Moment | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

Koszty z grupy pierwszej W zakresie kosztów uzyskania przychodów innych ni? bezpoorednio zwi1zane z przychodami, niebed1cych kosztami pracowniczymi, ani kosztem amortyzacji (czyli koszty takie jak czynsze, op3aty za energie elektryczn1, us3ugi sprz1tania, op3aty za telefony, op3aty leasingowe, nale?nooci licencyjne i koszty us3ug obcych za wrzesien 2016), kryterium decyduj1cym o w3aociwym momencie ich ujecia dla celów podatku dochodowego jest moment ich poniesienia w rozumieniu przepisów podatkowych. Zgodnie z przepisami updop (art. 15 ust. 4e) za dzien poniesienia takiego kosztu uwa?a sie dzien, na który ujeto koszt w ksiegach rachunkowych (zaksiegowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzien, na który ujeto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyj1tkiem sytuacji, gdy dotyczy3oby to ujetych jako koszty rezerw albo biernych rozliczen miedzyokresowych kosztów. Zgodnie z powszechn1 praktyk1 organów podatkowych za moment poniesienia takiego kosztu uznaje sie zatem dzien na który zosta3 on ujety w ksiegach rachunkowych na koncie kosztowym (o ile nie stanowi on rezerwy albo biernych rozliczen miedzyokresowych). Jako przyk3ad mo?e pos3u?ya tu interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 stycznia 2013 r., nr ILPB3/423-407/12-2/JG : "(...) Pojecie „ dzien, na który ujeto koszt ” interpretowane musi bya zgodnie z przepisami o rachunkowooci, z których wynikaj1 normy okreolaj1ce m.in., do jakich okresów rozrachunkowych przyporz1dkowane s1 okreolone koszty i przychody. Przy czym nie chodzi w tym przypadku o jakiekolwiek ujecie wydatków w ksiegach, tylko jego ujecie jako kosztu, tzn. uznanie przez podatnika za taki koszt z punktu widzenia przepisów o rachunkowooci.

2018
6
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w wyniku sprzedaży kryptowalut.

Fragment:

Kiedy następuje obowiązek opodatkowania kryptowaluty w momencie sprzedaży na giełdzie kryptowalutowej? Czy raczej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wpływu środków PLN już realnych na konto bankowe użytkownika giełdy kryptowalutowej? W przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca przeformułował pytania i przedstawił pytanie o treści: Kierunek utworzenia przychodu, operacja podlegającą opodatkowaniu, przelew z konta bankowego na serwis kryptowalutowy (giełdę), zakup kryptowaluty na giełdzie, sprzedaż kryptowaluty na giełdzie, wirtualna kwota pieniędzy wyświetlana przez serwis kryptowalutowy (pseudo giełda bez gwarancji wypłaty FIAT-ów), przelew z giełdy na konto bankowe – w którym miejscu powstaje obowiązek opodatkowania? Tut. Organ informuje, że wniosek objętym zakresem dotyczącym możliwości rozliczenia straty poniesionej w związku z obrotem kryptowalutą oraz uniknięcia opodatkowania oraz kompetencji Urzędu Skarbowego został rozstrzygnięty w dniu 29 marca 2018 r. postanowieniem o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia nr 0112-KDIL3-1.4011.106.2018.1.AN. Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek opodatkowania powstaje w momencie przelania środków PLN z serwisu (umownie giełdy) na jego konto bankowe. Likwiduje to tak zwane wirtualne pieniądze wyświetlane na serwisie które niekoniecznie mogą być wypłacone przez te giełdy.

2017
21
gru

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy momentem powstania dla Wnioskodawcy przychodu z tytułu części odsetkowej opłaty będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy momentem powstania dla Wnioskodawcy przychodu z tytułu części odsetkowej opłaty będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, momentem powstania dla Wnioskodawcy przychodu z tytułu części odsetkowej opłaty będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „ ustawa o PDOP ”), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 zostało wskazane, że część odsetkowa opłaty leasingowej będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy jako finansującego. Jak wynika natomiast z art. 12 ust. 3c ustawy o PDOP, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

2017
17
paź

Istota:

Ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanego od kontrahenta odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.

Fragment:

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „ otrzymane ” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie, którymi Wnioskodawca może rozporządzać jak właściciel. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają zatem wszelkie wpływy majątkowe powstałe przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a także z innych tytułów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują, że przychód podatkowy rozpoznawany jest według zasady kasowej. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 12 ust. 3 updop, który stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

2017
4
lut

Istota:

W zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanych tantiem

Fragment:

Należy jednak zauważyć, iż w tym momencie prawo to nie ma przypisanej żadnej konkretnej wartości - wartość ta będzie dopiero określona w przyszłości i będzie zależna od wielkości sprzedaży licencjonowanej treści - a ta będzie znana dopiero w momencie otrzymania raportu sprzedaży od kontrahenta. Dlatego też w chwili zbycia prawa majątkowego po stronie Spółki nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Zdaniem Spółki, momentem powstania przychodu z tytułu otrzymanych tantiem będzie data wystawienia przez Spółkę faktury na podstawie otrzymanego raportu sprzedaży przygotowanego przez kontrahenta. Dodatkowo, Spółka zwraca uwagę na fakt, iż nie jest w stanie określić przychodu za dany okres rozliczeniowy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Jak wynika z opisu stanu faktycznego do momentu otrzymania raportu sprzedaży Spółka nie zna wielkości sprzedaży licencjonowanej treści, ani należnego jej z tego tytułu wynagrodzenia. Brak możliwości ustalenia jednego z elementów stosunku prawnopodatkowego czyni niemożliwym powstanie obowiązku podatkowego, a w konsekwencji ustalenie zobowiązania podatkowego. Zasada ta jest powszechnie stosowana w orzecznictwie sądów administracyjnych.

