Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług „wynajmu” pracowników.
Fragment:
W świetle powyższej regulacji stwierdzić należy, że norma wyrażona w ramach przepisu art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy ma charakter szczególny w stosunku do ogólnej zasady powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usługi, określonej w art. 19a ust. 1 ustawy i ma pierwszeństwo przy określeniu momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla usług w nich wymienionych, tj. m.in. najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości wyboru przez podatnika sposobu ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług. Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Jak stanowi art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. W myśl art. 709 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
2016
26
maj

Istota:
Opodatkowanie świadczonych usług związanych z rozłożeniem płatności wynagrodzenia w czasie, określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług oraz sposób wystawiania faktur.
Fragment:
Jednocześnie Dyrektywa upoważnia państwa członkowskie do wprowadzenia szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego. Podkreślenia wymaga, że powiązanie w ustawie o VAT momentu powstania obowiązku podatkowego z terminem zapłaty jest odstępstwem od ww. zasady ogólnej, które może być stosowane do określonych kategorii podatników lub określonych kategorii transakcji. Dotyczyć ono będzie w szczególności świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT. Określenie dla tych usług momentu powstania obowiązku podatkowego w miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty z tytułu ich świadczenia, ma na celu uproszczenie dokonywania rozliczeń. Jak wskazano w niniejszym wniosku o interpretację, pobierana przez Spółkę opłata za rozłożenie płatności w czasie stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi finansowej korzystającej ze zwolnienia z VAT, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Wobec powyższego od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych usług powstanie na zasadach szczególnych, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przedmiotowych usług finansowych należy rozpoznać w momencie spłaty poszczególnych rat wynagrodzenia przez nabywcę usług - w części przypadającej na spłatę wynagrodzenia z tytułu rozłożenia płatności w czasie.
2016
19
maj

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług najmu.
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług najmu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług najmu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”; „ Wnioskodawca ”; „ Wynajmujący ”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym na terytorium kraju siedzibę swojej działalności gospodarczej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m. in. na świadczeniu usług rachunkowo-księgowych. Wnioskodawca zamierza w przyszłości wybudować na cele komercyjne nieruchomość i rozpocząć działalność z zakresu wynajmu lokali na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Część A: Spółka przewiduje, że zawierając umowy najmu z najemcami, kwestie rozliczeń z tytułu najmu będą w zależności od najemcy uregulowane w sposób opisany w punkcie nr 1 albo nr 2 poniżej, a dla usług najmu Wnioskodawca będzie stosować miesięczne okresy rozliczeniowe.
2016
15
maj

Istota:
Uznanie wykonywanych czynności za świadczenie kompleksowe tj. dostawę wraz z montażem, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. dostawy oraz miejsca świadczenia i opodatkowania tych czynności.
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. dostawy – jest prawidłowe, miejsca świadczenia i opodatkowania tych czynności – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych czynności za świadczenie kompleksowe tj. dostawę wraz z montażem, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. dostawy oraz miejsca świadczenia i opodatkowania tych czynności. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozpoczęła pozarolniczą działalność gospodarczą w dniu 1 kwietnia 2015 r., prowadzi księgi rachunkowe, jest czynnym „ płatnikiem ” VAT prowadzącym ewidencję na potrzeby podatku od towarów i usług oraz ewidencję środków trwałych. Przedmiotem działalności Spółki jest: PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych (...)
2016
13
maj

Istota:
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w niniejszej sprawie powstaje z chwilą sprzedaży biletu (tj. sprzedaży praw) na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1 ustawy
Fragment:
Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 ustawy, formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże, w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Wskazać jednak należy, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca – Teatr dokonuje sprzedaży biletów wstępu na spektakle teatralne. Jedną z przyjętych form zapłaty jest płatność kartą płatniczą. Teatr dokonuje również sprzedaży ww. biletów on-line w sklepie internetowym.
2016
12
maj

