Moment | Interpretacje podatkowe

Moment | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w tym podatku w związku ze świadczeniem wskazanych we wniosku usług pośrednictwa
Fragment:
Jego powstanie, co do zasady, związane jest z momentem powstania wierzytelności. Jako przychód należny powinno się zatem traktować kwoty, jakie są należne podatnikowi, czyli takie, których wydania może zażądać od kontrahenta. Podstawowe zasady określania daty powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą zostały uregulowane przez ustawodawcę w treści art. 12 ust. 3a UPDOP. Stosownie do art. 12 ust. 3a UPDOP, za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 UPDOP, uważa się, z zastrzeżeniem przepisów art. 12 ust. ust. 3c-3g UPDOP, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. W myśl tego przepisu powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia ww. zdarzeń, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie definiuje momentu, w którym usługę uznaje się za wykonaną lub częściowo wykonaną oraz nie precyzuje kryteriów, jakimi należy się posługiwać dla jego określenia.
2016
5
lut

Istota:
Czy wartość Dyskonta stosowanego przy ustaleniu ceny subskrypcyjnej akcji Spółki podlega opodatkowaniu w momencie subskrypcji akcji Spółki (jednostek uczestnictwa w Funduszu FCPE)?
Fragment:
Mając na uwadze opisane zdarzenie oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w omawianej sprawie spełnione zostały ustawowe kryteria określone w art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkujące odroczenie momentu opodatkowania przychodu z tytułu objęcia (nabycia) akcji do momentu odpłatnego zbycia tychże akcji. Tym samym preferencyjne nabycie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu akcjonariatu pracowniczego należy wprawdzie uznać za przychód, ale niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Tak więc dochód powstały w momencie realizacji prawa do preferencyjnego otrzymania akcji, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia (nabycia) akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. Natomiast w momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychód z kapitałów pieniężnych, z którego Wnioskodawca będący uczestnikiem programu powinien rozliczyć się osobiście. W myśl przywołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.
2015
11
gru

Istota:
W którym momencie Wnioskodawca będzie mógł potrącić powyższe koszty jako koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
Fragment:
W konsekwencji, w opinii Spółki wydatki związane z programem motywacyjnym (w pełnej wysokości) mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów na moment ich poniesienia, rozumiany w analizowanej sytuacji jako moment realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa przez pracowników Spółki (zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy CIT). Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2014 r. sygn. ILPB3/423-97/14-2/JG oraz ILPB3/423-60/14-2/JG , Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 marca 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-1827/10/JD , Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 listopada 2008 r. sygn. IPPB5/423-40/08-3/DG , Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 lipca 2010 r. sygn. IPPB3/423-322/10-2/JB . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.
2015
2
gru

Istota:
Czy wypłacona premia (Cashback) stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu, potrącany w momencie ujęcia refaktur otrzymanych od X.
Fragment:
Czy wypłacona premia (Cashback) stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu, potrącany w momencie ujęcia refaktur otrzymanych od X. Y. w księgach rachunkowych Spółki... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona premia (Cashback) w każdym przypadku stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu, który powinien zostać rozpoznany dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ujęcia refaktur otrzymanych od X. Y. w księgach rachunkowych Spółki. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) - PDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1. Powyższy przepis oznacza, że aby określony koszt można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, tego rodzaju, że poniesienie kosztu ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie źródła przychodu. Jednocześnie wspomniany wyżej koszt – aby stanowił koszt uzyskania przychodów - nie może zaliczać się do grupy wydatków wskazanych w art. 16 ust. 1, niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
2015
4
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania przez Spółkę usług medycznych ponad limit wynikający z umowy zawartej z NFZ.
Fragment:
Natomiast w sytuacji, gdy NFZ po pewnym czasie wyrazi zgodę na sfinansowanie usług medycznych (np. w wyniku negocjacji ze Spółką), przychód należny dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstanie po stronie Spółki w momencie zaakceptowania tych usług przez NFZ, tj. w momencie podpisania aneksu do umowy z NFZ bądź przekazania Spółce w inny sposób informacji o akceptacji tych usług przez NFZ. Dopiero bowiem w tym momencie Spółka zna kwotę wynagrodzenia i ma możliwość jego prawnie skutecznego dochodzenia. Jeżeli natomiast NFZ nie wyrazi zgody na sfinansowanie danych usług, przychód należny po stronie Spółki nie powstanie w ogóle. Powyższe stanowisko Spółki znajduje oparcie m.in. we wspomnianej wyżej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której organ podatkowy uznał, w odniesieniu do nadwykonań, że przychód powstaje dopiero w momencie uznania określonych świadczeń przez NFZ i nie powstaje, jeśli nie są one przez NFZ zaakceptowane. W szczególności, organ podatkowy uznał, że: „ (...) wynagrodzenie dotyczące świadczeń nieobjętych zakresem Umów zawieranych z Oddziałami NFZ stanowi przychód podatkowy Spółki w momencie uznania określonych świadczeń przez Oddział NFZ (...) ”. „(...) w momencie wykonania danej usługi medycznej ponad limit wynikający z kontraktu zawartego z Oddziałem NFZ, świadczenia takie nie są uznawane (...)
2014
9
sty

