Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego i terminu wystawienia faktury z tytułu świadczonych usług
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. O faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług. W odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, o których mowa w ust. 2 powołanego artykułu, należy wskazać, że obowiązek podatkowy – w przypadku wykonania usługi częściowej – powstaje właśnie w tej części. Natomiast w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, ustawodawca uregulował kwestię momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do takiej usługi, która jest zwykle wykonywana w sposób ciągły przez pewien czas, natomiast rozliczenie należności za nią następuje w ramach przyjętego okresu rozliczeniowego.
2017
24
lut

Istota:
Ustalenie powstania obowiązku podatkowego
Fragment:
Przepisy ustawy nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów wraz z czynnościami pomocniczymi. Trzeba zauważyć, że realizacja umowy, która ma charakter dostawy towaru wraz z usługami budowlano-montażowymi, różni się od klasycznego wydania towaru, gdyż wiąże się, obok fizycznego przekazania towaru (lokalu lub domu) z wykonaniem prac montażowych bądź budowlanych, polegających na dostosowaniu pomieszczeń lub budynków do wymagań określonych przez nabywcę. Forma, sposób i rodzaj dokumentu potwierdzającego wykonanie robót powinny być określone w umowie łączącej strony. Należy przy tym pamiętać, że pomimo iż faktura potwierdza fakt wykonania prac, ich zakres, zgodność zrealizowanych prac z umową, lub obciążą nabywcę za nadmetraż mieszkania, to jednak nie przesądza o przeniesieniu prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić, że skoro w okolicznościach przedstawionych we wniosku mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym tj. z dostawą lokalu lub budynku, to obowiązek podatkowy dla dostawy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, czyli z chwilą dokonania dostawy – przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
2017
31
sty

Istota:
Obowi1zki p3atnika w zwi1zku z poborem zaliczek od wynagrodzen oddelegowanego pracownika do pracy na terenie Austrii
Fragment:
W przypadku oddelegowania pracownika do Austrii, w celu unikniecia podwójnego opodatkowania, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy polsko-austriackiej w zwi1zku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje sie metode wy31czenia z progresj1, która polega na tym, ?e dochód uzyskany z tytu3u pracy za granic1, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, jednak?e dla ustalenia stawki podatku od pozosta3ych dochodów podatnika podlegaj1cych opodatkowaniu w Polsce stosuje sie stawke podatku wyliczon1 dla ca3ego dochodu osi1gnietego zarówno w Polsce jak i za granic1. Z informacji zawartych we wniosku wynika, ?e w przedmiotowej sprawie pracownik otrzyma3 oddelegowanie do pracy w Austrii na okres 24 miesiecy od 1 paYdziernika 2016 r. do 30 wrzeonia 2018 r. Pracownik przeprowadza sie na ten okres do Austrii wraz z rodzin1. Austria zapewnia im zakwaterowanie. Wynagrodzenie bedzie wyp3acane w walucie PLN w Polsce. Pracownik otrzyma równie? dodatki wynikaj1ce z umowy (za mobilnooa, za jakooa ?ycia, z tytu3u ró?nicy w kosztach utrzymania, za roz31ke oraz wsparcie w transporcie), od których poniewa? nie zosta3y zwolnione z opodatkowania, na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca potr1ci zaliczke na podatek na podstawie art. 12 ww. ustawy. W 2016 r. pracownik bedzie przebywa3 w Austrii tylko 92 dni, natomiast w latach 2017 i 2018, pracownik bedzie przebywa3 w Austrii wiecej ni? 183 dni. W odniesieniu do wynagrodzenia oddelegowanego pracownika do pracy w Austrii za 2016 r. jeden z warunków art. 15 ust. 2 Umowy polsko-austriackiej nie zosta3 spe3niony, w zwi1zku z powy?szym, wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. umowy.
2017
15
sty

Istota:
Moment powstania obowi1zku podatkowego.
Fragment:
W tym samym trybie zlecane s1 us3ugi monta?u linii lub ich dodatkowych elementów zakupionych przez Klienta bezpoorednio w K. GmbH lub C. GmbH. Na podstawie protokó3u odbioru pomiedzy K. Polska sp. z o.o. i K. GmbH lub C. GmbH dokonywane jest rozliczenie us3ugi potwierdzone wystawieniem faktury przez K. Polska sp. z o.o. na rzecz K. GmbH i/lub C. GmbH. Faktura na rzecz K. GmbH i/lub C. GmbH jest wystawiana po zakonczeniu prac na podstawie protokó3u odbioru sporz1dzonego pomiedzy K. GmbH lub C. GmbH z jednej strony i K. Polska sp. z o.o. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w opisanym przypadku, Wnioskodawca prawid3owo okreoli3a date wykonania us3ugi i date powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 3a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) oraz date powstania obowi1zku podatkowego w podatku od towarów i us3ug zgodnie z art. 19a) ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) przyjmuj1c date zgodn1 z dat1 podpisania protoko3u odbioru pomiedzy K. GmbH i K. Polska sp. z o.o.? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej s1 zagadnienia dotycz1ce podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i us3ug zostanie wydana odrebna interpretacja.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu otrzymania zaliczki na poczet świadczonej usługi turystycznej
Fragment:
W ww. sprawie przedmiotem sporu była kwestia jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane usługi świadczone przez Spółkę, a nie kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu otrzymania zaliczki na poczet świadczonej usługi turystycznej. Powyższy wyrok dotyczy zatem innej tematyki i nie może mieć zastosowania do tej sprawy. Natomiast do powołanego przez Wnioskodawcę orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 listopada 2014 r. tut. Organ nie może się odnieść gdyż Wnioskodawca nie podał jego sygnatury. Dodatkowo należy zauważyć, że szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług turystyki, który obowiązywał do końca 2013 r. nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Tym samym brak w obecnie obowiązujących przepisach zapisów dotyczących szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie usług turystyki nie stoi w sprzeczności z Dyrektywą, zwłaszcza w kontekście wytycznych interpretacyjnych zawartych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej (C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.). Odnośnie wskazanego przez Wnioskodawcę orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-308/96 i C-94/97 Commissioners of Customs and Excise przeciwko T.P.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi wynajmu lokalu użytkowego
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi wynajmu lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi wynajmu lokalu użytkowego. Wniosek został uzupełniony w dniu 3 października 2016 r. pismem z dnia 30 września 2016 r. (data wpływu 5 października 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 22 września 2016 r. (doręczone 27 września 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ X ” została zarejestrowana w KRS dnia 9 maja 2001 r. Zgodnie z § 7 obowiązującego Statutu SM X przedmiotem działalności Spółdzielni, w rozumieniu przepisów dotyczących Polskiej Klasyfikacji Działalności jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD nr 68.32 Z) oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20 Z). W czerwcu 2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa X - zwana dalej Wynajmującym - podpisała umowę najmu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 1.674,87 m 2 z podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu przychodni lekarskiej.
2016
1
gru

