IPPB3/4510-274/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących modernizacji budynku.
IPPB3/4510-274/15-2/EŻinterpretacja indywidualna
 1. instalacja wodno-kanalizacyjna
 2. lokale
 3. modernizacja
 4. ulepszenie
 5. wartość
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015r. (data wpływu 27 marca 2015r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących modernizacji budynku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych, stanowiących jego własność. Spółka jest właścicielem kompleksu lokali usługowych , składającego się z 24 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1 826,92 m2. Lokale znajdujące się w tym budynku wynajmowane są w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Z jednego lokalu w nieruchomości Wnioskodawca korzysta we własnej działalności gospodarczej prowadząc tam biuro związane z obsługą najemców i innych klientów. Kompleks (budynek) został wybudowany w 1969 r. (46 lat temu) i obecnie jest zużyty technicznie i wymaga gruntownej modernizacji, unowocześnienia, rekonstrukcji oraz przystosowania do obecnie obowiązujących przepisów technicznych. Konieczność ta wynika również z faktu, iż nieprzystające do obecnych wymagań technicznych rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w budynku przyczyniają się bezpośrednio do znacznych strat ciepła i tym samym ponoszenia znacznych opłat z tytułu zużycia energii cieplnej. Zły stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu (podesty, schody, murki oporowe, ściany, stalowa stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o. i wodno-kanalizacyjna, nierówna i zniszczona nawierzchnia), jak też stosunkowo duże opłaty eksploatacyjne związane z ich utrzymaniem, mają bezpośredni wpływ na trudności w znalezieniu potencjalnych najemców chętnych do wynajęcia lokali i prowadzenia w nich działalności gospodarczych. Wiele z nich jest niewynajętych i od kilku lat są pustostanami, przez co Wnioskodawca ponosi ewidentne straty finansowe związane z ich utrzymaniem. Poprawa efektywności energetycznej budynku, rekonstrukcja zużytych technicznie elementów konstrukcyjnych obiektu (które będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa konstrukcji, a tym samym wyeliminowanie zagrożeń zdrowia i życia użytkowników lokali, jak też osób/klientów korzystających z lokali i usług) będzie miała na celu pozyskanie nowych najemców/klientów, a tym samym przychodów gwarantujących Spółce dalsze prowadzenie statutowej działalności.

Modernizacja polegałaby na:

 • wymianie infrastruktury wewnętrznej,
 • zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu (termomodernizacja) oraz uzyskanie oszczędności w zużywaniu energii cieplnej i ograniczeniu strat wody w budynku,
 • rekonstrukcji, tj. odtworzeniu (odbudowaniu) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych

będzie wiązała się z poniesieniem przez Spółkę różnego rodzaju kosztów związanych z wykonaniem następujących prac:

 • wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
 • rekonstrukcja podestów i schodów zewnętrznych stanowiących główne ciągi komunikacyjne prowadzące do poszczególnych lokali usługowych,
 • rekonstrukcja murków oporowych w części podziemnej budynku (poziom -1),
 • wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w poszczególnych lokatach usługowych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • wymiana nawierzchni na poziomie -1.

Wartość kosztów wymienionych wyżej znacznie przekroczyłaby kwotę 3.500 zł. Planowaną wartość w/w kosztów szacuje się na około jeden milion złotych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy koszty związane z planowaną modernizacją kompleksu lokali usługowych takie jak:

