Moment | Interpretacje podatkowe

Moment | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy ustalenia, czy momentem powstania dla Wnioskodawcy przychodu z tytułu części odsetkowej opłaty będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy momentem powstania dla Wnioskodawcy przychodu z tytułu części odsetkowej opłaty będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, momentem powstania dla Wnioskodawcy przychodu z tytułu części odsetkowej opłaty będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „ ustawa o PDOP ”), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 zostało wskazane, że część odsetkowa opłaty leasingowej będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy jako finansującego. Jak wynika natomiast z art. 12 ust. 3c ustawy o PDOP, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
2017
21
gru

Istota:
Ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanego od kontrahenta odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.
Fragment:
Użycie w powyższym przepisie sformułowania „ otrzymane ” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie, którymi Wnioskodawca może rozporządzać jak właściciel. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają zatem wszelkie wpływy majątkowe powstałe przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a także z innych tytułów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują, że przychód podatkowy rozpoznawany jest według zasady kasowej. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 12 ust. 3 updop, który stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2017
17
paź

Istota:
W zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanych tantiem
Fragment:
Należy jednak zauważyć, iż w tym momencie prawo to nie ma przypisanej żadnej konkretnej wartości - wartość ta będzie dopiero określona w przyszłości i będzie zależna od wielkości sprzedaży licencjonowanej treści - a ta będzie znana dopiero w momencie otrzymania raportu sprzedaży od kontrahenta. Dlatego też w chwili zbycia prawa majątkowego po stronie Spółki nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Zdaniem Spółki, momentem powstania przychodu z tytułu otrzymanych tantiem będzie data wystawienia przez Spółkę faktury na podstawie otrzymanego raportu sprzedaży przygotowanego przez kontrahenta. Dodatkowo, Spółka zwraca uwagę na fakt, iż nie jest w stanie określić przychodu za dany okres rozliczeniowy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Jak wynika z opisu stanu faktycznego do momentu otrzymania raportu sprzedaży Spółka nie zna wielkości sprzedaży licencjonowanej treści, ani należnego jej z tego tytułu wynagrodzenia. Brak możliwości ustalenia jednego z elementów stosunku prawnopodatkowego czyni niemożliwym powstanie obowiązku podatkowego, a w konsekwencji ustalenie zobowiązania podatkowego. Zasada ta jest powszechnie stosowana w orzecznictwie sądów administracyjnych.
2017
4
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wartooa niesp3aconego zobowi1zania, pozostaj1cego w Spó3ce na moment wykreolenia jej z rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru S1dowego bedzie stanowia dla Wnioskodawcy dochód (przychód) podlegaj1cy opodatkowaniu.
Fragment:
Do momentu z3o?enia przez Spó3ke wniosku o jej wykreolenie, jak równie? w momencie przewidywanego wykreolenia Spó3ki z rejestru, przedmiotowe zobowi1zanie nie ulegnie przedawnieniu, nie zostanie umorzone na skutek potr1cenia, odnowienia, ani zwolnienia z d3ugu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani te? nie zostanie ono zaspokojone w jakikolwiek inny sposób. W konsekwencji Spó3ka zostanie wykreolona z rejestru przy jednoczesnym istnieniu nieprzedawnionego zad3u?enia. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w owietle przedstawionego wy?ej stanu faktycznego, wartooa niesp3aconego zobowi1zania (wynikaj1cego z zawartej umowy po?yczki, w której Spó3ka wystepowa3a jako bior1cy po?yczke) pozostaj1cego w Spó3ce na moment wykreolenia jej z rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru S1dowego bedzie stanowia dla Wnioskodawcy dochód (przychód) podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wartooa przedmiotowego niesp3aconego zobowi1zania pozostaj1cego do zap3aty na dzien wykreolenia Spó3ki z rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru S1dowego nie bedzie stanowi3a dla niej dochodu (przychodu) podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2017
15
sty

Istota:
Moment dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej
Fragment:
Biura 19 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem odbiorcy w 2016 r. faktury korygującej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem odbiorcy w 2016 r. faktury korygującej. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej prowadzący hurtownię materiałów elektrycznych, posiada zawarte umowy z dostawcami i odbiorcami, na mocy których dostaje i odpowiednio wypłaca premie pieniężne (bonusy) z tytułu realizacji określonego obrotu. W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt. I FPS 2/12 premie pieniężne stanowią rabaty obniżające podstawę opodatkowania. Otrzymanie i udzielenie premii pieniężnej traktowanej, jako rabat ma znaczący wpływ na wysokość deklarowanych przez podatnika przychodów i kosztów. Wartość udzielanej premii pieniężnej jest ustalana do końca marca 2016 r. za 2015 r. Wartość udzielonej premii jest udokumentowana fakturą korygującą sprzedaż wystawioną do końca marca 2016 r.
2016
29
lis