2017
15
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wartooa niesp3aconego zobowi1zania, pozostaj1cego w Spó3ce na moment wykreolenia jej z rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru S1dowego bedzie stanowia dla Wnioskodawcy dochód (przychód) podlegaj1cy opodatkowaniu.

Fragment:

Do momentu z3o?enia przez Spó3ke wniosku o jej wykreolenie, jak równie? w momencie przewidywanego wykreolenia Spó3ki z rejestru, przedmiotowe zobowi1zanie nie ulegnie przedawnieniu, nie zostanie umorzone na skutek potr1cenia, odnowienia, ani zwolnienia z d3ugu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani te? nie zostanie ono zaspokojone w jakikolwiek inny sposób. W konsekwencji Spó3ka zostanie wykreolona z rejestru przy jednoczesnym istnieniu nieprzedawnionego zad3u?enia. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w owietle przedstawionego wy?ej stanu faktycznego, wartooa niesp3aconego zobowi1zania (wynikaj1cego z zawartej umowy po?yczki, w której Spó3ka wystepowa3a jako bior1cy po?yczke) pozostaj1cego w Spó3ce na moment wykreolenia jej z rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru S1dowego bedzie stanowia dla Wnioskodawcy dochód (przychód) podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wartooa przedmiotowego niesp3aconego zobowi1zania pozostaj1cego do zap3aty na dzien wykreolenia Spó3ki z rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru S1dowego nie bedzie stanowi3a dla niej dochodu (przychodu) podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2016
29
lis

Istota:

Moment dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej

Fragment:

Biura 19 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem odbiorcy w 2016 r. faktury korygującej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem odbiorcy w 2016 r. faktury korygującej. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej prowadzący hurtownię materiałów elektrycznych, posiada zawarte umowy z dostawcami i odbiorcami, na mocy których dostaje i odpowiednio wypłaca premie pieniężne (bonusy) z tytułu realizacji określonego obrotu. W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt. I FPS 2/12 premie pieniężne stanowią rabaty obniżające podstawę opodatkowania. Otrzymanie i udzielenie premii pieniężnej traktowanej, jako rabat ma znaczący wpływ na wysokość deklarowanych przez podatnika przychodów i kosztów. Wartość udzielanej premii pieniężnej jest ustalana do końca marca 2016 r. za 2015 r. Wartość udzielonej premii jest udokumentowana fakturą korygującą sprzedaż wystawioną do końca marca 2016 r.

2016
29
lis

Istota:

Moment dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej

Fragment:

Biura 19 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem odbiorcy w 2016 r. faktury korygującej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty przychodów w związku z wystawieniem. odbiorcy w 2016 r. faktury korygującej. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki jawnej prowadząca hurtownię materiałów elektrycznych, posiada zawarte umowy z dostawcami i odbiorcami, na mocy których dostaje i odpowiednio wypłaca premie pieniężne (bonusy) z tytułu realizacji określonego obrotu. W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt. I FPS 2/12 premie pieniężne stanowią rabaty obniżające podstawę opodatkowania. Otrzymanie i udzielenie premii pieniężnej traktowanej, jako rabat ma znaczący wpływ na wysokość deklarowanych przez podatnika przychodów i kosztów. Wartość udzielanej premii pieniężnej jest ustalana do końca marca 2016 r. za 2015 r.

2016
29
lis

Istota:

Moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej w 2015 r. lub 2016 r.

Fragment:

Biura 19 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy w 2016 r. faktury korygującej wystawionej w: 2015 r. - jest nieprawidłowe, 2016 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy faktury korygującej wystawionej w 2015 r. lub 2016 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej prowadzący hurtownię materiałów elektrycznych posiada zawarte umowy z dostawcami i odbiorcami, na mocy których dostaje i odpowiednia wypłaca premie pieniężne (bonusy) z tytułu realizacji określonego obrotu. W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt. I FPS 2/12 premie pieniężne stanowią rabaty obniżające podstawę opodatkowania. Otrzymanie i udzielenie premii pieniężnej traktowanej, jako rabat ma znaczący wpływ na wysokość deklarowanych przez podatnika przychodów i kosztów.

2016
29
lis

Istota:

Moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej w 2015 r. lub 2016 r.

Fragment:

Biura 19 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy w 2016 r. faktury korygującej wystawionej w: 2015 r. - jest nieprawidłowe, 2016 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem od dostawcy w 2016 r. faktury korygującej wystawionej 2015 r. lub 2016 . We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki jawnej prowadząca hurtownię materiałów elektrycznych, posiada zawarte umowy z dostawcami i odbiorcami, na mocy których dostaje i odpowiednio wypłaca premie pieniężne (bonusy) z tytułu realizacji określonego obrotu. W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt. I FPS 2/12 premie pieniężne stanowią rabaty obniżające podstawę opodatkowania. Otrzymanie i udzielenie premii pieniężnej traktowanej, jako rabat ma znaczący wpływ na wysokość deklarowanych przez podatnika przychodów i kosztów.