 1. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, polegająca na:
  • wymianie zużytych zewnętrznych rur stalowych ocynkowanych instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i zimnej wody na nowoczesne rury polietylenowe preizolowane (z izolacją cieplną),
  • wymianie zużytych wewnętrznych rur stalowych ocynkowanych instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji na rury stalowe nierdzewne łączone kształtkami zaciskowymi, z dodatkowym zabezpieczeniem przewodów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji izolacją cieplną,
  • wymianie zużytych, skorodowanych i nieszczelnych stalowych rur kanalizacji sanitarnej na rury PCV,
  • kompleksowej wymianie i montażu jednakowych wodomierzy we wszystkich lokalach w celu możliwości dokładnego i indywidualnego rozliczania pobieranej wody przez każdy lokal,
  powoduje ulepszenie i wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej zwiększeniem sprawności technicznej i okresu używania oraz obniżeniem kosztów jego eksploatacji,
 2. wymiana instalacji centralnego ogrzewania, polegająca na:
  • wymianie zużytych zewnętrznych rurociągów stalowych c.o. łączących pawilony handlowe z węzłem na elastyczne polietylenowe rury preizolowane, samo kompensujące i odporne na starzenie,
  • wymianie zużytych wewnętrznych rurociągów stalowych na nowe rury stalowe ocynkowane łączone kształtkami zaciskowymi zabezpieczone dodatkowo izolacją cieplną zapobiegającą stratom ciepła,
  • wymianie zużytych grzejników (rur stalowych ożebrowanych) na nowe stalowe grzejniki dwu- i trzy-płytowe z samoczynnym zaworem odpowietrzającym i dodatkowym zaworem termostatycznym umożliwiającym indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniach,
  • dodatkowym montażu liczników ciepła w każdym z lokali usługowych umożliwiających indywidualne rozliczanie energii cieplnej,
  powoduje ulepszenie i wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej zwiększeniem sprawności technicznej i okresu używania oraz obniżeniem kosztów jego eksploatacji.
 3. rekonstrukcja podestów i schodów zewnętrznych stanowiących główne ciągi komunikacyjne prowadzące do poszczególnych lokali usługowych, polegająca na:
  • odtworzeniu zniszczonej, popękanej i skorodowanej konstrukcji żelbetowej podestów i schodów,
  • odtworzeniu ubytków w konstrukcji żelbetowej podestów i schodów,poprzez zastosowanie nowoczesnych powłok antykorozyjnych odpornych na wilgoć i związki chemiczne oraz zapraw do betonów o wysokiej wytrzymałości,
  • usunięciu zużytej, zniszczonej i niesprawnej izolacji przeciwwodnej podestów poprzez zastosowanie nowoczesnych elastycznych powłok wodoszczelnych,
  • przebudowie warstw spadkowych podestów,powoduje odbudowanie (odtworzenie) zużytych składników majątkowych.
 4. rekonstrukcja murków oporowych w części podziemnej budynku (poziom -1), polegająca na:
  • częściowej rozbiórce istniejących, licznie spękanych i zawilgoconych (nie posiadających wodoszczelnej izolacji) murków oporowych i montażu w ich miejsce nowych prefabrykowanych elementów,
  • dodatkowym wykonaniu izolacji przeciwwodnej,
  powoduje odbudowanie (odtworzenie) zużytych miejscowo składników majątkowych.
 5. wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w poszczególnych lokalach usługowych, polegająca na:
  • wymianie zużytej, skorodowanej i o niskiej izolacyjności cieplnej stalowej stolarki okiennej i drzwiowej na nowoczesne, plastikowe okna i drzwi o wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej,
  powoduje ulepszenie i wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej obniżeniem kosztów jego eksploatacji.
 6. modernizacja obiektu w postaci docieplenia ścian zewnętrznych budynku, polegająca na:
  • wykonaniu docieplenia wszystkich przegród (ścian) zewnętrznych budynku materiałami o wysokiej izolacyjności cieplnej z jednoczesną niezbędną wymianą metalowej stolarki okiennej i drzwiowej,
  powoduje ulepszenie i wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej obniżeniem kosztów jego eksploatacji i nadaniem nowych cech, których obiekt wcześniej nie posiadał.
 7. wymiana nawierzchni na poziomie -1, polegająca na:
  • wymianie zniszczonej, pofałdowanej i popękanej warstwy asfaltu na kostkę betonową na stabilnej podbudowie betonowej,
  • odtworzeniu nawierzchni (tj. wykonaniu nowej z trwalszej niż masa asfaltowa kostki betonowej) zniszczonej po planowanym wykonaniu wykopów pod zewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, cyrkulacji i zimnej wody,
  powoduje odbudowanie zużytych składników majątkowych.stanowiłyby koszty ulepszenia środka trwałego (budynku), o których mowa w art. 16 g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powiększające wartość środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z modernizacją kompleksu lokali usługowych wymienione w pkt 69 (załącznik Nr 1), takie jak:

 1. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 2. wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
 3. rekonstrukcja podestów i schodów zewnętrznych stanowiących główne ciągi komunikacyjne prowadzące do poszczególnych lokali usługowych,
 4. rekonstrukcja murków oporowych w części podziemnej budynku (poziom -1),
 5. wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w poszczególnych lokalach usługowych,
 6. docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 7. wymiana nawierzchni na poziomie -1,

powodujące ulepszenie i wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej zwiększeniem sprawności technicznej i okresu używania, obniżeniem kosztów jego eksploatacji i poprawą bezpieczeństwa eksploatacji przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu (termomodernizacja) oraz uzyskanie oszczędności w zużywaniu energii cieplnej i ograniczeniu strat wody w budynku stanowiłyby koszty ulepszenia środka trwałego (budynku) o których mowa w art. 16 g ust 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powiększające wartość środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, lecz powiększają wartość początkową środka trwałego, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Z przepisu art. 16 g ust. 13 ww. ustawy wynika, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej środków trwałych w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione koszty modernizacji, jak i odtworzenia (odbudowania) kompleksu lokali użytkowych mieszczą się w zakresie pojęcia modernizacja, o którym mowa w art. 16 g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty te przekroczą kwotę 3.500 zł, a w wyniku ich poniesienia wzrośnie wartość użytkowa zespołu pawilonów handlowych.

Dodatkowo gruntowna modernizacja i unowocześnienie całego obiektu (kompleksu) spowoduje, że znajdujące się w nim lokale usługowe będą cieszyć się większym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców, co wpływ będzie miało też na lokalne ożywienie gospodarcze i nowe miejsca pracy.

W związku z powyższym wymienione wyżej koszty modernizacji kompleksu lokali usługowych należałoby zakwalifikować do wydatków na ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych co spowoduje, że powiększą one wartość środka trwałego (budynku) stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. ustawy.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, lecz powiększają wartość początkową środka trwałego, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.