Istota:
Moment dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej
Fragment:
Biura 19 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem odbiorcy w 2016 r. faktury korygującej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem. odbiorcy w 2016 r. faktury korygującej. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki jawnej prowadząca hurtownię materiałów elektrycznych, posiada zawarte umowy z dostawcami i odbiorcami, na mocy których dostaje i odpowiednio wypłaca premie pieniężne (bonusy) z tytułu realizacji określonego obrotu. W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt. I FPS 2/12 premie pieniężne stanowią rabaty obniżające podstawę opodatkowania. Otrzymanie i udzielenie premii pieniężnej traktowanej, jako rabat ma znaczący wpływ na wysokość deklarowanych przez podatnika przychodów i kosztów. Wartość udzielanej premii pieniężnej jest ustalana do końca marca 2016 r. za 2015 r.
2016
29
lis

Istota:
Moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej w 2015 r. lub 2016 r.
Fragment:
Biura 19 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy w 2016 r. faktury korygującej wystawionej w: 2015 r. - jest nieprawidłowe, 2016 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy faktury korygującej wystawionej w 2015 r. lub 2016 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej prowadzący hurtownię materiałów elektrycznych posiada zawarte umowy z dostawcami i odbiorcami, na mocy których dostaje i odpowiednia wypłaca premie pieniężne (bonusy) z tytułu realizacji określonego obrotu. W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt. I FPS 2/12 premie pieniężne stanowią rabaty obniżające podstawę opodatkowania. Otrzymanie i udzielenie premii pieniężnej traktowanej, jako rabat ma znaczący wpływ na wysokość deklarowanych przez podatnika przychodów i kosztów.
2016
29
lis

Istota:
Moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej w 2015 r. lub 2016 r.
Fragment:
Biura 19 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy w 2016 r. faktury korygującej wystawionej w: 2015 r. - jest nieprawidłowe, 2016 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy w 2016 r. faktury korygującej wystawionej 2015 r. lub 2016 . We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki jawnej prowadząca hurtownię materiałów elektrycznych, posiada zawarte umowy z dostawcami i odbiorcami, na mocy których dostaje i odpowiednio wypłaca premie pieniężne (bonusy) z tytułu realizacji określonego obrotu. W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt. I FPS 2/12 premie pieniężne stanowią rabaty obniżające podstawę opodatkowania. Otrzymanie i udzielenie premii pieniężnej traktowanej, jako rabat ma znaczący wpływ na wysokość deklarowanych przez podatnika przychodów i kosztów.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w tym podatku w związku ze świadczeniem wskazanych we wniosku usług pośrednictwa
Fragment:
Jego powstanie, co do zasady, związane jest z momentem powstania wierzytelności. Jako przychód należny powinno się zatem traktować kwoty, jakie są należne podatnikowi, czyli takie, których wydania może zażądać od kontrahenta. Podstawowe zasady określania daty powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą zostały uregulowane przez ustawodawcę w treści art. 12 ust. 3a UPDOP. Stosownie do art. 12 ust. 3a UPDOP, za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 UPDOP, uważa się, z zastrzeżeniem przepisów art. 12 ust. ust. 3c-3g UPDOP, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. W myśl tego przepisu powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia ww. zdarzeń, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie definiuje momentu, w którym usługę uznaje się za wykonaną lub częściowo wykonaną oraz nie precyzuje kryteriów, jakimi należy się posługiwać dla jego określenia.
2016
5
lut

Istota:
Czy wartość Dyskonta stosowanego przy ustaleniu ceny subskrypcyjnej akcji Spółki podlega opodatkowaniu w momencie subskrypcji akcji Spółki (jednostek uczestnictwa w Funduszu FCPE)?
Fragment:
Mając na uwadze opisane zdarzenie oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w omawianej sprawie spełnione zostały ustawowe kryteria określone w art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkujące odroczenie momentu opodatkowania przychodu z tytułu objęcia (nabycia) akcji do momentu odpłatnego zbycia tychże akcji. Tym samym preferencyjne nabycie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu akcjonariatu pracowniczego należy wprawdzie uznać za przychód, ale niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Tak więc dochód powstały w momencie realizacji prawa do preferencyjnego otrzymania akcji, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia (nabycia) akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. Natomiast w momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychód z kapitałów pieniężnych, z którego Wnioskodawca będący uczestnikiem programu powinien rozliczyć się osobiście. W myśl przywołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.
2015
11
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Moment
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.