Istota:
W którym roku podatkowym powstanie przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy cena sprzedaży w umowie zawartej w 2012 r. została rozłożona na cztery raty z terminami płatności pierwszych trzech rat w 2013 r. i czwartej w 2014 r.?
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym przychód z tytułu zbycia przez Wnioskodawcę udziałów powstał w momencie zawarcia umowy ich zbycia natomiast zapisy zawarte w umowie dotyczące terminów płatności nie miały wpływu na moment powstania przychodu z kapitałów pieniężnych. Sposób zapłaty ceny może być bowiem dowolnie kształtowany przez strony umowy sprzedaży i nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Ten wypływa z dokonania przez podatnika zbycia udziałów i powstaje w dacie zawarcia umowy sprzedaży, bądź też w dacie spełnienia się tzw. warunku zawieszającego pod jakim świadczenie ma być spełnione – z którym jednak w przedmiotowej sprawie do czynienia nie mieliśmy. Reasumując, należy stwierdzić, że wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyżej wymieniony przychód rozpoznać należy w momencie przeniesienia własności przedmiotowych udziałów na nabywcę, niezależnie od terminu uzyskania zapłaty za nie. Końcowo należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii.
2013
29
sie

Istota:
Czy dla celów kalkulacji wielkości pomocy publicznej w oparciu o koszty inwestycji, wydatki poniesione na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od kontrahentów winny być uwzględniane w dacie zarachowania dokumentów źródłowych dokumentujących nabycie (tzw. podejście memoriałowe), czy też w dacie fizycznej zapłaty należności wynikającej z takich dokumentów (tzw. podejście kasowe)?
Fragment:
Z uwagi na fakt, iż w wyniku wniesienia takiego wkładu niepieniężnego nie dochodzi jednak do jakiejkolwiek zapłaty (koszt inwestycji zwiększa się bowiem o wartość nominalną udziałów wydanych w zamian za „ wkłady niepieniężne ”), moment poniesienia kosztów z tytułu wkładów niepieniężnych może być ustalony wyłącznie w oparciu o metodę memoriałową. W kontekście faktu, iż przepisy rozporządzeń strefowych nie przewidują żadnych wyjątków w zakresie ustalania momentu poniesienia kosztów w zależności od statusu przedsiębiorcy oznacza to, iż moment poniesienia wszystkich kosztów inwestycji (w tym moment poniesienia kosztów z tytułu wkładów niepieniężnych), winien być ustalany według tej samej metody. Ponieważ moment poniesienia kosztu w przypadku wkładów niepieniężnych można ustalić wyłącznie w oparciu o metodę memoriałową także w przypadku pozostałych kosztów, jako podstawę do obliczania wielkości otrzymanej pomocy publicznej, należy przyjąć metodę memoriałową - zastosowanie dwóch różnych metod dla różnych rodzajów kosztów inwestycji w oparciu o ten sam przepis nie znajdowałoby bowiem żadnego uzasadnienia w istniejących przepisach. Spółka wskazuje, iż prawidłowość memoriałowego ujęcia kosztów ponoszonych w związku z realizacją inwestycji w SSE potwierdzona została także w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przykładowo, (...)
2012
25
wrz

