduje się poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. Dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego istotna jest data wydania towaru armatorowi, natomiast kwestia dokumentacji, na podstawie której data ta będzie ustalona leży w gestii Wnioskodawcy. Zatem Wnioskodawca na podstawie dowolnych dokumentów może ustalać datę wydania towaru armatorowi. Istotne jest jedynie aby data wynikającą z dokumentów, którą Wnioskodawca uzna za datę wydania towaru armatorowi była faktyczną datą wydania towaru armatorowi. Tym samym datę wydania towaru armatorowi Wnioskodawca może określić na podstawie morskiego listu przewozowego, komunikatu IE 599 bądź innego dokumentu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów dokonanym na warunkach INCOTERMS 2010 CIF należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
9
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania korzystania przez drugiego współuprawnionego z Rozwiązania chronionego wyłącznie we własnym zakresie oraz w zakresie opodatkowania udziału w korzyściach, które Spółka ma otrzymać w sytuacji gdy licencja na rzecz podmiotu trzeciego zostanie udzielona przez drugiego współuprawnionego do Rozwiązania chronionego, a także w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy momentem powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a ust. 1 w zw. z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT będzie upływ każdego z okresów rozliczeniowych, przez który należy rozumieć datę doręczenia Spółce raportu rozliczeniowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie opodatkowania korzystania przez drugiego współuprawnionego z Rozwiązania chronionego wyłącznie we własnym zakresie oraz nieprawidłowe w zakresie opodatkowania udziału w korzyściach, które Spółka ma otrzymać w sytuacji gdy licencja na rzecz podmiotu trzeciego zostanie udzielona przez drugiego współuprawnionego do Rozwiązania chronionego a także w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2017
19
lip

Istota:
Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku świadczeń (usług) wykonywanych w ramach subskrypcji - opisanych w stanie faktycznym - ma on prawo przyjąć, iż usługi te można zakwalifikować jako usługi „o charakterze ciągłym”, wobec czego obowiązek podatkowy dla tych usług powinien być ustalany w oparciu o art. 19a ust. 3, zdanie pierwsze ustawy o VAT, tj. z upływem ustalonych okresów rozliczeniowych?
Fragment:
W związku z zaistniałym stanem faktycznym odnoszącym się do sposobu realizacji tych usług, a w szczególności przyjętych przez strony umowy okresów rozliczeniowych, Wnioskodawca powziął wątpliwość czy może uznać, iż usługi te mają charakter usług ciągłych i może dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego zastosować przepis art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. Art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Unormowanie zawarte w cyt. art. 19a ust. 1 ustawy pozostaje w zgodzie z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE. L nr 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że dla powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych nie ma znaczenia chwila wystawienia faktury. Natomiast w art. 19a ust. 3 ustawy ustawodawca wprowadził unormowanie w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do „ usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń ”, czyli takiej usługi, która jest wykonywana w sposób ciągły przez pewien czas natomiast rozliczenie należności za nią następuje w ramach okresu.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej
Fragment:
Organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) nie ma możliwości kwestionowania tego, że strony umówiły się na rozliczanie czynności w ramach okresów rozliczeniowych, ani ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonaniem każdej czynności (usług jednostkowych) w danym okresie. (...) ” Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 68/15: „ (...) Zdaniem Sądu zgodzić należy się ze Skarżącą, że z brzmienia komentowanego przepisu wynika, iż obejmuje on zarówno usługi świadczone w sposób ciągły, jak i wszelkie inne usługi z założenia powtarzające się, o ile tylko strony umówiły się na rozliczanie (opłacanie) w okresach rozliczeniowych. Organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) nie ma możliwości kwestionowania tego, że strony umówiły się na rozliczanie czynności w ramach okresów rozliczeniowych, ani ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonaniem każdej czynności (usług jednostkowych) w danym okresie. (...) ” Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 marca 2014 r., znak: IBPP2/443-194/14/ICZ: „ (...) Ponadto zwrócić należy uwagę, że określone w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, swym zakresem obejmują nie tylko usługi świadczone w sposób ciągły, lecz także wszystkie inne usługi z założenia powtarzające się, jeśli strony danej transakcji umówiły się na rozliczanie ich w ustalonych okresach rozliczeniowych.
2017
26
cze

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług.
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. W myśl zasady ogólnej wyrażonej w art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Powołany przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Odstępstwem od zasady ogólnej zawartej w art. 19a ust. 1 ustawy są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, które mają zastosowanie w przypadku spełnienia szczególnych warunków określonych ustawą. Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy – jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.
2017
18
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.