ILPP2/443-832/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z modernizacją Galerii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Domu Kultury przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 1 sierpnia 2014 r.) uzupełnionego pismem z 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od modernizacji Galerii – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od modernizacji Galerii. Wniosek uzupełniono 29 września 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miejski Dom Kultury jest instytucją działającą w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, PKD 9004 Z (działalność obiektów kulturalnych). Głównym celem statutowym jest tworzenie, upowszechnianie kultury w mieście oraz jej zaspokojenie poprzez prowadzenie różnych działań kulturalnych, organizowanie imprez kulturalnych, prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu upowszechniania kultury oraz promowanie sztuki. W budynku Miejskiego Domu Kultury znajduje się Galeria, w której odbywają się zarówno warsztaty plastyczne, artystyczne (lepienia w glinie), teatralne, wystawy prac plastycznych i fotograficznych, wernisaże oraz wynajmy. W ramach działalności w Galerii Miejski Dom Kultury organizuje: warsztaty plastyczne, artystyczne (lepienia w glinie), teatralne, wystawy prac plastycznych i fotograficznych, wernisaże. Ww. działania nie są dokumentowane paragonami/fakturami VAT, również nie są ujmowane w rejestrach sprzedaży oraz w deklaracji VAT. Większość działań statutowych prowadzonych w tym miejscu jest nieodpłatna, dlatego trudno jest wyliczyć sprzedaż nieopodatkowaną. Poza ww. działaniami Miejski Dom Kultury tę samą Galerię wynajmuje wielu firmom z przeznaczeniem na pokazy, szkolenia i inne wydarzenia. Wspomniane wynajmy są odpłatne i są przez Wnioskodawcę dokumentowane paragonami/fakturami VAT, ujmowane są również w rejestrach sprzedaży oraz w deklaracjach VAT. W lipcu br. Zainteresowany wykona modernizację Galerii z pozyskanych dotacji na ten cel. Zmodernizowana Galeria będzie służyła zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i nieopodatkowanej. Odnowione pomieszczenie oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, wpłynie na wygląd ścian wystawienniczych, ale przede wszystkim podwyższy standard wynajmowanej Galerii. Modernizacja wpłynie, więc na zwiększenie przychodów instytucji, te zaś pozwolą na prowadzenie dodatkowej działalności statutowej.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał:

 1. Modernizacja Galerii stanowi ulepszenie w myśl art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Galeria uległa ulepszeniu w wyniku modernizacji, wartość początkowa budynku powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Modernizacja, czyli unowocześnienie środka trwałego, spowoduje podwyższenie jakości pomieszczenia, jakim jest Galeria. Wynikiem ulepszenia Galerii jest wzrost wartości użytkowej budynku w stosunku do wartości z dnia jego przyjęcia do używania. Galerię wyposażono w:
  • sprzęt oświetleniowy (lampy nastropowe, sterowanie, uruchomienie, szynoprzewody z akcesoriami, lampy do szynoprzewodów);
  • sprzęt video (projektor multimedialny, ekran projekcyjny rozwijany elektryczny, uchwyt sufitowy do projektora, okablowanie, zasilanie projektora i wykonanie instalacji);
  • sprzęt audio wzmacniacz i kolumny, zestaw bezprzewodowy – wzmacniacz miksujący z wbudowanym cyfrowym procesorem dźwięku, kolumny głośnikowe do montażu w ścianie, bezprzewodowy zestaw pracujący w paśmie UHF z dwoma mikrofonami i nadajnikami dynamicznymi, zestaw ładowarka i akumulatory do mikrofonów, statyw mikrofonowy podłogowy, statyw mikrofonowy stołowy, okablowanie, wykonanie instalacji, montaż i integracja systemu);
  • żaluzje pionowe.
  Suma wydatków poniesionych na ulepszenie Galerii przekracza 3 500 zł. Miejski Dom Kultury w wyniku przeprowadzonej modernizacji poniósł wydatek w wysokości 93 479,35 zł brutto (VAT 17 479,88 zł).
 2. Wnioskodawca nie ma możliwości jednoznacznego przyporządkowania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na modernizację wyłącznie do jednej kategorii działalności wymienionej w pytaniu. Jednostka prowadzi ewidencję tylko sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, do której należy zaliczyć wynajem Galerii z przeznaczeniem na szkolenia, pokazy i inne wydarzenia. Do sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zaliczamy działania statutowe, tj. warsztaty plastyczne, artystyczne (lepienie w glinie), teatralne, wystawy prac plastycznych i fotograficznych, wernisaże.
  Ulepszenie Galerii poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt multimedialny wpłynie na zwiększenie przychodów jednostki, które w dalszym ciągu instytucja będzie pozyskiwać.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z modernizacją Galerii...

Zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu modernizacji Galerii. Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Ponadto, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba, że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy ono wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest instytucją działającą w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, PKD 9004 Z (działalność obiektów kulturalnych). Głównym celem statutowym jest tworzenie, upowszechnianie kultury w mieście oraz jej zaspokojenie poprzez prowadzenie różnych działań kulturalnych, organizowanie imprez kulturalnych, prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu upowszechniania kultury oraz promowanie sztuki. W budynku Miejskiego Domu Kultury znajduje się Galeria, w której odbywają się zarówno warsztaty plastyczne, artystyczne (lepienia w glinie), teatralne, wystawy prac plastycznych i fotograficznych, wernisaże oraz wynajmy. W ramach działalności w Galerii Miejski Dom Kultury organizuje: warsztaty plastyczne, artystyczne (lepienia w glinie), teatralne, wystawy prac plastycznych i fotograficznych, wernisaże. Ww. działania nie są dokumentowane paragonami/fakturami VAT, również nie są ujmowane w rejestrach sprzedaży oraz w deklaracji VAT. Większość działań statutowych prowadzonych w tym miejscu jest nieodpłatna, dlatego trudno jest wyliczyć sprzedaż nieopodatkowaną. Poza ww. działaniami Miejski Dom Kultury tę samą Galerię wynajmuje wielu firmom z przeznaczeniem na pokazy, szkolenia i inne wydarzenia. Wspomniane wynajmy są odpłatne i są przez Wnioskodawcę dokumentowane paragonami/fakturami VAT, ujmowane są również w rejestrach sprzedaży oraz w deklaracjach VAT. W lipcu br. Zainteresowany wykona modernizację Galerii z pozyskanych dotacji na ten cel. Zmodernizowana Galeria będzie służyła zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i nieopodatkowanej. Odnowione pomieszczenie oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, wpłynie na wygląd ścian wystawienniczych, ale przede wszystkim podwyższy standard wynajmowanej Galerii. Modernizacja wpłynie, więc na zwiększenie przychodów instytucji, te zaś pozwolą na prowadzenie dodatkowej działalności statutowej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że modernizacja Galerii stanowi ulepszenie w myśl art. 2 pkt 14a ustawy. Galeria uległa ulepszeniu w wyniku modernizacji, wartość początkowa budynku powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Modernizacja, czyli unowocześnienie środka trwałego, spowoduje podwyższenie jakości pomieszczenia, jakim jest Galeria. Wynikiem ulepszenia Galerii jest wzrost wartości użytkowej budynku w stosunku do wartości z dnia jego przyjęcia do używania. Galerię wyposażono w: sprzęt oświetleniowy (lampy nastropowe, sterowanie, uruchomienie, szynoprzewody z akcesoriami, lampy do szynoprzewodów); sprzęt video (projektor multimedialny, ekran projekcyjny rozwijany elektryczny, uchwyt sufitowy do projektora, okablowanie, zasilanie projektora i wykonanie instalacji); sprzęt audio wzmacniacz i kolumny, zestaw bezprzewodowy – wzmacniacz miksujący z wbudowanym cyfrowym procesorem dźwięku, kolumny głośnikowe do montażu w ścianie, bezprzewodowy zestaw pracujący w paśmie UHF z dwoma mikrofonami i nadajnikami dynamicznymi, zestaw ładowarka i akumulatory do mikrofonów, statyw mikrofonowy podłogowy, statyw mikrofonowy stołowy, okablowanie, wykonanie instalacji, montaż i integracja systemu); żaluzje pionowe.