Istota:
Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku? (pytanie oznaczone wniosku nr 2)
Fragment:
Faktura korygująca nie generuje bowiem nowego (innego) momentu powstania przychodu lecz modyfikuje jedynie „ pierwotną ” wysokość przychodu. Przepisy ustawy o pdop, nie określają zasad dokonywania korekt przychodów. Brak jest również uregulowań dotyczących momentu zmniejszenia lub zwiększenia przychodów, tj. czy przychód pomniejsza się lub powiększa w dacie korekty, czy też w dacie powstania przychodu należnego. Wobec powyższego, należy posłużyć się literalną wykładnią wyżej powołanych przepisów, która prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe. Dla ustalenia przychodu istotnym zagadnieniem jest określenie daty uzyskania przychodu, z którą ustawa o pdop, łączy moment powstania obowiązku podatkowego. Pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu należnego ma dzień dokonania czynności – wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego wykonania usługi lub jej częściowego wykonania. Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży bazy klientów (o dodatkowy element wynagrodzenia) w okresie rozliczeniowym którego dotyczyła pierwotna faktura.
2012
23
sie

Istota:
Przychód powstał już w momencie, w którym Wnioskodawca otrzymał nieodpłatnie akcje w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym. Wydatki poniesione przez pracodawcę za pracownika w związku z uczestnictwem w programie tj. wydatki związane z nabyciem powinny być kwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy.
Fragment:
Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na brak możliwości ustalenia wartości nieodpłatnego otrzymania akcji w momencie ich zapisana na rachunku, przychód z tego tytułu powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę dopiero w momencie sprzedaży otrzymanych uprzednio przez niego nieodpłatnie akcji. Wnioskodawca nie twierdzi zatem, że otrzymane przez niego akcje nie będą w ogóle podlegały opodatkowaniu, ale uważa, że ze względu na brak możliwości zastosowania art. 11 PDFU, powinny być opodatkowane w momencie ich zbycia. Ponadto przysporzenie majątkowe z tytułu otrzymanych akcji będzie miało miejsce dopiero w momencie ich zbycia - na moment objęcia akcji przysporzenie to jest jedynie potencjalne z uwagi na ograniczenia zawarte w regulaminie Programu i może w ogóle nie mieć miejsca. Brak przysporzenia determinuje zatem brak przychodu. Ad 2. Kwalifikacja przychodu uzyskanego w związku z nieodpłatnym nabyciem akcji: Brak podstaw do uznania przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania akcji za przychód ze stosunku pracy. Nieodpłatne otrzymanie akcji Spółki przez Wnioskodawcę nie może zostać uznane za przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 PDFU, z uwagi na fakt że nie następuje ono w ramach stosunków pracy łączących go z Pracodawcą. W przedstawianym (...)
2011
29
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu wystąpienia przychodu podatkowego.
Fragment:
W konsekwencji, przychód po stronie Uczelni powstanie w momencie wykonania usługi, tj. z upływem semestru nauki. Z podatkowego punktu widzenia identyczna jest sytuacja, gdy student korzysta z możliwości płatności ratalnej za studia semestralne. Również w takim przypadku przychód nie powstanie do momentu uiszczenia przez studenta ostatniej raty (nie nastąpi uregulowanie należności), chyba że ostatnia rata nie zostanie zapłacona przed dniem wykonania usługi, tj. z upływem semestru nauki - wówczas momentem uzyskania przychodu będzie dzień wykonania usługi. Takie stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5.05.2010 r. (sygn. IPPB1/415-120/10-3/ES ): „ (...) poszczególne raty wpłacane przez uczestników kursu nie powodują powstania przychodu do momentu pełnego uregulowania należności, a zatem do momentu uiszczenia przez uczestnika kursu ostatniej raty (...) ”. Odpowiedź na pytanie nr 1. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania nr 1 uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tej części oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2011
24
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Moment
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.