IPPB3/4510-274/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących modernizacji budynku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015r. (data wpływu 27 marca 2015r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących modernizacji budynku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych, stanowiących jego własność. Spółka jest właścicielem kompleksu lokali usługowych , składającego się z 24 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1 826,92 m2. Lokale znajdujące się w tym budynku wynajmowane są w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Z jednego lokalu w nieruchomości Wnioskodawca korzysta we własnej działalności gospodarczej prowadząc tam biuro związane z obsługą najemców i innych klientów. Kompleks (budynek) został wybudowany w 1969 r. (46 lat temu) i obecnie jest zużyty technicznie i wymaga gruntownej modernizacji, unowocześnienia, rekonstrukcji oraz przystosowania do obecnie obowiązujących przepisów technicznych. Konieczność ta wynika również z faktu, iż nieprzystające do obecnych wymagań technicznych rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w budynku przyczyniają się bezpośrednio do znacznych strat ciepła i tym samym ponoszenia znacznych opłat z tytułu zużycia energii cieplnej. Zły stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu (podesty, schody, murki oporowe, ściany, stalowa stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o. i wodno-kanalizacyjna, nierówna i zniszczona nawierzchnia), jak też stosunkowo duże opłaty eksploatacyjne związane z ich utrzymaniem, mają bezpośredni wpływ na trudności w znalezieniu potencjalnych najemców chętnych do wynajęcia lokali i prowadzenia w nich działalności gospodarczych. Wiele z nich jest niewynajętych i od kilku lat są pustostanami, przez co Wnioskodawca ponosi ewidentne straty finansowe związane z ich utrzymaniem. Poprawa efektywności energetycznej budynku, rekonstrukcja zużytych technicznie elementów konstrukcyjnych obiektu (które będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa konstrukcji, a tym samym wyeliminowanie zagrożeń zdrowia i życia użytkowników lokali, jak też osób/klientów korzystających z lokali i usług) będzie miała na celu pozyskanie nowych najemców/klientów, a tym samym przychodów gwarantujących Spółce dalsze prowadzenie statutowej działalności.

Modernizacja polegałaby na:

 • wymianie infrastruktury wewnętrznej,
 • zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu (termomodernizacja) oraz uzyskanie oszczędności w zużywaniu energii cieplnej i ograniczeniu strat wody w budynku,
 • rekonstrukcji, tj. odtworzeniu (odbudowaniu) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych

będzie wiązała się z poniesieniem przez Spółkę różnego rodzaju kosztów związanych z wykonaniem następujących prac:

 • wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
 • rekonstrukcja podestów i schodów zewnętrznych stanowiących główne ciągi komunikacyjne prowadzące do poszczególnych lokali usługowych,
 • rekonstrukcja murków oporowych w części podziemnej budynku (poziom -1),
 • wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w poszczególnych lokatach usługowych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • wymiana nawierzchni na poziomie -1.

Wartość kosztów wymienionych wyżej znacznie przekroczyłaby kwotę 3.500 zł. Planowaną wartość w/w kosztów szacuje się na około jeden milion złotych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy koszty związane z planowaną modernizacją kompleksu lokali usługowych takie jak:

 1. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, polegająca na:
  • wymianie zużytych zewnętrznych rur stalowych ocynkowanych instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i zimnej wody na nowoczesne rury polietylenowe preizolowane (z izolacją cieplną),
  • wymianie zużytych wewnętrznych rur stalowych ocynkowanych instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji na rury stalowe nierdzewne łączone kształtkami zaciskowymi, z dodatkowym zabezpieczeniem przewodów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji izolacją cieplną,
  • wymianie zużytych, skorodowanych i nieszczelnych stalowych rur kanalizacji sanitarnej na rury PCV,
  • kompleksowej wymianie i montażu jednakowych wodomierzy we wszystkich lokalach w celu możliwości dokładnego i indywidualnego rozliczania pobieranej wody przez każdy lokal,
  powoduje ulepszenie i wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej zwiększeniem sprawności technicznej i okresu używania oraz obniżeniem kosztów jego eksploatacji,
 2. wymiana instalacji centralnego ogrzewania, polegająca na:
  • wymianie zużytych zewnętrznych rurociągów stalowych c.o. łączących pawilony handlowe z węzłem na elastyczne polietylenowe rury preizolowane, samo kompensujące i odporne na starzenie,
  • wymianie zużytych wewnętrznych rurociągów stalowych na nowe rury stalowe ocynkowane łączone kształtkami zaciskowymi zabezpieczone dodatkowo izolacją cieplną zapobiegającą stratom ciepła,
  • wymianie zużytych grzejników (rur stalowych ożebrowanych) na nowe stalowe grzejniki dwu- i trzy-płytowe z samoczynnym zaworem odpowietrzającym i dodatkowym zaworem termostatycznym umożliwiającym indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniach,
  • dodatkowym montażu liczników ciepła w każdym z lokali usługowych umożliwiających indywidualne rozliczanie energii cieplnej,
  powoduje ulepszenie i wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej zwiększeniem sprawności technicznej i okresu używania oraz obniżeniem kosztów jego eksploatacji.
 3. rekonstrukcja podestów i schodów zewnętrznych stanowiących główne ciągi komunikacyjne prowadzące do poszczególnych lokali usługowych, polegająca na:
  • odtworzeniu zniszczonej, popękanej i skorodowanej konstrukcji żelbetowej podestów i schodów,
  • odtworzeniu ubytków w konstrukcji żelbetowej podestów i schodów,poprzez zastosowanie nowoczesnych powłok antykorozyjnych odpornych na wilgoć i związki chemiczne oraz zapraw do betonów o wysokiej wytrzymałości,
  • usunięciu zużytej, zniszczonej i niesprawnej izolacji przeciwwodnej podestów poprzez zastosowanie nowoczesnych elastycznych powłok wodoszczelnych,
  • przebudowie warstw spadkowych podestów,powoduje odbudowanie (odtworzenie) zużytych składników majątkowych.
 4. rekonstrukcja murków oporowych w części podziemnej budynku (poziom -1), polegająca na:
  • częściowej rozbiórce istniejących, licznie spękanych i zawilgoconych (nie posiadających wodoszczelnej izolacji) murków oporowych i montażu w ich miejsce nowych prefabrykowanych elementów,
  • dodatkowym wykonaniu izolacji przeciwwodnej,
  powoduje odbudowanie (odtworzenie) zużytych miejscowo składników majątkowych.
 5. wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w poszczególnych lokalach usługowych, polegająca na:
  • wymianie zużytej, skorodowanej i o niskiej izolacyjności cieplnej stalowej stolarki okiennej i drzwiowej na nowoczesne, plastikowe okna i drzwi o wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej,
  powoduje ulepszenie i wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej obniżeniem kosztów jego eksploatacji.
 6. modernizacja obiektu w postaci docieplenia ścian zewnętrznych budynku, polegająca na:
  • wykonaniu docieplenia wszystkich przegród (ścian) zewnętrznych budynku materiałami o wysokiej izolacyjności cieplnej z jednoczesną niezbędną wymianą metalowej stolarki okiennej i drzwiowej,
  powoduje ulepszenie i wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej obniżeniem kosztów jego eksploatacji i nadaniem nowych cech, których obiekt wcześniej nie posiadał.
 7. wymiana nawierzchni na poziomie -1, polegająca na:
  • wymianie zniszczonej, pofałdowanej i popękanej warstwy asfaltu na kostkę betonową na stabilnej podbudowie betonowej,
  • odtworzeniu nawierzchni (tj. wykonaniu nowej z trwalszej niż masa asfaltowa kostki betonowej) zniszczonej po planowanym wykonaniu wykopów pod zewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, cyrkulacji i zimnej wody,
  powoduje odbudowanie zużytych składników majątkowych.stanowiłyby koszty ulepszenia środka trwałego (budynku), o których mowa w art. 16 g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powiększające wartość środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z modernizacją kompleksu lokali usługowych wymienione w pkt 69 (załącznik Nr 1), takie jak:

 1. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 2. wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
 3. rekonstrukcja podestów i schodów zewnętrznych stanowiących główne ciągi komunikacyjne prowadzące do poszczególnych lokali usługowych,
 4. rekonstrukcja murków oporowych w części podziemnej budynku (poziom -1),
 5. wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w poszczególnych lokalach usługowych,
 6. docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 7. wymiana nawierzchni na poziomie -1,

powodujące ulepszenie i wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej zwiększeniem sprawności technicznej i okresu używania, obniżeniem kosztów jego eksploatacji i poprawą bezpieczeństwa eksploatacji przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu (termomodernizacja) oraz uzyskanie oszczędności w zużywaniu energii cieplnej i ograniczeniu strat wody w budynku stanowiłyby koszty ulepszenia środka trwałego (budynku) o których mowa w art. 16 g ust 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powiększające wartość środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, lecz powiększają wartość początkową środka trwałego, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Z przepisu art. 16 g ust. 13 ww. ustawy wynika, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej środków trwałych w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione koszty modernizacji, jak i odtworzenia (odbudowania) kompleksu lokali użytkowych mieszczą się w zakresie pojęcia modernizacja, o którym mowa w art. 16 g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty te przekroczą kwotę 3.500 zł, a w wyniku ich poniesienia wzrośnie wartość użytkowa zespołu pawilonów handlowych.

Dodatkowo gruntowna modernizacja i unowocześnienie całego obiektu (kompleksu) spowoduje, że znajdujące się w nim lokale usługowe będą cieszyć się większym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców, co wpływ będzie miało też na lokalne ożywienie gospodarcze i nowe miejsca pracy.

W związku z powyższym wymienione wyżej koszty modernizacji kompleksu lokali usługowych należałoby zakwalifikować do wydatków na ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych co spowoduje, że powiększą one wartość środka trwałego (budynku) stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. ustawy.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, lecz powiększają wartość początkową środka trwałego, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.