Istota:
Czy moment wydania kluczy do lokalu mieszkalnego przyszłemu nabywcy, aby mógł go wykańczać i urządzać rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług jako dostawa towaru?
Fragment:
Skoro dla opodatkowania danej czynności podatkiem VAT nie jest istotne zachowanie wszelkich warunków stanowiących, tj. czynności przez prawo cywilne, ale ekonomiczny efekt wykonania usługi lub przejścia faktycznego władztwa nad rzeczą, to konsekwentnie uzależnia się moment powstania obowiązku podatkowego nie od tego, kiedy doszło do przeniesienia własności, ale od chwili, w której nastąpiło faktyczne wydanie rzeczy odbiorcy. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy oraz opis sprawy należy wskazać, że w analizowanej sytuacji momentem dokonania dostawy towaru (wydania towaru) – będzie dzień przekazania nieruchomości, tj. wydanie kluczy do lokalu mieszkalnego, które umożliwi nabywcy korzystanie z tego lokalu do czasu podpisania aktu notarialnego i daje prawo dysponowania nieruchomością w określonym zakresie (tj. urządzanie, wykańczanie, czy zamieszkiwanie itp.) Podsumowując, moment wydania towaru (nieruchomości), obejmujący możliwość jego faktycznego wykorzystywania (przebywania, wykończenia, urządzenia, faktycznego zamieszkiwania itp.), który nastąpi przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, będzie stanowił moment powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 19a ust. 1 ustawy (w zakresie nieobjętym ewentualną wcześniejszą płatnością i powstaniem obowiązku podatkowego z tego tytułu, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
12
maj

Istota:
Czy Spółka postąpi prawidłowo nie wystawiając dla nabywców lokali w niektórych swoich inwestycjach faktur rozliczeniowych jeżeli wartość tych faktur wynosić będzie 0?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z otrzymaniem zaliczki, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla przekazania lokali przed podpisaniem aktu notarialnego, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla przekazania lokali po uprzednim podpisaniu aktu notarialnego, wystawiania faktur rozliczeniowych o wartości 0, w sytuacji gdy faktury zaliczkowe pokryły całą należność, braku obowiązku wystawiania faktur rozliczeniowych dla nabywców lokali w niektórych inwestycjach jeżeli wartość tych faktur wynosić będzie 0. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT działającym w branży deweloperskiej. Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka sprzedaje osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym lokale mieszkalne, lokale niemieszkalne przylegające do nich komórki lokatorskie, miejsca postojowe oraz lokale usługowe wraz z przynależnymi prawami we wzniesionych budynkach.
2016
28
kwi

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz rozliczenie podatku naliczonego z tytułu tej czynności.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 8 marca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz rozliczenia podatku naliczonego z tytułu tej czynności – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 8 marca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz rozliczenia podatku naliczonego z tytułu tej czynności. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka ma zamiar zawrzeć z firmą z Hiszpanii umowę na dostawę sześciu turbin wiatrowych. W myśl postanowień projektu umowy, strony mają ustalić częściowe rozliczenia według następujących warunków: dla 24% wartości ceny sprzedający będzie obowiązany wystawić fakturę w dniu wejścia w życie przedmiotowej umowy; dla 46% wartości ceny sprzedający będzie obowiązany wystawić fakturę po dostarczeniu Świadectwa Dostawy; dla 10% wartości sprzedaży sprzedający będzie obowiązany wystawić fakturę po wystawieniu Świadectwa Dostawy na Miejsce; (...)
2016
12
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury dla zaliczki czynszu otrzymanej w formie kompensaty w związku z sukcesją praw wynikającą z najmu lokalu użytkowego.
Fragment:
Wskazany przepis definiuje zatem moment powstania obowiązku podatkowego, gdy określony podmiot gospodarczy otrzymał zaliczkę na poczet przyszłej usługi. Wskazać należy, że przepis ten nie definiuje jakich dostaw towarów i jakich usług ma dotyczyć zaliczka. Odnosi się on zatem do zaliczek w sposób systemowy, tzn. dotyczy każdej zaliczki na dostawy towarów i świadczonej usługi, z zastrzeżeniem jednakże usług wymienionych w ust. 5 pkt 4 artykułu 19a. Oznacza to, że otrzymanie zaliczki na poczet świadczenia usług najmu nie rodzi obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.
2016
8
kwi

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów przez skład konsygnacyjny
Fragment:
(...) momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów przez skład konsygnacyjny - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów przez skład konsygnacyjny. W odpowiedzi na wezwanie Organu z 9 grudnia 2015 r., znak: IBPB-1-1/4510-174/15/ZK , IBPP4/4512-241/15/PK , ww. wniosek został uzupełniony 18 grudnia 2015 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Obecnie Wnioskodawca (dostawca) na mocy umowy, na podstawie składanych przez odbiorcę zamówień, dokonuje sprzedaży towarów, które są odbierane z magazynu dostawcy, transportem odbiorcy i dokumentowane dowodem wydania oraz fakturą VAT. W przyszłości Wnioskodawca (składujący - dotychczas dostawca) zamierza zawrzeć nową umowę (zastępującą dotychczasową, o której mowa powyżej), określającą zasady współpracy handlowej pomiędzy przyjmującym (dotychczas odbiorcą), a składującym w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego oraz stałego zaopatrywania przez składującego w towar, będący przedmiotem umowy, zgodnie z zapotrzebowaniem przyjmującego.
2016
1
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.