Suma wydatków poniesionych na ulepszenie Galerii przekracza 3 500 zł. Miejski Dom Kultury w wyniku przeprowadzonej modernizacji poniósł wydatek w wysokości 93 479,35 zł brutto (VAT 17 479,88 zł).

Wnioskodawca nie ma możliwości jednoznacznego przyporządkowania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na modernizację wyłącznie do jednej kategorii działalności wymienionej w pytaniu. Jednostka prowadzi ewidencję tylko sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, do której należy zaliczyć wynajem Galerii z przeznaczeniem na szkolenia, pokazy i inne wydarzenia. Do sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zaliczamy działania statutowe, tj. warsztaty plastyczne, artystyczne (lepienie w glinie), teatralne, wystawy prac plastycznych i fotograficznych, wernisaże.

Ulepszenie Galerii poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt multimedialny wpłynie na zwiększenie przychodów jednostki, które w dalszym ciągu instytucja będzie pozyskiwać.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy z uwagi na wykorzystywanie Galerii do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu, przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na jej modernizację w sytuacji braku możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi VAT.

W odniesieniu do powyższego, powtórzyć należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odnosząc się do kwestii prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z modernizacją Galerii stwierdzić należy, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. należy mieć na uwadze unormowania zawarte w art. 86 ust. 7b ustawy.

Cytowany przepis art. 86 ust. 7b ustawy, wprowadza szczególny tryb obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym ponoszonych nakładów) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie w prowadzonej działalności. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana w działalności, jak i na inne cele.

Zatem powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość zostanie lub została wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność, i jest zgodny z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, na tle powołanych przepisów należy stwierdzić, że od dnia 1 stycznia 2011 r. w przypadku zakupów towarów i usług (tj. w przedmiotowej sprawie zakupów dotyczących modernizacji Galerii) związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi podatkowi VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w takiej części, w jakiej nabycie to wiąże się z czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności. W związku z tym, że ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części można przyjąć różne rozwiązania. Warto nadmienić, że zastosowane przez Wnioskodawcę metody, czy też sposoby, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Ciężar rzetelnego ustalenia, jaka część realizowanej inwestycji związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana jest dla potrzeb innych niż prowadzona działalność, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w stosunku do wydatków ponoszonych na modernizację Galerii, które – jak wskazał Wnioskodawca – mają służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, jak również czynnościom niepodlegającym podatkowi VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków nie od całości poniesionych wydatków, ale tylko według udziału procentowego zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy, gdyż w ramach działalności gospodarczej wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. A zatem Zainteresowany winien określić udział procentowy, o którym mowa w powyższym przepisie, tj. w jakim stopniu Galeria będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy. W zakresie realizacji zadań statutowych Wnioskodawca bowiem nie jest uznawany za podatnika, tym samym nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu.

Stosownie natomiast do art. 90a ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się.

Zatem jeżeli po oddaniu zmodernizowanej Galerii do użytkowania zmieni się stopień jej wykorzystania na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, powinien on dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego od tych wydatków inwestycyjnych.

W tym miejscu wskazać należy, że obowiązek ustalenia ww. udziału procentowego nie wynika z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, lecz z art. 86 ust. 7b ustawy, w związku z czym w kwestii wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 2011 r. nie znajduje zastosowania uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 9/10.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w odniesieniu do wydatków związanych z modernizacją Galerii, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony nie od całości poniesionych wydatków, ale tylko według udziału procentowego zgodnie z art. 86 ust. 7b, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy. Zatem Zainteresowany na podstawie tych przepisów musi ustalić udział procentowy, w jakim dane obiekty są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy. Przy czym należy wskazać, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy. Ważne jest jedynie, by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.