Istota:
W zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 19 kwietnia 2016 r., (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Spółka jako czynny płatnik podatku VAT będzie leasingowała samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Zgodnie z zawartą umową, leasingodawca wyrazi zgodę, aby przedmiot umowy leasingu był wynajmowany osobie trzeciej. Umowa leasingu będzie zawarta w miesiącu grudniu 2016 r. W dniu 17 marca 2016 roku Spółka podpisała z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) na okres 1 roku umowę na najem samochodu, który będzie przedmiotem umowy leasingu. Samochód zostanie wynajęty najemcy od grudnia 2016 r. do listopada 2017 r.
2016
28
lis

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz moment odliczenia podatku naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Fragment:
Po pierwsze, warunkiem odliczenia podatku naliczonego w momencie powstania obowiązku podatkowego jest otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Po drugie, warunkiem odliczenia podatku naliczonego w momencie powstania obowiązku podatkowego jest uwzględnienie przez podatnika kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. Odnosząc powyższe wyjaśnienia do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstanie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem spełnienia przez Wnioskodawcę przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy. Przy czym należy wskazać, że jak ustalono powyżej, obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta (w przypadku kiedy faktura wystawiana jest oraz będzie wystawiana przez dostawcę z innego kraju UE w chwili jego wysyłki towaru, a przed datą odbioru towaru przez Spółkę w Polsce oraz kiedy faktura wystawiana jest oraz będzie wystawiana przez dostawcę z innego kraju UE przed wysyłką towaru, a przed datą odbioru towaru przez Spółkę w Polsce).
2016
28
lis

Istota:
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy lokali mieszkalnych oraz sposób opodatkowania odsetek od rat kapitałowych.
Fragment:
Podsumowując, moment wydania towaru (nieruchomości), obejmujący możliwość jego faktycznego dysponowania i wykorzystywania, który nastąpi przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, będzie stanowił moment powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 19a ust. 1 ustawy (w zakresie nieobjętym ewentualną wcześniejszą płatnością i powstaniem obowiązku podatkowego z tego tytułu, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy). Kwestią opodatkowania odsetek za rozłożenie na raty przez sprzedawcę należnej mu od nabywcy płatności zajmował się Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu C-281/91. Jak wynika z orzeczenia C-281/91 (Muys’en De Winter’s Bouwn-en Annemingsbedrijf BV vs. Staatssecretaris van Financien) w przypadku, gdy termin płatności został odroczony do momentu dokonania dostawy lub wykonania usługi (czyli do momentu powstania obowiązku podatkowego) wówczas odsetki związane z faktem odroczenia powinny składać się na podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania – ustaloną na moment powstania obowiązku podatkowego – jest bowiem wszystko to (a więc także i odsetki) co podatnik ma otrzymać w związku z wykonaniem świadczenia. Jeśli natomiast odroczenie płatności udzielane jest od momentu następującego po powstaniu obowiązku podatkowego, czynność tę należy potraktować jako usługę finansową. W tej sytuacji odsetki nie wchodzą do podstawy opodatkowania głównego świadczenia, lecz są traktowane jako odrębna usługa odroczenia płatności – jako usługa finansowa.
2016
27
lip

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego w drodze postępowania administracyjnego, tytułem wykonania usługi na rzecz starostwa polegającej na usunięciu pojazdu z drogi oraz jego przechowywaniu i dozorze, określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Ustawodawca w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., dla usług dozoru i przechowywania mienia, w których skład wchodzi także czynność pomocnicza holowania, przewidywał szczególnym moment powstania obowiązku podatkowego. Otóż obowiązek podatkowy z tytułu ww. świadczenia powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Innymi słowy, o tym kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu ww. usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu decyduje moment otrzymania zapłaty, nawet częściowej, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami w umowie lub na fakturze. Stąd też, w opisanych we wniosku okolicznościach, w świetle regulacji obowiązujących do dnia 31 grudnia 2013 r. - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonym w umowie lub na fakturze. Tym samym należy uznać, że Zainteresowany zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Wskazać należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie opodatkowania otrzymanego wynagrodzenia, podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego precyzyjnie przedstawił, że wypłacona tytułem wynagrodzenia kwota była kwotą netto, zgodnie ze wskazówkami Sądu zawartymi w niniejszym wyroku, Organ uwzględnił tę okoliczność jako element stanu faktycznego oraz dokonał jego oceny na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących podstawy opodatkowania.
2016
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.